WEZ.271.2.56.2016.SO - Urząd Miasta Świnoujście

Komentarze

Transkrypt

WEZ.271.2.56.2016.SO - Urząd Miasta Świnoujście
Świnoujście, dnia 20.06.2016 r.
………………………………………………
(pieczęć zamawiającego)
Znak sprawy: WEZ.271.2.56.2016.SO
Strona Internetowa
Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Świnoujście
ZAPYTANIE OFERTOWE
WEZ.271.2.56.2016.SO
1. Zamawiający:
GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE
komórka organizacyjna UM prowadząca postępowanie:
WYDZIAŁ EKSPLOATACJI I ZARZĄDZANIA
NIERUCHOMOŚCIAMI
2. Dane do kontaktu:
Sylwester Sowała
tel. 91 321 27-70
e-mail: [email protected].pl
zaprasza do złożenia ofert na:
wykonanie usługi hydraulicznej na instalacji ciepłej i zimnej wody w
obiektach Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
3. Miejsce realizacji robót:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul.
Karsiborskiej w Świnoujściu
4. Kryteria oceny ofert - najniższa cena.
Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
Zakres i opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
5. Data realizacji zamówienia:
do 14 dni od podpisania umowy
6. Planowany termin podpisania umowy: do 30.06.2016 r.
7. Okres gwarancji (jeżeli dotyczy):
12 m-cy
8. Miejsce i termin złożenia oferty:
Urząd Miasta Świnoujście
Stanowisko Obsługi Interesanta (parter)
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
9. Termin składania ofert
do 27.06.2016 r. do godz. 9.00
10. Data otwarcia ofert:
27.06.2016 r. godz. 9.30
11.
14 dni od daty otrzymania faktury.
Warunki płatności:
12.
Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim na
formularzu oferty (Załącznik nr 1).
Ofertę należy umieścić w zaadresowanej i zaklejonej kopercie opisanej
w następujący sposób: „Wykonanie usługi hydraulicznej na instalacji
ciepłej i zimnej wody w obiektach Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt” - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert w dniu
27.06.2016 r.”
13.
Wszelkie konsekwencje złożenia oferty w sposób inny niż określił Zamawiający w punkcie
8 i 9 niniejszego zapytania ofertowego będą obciążać wyłącznie Oferenta.
………………………………………
(podpis naczelnika/kierownika)
Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego
OFERTA
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr WEZ.271.2.56.2016.SO z dnia 20.06.2016 r. dotyczące:
wykonania usługi hydraulicznej na instalacji ciepłej i zimnej wody
w obiektach Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:
Lp.
1
2
3
4
5
6
Wykaz robót
Montaż nawiewnej rury wentylacyjnej typu
„Z” w ścianie szczytowej kuchni
Wymiana wentylatora Ø 150 w suficie
kuchni
Montaż podgrzewacza cwu o poj. 10 ltr
(230V) pod zlewozmywakiem w kuchni
Montaż podgrzewacza cwu o poj. 5 ltr pod
zlewozmywakiem w pom socj. obok kuchni
Naprawa instalacji wody zimnej w pom.
przygotowania posiłków w boksach dla
zwierząt
Wymiana zlewu w kotłowni. Wymiana
baterii naściennej
Ilość
Jedn. miary
1
szt.
1
szt.
1
szt.
1
szt.
2
kpl.
1
kpl.
Cena netto
Wartość netto
Razem netto = ……………..
Podatek VAT = ……….……
Cena brutto = ……….……
(Słownie złotych: ………………………………………….………………………………………..
………………………………………………………………………………………….. ……/100)
Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń oraz wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.
Nazwa wykonawcy: …….....……………………………………………………………………….
Adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………
Nr telefonu: ……………………………..…….. E-mail: ………………………………………….
NIP: ………………………………….....……… Regon: ………………………………………....
Nr rachunku bankowego: ………………………………….....………………………………….....
Termin realizacji zamówienia: ………………………………......………………………………...
Okres gwarancji (jeżeli dotyczy):........……………………………………………………….……
Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia: …………………….........…………….……
Miejscowość ………………………………,
dnia
………………………………………
Podpis i pieczątka wykonawcy/osoby upoważnionej:
………………………………………
Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego
WEZ.271.2.56.2016.SO z dnia 20.06.2016 r.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
pn.: „wykonanie usługi hydraulicznej na instalacji ciepłej i zimnej wody
w obiektach Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Montaż nawiewnej rury wentylacyjnej Ø150 mm typu „Z” w ścianie
szczytowej kuchni. Obróbka otworu. (Fot. 1, 2.)
- 1 szt.
Wymiana wentylatora Ø 150 w suficie kuchni. Podłączenie do rury Spiro
zlokalizowanej w przestrzeni nad sufitem podwieszanym (Fot. 3, 4)
- 1 szt.
Montaż podgrzewacza cwu o poj. 10 ltr (230V) pod zlewozmywakiem
w kuchni. Podłączenie przewodu pogrzewacza do istniejącego gniazda
230V zlokalizowanego na ścianie po prawej zlewozmywaka. (Fot. 5, 6, 7)
- 1 szt.
Montaż podgrzewacza cwu o poj. 5 ltr w szafce pod zlewozmywakiem
w pom socj. obok kuchni. Podłączenie przewodu podgrzewacza do
istniejącego gniazda 230 V (Fot. 13)
- 1 szt.
Naprawa instalacji wody zimnej w pom. przygotowania posiłków w
boksach dla zwierząt. Wymiana rurociągu Ø20mm o dł. ok 6 mb.
Ustawienie istniejącej szafki pod zlewozmywak. Podłączenie baterii
zlewozmywakowej oraz umywalkowej do instalacji wodociągowej.
Podłączenie zlewozmywaka do instalacji kanalizacji ściekowej (Fot. 8, 7, 9)
- 1 kpl.
Naprawa instalacji wody zimnej w pom. przygotowania posiłków w
boksach dla zwierząt. Wymiana rurociągu Ø20mm o dł. ok 6 mb.
Podłączenie baterii zlewozmywakowej oraz umywalkowej do instalacji
wodociągowej. Podłączenie zlewozmywaka do instalacji kanalizacji
ściekowej (Fot. 11, 12)
- 1 kpl.
Wymiana zlewu w kotłowni. Wymiana baterii naściennej na zawór czerpalny
z końcówką na wąż. Montaż w miejscu baterii. (Fot. 14)
- 1 kpl.

Podobne dokumenty