RAPORT MIESIĘCZNY NANOTEL S.A. W RESTRUKTURYZACJI ZA

Komentarze

Transkrypt

RAPORT MIESIĘCZNY NANOTEL S.A. W RESTRUKTURYZACJI ZA
RAPORT MIESIĘCZNY NANOTEL S.A. W RESTRUKTURYZACJI
ZA MARZEC 2016 ROKU
Wrocław, 14.04.2016 r.
Raport miesięczny za marzec 2016 r.
1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM,
KTÓRE W OCENIE SPÓŁKI NANOTEL S.A. W RESTRUKTURYZACJI MOGĄ MIEĆ W
PRZYSZŁOŚCI ISTOTNE SKUTKI DLA KONDYCJI FINANSOWEJ ORAZ OSIĄGANYCH PRZEZ NIĄ
WYNIKÓW FINANSOWYCH
W dniu 24 marca 2016 r. Sądu Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i
Restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego wobec Emitenta. Sąd zgodnie z
wydanym postanowieniem wyznaczył sędziego – komisarza w osobie SSR Pawła Bilińskiego oraz zarządcę w
postępowaniu sanacyjnym w osobie PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie (nr KRS : 0000546300).
Ponadto Sąd zezwolił Prezesowi Zarządu Emitenta Danielowi Wojnarowiczowi na wykonywanie zarządu nad całością
przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu oraz ustanowił kuratora dla reprezentowania
praw obligatariuszy w osobie administratora zabezpieczeń SG LEGAL SIEROTA GUGUŁA sp.j. z siedzibą w Warszawie
(nr KRS: 0000543273). Sąd wskazał też, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 Prawa
restrukturyzacyjnego oraz 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania
upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. (Dz.U. UE L 160/1 z dnia 30 czerwca 2000 r.), a otwarte
postępowanie ma charakter postępowania głównego w rozumieniu tego rozporządzenia.
W związku z zaistniałymi zaburzeniami sytuacji finansowej Emitenta, skutkującymi złożeniem przez niego wniosku o
otwarcie postępowania sanacyjnego, Emitent nie dokonał też w terminie, tj. w dniu 18 marca 2016 r. wykupu
obligacji serii F oraz wpłaty odsetek od tych obligacji za ostatni okres odsetkowy przypadających na ten dzień.
Poza powyższym w marcu 2016 r. nie wystąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym, które w ocenie Spółki
mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz osiąganych przez nią wyników finansowych.
2. ZESTAWIENIE WSZYSTKICH RAPORTÓW BIEŻĄCYCH ZA MARZEC 2016 R.
2.1. Raporty EBI
Data publikacji
Nr
raportu
Temat
2016-03-29
20/2016
Otrzymanie postanowienia Sądu o otwarciu
postępowania sanacyjnego wobec Emitenta
2016-03-25
19/2016
Otwarcie postępowania sanacyjnego wobec Emitenta
2016-03-18
18/2016
Informacja o braku możliwości terminowego wykupu
obligacji serii F i wypłaty odsetek za ostatni okres
odsetkowy
2016-03-17
17/2016
Złożenie przez Emitenta
postępowania sanacyjnego
2016-03-15
16/2016
Wystąpienie zagrożenia niewypłacalnością Emitenta i
rozpoczęcie prac nad wnioskiem o wszczęcie
wniosku
o
otwarcie
2
Raport miesięczny za marzec 2016 r.
postępowania sanacyjnego
2016-03-14
15/2016
Raport miesięczny za luty 2016 r.
2016-03-11
14/2016
Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Emitenta
2016-03-04
13/2016
Rejestracja zmian w Statucie Emitenta
2.2.
Raporty ESPI
W okresie objętym raportem Spółka nie publikowała za pomocą Elektronicznego Systemu
Przekazywania Informacji (ESPI) raportów.
3. KALENDARZ INWESTORA
Do 14 maja 2016 roku – publikacja raportu miesięcznego za kwiecień 2016 roku
Do 16 maja 2016 roku – publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku
Podstawa prawna:
Niniejszy dokument Zarząd Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji przekazuje do publicznej
wiadomości zgodnie z pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku: "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na
NewConnect".
3

Podobne dokumenty