Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13/t. 3 174 DYREKTYWA

Komentarze

Transkrypt

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13/t. 3 174 DYREKTYWA
174
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
13/t. 3
31976L0758
L 262/54
27.9.1976
DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
DYREKTYWA RADY
z dnia 27 lipca 1976 r.
w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do świateł
obrysowych, przednich świateł pozycyjnych (bocznych), tylnych świateł pozycyjnych (bocznych)
i świateł stopu pojazdów silnikowych i ich przyczep
(76/758/EWG)
RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,
uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę
Gospodarczą, w szczególności jego art. 100,
uwzględniając wniosek Komisji,
uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),
uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2),
a także mając na uwadze, co następuje:
wymogi techniczne, które pojazdy silnikowe muszą spełniać w
myśl obowiązujących przepisów krajowych, odnoszą się między innymi do świateł obrysowych, przednich świateł pozycyjnych (bocznych), tylnych świateł pozycyjnych (bocznych) i
świateł stopu;
wymogi te są różne w poszczególnych Państwach Członkowskich; w związku z tym zachodzi konieczność przyjęcia przez
wszystkie Państwa Członkowskie takich samych wymogów, w
uzupełnieniu lub w miejsce istniejących przepisów, w szczególności w celu wprowadzenia w odniesieniu do każdego typu
pojazdu procedury homologacji typu EWG, będącej przedmiotem dyrektywy Rady 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w
sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich
przyczep (3);
4
w dyrektywie 76/756/EWG ( ) Rada ustanowiła wspólne wymogi dotyczące instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej na pojazdach silnikowych i ich przyczepach;
(1)
(2)
(3)
(4)
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
C 76 z 7.4.1975, str. 37.
C 255 z 7.11.1975, str. 3.
L 42 z 23.2.1970, str. 1.
L 262 z 27.9.1976, str. 1.
zharmonizowana procedura homologacji przednich świateł pozycyjnych (bocznych), tylnych świateł pozycyjnych (bocznych) i
świateł stopu umożliwia każdemu Państwu Członkowskiemu
sprawdzenie zgodności ze wspólnymi wymogami konstrukcyjnymi i testowymi oraz informowanie innych Państw Członkowskich o swoich ustaleniach, przez przesłanie kopii świadectwa homologacji danej części, sporządzanego dla każdego typu
przednich świateł pozycyjnych (bocznych), tylnych świateł pozycyjnych (bocznych) i świateł stopu; umieszczenie znaku
homologacji typu EWG danej części na wszystkich światłach
wytwarzanych zgodnie z homologacją eliminuje konieczność
przeprowadzania kontroli technicznych przednich świateł pozycyjnych (bocznych), tylnych świateł pozycyjnych (bocznych) i
świateł stopu w pozostałych Państwach Członkowskich;
wskazane jest uwzględnienie wymogów technicznych przyjętych przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ w jej rozporządzeniu nr 7 („Ujednolicone przepisy dotyczące homologacji świateł pozycyjnych (bocznych), czerwonych tylnych świateł i świateł stopu pojazdów silnikowych (z wyjątkiem
motocykli) i ich przyczep”) (5), które zostało załączone do
Porozumienia z dnia 20 marca 1958 r. dotyczącego przyjęcia
jednolitych warunków homologacji i wzajemnego uznawania
homologacji wyposażenia pojazdów silnikowych i ich części;
zbliżenie ustawodawstw krajowych odnoszących się do pojazdów silnikowych pociąga za sobą wzajemne uznawanie przez
Państwa Członkowskie wyników kontroli, przeprowadzanych
przez każde z nich w oparciu o wspólne wymogi,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:
Artykuł 1
1.
Państwa Członkowskie udzielają homologacji typu EWG
częściom w odniesieniu do każdego typu przednich świateł
pozycyjnych (bocznych), tylnych świateł pozycyjnych (bocznych) i świateł stopu, które spełniają wymogi konstrukcyjne i
testowe ustanowione w załącznikach 0, I, III, IV i V.
2.
Państwo Członkowskie, które udzieliło homologacji typu
EWG części, podejmuje środki w celu sprawdzenia, czy modele
seryjne są zgodne z homologacją, jeżeli zajdzie taka potrzeba i
w stopniu, w jakim jest to konieczne w ramach współpracy z
właściwymi władzami w pozostałych Państwach Członkowskich. Sprawdzenie takie ogranicza się do kontroli na miejscu.
(5) Europejska Komisja Gospodarcza, dokument E/EKG/324, uzupełnienie 6 z dnia 22 maja 1967 r. oraz korekta 1 z dnia 9 lutego 1971 r.
13/t. 3
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Artykuł 2
Państwa Członkowskie dla każdego typu przednich świateł
pozycyjnych (bocznych), tylnych świateł pozycyjnych (bocznych) i świateł stopu, który homologują zgodnie z art. 1,
wydają producentowi lub jego upoważnionemu przedstawicielowi znak homologacji typu EWG danej części, zgodny ze
wzorami przedstawionymi w załączniku III.
Państwa Członkowskie podejmują wszelkie odpowiednie środki
w celu zapobieżenia używaniu znaków, które mogłyby prowadzić do mylenia przednich świateł pozycyjnych (bocznych),
tylnych świateł pozycyjnych (bocznych) i świateł stopu, które
zostały homologowane zgodnie z art. 1 z innymi urządzeniami.
Artykuł 3
1.
Żadne Państwo Członkowskie nie może zakazać wprowadzania do obrotu przednich świateł pozycyjnych (bocznych),
tylnych świateł pozycyjnych (bocznych) i świateł stopu, z
przyczyn odnoszących się do ich konstrukcji lub sposobu
funkcjonowania, jeżeli są one opatrzone znakiem homologacji
typu EWG części.
2.
Jednakże Państwo Członkowskie może zakazać wprowadzania do obrotu przednich świateł pozycyjnych (bocznych),
tylnych świateł pozycyjnych (bocznych) i świateł stopu opatrzonych znakiem homologacji typu EWG części, jeżeli poważnie uchybiają zgodności z homologacją.
Państwo to bezzwłocznie powiadamia inne Państwa Członkowskie i Komisję o podjętych środkach, podając powody swojej
decyzji.
175
do zgodności, wycofać homologację typu EWG danej części.
Wspomniane władze podejmują takie same środki, jeżeli zostaną poinformowane przez właściwe władze innego Państwa
Członkowskiego o wystąpieniu takiego uchybienia zgodności.
2.
Właściwe władze Państw Członkowskich w ciągu jednego
miesiąca powiadamiają się wzajemnie o każdym przypadku
wycofania homologacji typu EWG części oraz o przyczynach
podjęcia takiego środka.
Artykuł 6
Każda decyzja, podjęta na mocy przepisów przyjętych w
ramach wykonywania niniejszej dyrektywy i dotycząca odmowy przyznania lub wycofania homologacji typu EWG części
dla przednich świateł pozycyjnych (bocznych), tylnych świateł
pozycyjnych (bocznych) i świateł stopu, lub zakazu wprowadzania ich do obrotu lub użytku, powinna zawierać szczegółowe uzasadnienie. Decyzje takie przekazuje się do wiadomości
zainteresowanej stronie, wraz z informacją dotyczącą środków
zaradczych, jakie ta strona może podjąć na mocy obowiązujących w Państwach Członkowskich przepisów ustawowych, oraz
informację na temat terminów ustalonych na przyjęcie takich
środków.
Artykuł 7
Żadne Państwo Członkowskie nie może odmówić przyznania
homologacji typu EWG lub homologacji krajowej pojazdu z
przyczyn odnoszących się do jego przednich świateł pozycyjnych (bocznych), tylnych świateł pozycyjnych (bocznych) i
świateł stopu, jeżeli są one opatrzone znakiem homologacji
typu EWG i są zamontowane zgodnie z wymogami ustanowionymi w dyrektywie 76/756/EWG.
Artykuł 4
Artykuł 8
Właściwe władze każdego Państwa Członkowskiego przesyłają
w ciągu jednego miesiąca właściwym władzom pozostałych
Państw Członkowskich kopię świadectwa homologacji części,
którego wzór podano w załączniku II, wypełnione dla każdego
typu przednich świateł pozycyjnych (bocznych), tylnych świateł
pozycyjnych (bocznych) i świateł stopu, który te władze homologują lub którego homologacji odmawiają.
Żadne Państwo Członkowskie nie może odmówić lub zabronić
sprzedaży pojazdu ani jego rejestracji, dopuszczenia do ruchu
czy użytku, z przyczyn odnoszących się do jego świateł
obrysowych, przednich świateł pozycyjnych (bocznych), tylnych
świateł pozycyjnych (bocznych) i świateł stopu, jeżeli są one
opatrzone znakiem homologacji typu EWG i są zamontowane
zgodnie z wymogami ustanowionymi w dyrektywie
76/756/EWG.
Artykuł 5
1.
Jeżeli Państwo Członkowskie, które przyznało homologację typu EWG części, stwierdza, że numer przednich świateł
pozycyjnych (bocznych), tylnych świateł pozycyjnych (bocznych) i świateł stopu, opatrzonych tym samym znakiem homologacji typu EWG części, nie jest zgodny z typem, który
uzyskał homologację, państwo takie zobowiązane jest podjąć
środki w celu zapewnienia zgodności modeli seryjnych z
homologacją. Właściwe władze danego państwa dostarczają
porad w zakresie podjętych środków tym z pozostałych Państw
Członkowskich, które mogą, w razie poważnych uchybień co
Artykuł 9
Do celów niniejszej dyrektywy „pojazd” oznacza każdy pojazd
silnikowy, z nadwoziem lub bez, przeznaczony do użytkowania na drogach, posiadający przynajmniej cztery koła i rozwijający maksymalną prędkość konstrukcyjną przekraczającą
25 km/h, oraz jego przyczepy, z wyjątkiem pojazdów szynowych, maszyn i ciągników rolniczych lub leśnych oraz innych
maszyn i pojazdów przeznaczonych do robót publicznych.
176
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Artykuł 10
Wszelkie zmiany konieczne do dostosowania wymogów zawartych w załącznikach do postępu technicznego przyjmuje się
zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 13 dyrektywy
70/156/EWG.
Artykuł 11
1.
Do dnia 1 lipca 1977 r. Państwa Członkowskie przyjmują i publikują przepisy konieczne w celu wykonania niniejszej dyrektywy i niezwłocznie informują o tym Komisję. Państwa Członkowskie stosują te przepisy z mocą od 1 października 1977 r.
2.
Z chwilą notyfikacji niniejszej dyrektywy Państwa Członkowskie zobowiązane są informować Komisję, w terminie
13/t. 3
umożliwiającym jej zgłoszenie własnych uwag, o wszelkich
projektach przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych, jakie zamierzają przyjąć w zakresie objętym niniejszą dyrektywą.
Artykuł 12
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lipca 1976 r.
W imieniu Rady
M. van der STOEL
Przewodniczący
13/t. 3
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
Wykaz załączników
Załącznik 0
— Definicje, specyfikacje ogólne, natężenie wysyłanego światła, procedura badań, barwa wysyłanego światła, zgodność produkcji (*), uwaga dotycząca barwy
Załącznik I
— Przednie światła pozycyjne (boczne), tylne światła pozycyjne (boczne) i światła stopu: minimalne
kąty wymagane przy rozsyle światła w przestrzeni (*)
Załącznik II
— Wzór świadectwa homologacji typu EWG części
Załącznik III
— Homologacja typu EWG części i wymogi dotyczące oznakowania
— Dodatek: Przykłady znaków homologacji typu EWG części
Załącznik IV
— Pomiary fotometryczne (*)
Załącznik V
— Barwa wysyłanego światła: współrzędne trójbarwne (*)
(*) Wymogi techniczne niniejszego Załącznika są podobne do wymogów rozporządzenia nr 7 Europejskiej Komisji Gospodarczej. W
szczególności identyczny jest podział na sekcje. Z tego powodu, jeżeli jakaś sekcja tego rozporządzenia nie ma odpowiednika w
niniejszym rozporządzeniu, jej numer podano dla przypomnienia w nawiasie.
ZAŁĄCZNIK 0
DEFINICJE, SPECYFIKACJE OGÓLNE, NATĘŻENIE WYSYŁANEGO ŚWIATŁA, PROCEDURA BADAWCZA,
BARWA WYSYŁANEGO ŚWIATŁA, ZGODNOŚĆ PRODUKCJI, UWAGA DOTYCZĄCA BARWY
1.
DEFINICJE
Do celów niniejszej dyrektywy:
1.0.
Światło obrysowe
„Światło obrysowe” oznacza światło umieszczone na skrajnej zewnętrznej krawędzi, na wysokości możliwie
najbliższej szczytowej wysokości pojazdu, przeznaczone do wskazywania całkowitej szerokości pojazdu.
Światło to przeznaczone jest, w przypadku niektórych pojazdów i przyczep, do uzupełniania świateł
pozycyjnych (bocznych) przednich i tylnych pojazdu, przez zwrócenie szczególnej uwagi na rozmiary
pojazdu.
1.1.
Przednie światło pozycyjne (boczne)
„Przednie światło pozycyjne (boczne)” oznacza światło używane do wskazywania obecności i szerokości
pojazdu widzianego z przodu.
1.2.
Tylne światło pozycyjne (boczne)
„Tylne światło pozycyjne (boczne)” oznacza światło używane do wskazywania obecności i szerokości
pojazdu widzianego z tyłu.
1.3.
Światło stopu
„Światło stopu” oznacza światło używane do wskazywania innym użytkownikom drogi znajdującym się z
tyłu pojazdu, że jego kierowca używa hamulca głównego.
177
178
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
1.4.
Urządzenie
„Urządzenie” oznacza urządzenie świetlne lub sygnalizacyjne, składające się ze źródła światła (a w niektórych
przypadkach z układu optycznego), soczewki i obudowy. Urządzenie może składać się z jednego lub więcej
świateł; jeśli składa się z kilku świateł, mogą one być zgrupowane, kombinowane lub wzajemnie sprzężone.
1.4.1.
Światła zgrupowane
„Światła zgrupowane” oznaczają urządzenia posiadające oddzielne soczewki i oddzielne źródła światła, ale
wspólną obudowę.
1.4.2.
Światła kombinowane
„Światła kombinowane” oznaczają urządzenia posiadające oddzielne soczewki oraz wspólne źródło światła i
wspólną obudowę.
1.4.3.
Światła wzajemnie sprzężone
„Światła wzajemnie sprzężone” oznaczają urządzenia posiadające oddzielne źródła światła (lub pojedyncze
źródło światła działające w różnych warunkach), całkowicie lub częściowo wspólne soczewki oraz wspólną
obudowę.
1.5.
Światło pojedyncze
„Światło pojedyncze” oznacza kombinację dwu lub więcej świateł, identycznych lub nie, posiadających te
same funkcje i wysyłających światło tej samej barwy, jeżeli składa się z urządzeń, których rzut całkowitych
powierzchni świetlnych na daną płaszczyznę poprzeczną zajmuje co najmniej 60 % powierzchni najmniejszego prostokąta opisanego na rzutach tych powierzchni świetlnych, pod warunkiem że taka kombinacja jest
homologowana jako światło pojedyncze, gdy homologacja jest wymagana.
1.6.
Dwa światła lub parzysta liczba świateł
„Dwa światła” lub „parzysta liczba świateł” oznacza pojedynczą powierzchnię świetlną w kształcie pasa, jeżeli
umieszczona jest symetrycznie w stosunku do płaszczyzny podłużnej symetrii pojazdu i rozciąga się na
dwie strony w obrębie nie mniej niż 400 mm od najdalej wysuniętego na zewnątrz punktu pojazdu oraz o
długości nie mniejszej niż 800 mm. Oświetlenie takiej powierzchni zapewniają co najmniej dwa źródła
światła, umieszczone jak najbliżej jej krawędzi. Powierzchnia świetlna może składać się z kilku umieszczonych obok siebie elementów, pod warunkiem że rzuty poszczególnych oddzielnych powierzchni
świetlnych na tę samą płaszczyznę poprzeczną zajmują nie mniej niż 60 % powierzchni najmniejszego
prostokąta opisanego na rzutach tych oddzielnych powierzchni świetlnych.
(2.)
(3.)
(4.)
5.
SPECYFIKACJE OGÓLNE
5.1.
Każda próbka jest zgodna ze specyfikacją przedstawioną w sekcjach 6 i 8.
5.2.
Urządzenia są tak zaprojektowane i skonstruowane, aby w normalnych warunkach użytkowania, bez
względu na wibracje, którym mogą podlegać podczas takiego użytkowania, zostało zapewnione ich
zadowalające działanie oraz aby zachowały właściwości przewidziane na mocy niniejszej dyrektywy.
5.3.
Lampy homologowane jako przednie światła pozycyjne (boczne) uważa się również za światła obrysowe.
5.4.
Lampy homologowane jako tylne światła pozycyjne (boczne) uważa się również za światła obrysowe.
5.5.
Kombinacji tylnych i przednich świateł pozycyjnych (bocznych), posiadających wspólną obudowę, można
również używać jako świateł obrysowych.
13/t. 3
13/t. 3
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
6.
NATĘŻENIE WYSYŁANEGO ŚWIATŁA
6.1.
Na osi odniesienia natężenie światła wysyłanego przez każdą z dwóch próbek jest nie mniejsze niż natężenie
minimalne i nie większe niż natężenie maksymalne wskazane poniżej:
minimum
(cd)
4
maksimum
(cd)
60
2
12
40
100
6.1.1.
Przednie światła pozycyjne (boczne)
6.1.2.
Tylne światła pozycyjne
(boczne)
6.1.3.
Światła stopu
6.2.
Poza osią odniesienia, a wewnątrz pól kątowych określonych na schematach w załączniku I, natężenie
wysyłanego przez każdą z dwóch próbek światła jest:
6.2.1.
w każdym kierunku odpowiadającym punktom w tabeli rozkładu natężenia światła przedstawionej w
załączniku IV nie mniejsze niż wartość wskazana w ww. tabeli dla danego kierunku, wyrażona jako procent
minimum określonego w pkt 6.1;
6.2.2.
w dowolnym kierunku wewnątrz przestrzeni, z której światło jest widoczne, nie przekracza maksimum
określonego w pkt 6.1;
6.2.3.
jednakże dla tylnych świateł pozycyjnych (bocznych) połączonych ze światłami stop (patrz pkt 6.1.2)
dopuszcza się natężenie świetlne 60 cd poniżej płaszczyzny skierowanej w dół, tworzącej kąt 5° z
płaszczyzną poziomą;
6.2.4.
ponadto:
6.2.4.1.
w polach określonych w załączniku I natężenie wysyłanego światła musi być nie mniejsze niż 0,05 cd dla
przednich świateł pozycyjnych (bocznych) i tylnych świateł pozycyjnych (bocznych) oraz 0,3 cd dla świateł
stopu;
6.2.4.2.
jeżeli tylne światło pozycyjne (boczne) połączone jest ze światłem stopu, zmierzony stosunek między
natężeniem świetlnym włączonych jednocześnie obu świateł a natężeniem włączonego jedynie tylnego
światła pozycyjnego (bocznego) musi wynosić co najmniej 5:1 w polu wyznaczonym przez poziome linie
proste przechodzące przez + 5 i – 5° V oraz pionowe linie proste przechodzące przez + 10 i – 10° H
tabeli emisji światła;
6.2.4.3.
konieczne jest przestrzeganie wymogów pkt 2.2. załącznika IV, dotyczących miejscowych zmian natężenia.
6.3.
Natężenia mierzy się przy nieustannie włączonej żarówce(-kach) oraz, w przypadku urządzeń emitujących
selektywne światło żółte lub czerwone, w świetle kolorowym.
6.4.
Załącznik IV, do którego odwołuje się pkt 6.2.1, zawiera szczegółowe informacje dotyczące metody
pomiarów, która powinna zostać zastosowana.
7.
PROCEDURA BADAWCZA
Wszystkie pomiary przeprowadzane są przy użyciu standardowych, bezbarwnych żarówek typów zalecanych
dla danego urządzenia i tak wyregulowanych, aby dawały normalny strumień światła przewidziany dla tego
typu lamp.
8.
BARWA WYSYŁANEGO ŚWIATŁA
Barwa wysyłanego światła, zmierzona przy użyciu źródła światła o temperaturze barwy wynoszącej 2854 K,
odpowiadającej oświetlaczowi A Międzynarodowej Komisji ds. Oświetlenia (CIE), musi znajdować się w
granicach współrzędnych przewidzianych w załączniku V dla danej barwy.
179
180
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
9.
ZGODNOŚĆ PRODUKCJI
Każde urządzenie opatrzone znakiem homologacji typu EWG części musi być zgodne z homologowanym
typem i musi spełniać warunki fotometryczne wyszczególnione w sekcjach 6 i 8. Niemniej jednak w
przypadku urządzenia wybranego w sposób przypadkowy z produkcji seryjnej wymogi dotyczące minimalnego natężenia wysyłanego światła (mierzonego przy użyciu standardowej żarówki, określonej w sekcji 7)
mogą zostać ograniczone w każdym odpowiednim kierunku do 80 % minimalnej wartości określonej w pkt
6.1 i 6.2.
(10.)
11.
UWAGA DOTYCZĄCA BARWY
Homologacja typu EWG części może zostać przyznana, jeżeli barwa wysyłanego światła odpowiada barwie
ustanowionej w załączniku I do dyrektywy 76/756/EWG w pkt 3.13.
(12.)
13/t. 3
13/t. 3
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIK I
PRZEDNIE ŚWIATŁA POZYCYJNE (BOCZNE), TYLNE ŚWIATŁA POZYCYJNE (BOCZNE) I ŚWIATŁA STOPU:
MINIMALNE KĄTY WYMAGANE PRZY ROZSYLE ŚWIATŁA W PRZESTRZENI (*)
We wszystkich przypadkach minimalne kąty pionowe rozsyłu światła w przestrzeni wynoszą 15° powyżej i 15° poniżej
poziomu.
(*) Kąty na schematach są właściwe dla urządzeń montowanych po prawej stronie pojazdu. Strzałki pokazują przód pojazdu.
181
182
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIK II
WZÓR ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI TYPU EWG CZĘŚCI
(Maksymalny format: A4 (210 × 297 mm))
13/t. 3
13/t. 3
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
ZAŁĄCZNIK III
HOMOLOGACJA TYPU EWG CZĘŚCI I WYMOGI DOTYCZĄCE OZNAKOWANIA
1.
WNIOSEK O HOMOLOGACJĘ TYPU EWG CZĘŚCI
1.1.
Wniosek o homologację typu EWG części składa właściciel nazwy handlowej lub znaku bądź jego
upoważniony przedstawiciel.
1.2.
W przypadku przednich świateł pozycyjnych (bocznych) wniosek o homologację typu EWG części powinien
określać, czy przeznaczone jest ono do wysyłania światła białego czy selektywnego żółtego.
1.3.
W przypadku każdego typu przedniego lub tylnego światła pozycyjnego (bocznego) do wniosku załącza się:
1.3.1.
krótką specyfikację techniczną, w szczególności określającą typ zalecanej żarówki lub żarówek;
1.3.2.
rysunki (w trzech kopiach), na tyle szczegółowe, aby pozwalały na identyfikację typu światła i ukazujące
geometrycznie pozycję, w jakiej światło ma zostać zamontowane w pojeździe, oś obserwacji, która ma
zostać przyjęta za oś odniesienia w badaniach (kąt poziomy H = 0°, kąt pionowy V = 0°), oraz punkt, który
ma zostać przyjęty za środek odniesienia we wspomnianych badaniach;
1.3.3.
dwie próbki; jeżeli światła mogą być montowane tylko z jednej strony pojazdu, dwie przedłożone próbki
mogą być identyczne i przystosowane do montowania tylko z prawej lub tylko z lewej strony pojazdu.
2.
OZNACZENIA
2.1.
Urządzenia przedłożone do homologacji typu EWG części muszą być opatrzone:
2.1.1.
handlową nazwą lub znakiem wnioskodawcy, w sposób czytelny i nieusuwalny;
2.1.2.
czytelnym i trwałym oznakowaniem wskazującym typ lub typy zalecanych żarówek;
2.1.3.
oraz muszą zawierać przestrzeń o powierzchni wystarczającej do umieszczenia znaku homologacji typu
EWG części oraz symboli dodatkowych, określonych w pkt 4.3; przestrzeń ta powinna zostać wskazana na
rysunkach wymienionych w pkt 1.3.2.
3.
HOMOLOGACJA TYPU EWG CZĘŚCI
3.1.
Jeżeli wszystkie próbki, przedłożone zgodnie z sekcją 1, spełniają wymogi sekcji 5, 6, 7 i 8 załącznika 0,
homologacja typu EWG części jest przyznawana oraz przydzielany jest numer homologacji.
3.2.
Numer ten nie jest przydzielany żadnemu innemu typowi przednich świateł pozycyjnych (bocznych), tylnych
świateł pozycyjnych (bocznych) ani świateł stopu, z wyjątkiem przypadku, gdy homologacja typu EWG
części rozszerzana jest na inny typ urządzenia, różniący się jedynie barwą wysyłanego światła.
3.3.
W przypadku złożenia wniosku o homologację typu EWG części dla typu urządzenia świetlnego lub
sygnalizacyjnego, które zawiera przednie światło pozycyjne (boczne), tylne światło pozycyjne (boczne) lub
światło stopu oraz inne światła, może zostać wydany jeden znak homologacji typu EWG części, pod
warunkiem że dane światło zgodne jest z wymogami niniejszej dyrektywy i że każde z innych świateł
wchodzących w skład urządzenia świetlnego lub sygnalizacyjnego, dla którego złożono wniosek o homologację typu części EWG, zgodne jest ze szczególną dyrektywą, mającą zastosowanie w odniesieniu do danego
światła.
4.
ZNAKI
4.1.
Każde przednie światło pozycyjne (boczne), tylne światło pozycyjne (boczne) lub światło stopu, odpowiadające typowi homologowanego na mocy niniejszej dyrektywy, opatrzone jest znakiem homologacji typu EWG
części.
183
184
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
4.2.
Znak ten składa się z prostokąta otaczającego małą literę „e”, po której następuje numer lub litery, lub
numer Państwa Członkowskiego, które przyznało homologację części:
1 dla Niemiec,
2 dla Francji,
3 dla Włoch,
4 dla Niderlandów,
6 dla Belgii,
11 dla Zjednoczonego Królestwa,
13 dla Luksemburga,
DK dla Danii,
IRL dla Irlandii.
Musi również zawierać numer homologacji typu EWG części, który odpowiada numerowi świadectwa
homologacji typu EWG, wydanego dla danego typu urządzenia świetlnego.
4.3.
W następujących przypadkach znak homologacji typu EWG części uzupełnia się o dodatkowy symbol
(symbole):
4.3.1.
lit. „A”, na urządzeniach spełniających wymogi dotyczące przednich świateł pozycyjnych (bocznych),
ustanowione w niniejszej dyrektywie;
4.3.2.
lit. „R”, na urządzeniach spełniających wymogi dotyczące tylnych świateł pozycyjnych (bocznych), ustanowione w niniejszej dyrektywie;
4.3.3.
lit. „S”, na urządzeniach spełniających wymogi dotyczące świateł stopu, ustanowione w niniejszej dyrektywie;
4.3.4.
lit. „R” i „S”, oddzielone poziomą kreską, na urządzeniach zawierających zarówno tylne światło pozycyjne
(boczne), jak i światło stopu, spełniające wymogi dotyczące takich świateł, ustanowione w niniejszej
dyrektywie;
4.3.5.
strzałka wskazująca stronę, dla której wymogi fotometryczne spełnione są dla kąta o wartości do 80° H, na
przednich światłach pozycyjnych (bocznych) lub tylnych światłach pozycyjnych (bocznych), których geometryczne kąty widoczności są asymetryczne w stosunku do osi odniesienia w kierunku poziomym.
4.4.
Numer homologacji typu EWG części musi zostać umieszczony w pobliżu prostokąta otaczającego lit. „e”, w
dowolnym dogodnym miejscu.
4.5.
Znak homologacji typu EWG części i symbole dodatkowe muszą zostać naniesione na soczewkę światła w
taki sposób, aby były nieusuwalne i wyraźnie czytelne, nawet po zamontowaniu świateł w pojeździe.
4.6.
W załączniku przedstawiono przykłady znaków homologacji typu EWG części oraz symboli dodatkowych.
4.7.
W przypadku gdy zgodnie z pkt 3.3 przyznano jeden numer homologacji typu EWG części, dla typu
urządzenia świetlnego lub sygnalizacyjnego zawierającego przednie światło pozycyjne (boczne), tylne światło
pozycyjne (boczne) lub światło stopu oraz inne światła, możliwe jest naniesienie jednego znaku homologacji
typu EWG części, składającego się z:
— prostokąta otaczającego lit. „e”, po której następuje numer lub litera oznaczająca Państwo Członkowskie,
które przyznało homologację typu EWG części;
— numeru homologacji typu EWG części;
— symboli dodatkowych, wymaganych na mocy różnych dyrektyw, zgodnie z którymi przyznano homologację typu EWG części.
4.8.
Rozmiary różnych elementów tego znaku nie mogą być mniejsze niż największy z wymiarów minimalnych,
określony dla poszczególnych oznakowań na mocy różnych dyrektyw, zgodnie z którymi przyznano
homologację typu EWG części.
13/t. 3
13/t. 3
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Dodatek
PRZYKŁADY ZNAKÓW HOMOLOGACJI TYPU EWG CZĘŚCI
Urządzenie opatrzone znakiem homologacji typu EWG części to przednie światło pozycyjne (boczne), któremu
przyznano homologację typu EWG w Zjednoczonym Królestwie (e 11) pod numerem 1471. Strzałka wskazuje stronę,
dla której wymogi fotometryczne spełnione są dla kąta o wartości do 80° H.
185
186
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Urządzenie opatrzone znakiem homologacji typu EWG części to tylne światło pozycyjne (boczne), któremu przyznano
homologację typu EWG w Zjednoczonym Królestwie (e 11) pod numerem 1471. Brak strzałki oznacza, że wymogi
fotometryczne spełnione są dla kąta o wartości do 80° H dla prawej i lewej strony.
13/t. 3
13/t. 3
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Urządzenie opatrzone znakiem homologacji typu EWG części to światło stopu, któremu przyznano homologację typu
EWG w Zjednoczonym Królestwie (e 11) i posiadające numer homologacji 1471.
187
188
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Urządzenie opatrzone znakiem homologacji typu EWG części to urządzenie zawierające tylne światło pozycyjne
(boczne) i światło stopu, któremu przyznano homologację typu EWG w Zjednoczonym Królestwie (e 11) pod numerem
1471. Strzałka wskazuje stronę, dla której wymogi fonometryczne spełnione są dla kąta o wartości do 80° H.
13/t. 3
13/t. 3
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
ZAŁĄCZNIK IV
POMIARY FOTOMETRYCZNE
1.
METODY POMIARU
1.1.
Podczas pomiarów fotometrycznych odbiciom przypadkowym zapobiegają odpowiednie osłony.
1.2.
W celu uzyskania właściwych rezultatów pomiary należy przeprowadzać w sposób odpowiadający poniższym wymogom:
1.2.1.
odległość pomiaru musi umożliwiać zastosowanie prawa odwrotności kwadratu odległości;
1.2.2.
urządzenia pomiarowe muszą zapewniać aperturę kątową odbiornika, widzianego ze środka odniesienia
światła, zawierającą się między 10’ a 1 stopniem;
1.2.3.
wymóg dotyczący natężenia dla danego kierunku obserwacji uważa się za spełniony, jeżeli jest on spełniony
w kierunku odbiegającym od kierunku obserwacji o nie więcej niż 15’.
2.
TABELA STANDARDOWEGO ROZKŁADU NATĘŻENIA ŚWIATŁA
2.1.
Kierunek H = 0º i V = 0º odpowiada osi odniesienia. (W pojeździe jest poziomy, równoległy do płaszczyzny
podłużnej symetrii pojazdu i skierowany w wymaganym kierunku widoczności). Przechodzi on przez środek
odniesienia. Wartości podane w tabeli określają, dla różnych kierunków pomiarów, minimalne natężenia jako
procent wymaganego minimum w osi każdej z lamp (w kierunku H = 0º i V = 0º).
2.2.
Jeżeli wzrokowe oględziny światła wykażą znaczące miejscowe różnice natężenia, przeprowadza się kontrolę,
w celu upewnienia się, że żadne z natężeń zmierzone między dwoma kierunkami pomiaru, określonymi w
pkt 2.1:
2.2.1.
dla specyfikacji minimalnej nie jest mniejsze niż 50 % niższego z dwóch natężeń minimalnych, przewidzianych dla tych kierunków pomiarów;
2.2.2.
dla specyfikacji maksymalnej nie jest większe niż niższe z dwóch natężeń maksymalnych, przewidzianych
dla tych kierunków pomiarów, powiększone o określony funkcją liniową ułamek, różnicy między natężeniami przewidzianymi dla wspomnianych kierunków pomiarów.
189
190
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL
ZAŁĄCZNIK V
BARWA WYSYŁANEGO ŚWIATŁA WSPÓŁRZĘDNE TRÓJCHROMATYCZNE
CZERWONA:
granica w stronę żółtej:
granica w stronę purpurowej:
y ≤ 0,335
z ≤ 0,008
BIAŁA:
granica
granica
granica
granica
granica
granica
w
w
w
w
w
w
stronę
stronę
stronę
stronę
stronę
stronę
niebieskiej:
żółtej:
zielonej:
zielonej:
purpurowej:
czerwonej:
x
x
y
y
y
y
≥
≤
≤
≤
≥
≥
0,310
0,500
0,150 + 0,640x
0,440
0,050 + 0,750x
0,382
SELEKTYWNA ŻÓŁTA:
granica
granica
granica
granica
w
w
w
w
stronę
stronę
stronę
stronę
czerwonej:
zielonej:
białej:
wartości widmowej:
y
y
y
y
≥
≤
≥
≤
0,138 + 0,580x
1,29x – 0,100
- x + 0,966
- x + 0,992
W celu sprawdzenia powyższych właściwości kolorymetrycznych używa się źródła światła o temperaturze barwy 2854
K, odpowiadającej oświetlaczowi A Międzynarodowej Komisji ds. Oświetlenia (CIE).
13/t. 3

Podobne dokumenty