Biuro Współpracy Międzynarodowej Informacja miesięczna

Transkrypt

Biuro Współpracy Międzynarodowej Informacja miesięczna
Biuro Współpracy Międzynarodowej
Informacja miesięczna – listopad 2013 r.
1.
Nowy
projekt
legislacyjny
dotyczący
polityki
informacji
i
promocji
w odniesieniu do produktów rolnych.
2. Przyjęcie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr
1020/2012 przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie środków
zapisanych w roku budżetowym 2013 na dostawy żywności pochodzącej z zapasów
interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej potrzebujące w Unii
Europejskiej.
3. Przyjęcie projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) wprowadzającego
odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 288/2009 w odniesieniu do terminu, w którym
państwa członkowskie zgłaszają Komisji swoje strategie i wniosek o pomoc oraz terminu,
w którym Komisja decyduje o ostatecznym przydziale środków pomocy w ramach
programu „Owoce w szkole”.
4. Przyjęcie projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji zmieniającego
rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 476/2013 ustalające limit ilościowy dla wywozu
pozakwotowego cukru na okres do końca roku gospodarczego 2013/2014 i uchylającego
rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 968/2013.
5.
Przyjęcie
projektu
rozporządzenia
wykonawczego
Komisji
zmieniającego
rozporządzenia (WE) nr 1709/2003, (WE) nr 1345/2005, (WE) nr 972/2006, (WE) nr
341/2007, (WE) nr 1454/2007, (WE) nr 826/2008, (WE) nr 1296/2008, (WE) nr 1130/2009,
(WE) nr 1272/2009 oraz (UE) nr 479/2010 w zakresie obowiązków przekazywania
powiadomień w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych (ISAMM).
6. Przyjęcie projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji ustanawiającego zasady
stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011
w odniesieniu do wskazania kraju pochodzenia lub miejsca pochodzenia dla świeżego,
schłodzonego lub mrożonego mięsa świń, owiec, kóz i drobiu.
7.
Przyjęcie
projektu
rozporządzenia
wykonawczego
Komisji
wprowadzającego
odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 969/2006, (WE) nr 1067/2008,
(WE) nr 1964/2006, od rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 480/2012, od rozporządzeń
Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny. Wiążącym źródłem prawa Unii Europejskiej (UE)
są akty prawne UE opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.
1
(WE) nr 828/2009, (WE) nr 1918/2006 i (WE) nr 341/2007 w odniesieniu do terminów
składania wniosków i wydawania pozwoleń przywozowych w roku 2014 w ramach
kontyngentów
taryfowych
dla
zbóż,
ryżu,
cukru,
oliwy
z
oliwek
i
czosnku,
wprowadzającego odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 951/2006 (WE) nr 1518/2003, (WE)
nr 382/2008, (UE) nr 1178/2010 oraz (UE) nr 90/2011 w odniesieniu do terminów
wydawania pozwoleń wywozowych w roku 2014 w sektorach cukru i pozakwotowej
izoglukozy, wieprzowiny, wołowiny i cielęciny, jaj i mięsa drobiowego i wprowadzającego
odstępstwo od rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 w odniesieniu do terminu rozpatrywania
ofert zakupu po ustalonej cenie pszenicy zwyczajnej w ramach interwencji publicznej.
8. Przyjęcie projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) ustanawiającego
szczegółowe zasady wdrożenia systemu pozwoleń na wywóz w sektorze wieprzowiny
(kodyfikacja).
1.
Nowy
projekt
legislacyjny
dotyczący
polityki
informacji
i
promocji
w odniesieniu do produktów rolnych.
W dn. 21 listopada 2013r. Komisja Europejska przedstawiła nowy projekt rozporządzenia
Parlamentu
i
Europejskiego
promocyjnych
i
dotyczących
Rady
w
produktów
sprawie
rolnych
działań
na
informacyjnych
rynku
wewnętrznym
i w państwach trzecich.
Publikacja ww. wniosku stanowi podsumowanie procesu konsultacji w sprawie kształtu
polityki informacji i promocji produktów rolnych, który został rozpoczęty przez Komisję
Europejską w 2011 r.
Przedmiotowy
wniosek
przewiduje
stopniowy,
znaczny
wzrost
dynamiki
działań
promocyjnych i informacyjnych oraz budżetu UE przydzielonego na finansowanie działań
promocyjnych i informacyjnych w okresie 2014 – 2020.
Cele i zakres działań informacyjnych i promocyjnych
W
przedstawionym
wniosku
określone
zostały
cele
działań
informacyjnych
i promocyjnych:
- zwiększenie konkurencyjności rolnictwa europejskiego zarówno na rynku wewnętrznym, jak
i w państwach trzecich - poprzez podniesienie poziomu wiedzy konsumentów na temat zalet
unijnych produktów rolnych i artykułów spożywczych wytworzonych w oparciu o produkty
rolne, oraz poprzez rozwijanie i otwieranie nowych rynków.
Wniosek przewiduje jednocześnie wzmocnienie synergii między przekrojowym systemem
promocji i systemami sektorowymi istniejącymi w ramach WPR poprzez realizację strategii
promocyjnej i rozwijanie wspólnej tożsamości.
Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny. Wiążącym źródłem prawa Unii Europejskiej (UE)
są akty prawne UE opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.
2
Działania informacyjne i promocyjne objęte wnioskiem skierowane będą na rynek
wewnętrzny oraz na rynki krajów trzecich. Działania ukierunkowane na rynek wewnętrzny
dotyczyć będą specyficznych metod wspólnotowej produkcji rolnej w szczególności
w odniesieniu do istotnych kwestii, takich jak:
- bezpieczeństwo żywności, autentyczność, wartości odżywcze i zdrowotne produktów
rolnych UE, dobrostan zwierząt i poszanowanie środowiska. Kwalifikować się też będą
działania informacyjne dotyczące określonych systemów jakości, ekologicznej metody
produkcji oraz znaku graficznego produktów rolnych wysokiej jakości specyficznych dla
regionów najbardziej oddalonych.
W państwach trzecich wspierane będą działania informacyjne mające na celu podkreślenie
cech produktów rolnych i środków spożywczych oraz - podobnie jak w przypadku działań na
rynku wewnętrznym - dotyczące określonych systemów jakości, ekologicznej metody
produkcji oraz znaku graficznego produktów rolnych wysokiej jakości, specyficznych dla
regionów najbardziej oddalonych. Ponadto, wsparcie uzyskają działania promocyjne mające
na celu wzrost sprzedaży produktów rolnych i środków spożywczych pochodzących z UE.
Działania informacyjne i promocyjne nie będą mogły być ukierunkowane na konkretny znak
towarowy, niemniej jednak znaki towarowe produktów będą mogły być widoczne podczas
prezentacji lub degustacji produktów oraz na materiałach informacyjnych i promocyjnych.
Beneficjenci
programów
promocyjnych
i
informacyjnych
oraz
finansowanie
programów
Aby zwiększyć liczbę i podnieść jakość działań, rozszerzono krąg beneficjentów programów
o organizacje branżowe i międzybranżowe. Zgodnie z wnioskiem, propozycje programów
promocyjnych i informacyjnych będą mogły być przedstawiane przez:
a)
krajowe organizacje branżowe i międzybranżowe;
b)
unijne organizacje branżowe i międzybranżowe;
c)
organizacje producentów lub zrzeszenia organizacji producentów.
Programy będą mogły być zgłaszane przez jedną lub kilka organizacji inicjujących z jednego
państwa, jak również przez kilka organizacji inicjujących pochodzących z kilku państw
członkowskich, bądź przez jedną lub kilka organizacji europejskich.
Udział UE w finansowaniu programów przedstawionych przez jedno państwo nie przekroczy
50
%
kwoty
wydatków
kwalifikowanych.
Możliwe
będzie
uzyskanie
finansowania
w wysokości 60 % w przypadku programów prostych ukierunkowanych na jeden lub kilka
państw trzecich lub działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących owoców i warzyw
przeznaczonych specjalnie dla dzieci w placówkach szkolnych w Unii.
W przypadku programów, w których uczestniczy wiele państw maksymalna stawka
współfinansowania będzie wynosić 60 % całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych.
Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny. Wiążącym źródłem prawa Unii Europejskiej (UE)
są akty prawne UE opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.
3
W części dotyczącej szacunkowego wpływu finansowego wniosku przewidziano stopniowe
zwiększenie
budżetu
przeznaczonego
na
działania
informacyjne
i promocyjne dotyczące produktów rolnych: z 61 mln EUR w budżecie na 2013 r. do
200
mln
EUR
w
2020
r.,
w
tym
udział
płatności
dokonywanych
przez
państwa członkowskie wzrośnie z 60 mln EUR w budżecie na 2013 r. do 96 mln EUR
w 2020 r.
Zarządzanie systemem
Tryby zarządzania programami informacyjnymi i promocyjnymi, które zostały przewidziane
we wniosku, to zarządzanie dzielone z państwami członkowskimi i zarządzanie
bezpośrednie. Wniosek przewiduje m.in. szczególny wzrost realizacji programów w ramach
zarządzania bezpośredniego (działania z inicjatywy Komisji Europejskiej), co związane jest
m.in. z planowanym objęciem tego typu zarządzaniem programów, w których uczestniczy
wiele państw członkowskich UE. W ramach zarządzania bezpośredniego Komisja będzie
mogła powierzyć istniejącej agencji wykonawczej pewne zadania dotyczące bezpośredniego
zarządzania
programami
informacyjnymi
i
promocyjnymi,
zwłaszcza
w
przypadku
programów, w których uczestniczy wiele państw, jak również ocenę zaproponowanych
programów prostych. Komisja będzie sprawować nadzór nad agencją wykonawczą
i dopilnuje, aby realizowała ona odpowiednie zadania w zakresie kontroli w odniesieniu do
powierzonych jej działań.
W przypadku zarządzania dzielonego z państwami członkowskimi ramy kontroli będą oparte
na wspólnych szczegółowych zasadach kontroli WPR, a w szczególności na poświadczeniu
wiarygodności, które muszą przedkładać co roku osoby kierujące poszczególnymi agencjami
płatniczymi.
2. Przyjęcie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE)
nr 1020/2012 przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie środków
zapisanych w roku budżetowym 2013 na dostawy żywności pochodzącej z zapasów
interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej potrzebujące w Unii
Europejskiej.
Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1020/2012 przyjęto plan dostaw żywności
dla osób najbardziej potrzebujących w UE oraz przydzielono na ten cel odpowiednie środki
finansowe na rok budżetowy 2013. Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr
807/2010, wykonanie rocznego planu rozpoczyna się 1 października danego roku, a kończy
31 grudnia roku następnego. W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniami do
realizacji „Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym” na lata 2014-2020,
w 2014 roku najprawdopodobniej może wystąpić dłuższa niż w latach ubiegłych przerwa
w realizacji dostaw artykułów spożywczych do magazynów organizacji charytatywnych,
Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny. Wiążącym źródłem prawa Unii Europejskiej (UE)
są akty prawne UE opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.
4
dlatego konieczne jest zapewnienie łagodnego przejścia od obecnego do nowego systemu
wsparcia osób najbardziej potrzebujących. Dane statystyczne pokazują, że liczba osób
najuboższych w wielu państwach członkowskich jest nadal bardzo wysoka. W tej sytuacji
m.in. na wniosek Polski, Hiszpanii i Słowenii, Komisja Europejska opracowała projekt
rozporządzenia, które przedłuża okres realizacji rocznego planu pomocy żywnościowej dla
osób najbardziej potrzebujących na 2013 rok do 28 lutego 2014 r. Dodatkowo projekt
przewiduje przedłużenie terminu składania wniosków o dokonanie płatności w ramach ww.
instrumentu do 15 października 2013 r. Ww. odstępstwo będzie obowiązywać z mocą
wsteczną we wszystkich państwach członkowskich. Niniejsze rozporządzenie wydłuża także
do 1 lutego 2014 r. termin powiadomienia Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie
o łącznej wartości zaliczek wypłaconych na realizację planu dystrybucji.
Projekt niniejszego rozporządzenia został przyjęty na posiedzeniu Komitetu Zarządzającego
ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych w dniu 14 listopada 2013 r.
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1020/2012 przyjmujące
plan podziału pomiędzy państwa członkowskie środków zapisanych w roku budżetowym
2013 na dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez
osoby najbardziej potrzebujące w Unii Europejskiej wydano pod numerem 1234/2013 z dnia
2 grudnia 2013 r. Ukazało się ono w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L, nr 322
z dn. 3.12.2013 r.
3. Przyjęcie projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) wprowadzającego
odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 288/2009 w odniesieniu do terminu, w którym
państwa członkowskie zgłaszają Komisji swoje strategie i wniosek o pomoc oraz
terminu, w którym Komisja decyduje o ostatecznym przydziale środków pomocy
w ramach programu „Owoce w szkole”.
Przedstawiony na forum Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków
Rolnych projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji wprowadza odstępstwa od
przepisów rozporządzenia Komisji nr 288/2009 dotyczących terminu przedkładania przez
państwa członkowskie strategii krajowej na kolejny rok szkolny oraz terminu określenia
przydziału wkładu UE do pomocy finansowej w ramach programu „Owoce w szkole”.
Zgodnie z ww. projektem w odniesieniu do roku szkolnego 2014/2015 przewidziano
wyjątkowo, że państwa członkowskie przedstawią swoje strategie krajowe w terminie do 30
kwietnia 2014 r. (zamiast do 31 stycznia 2014 r.), a Komisja Europejska określi ostateczny
przydział pomocy dla poszczególnych państw członkowskich dla tego roku szkolnego,
w terminie do 30 czerwca 2014 r. (zamiast 31 marca 2014 r.).
Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny. Wiążącym źródłem prawa Unii Europejskiej (UE)
są akty prawne UE opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.
5
Odroczenie o trzy miesiące terminów ww. czynności jest konieczne, aby mieć pewność, że
przepisy nowej wspólnej organizacji rynków rolnych w ramach WPR 2014-2020 wejdą
w życie na tyle wcześnie, aby Komisja Europejska miała wystarczająco dużo czasu na
przygotowanie i przyjęcie stosownych przepisów wykonawczych i delegowanych, zaś
państwa członkowskie – na przygotowanie i przekazanie Komisji Europejskiej strategii
krajowych.
Projekt niniejszego rozporządzenia został przyjęty na posiedzeniu Komitetu Zarządzającego
ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych w dniu 5 listopada 2013 r.
Rozporządzenie wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 288/2009
w odniesieniu do terminu, w którym państwa członkowskie zgłaszają Komisji swoje strategie
i wniosek o pomoc oraz terminu, w którym Komisja decyduje o ostatecznym przydziale
środków pomocy w ramach programu „Owoce w szkole” wydano pod numerem 1216/2013
z dnia 28 listopada 2013 r. Ukazało się ono w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii
L, nr 314 z dn. 29.11.2013 r.
4.
Przyjęcie
projektu
rozporządzenia
wykonawczego
Komisji
zmieniającego
rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 476/2013 ustalające limit ilościowy dla wywozu
pozakwotowego
cukru
na
okres
do
końca
roku
gospodarczego
2013/2014
i uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 968/2013.
Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 476/2013, w roku gospodarczym
2013/2014 limit ilościowy dla wywozu cukru pozakwotowego wynosi 650 tys. ton, a dla
izoglukozy pozakwotowej - 70 tys. ton. W związku z tym, że prognozy na sezon 2013/2014
wskazują na wysoki poziom produkcji cukru w UE, w celu zagospodarowania części
nadwyżek produkcyjnych, Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia, które
zwiększa limit wywozu cukru pozakwotowego dla UE w sezonie 2013/2014 do wysokości
1,35 mln ton, tj. do wysokości nieprzekraczającej limitu wywozu cukru subsydiowanego
określonej przez Światową Organizację Handlu (WTO).
Projekt niniejszego rozporządzenia został przyjęty na posiedzeniu Komitetu Zarządzającego
ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych w dniu 14 listopada 2013 r.
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 476/2013 ustalające limit
ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru na okres do końca roku gospodarczego
2013/2014 i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 968/2013 wydano pod
numerem 1221/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. Ukazało się ono w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej serii L, nr 320 z dn. 30.11.2013 r.
Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny. Wiążącym źródłem prawa Unii Europejskiej (UE)
są akty prawne UE opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.
6
5.
Przyjęcie
projektu
rozporządzenia
wykonawczego
Komisji
zmieniającego
rozporządzenia (WE) nr 1709/2003, (WE) nr 1345/2005, (WE) nr 972/2006, (WE) nr
341/2007, (WE) nr 1454/2007, (WE) nr 826/2008, (WE) nr 1296/2008, (WE) nr 1130/2009,
(WE) nr 1272/2009 oraz (UE) nr 479/2010 w zakresie obowiązków przekazywania
powiadomień w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych (ISAMM).
System ISAMM (ang. Information System for Agricultural Market Management and
Monitoring), wprowadzony przez Komisję Europejską na podstawie rozporządzenia Komisji
(WE) nr 792/2009, jest narzędziem informatycznym wykorzystywanym m.in. przez państwa
członkowskie do przesyłania do Komisji informacji związanych z administrowaniem
mechanizmami WPR. W wyniku prowadzonych przez Komisję prac legislacyjnych
i technicznych, zakres jego stosowania systematycznie się zwiększa.
Projekt niniejszego rozporządzenia ma celu ustanowienie podstawy prawnej dla obowiązku
przekazywania przez państwa członkowskie przy użyciu systemu ISAMM kolejnej grupy
powiadomień wynikających z następujących rozporządzeń:
•
(WE) nr 1709/2003 – zbiory i zapasy ryżu;
•
(WE) nr 1345/2005 – handel zagraniczny na rynku oliwy z oliwek;
•
(WE) nr 972/2006 – handel zagraniczny na rynku ryżu;
•
(WE) nr 341/2007 – handel zagraniczny na rynku owoców i warzyw;
•
(WE)
nr
1454/2007
–
rozporządzenie
horyzontalne
dotyczące
procedur
przetargowych na refundacje do wywozu niektórych produktów rolnych;
•
(WE) nr 826/2008 – prywatne przechowywanie produktów rolnych;
•
(WE) nr 1296/2008 – zboża;
•
(WE) nr 1130/2009 – horyzontalne rozporządzenie dotyczące kontroli przeznaczenia
i wykorzystania produktów objętych działaniami interwencyjnymi;
•
(WE) nr 1272/2009 – interwencja publiczna;
•
(UE) nr 479/2010 - produkty mleczne.
Projekt niniejszego rozporządzenia został przyjęty na posiedzeniu Komitetu Zarządzającego
ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych w dniu 21 listopada 2013 r.
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1709/2003, (WE) nr 1345/2005, (WE)
nr 972/2006, (WE) nr 341/2007, (WE) nr 1454/2007, (WE) nr 826/2008, (WE) nr 1296/2008,
(WE) nr 1130/2009, (UE) nr 1272/2009 oraz (UE) nr 479/2010 w odniesieniu do obowiązków
przekazywania informacji w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych wydano pod
numerem 1333/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. Ukazało się ono w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej serii L, nr 335 z dn. 14.12.2013 r.
Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny. Wiążącym źródłem prawa Unii Europejskiej (UE)
są akty prawne UE opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.
7
6. Przyjęcie projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji ustanawiającego zasady
stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011
w odniesieniu do wskazania kraju pochodzenia lub miejsca pochodzenia dla świeżego,
schłodzonego lub mrożonego mięsa świń, owiec, kóz i drobiu.
Projekt
rozporządzenia
przewiduje
stosowanie
w
UE
obowiązkowego
systemu
etykietowania, zgodnie z którym mięso ze zwierząt urodzonych, hodowanych i poddanych
ubojowi w tym samym państwie członkowskim będzie etykietowane w następujący sposób:
„Pochodzenie: państwo członkowskie (lub kraj trzeci)”, podczas gdy w innych przypadkach
wskazane będzie miejsce hodowli i uboju. Szczegółowy katalog zasad dostosowany do
każdego rodzaju produkcji ma na celu zagwarantowanie, że miejsce hodowli jest
w rzeczywistości miejscem, gdzie zwierze spędziło znaczącą część swojego życia. Celem
projektu jest zapewnienie europejskim konsumentom informacji na temat pochodzenia
kupowanego przez nich mięsa, aby dokonywane przez nich decyzje nabywcze miały oparcie
w wiarygodnych informacjach umieszczanych na etykietach oferowanych produktów.
Podobne zasady obowiązują już dla świeżego mięsa wołowego.
Nowe rozporządzenie będzie stosowane od dnia 1 kwietnia 2015 r. ze względu na
konieczność dostosowania się sektora rolno- spożywczego do zapisów ww. projektu.
Po szerokich konsultacjach przeprowadzonych przez Komisję Europejską, w tym m.in. na
forum Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych, ww. projekt
został przyjęty na posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia
Zwierząt.
Rozporządzenie
wykonawcze
Komisji
(UE)
ustanawiające
zasady
stosowania
rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do
wskazania
kraju
pochodzenia
lub
miejsca
pochodzenia
świeżego,
schłodzonego
i zamrożonego mięsa ze świń, z owiec, kóz i drobiu wydano pod numerem 1337/2013
z dnia 13 grudnia 2013 r. Ukazało się ono w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L,
nr 335 z dnia 14 grudnia 2013 r.
7. Przyjęcie projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji wprowadzającego
odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 969/2006, (WE) nr 1067/2008,
(WE) nr 1964/2006, od rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 480/2012, od
rozporządzeń (WE) nr 828/2009, (WE) nr 1918/2006 i (WE) nr 341/2007 w odniesieniu do
terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń przywozowych w roku 2014
w ramach kontyngentów taryfowych dla zbóż, ryżu, cukru, oliwy z oliwek i czosnku,
wprowadzającego odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 951/2006 (WE) nr 1518/2003,
(WE) nr 382/2008, (UE) nr 1178/2010 oraz (UE) nr 90/2011 w odniesieniu do terminów
wydawania pozwoleń wywozowych w roku 2014 w sektorach cukru i pozakwotowej
Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny. Wiążącym źródłem prawa Unii Europejskiej (UE)
są akty prawne UE opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.
8
izoglukozy,
wieprzowiny,
wołowiny
i
cielęciny,
jaj
i
mięsa
drobiowego
i wprowadzającego odstępstwo od rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 w odniesieniu do
terminu rozpatrywania ofert zakupu po ustalonej cenie pszenicy zwyczajnej w ramach
interwencji publicznej.
W związku z opublikowaniem w Dz. U. UE wykazu dni wolnych od pracy w instytucjach UE
w 2014 roku, opracowany przez KE projekt rozporządzenia przewiduje wprowadzenie
odstępstw od terminów:
•
składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w 2014 r. w ramach
kontyngentów taryfowych dla zbóż, ryżu, cukru, oliwy z oliwek i czosnku,
o których mowa w rozporządzeniach (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 969/2006, (WE) nr
1067/2008, (WE) nr 1964/2006, rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 480/2012,
rozporządzeniach (WE) nr 828/2009, (WE) nr 1918/2006 i (WE) nr 341/2007;
•
wydawania w 2014 r. pozwoleń na wywóz w sektorach cukru pozakwotowego
i izoglukozy pozakwotowej, wieprzowiny, wołowiny i cielęciny, jaj, mięsa
drobiowego, o których mowa w rozporządzeniach (WE) nr 951/2006, (WE) nr
1518/2003, (WE) nr 382/2008, (UE) nr 1178/2010 i (UE) nr 90/2011;
•
rozpatrywania w 2014 r. ofert zakupu pszenicy zwyczajnej po ustalonej cenie
w ramach interwencji publicznej, o którym mowa w rozporządzeniu UE nr
1272/2009.
Ww. nowe terminy składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz, wydawania
pozwoleń na wywóz oraz rozpatrywania ofert zakupu po ustalonej cenie w ramach
interwencji publicznej zostały określone w następujących artykułach projektu: art. 1 (przywóz
zbóż), art. 2 (przywóz ryżu), art. 3 (przywóz produktów sektora cukru), art. 4 (przywóz oliwy
z oliwek), art. 5 (przywóz czosnku), art. 6 (wywóz cukru i izoglukozy pozakwotowej), art. 7
(pozwolenia na wywóz w sektorach wieprzowiny, wołowiny i cielęciny, jaj i mięsa
drobiowego) oraz w art. 8 (oferty na zakup pszenicy zwyczajnej po ustalonej cenie w ramach
interwencji publicznej), jak również w następujących załącznikach do niniejszego projektu:
załącznik I (przywóz oliwy z oliwek), załącznik II (wywóz cukru i izoglukozy pozakwotowej),
załącznik III (pozwolenia na wywóz w sektorach wieprzowiny, wołowiny i cielęciny, jaj i mięsa
drobiowego) oraz w załączniku IV (oferty na zakup pszenicy zwyczajnej po ustalonej cenie
w ramach interwencji publicznej). Zgodnie z treścią art. 9 ww. projektu, rozporządzenie straci
swoją moc z dniem 9 stycznia 2015 r.
Projekt niniejszego rozporządzenia został przyjęty na posiedzeniu Komitetu Zarządzającego
ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych w dniu 13 listopada 2013 r.
Rozporządzenie wykonawcze Komisji wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr
2305/2003, (WE) nr 969/2006, (WE) nr 1067/2008, (WE) nr 1964/2006, od rozporządzenia
wykonawczego (UE) nr 480/2012, od rozporządzeń (WE) nr 828/2009, (WE) nr 1918/2006
Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny. Wiążącym źródłem prawa Unii Europejskiej (UE)
są akty prawne UE opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.
9
i (WE) nr 341/2007, w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń
na przywóz w 2014 r. w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących zbóż, ryżu, cukru,
oliwy z oliwek i czosnku oraz wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr
951/2006, (WE) nr 1518/2003, (WE) nr 382/2008, (UE) nr 1178/2010 i (UE) nr 90/2011
w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w 2014 r. w sektorach
pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy, wieprzowiny, wołowiny i cielęciny, jaj
i mięsa drobiowego oraz wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (UE) nr 1272/2009
w odniesieniu do terminu rozpatrywania ofert zakupu po ustalonej cenie pszenicy zwyczajnej
w ramach interwencji publicznej, wydano pod numerem nr 1191/2013 z dnia 20 listopada
2013 r. Ukazało się ono w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L, nr 314 z dnia
23.11.2013 r.
8. Przyjęcie projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) ustanawiającego
szczegółowe zasady wdrożenia systemu pozwoleń na wywóz w sektorze wieprzowiny
(kodyfikacja).
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1518/2003 ustanawia szczegółowe zasady wdrożenia
systemu pozwoleń na wywóz w sektorze wieprzowiny. Ww. rozporządzenie było kilkakrotnie
znacząco zmieniane. W związku z powyższym, w celu zapewnienia podmiotom rynkowym
i organom administracji państw członkowskich przejrzystości ww. zasad, koniecznym wg
Komisji Europejskiej było poddanie ww. rozporządzenia kodyfikacji. Zmiany w tekście
projektu kodyfikacji polegają na wykreśleniu zbędnych zapisów oraz wprowadzeniu zmian
wynikających m.in. z wejścia w życie Traktatu z Lizbony oraz nowych zasad techniki
prawodawczej Komisji Europejskiej.
Projekt niniejszego rozporządzenia został przyjęty na posiedzeniu Komitetu Zarządzającego
ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych w dniu 28 listopada 2013 r.
Obecnie projekt oczekuje na publikację w Dzienniku Urzędowym UE.
Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny. Wiążącym źródłem prawa Unii Europejskiej (UE)
są akty prawne UE opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.
10