Legnica, 12.10 .2012 r.

Komentarze

Transkrypt

Legnica, 12.10 .2012 r.
WszSL/FKZ/072/ 427/12
Legnica, 12.10 .2012 r.
Do wszystkich zainteresowanych
Dotyczy: Postępowania przetargowego
NA DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH ORAZ
PRODUKTÓW DIETETYCZNYCH DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY
Znak sprawy: WszSL/FKZ -86/12
W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym
postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), wyjaśniam, co następuje:
Pytanie 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 pozycja 1-4 opakowań KabiPac?
Opakowanie KabiPac to butelka wolnostojąca, posiadająca dwa oddzielne korki poliizoprenowe, z oznakowanym
zamknięciem w celu eliminacji pomyłki w trakcie użytkowania. Większy służy do przyłączenia zestawu do infuzji,
mniejszy do dodania leku, zarówno przed infuzją jak i w trakcie infuzji. Jałowe korki nie wymagają dezynfekcji przed
pierwszym użyciem, co zmniejsza koszty użytkowania w stosunku do innych opakowań. Po usunięciu zestawu do infuzji
lub igły po dodaniu leku korki samouszczelniają się i nie ma niebezpieczeństwa wycieku płynu, co eliminuje
niebezpieczeństwo skażenia otoczenia, jeśli w opakowaniu był lek toksyczny i wykonywania dodatkowych czynności
przez personel.
Dzięki zastosowaniu polietylenu klasy medycznej i płaskiemu kształtowi butelka samoistnie opróżnia się w trakcie
infuzji bez potrzeby dodatkowego napowietrzania. Opakowanie nie wchodzi w reakcje z dodawanymi do płynów lekami.
Asortyment płynów infuzyjnych w opakowaniach KabiPac jest największą ofertą pod względem pojemności (100ml, 250
ml, 500 ml, 1000 ml) i różnorodności płynów w bezpiecznych opakowaniach, co umożliwia wdrożenie wymaganej
terapii płynowej kompleksowo w bezpiecznych opakowaniach.
W odpowiedzi na zapytanie: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z opisem SIWZ.
Pytanie 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 5 worka 3 komorowego SMOFKabiven
zawierającego 10% roztwór aminokwasów 100,0g z tauryną, 16g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną
emulsją tłuszczową 75g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 250g o
energii pozabiałkowej 1800 kcal, pojemności 1970ml?
W odpowiedzi na zapytanie: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z opisem SIWZ.
Pytanie 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 20 pozycja 2 diety Supportan w opakowaniu EasyBag
500ml - dieta do żywienia dojelitowego wysokokaloryczna (1,5 kcal/ml), bogatobiałkowa, bogatoresztkowa, stosowana w
chorobie nowotworowej zawierająca białko (wysoka zawartość): mleko (kazeina, hydrolizat serwatki)(10,0g/100ml), tłuszcze
(wysoka zawartość, bogaty w EPA z oleju rybiego): olej szafranowy, olej słonecznikowy, olej rybi (EPA,DHA),
MCT(6,7g/100ml), węglowodany (niska zawartość): maltodekstryny, cukier trzcinowy(12,4g/100ml), błonnik: inulina
(prebiotyk), dekstryny pszenicy(1,2g/100ml) o osmolarności 340 mOsm/l?
W odpowiedzi na zapytanie: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z opisem SIWZ.
Pytanie 4 –Wnosimy o zmodyfikowanie i wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostawy „Na ratunek życia” i „Pilne” - tak,
by termin ten liczony był zgodnie z art. 111 k.c. i wynosił min. po 1 dniu roboczym.
Utrzymanie w mocy terminu dostawy na poziomie 24 i 8 godzin wskazuje, że Zamawiający skierował publiczne ogłoszenie o
zamówieniu tylko do podmiotów mających siedzibę najbliżej siedziby Zamawiającego. Takie działanie może być uznane za
sprzeczne z ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa i z zasadami współżycia społecznego.
W odpowiedzi na zapytanie: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy projektu umowy.
Ponadto, Zamawiający wskazuje, iż zamówienia opatrzone hasłem „NA RATUNEK” mają zastosowanie w
sytuacjach , kiedy stawką jest ludzkie życie i gdy szczególne znaczenie ma czas dostarczenia leku dla pacjenta.
Pytanie 5 – Zwracam się z prośbą o wyłączenie z Pakietu 15 Surowce farmaceutyczne pozycji nr 22 „formalinum 40%”.
pozwoli to Zamawiającemu na obniżenie kosztów zamówienia poprzez umożliwienie wzięcia udziału firmom zajmującym się
produkcją i sprzedażą odczynników do histopatologii w tym formaliny 40 %, który to wyrób zarejestrowany jest jako produkt
medyczny.
W odpowiedzi na zapytanie: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z opisem SIWZ.
_________________
____________
Samodzielny
Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
_________________
____________
KRS: 0000163872
Id:
390999441
NIP: 69122-04-853
_________________
____________
ul.
Iwaszkiewicza 5
59-220
Legnica
tel. centrala: 076
72 11 000
tel. sekretariat: 076
72 11 100
fax: 076
72 11 110
mobil: 661
999 125
e-mail:
[email protected]
www.szpital.legnica.pl
Str 1/2
UWAGA!!
Zamawiający informuje, iż z własnej inicjatywy dokonał modyfikacji opisu
przedmiotu zamówienia w zakresie:
Pakietu nr 12
było:
Ranibizumab 10mg/ml 0,3ml
jest:
Ranibizumab 10mg/ml 0,3ml 0,23 ml
oraz w zakresie Pakietu nr 20
było:
1
2
jest:
1
2
Dieta kompletna, zbilansowana, polimeryczna, z
prebiotykami i błonnikiem; 500ml
Dieta kompletna, zbilansowana ,bezresztkowa
o niskiej zawartości węglowodanów,
przeznaczona dla pacjentów z sepsą i ostrym
uszkodzeniem płuc – preparat z grupy
immunożywienia; 500ml
Dieta kompletna, zbilansowana, polimeryczna, z
prebiotykami ( inulina) i błonnikiem; 500ml
Dieta kompletna, zbilansowana ,bezresztkowa
o niskiej zawartości węglowodanów,
przeznaczona dla pacjentów z sepsą i ostrym
uszkodzeniem płuc – preparat z grupy
immunożywienia; 500ml
Powyższe zmiany zaznaczone zostały kolorem czerwonym.
Z poważaniem,
DYREKTOR
WSzSL
mgr Krystyna Barcik
Str2/2