Wesele Kurpiowskie VI Światowy Zjazd Kurpiów Ogólnopolski

Transkrypt

Wesele Kurpiowskie VI Światowy Zjazd Kurpiów Ogólnopolski
Wesele Kurpiowskie
VI
wiatowy Zjazd Kurpiów
Ogólnopolski Festiwal Folklorystyczny
Kadzid o 21-22.06.2014 r.
Gwiazda Wesela Kurpiowskiego 2014
LEMON
lub b dzie bra a autentyczna para m oda
Wyst pi zespo y folklorystyczne z Polski, Serbii i Bu garii
21.06.2014 r. - Sobota
Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle
13.00 – Otwarcie Wystawy Prac Malarzy Kurpiowszczyzny
13.30-15.00 – Panel dyskusyjny "Porozmawiajmy o Kurpiach, porozmawiajmy o
kulturze"
– prof. dr hab. Barbara Fali ska – j zykoznawca
– Józef Sobiecki - radiowiec, popularyzator folkloru kurpiowskiego
– Stanis aw Sieruta - wybitny kurpiowski piewak
– Henryk Wo niakowski - wydawnictwo „Znak”
Pomnik Kurpiów, Mauzoleum, ulice Kadzid a
15.15 - Uroczyste z enie kwiatów na Pomniku Kurpiów, Mauzoleum, grobie p. ks.
Mieczys awa Mieszki.
15.35 - Korowód zespo ów ulicami Kadzid a do Zagrody Kurpiowskiej.
Zagroda Kurpiowska
16.00 – Ogólnopolski Festiwal Folklorystyczny
– Ko a Gospody Wiejskich z gminy Kadzid o
– Zespó Regionalny im. Jana J drola „Regle” z Poronina
– Zespó „Nikola Vaptsarov” z Bu garii
– Zespó „Dukati” z Serbii
20.00 - Koncert Grupy folkowej „Siklawa”
21.00 - Zabawa taneczna
22.06.2014 r. - Niedziela
Urz d Gminy w Kadzidle
09.00 – Uroczysta sesja Rady Gminy w Kadzidle po czona z nadaniem tytu ów
Honorowego Obywatela Gminy Kadzid o.
Zagroda Kurpiowska, ulice Kadzid a
11.00 – Wesele Kurpiowskie - Wybiór do lubu - widowisko w wykonaniu Zespo u
Folklorystycznego "Kurpianka-Cepelia" z Kadzid a.
Ko ció Parafialny w Kadzidle, ulice Kadzid a
12.00 – Msza wi ta oraz lub autentycznej pary kurpiowskiej Natalii nietki
(panny z Wachu i Dominika Nalewajka kawalera z Olszyn) w Ko ciele Parafialnym w
Kadzidle w oprawie kurpiowskiej.
13.00 – Korowód weselny ulicami Kadzid a.
Zagroda Kurpiowska w Kadzidle
13.30 – Przywitanie Go ci przez wójta Dariusza ukaszewskiego; Uroczyste
wr czanie Nepomuków wraz z tytu em Honorowego Obywatela Gminy Kadzid o oraz
nagród okoliczno ciowych dla artystów kurpiowskich
14.00 - Wesele Kurpiowskie - Powrót od lubu
15.30 – Koncert Galowy Ogólnopolskiego Festiwalu Folklorystycznego
– Zespó Regionalny im. Jana J drola „Regle” z Poronina
– Zespó "Nikola Vaptsarov” z Bu garii
– Zespó „Dukati” z Serbii
20.00 - LEMON – Gwiazda Wesela Kurpiowskiego
Stawki placowego na
Weselu Kurpiowskim,
VI wiatowym Zje dzie Kurpiów,
Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznym
21 czerwca 2014 r. (sobota)
Lp.
1.
2.
3.
4.
NAZWA
Stoisko gastronomiczne z pod czeniem pr dowym
(stoisko do 3 m d ugo ci)
Stoisko gastronomiczne bez pr du
(stoisko do 3 m d ugo ci)
Lody
(stoisko do 3 m d ugo ci)
Wata cukrowa, popcorn
(stoisko do 3 m d ugo ci)
CENA BRUTTO
150 z
100 z
50 z
50 z
5.
6.
7.
Zabawki
(stoisko do 3 m d ugo ci)
Inne
(stoisko do 3 m d ugo ci)
Wjazd samochodu z towarem
50 z
50 z
50 z
Stawki placowego na
Weselu Kurpiowskim,
VI wiatowym Zje dzie Kurpiów,
Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznym
22 czerwca 2014 r. (niedziela)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
NAZWA
Stoisko gastronomiczne z pod czeniem do pr du
(stoisko do 3 m d ugo ci)
Stoisko gastronomiczne bez pr du
(stoisko do 3 m d ugo ci)
Lody
(stoisko do 3 m d ugo ci)
Wata cukrowa, popcorn
(stoisko do 3 m d ugo ci)
Zabawki
(stoisko do 3 m d ugo ci)
Inne
(stoisko do 3 m d ugo ci)
Wjazd samochodu z towarem
CENA BRUTTO
400 z
250 z
200 z
200 z
200 z
200 z
350 z
Wp at prosimy dokona do 13 czerwca 2014 r. na konto:
Bank Spó dzielczy w Kadzidle
Nr konta: 19 8916 0002 0000 0071 2000 0010
z dopiskiem: Wesele Kurpiowskie 2014.
Wp aty dokonywane w dniu Wesela s wy sze o 50 z .
WI CEJ INFORMACJI POD NUMEREM TELEFONU: (29) 761.80.26