ogloszenie - GZO Szczucin

Transkrypt

ogloszenie - GZO Szczucin
Urząd Zamówień Publicznych
Strona 1 z 4
Szczucin: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu
Gminy Szczucin do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w
Dulczy Małej i Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego
w Pniu w roku szkolnym 2007/2008
Numer ogłoszenia: 124998 - 2007; data zamieszczenia:
23.07.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Oświaty w Szczucinie, ul. Wolności 3, 33-230 Szczucin, woj.
małopolskie, tel. 014 6436434, fax 014 6436490.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzo-szczucin.rox.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu
Gminy Szczucin do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dulczy Małej i Ośrodka Rewalidacyjno Wychowawczego w Pniu w roku szkolnym 2007/2008.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz uczniów
niepełnosprawnych z terenu Gminy Szczucin do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dulczy Małej i Ośrodka
http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/bzp/pokaz?recordId=942796
2007-07-23
Urząd Zamówień Publicznych
Strona 2 z 4
Rewalidacyjno - Wychowawczego w Pniu w roku szkolnym 2007/2008, ilość dowożonych uczniów:
do SP Dulcza Mała - 8, do ORW Pień - 5
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.34.00-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 11.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy spełnią
następujące warunki:
1.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówień zgodnie z art. 24 Pzp.
2.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3.Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - minimum 2 kierowców posiadających
prawo jazdy i świadectwo kwalifikacyjne wymagane prawem do kierowania pojazdami
wyszczególnionymi w ofercie;
4.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia .
5.dysponują potencjałem sprzętowym - minimum 2 busy po 18 miejsc siedzących każdy;.
6.wniosą wadium w kwocie - nie wymagane
7.posiadają doświadczenie w realizacji zamówienia
8.zawrą umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w projekcie umowy.
2. Ocena spełniania warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:
Zamawiający odrzuca ofertę, która:
jest niezgodna z ustawą
jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny , których nie można poprawić na podstawie art.88, lub
błędy w obliczeniu ceny
w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki
w obliczeniu ceny
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia , że
wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie
podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień
http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/bzp/pokaz?recordId=942796
2007-07-23
Urząd Zamówień Publicznych
Strona 3 z 4
publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:
1.Dokumenty wymagane:
a)Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ
b)Dokument potwierdzający wniesienia wadium - nie dotyczy
c)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert
d)Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów
prawa lub innych dokumentów rejestrowych
e)Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane
prawem uprawnienia, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (dołączyć ksero
tych uprawnień do oferty - prawo jazdy, świadectwo kwalifikacji)
f)Koncesja, zezwolenie lub licencja , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia
lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem
g)Oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych (zał. Nr 2 do SIWZ) i art. 24 ustawy Pzp (zał. Nr 3 do SIWZ).
h)Oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub że uzyskał odroczenie ,
zwolnienie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu, z wykorzystaniem wzoru - zał. Nr 4 do SIWZ
i)Oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłaceniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
lub społeczne, że uzyskał odroczenie , zwolnienie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, z wykorzystaniem wzoru - zał. Nr 5 do
SIWZ
j)Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat usług tożsamych z przedmiotem zamówienia, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie , z wykorzystaniem wzoru- zał. nr 6 do
SIWZ oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie; w
szczególności Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że wykonał należycie co najmniej 1
usługę dowożenia uczniów dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek o wartości sumarycznej co
najmniej 100% zaoferowanej ceny;
k)Wykaz sprzętu (busów) niezbędnych do wykonania zamówienia, sporządzony wg wzoru - załącznik
Nr 8 do SIWZ;
l)Opis postępowania w sytuacjach awaryjnych z podaniem czasu podstawienia taboru zastępczego (w
minutach) - załącznik nr 9 do SIWZ;
2.Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum)
2.1 W przypadku złożenia przez dwa lub kilka podmiotów prawnych, oraz jednostek organizacyjnych
nie posiadających osobowości prawnej, oferty wspólnej (konsorcjum) do oferty musi być załączona
umowa konsorcjum, z której wynikać będzie:
Jednoznaczne określenie wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem
przedmiot zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/bzp/pokaz?recordId=942796
2007-07-23
Urząd Zamówień Publicznych
Strona 4 z 4
1. Cena - 80
2. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych - 20
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.gzo-szczucin.rox.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację istotnych
warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Gminny Zespół Oświaty w Szczucinie
ul. Wolności 3, 33-230 Szczucin
pok.25.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
31.07.2007 godzina 08:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok.25.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
http://www.portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/bzp/pokaz?recordId=942796
2007-07-23