Protokół z otwarcia ofert

Transkrypt

Protokół z otwarcia ofert
Specj alistyczny Psychiatryczny
Samodzielny Publiczny
Za|<ład
opieki Zdrowotnej w Suwałkach
ul; Szpitalna 62, 16-400 Suwałki, tel./fax (0-87) 5626402,
www. spspzo z.pl e -małl: [email protected] s p spzo z.pl
Nu
mer sprawy:
ZP I LO I PN I
Suwałki d n. 13.10.20L6r.
2OL6
PRoToKóŁ
ofert
z otwarcia
Komisja przetargowa powołana decyzją kierownika zamawiającego z dnia 06.10.2016 roku w składzie:
Przewodniczący: Marek Mieczysław Wasilewski
Członek:
Mirosław Przekop
Sekretarz:
Katarzyna Bezdziecka
Dokonała w dniu 13.10.2016 o godzinie 09.15 w siedzibie zamawiającego (sala konferencyjna) komisyjnego
otwarcia ofert w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonej w trybie przetargu
nieograniczonego na,,Dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów."
Obecnvm na otwarciu ofert przedstawiono n/w informacie:
L. ZamawiającY przeznacza na sfinansowanie przedmiotu zamówienia kwotę brutto Wynoszącą razem
200 000 złotych brutto w podziale na poszczególne części:
Część1' Samochód S-osobowy
75 000 zł brutto
CześćZ.BUS 9-osobowy
125 000 zł brutto
-
-
2. Stan zabezpieczenia złożonychofert: bez uwag.
lnformacje o których mowa w art. 86 ust' 4 ustawy,,Prawo zamówień publicznych"'
LlsTA oSÓB oBECNYCH PRZY oTWARclU oFERT
-
Nie było dodatkowych osób przy otwarciu ofert.
Do dnia L3-L0-2oL6r. do godz. 9.00 na Część1. zamówienia wpłynęłaL oferta, która o godz.9.15 została
otwarta wg poniższego zestawienia:
Nr
Nazwa
oferty
oferenta
AUTOSALON
EUCAR
Sp.zo.o.
1.
Adres oferenta
Cena
Parametry
Netto/brutto
FORD FOKUS 1.6 TREND KOMBI
19-300 Ełk,
ul. Kilińskiego 5,
63.4L4,63 zl
78'000,00 zł
Gwarancja -24m-ce
Nieodpłatna obsługa
związana z realizacją
serwisowa
warunków
gwarancji w latach: 201-6-2078
ICILANO
UE(ts'fłs'[lfi
€ea
g rts
n0rwav
grants'
nts
ńń/*/-
Do dnia 13-10-2016r. do godz.
9.O0 na Część2.zamówienia wpłynęłaL oferta, która o godz.9.L5 została
otwarta wg poniższego zestawienia:
Nr
Nazwa
oferty
oferenta
AUTOSALON
EUCAR
Sp.zo.o.
I
Parametry
Cena
Adres oferenta
Netto/brutto
19-300 Ełk, ul. Kilińskiego 5,
LII.788,62 zl
137.500,00 zł
FORD TRANSIT CUSTOM
Gwarancja- 24 m-ce
Nieodpłatna obsługa
serwisowa związana z realizacją
warunków gwarancji w latach:
20L6-20L8
Złożoneoświadczenia:
T re
tP..,i
ś_ć{ożon ego oświa'dtżć n i a
uWag.ł
Nie było
1
Uwagiczłonków komisji przetargowej z otwarcia ofert (złożone oferty po terminie): Nie dotyczy.
A
Podpisy komisji przetargowej:
Przewodniczący: Marek Mieczysław Wasilewski
Członek:
Mirosław Przekop
Sekretarz:
Katarzyna Bezdziecka
I.t.*t-{."*-**,.......
]YffiTKTGR
,ź- ./
7..l /\>yr-/ -/,/
YiŁ,
Błż{naŁapińskc
}l
ii'ii,ffii"""'
V eea
g ra
5
p.ęĘ ,Ł bł L'Ą
'_ l
nts
( t2'
ffit,
norwav
grants'