Wzór umowy - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w

Transkrypt

Wzór umowy - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w
Załącznik nr 3 do SIWZ
OP-IV.272.111.2015.AGP
UMOWA
zawarta w dniu ………… 2015 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim
z siedzibą w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, reprezentowanym przez:
1. …………………………………………
2. ................................................................
zwanym dalej Zamawiającym
a
…………………………………………..
…………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą,
a dalej zwanymi Stronami.
§1
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art.39-46 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.907 z późn. zm.)
§2
1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, dostawy
i montażu regałów archiwalnych (metalowych) oraz wyposażenia archiwalnego zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia, który jest jednocześnie załącznikiem nr 1 do niniejszej
umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy będzie wykonany z zachowaniem
najwyższej staranności.
3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz
odpowiednimi zasobami technicznymi i osobowymi niezbędnymi do prawidłowego
i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy.
4. Przedmiot Umowy będzie zgodny z Polskimi Normami, jak również z normami
bezpieczeństwa, bądź z odpowiadającymi im certyfikatami europejskimi.
§3
1. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,
jednak nie później niż w ciągu….….. (max 20) dni roboczych od dnia zawarcia umowy w
miejsce dostawy tj. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul.
Skłodowskiej 3, piętro VI, pok. 6.617 w godzinach od 08:00 do 15:00.
2. Zamówienie obejmuje również wniesienie i ustawienie zamówionych regałów oraz
wyposażenia archiwalnego do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. Koszty
dostarczenia Przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z transportem,
rozładunkiem, ustawieniem i montażem regałów oraz wyposażenia archiwalnego.
_________________________________________________________________________________________________________________
Dostawa regałów archiwalnych dla PW-2015
OP-IV.272.111.2015.AGP
Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy
4. W razie opóźnienia w realizacji całości Przedmiotu Zamówienia przekraczającego 20 dni
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu
może zostać złożone w terminie 30 dni po upływie wskazanego wyżej okresu opóźnienia.
§4
1.
2.
3.
4.
5.
Odbiór Przedmiotu Umowy Zamawiający potwierdzi w protokole zdawczoodbiorczym, zawierającym ocenę jego zgodności jakościowej i ilościowej
z warunkami umowy.
Protokół zdawczo-odbiorczy zostanie sporządzony w ciągu 5 dni roboczych od dnia
przekazania Zamawiającemu wykonanego Przedmiotu Umowy.
Zamawiający podpisze protokół zdawczo-odbiorczy, jeżeli Wykonawca przekaże
Przedmiot Umowy bez wad.
Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji umowy, kontrolowania przebiegu prac
objętych umową, a w szczególności do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego
Zamawiający wyznacza pracownika Departamentu Programów Rozwoju Obszarów
Wiejskich - Agnieszka Czarnasz-Semczuk, 81 44 16 863.
Zmiana osoby, o której mowa w ust. 4 nie powoduje zmiany umowy i następuje
poprzez pisemne oświadczenie złożone Wykonawcy.
§5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela zamawiającemu
gwarancji jakości dotyczącej każdego z elementów Przedmiotu Umowy. Gwarancja na
wyposażenie wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy obowiązywać
będzie w okresie 24 miesięcy od daty dostarczenia Przedmiotu Umowy w całości
do siedziby Zamawiającego (okres gwarancji), lub przez okres dłuższy
zaproponowany przez Wykonawcę.
Gwarancją objęte są wszystkie wady wyłączające lub ograniczające możliwość
korzystania z Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Gwarancją nie są objęte wady wynikające wyłącznie z:
a) działania osób trzecich,
b) zdarzeń mających charakter siły wyższej,
c) naruszenia integralności Przedmiotu Umowy poprzez próby
samodzielnej ich naprawy.
W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego
usunięcia wady Przedmiotu Umowy lub dostarczenia Przedmiotu Umowy wolnego
od wad, jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji.
Wykonawca przystąpi do wykonywania obowiązków wynikających z udzielonej
gwarancji nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia. Strony oświadczają,
iż zgłoszenie może nastąpić pisemnie, drogą elektroniczną (e-mail) lub za pośrednictwem
faksu.
Naprawa lub wymiana Przedmiotu Umowy powinna nastąpić w ciągu 14 dni od dnia
zgłoszenia usterki. Termin naprawy lub wymiany może ulec wydłużeniu jedynie
w szczególnych wypadkach, jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy naprawa lub
wymiana Przedmiotu Umowy w zakreślonym terminie nie byłaby możliwa. W każdym
wypadku Wykonawca zobowiązany jest powiadomić zamawiającego o opóźnieniu
naprawy lub wymiany z podaniem przyczyn opóźnienia. Całkowity czas naprawy lub
wymiany nie może jednak przekroczyć miesiąca od dnia zgłoszenia usterki.
W przypadku dokonania naprawy gwarancyjnej lub wymiany, okres gwarancyjny
Przedmiotu Umowy podlegający naprawie lub wymianie:
a) w przypadku wymiany – rozpoczyna bieg od nowa,
_________________________________________________________________________________________________________________
Dostawa regałów archiwalnych dla PW-2015
OP-IV.272.111.2015.AGP
Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy
b) w przypadku naprawy – ulega przedłużeniu o czas naprawy.
8. Jeżeli w okresie gwarancji Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 będzie
naprawiany więcej niż dwukrotnie, Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy
Zamawiającemu odpowiednio nowy regał lub taboret/drabinkę. Okres gwarancji
wymienionego elementu Przedmiotu Umowy zaczyna bieg od daty jego dostarczenia
Zamawiającemu.
9. Wymieniając Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązany jest w każdym wypadku
dostarczyć Przedmiot Umowy fabrycznie nowy, o parametrach technicznych nie gorszych
od podlegającego wymianie.
10. W każdym wypadku, gdy zachodzi potrzeba wymiany lub naprawy Przedmiotu Umowy
poza siedzibą Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca.
§6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie łączne
w kwocie ……………………….zł brutto (słownie:…………………… zł)
tj. ……………….zł netto (słownie: …………………..zł) wraz z podatkiem VAT
w wysokości ……………… zł (słownie: …………….. zł).
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 będzie wypłacone przez Zamawiającego
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT prawidłowo
wystawionej przez Wykonawcę.
Faktura VAT zostanie wystawiona na:
Województwo Lubelskie
ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin
NIP 712-29-04-545.
Faktura VAT może zostać wystawiona po dostarczeniu Zamawiającemu Przedmiotu
Umowy po sporządzeniu i podpisaniu przez Zamawiającego protokołu zdawczoodbiorczego stwierdzającego, iż Przedmiot umowy jest wolny od wad.
W wypadku wcześniejszego wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, termin
płatności wynagrodzenia nie rozpoczyna biegu do momentu spełnienia warunków
określonych w ust.4.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Faktura VAT wystawiona niezgodnie z treścią niniejszego paragrafu nie będzie przyjęta
do realizacji.
§7
1. W przypadku niewykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy lub odstąpienia
od umowy w całości lub w części przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez
Wykonawcę, zobowiązany on będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej
w wysokości 25% łącznej kwoty umówionego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6
ust.1 umowy.
2. Za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 0,5% umówionego wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa
w § 6 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki.
3. Za zwłokę w wykonaniu naprawy gwarancyjnej lub wymiany sprzętu Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,25% umówionego wynagrodzenia łącznego
brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.
4. Zamawiający może potrącić z umówionego wynagrodzenia należność z tytułu kar
umownych o jakich mowa w ust. 1-3 bez konieczności wzywania Wykonawcy do ich zapłaty.
5. Niezależnie od naliczonych kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo
dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości poniesionej szkody.
_________________________________________________________________________________________________________________
Dostawa regałów archiwalnych dla PW-2015
OP-IV.272.111.2015.AGP
Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy
§8
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie
o zmianie adresu swojej siedziby, adresu dokonywania doręczeń oraz numeru faksu.
W przypadku braku takiej informacji wszelkie pisma i przesyłki wysłane na adres lub
nr faksu Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie będą uznane za doręczone.
3. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozwiązywania wszystkich ewentualnych
sporów mogących powstać w związku z realizacją umowy.
4. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej
wszystkie spory powstałe w związku z realizacją umowy Strony poddają rozstrzygnięciu
sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
5. W zakresie nieuregulowanym w umowie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
6. Zamawiający oświadcza, iż zamówienie będzie współfinansowane ze środków Pomocy
Technicznej PROW 2014-2020 (schemat I).
7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch przeznaczonych
dla Zamawiającego i jednym przeznaczonym dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY
…………………………..
WYKONAWCA
………………………………..
…………………………..
_________________________________________________________________________________________________________________
Dostawa regałów archiwalnych dla PW-2015
OP-IV.272.111.2015.AGP
Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy