Ogłoszenie o zamówieniu

Transkrypt

Ogłoszenie o zamówieniu
Unia Europejska
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg
Faks: +352 29 29 42 670
E-mail: [email protected]
Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu
Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)
Sekcja I : Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Akademia Górniczo-Hutnicza AGH,
Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: ul. Nawojki 11
Miejscowość: Kraków
Kod pocztowy: 30-950
Punkt kontaktowy: ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków,
pokój 221, II piętro
Państwo: Polska (PL)
Tel.: +48 126323355
Osoba do kontaktów: Monika GÓLSKA
E-mail: [email protected]
Faks: +48 126341084
Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.cyfronet.krakow.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
Więcej informacji można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Inny (proszę wypełnić załącznik A.III)
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/urząd krajowy lub federalny
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
Inna: (proszę określić)
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu
1 / 21
Ogólne usługi publiczne
Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inny: (proszę określić)
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
tak
nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu
2 / 21
Sekcja II : Przedmiot zamówienia
II.1) Opis :
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
DOSTAWA LICENCJI OPROGRAMOWANIA AKADEMICKIEGO MATHEMATICA
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu
Roboty budowlane
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych
środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą
Dostawy
Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form
Usługi
Kategoria usług: nr: _____
Zob. kategorie usług w załączniku
C1
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
Zamawiający realizuje przedmiotowe zamówienie w imieniu własnym oraz innych jednostek naukowobadawczych (ośrodków) korzystających z licencji akademickich MATHEMATICA wskazanych w załączniku
Kod NUTS: PL
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba : _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : _____ uczestników planowanej umowy ramowej
Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach : _____ albo w miesiącach : _____
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat :
_____
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu
3 / 21
_____
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu :
Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oprogramowania akademickiego MATHEMATICA.
Okres obowiązywania licencji 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.
Szczegółowy opis konfiguracji licencji wraz z wykazem ośrodków naukowo-badawczych dla których są
przeznaczone znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
Wymagana przez Zamawiającego gwarancja i wsparcie techniczne przez okres 36 miesięcy obejmować musi:
1) stałą gotowość ze strony Wykonawcy do udzielenia bezpłatnej informacji oraz świadczenia usług
serwisowych (telefonicznie, faksem i via e-mail) w zakresie funkcjonowania oprogramowania
2) doradztwo merytoryczne w zakresie oprogramowania
3) przekazywanie publicznie ogłoszonych wersji oprogramowania, zarówno w zakresie całych pakietów, jak i ich
części.
Zamawiający realizuje przedmiotowe zamówienie w imieniu własnym oraz innych jednostek naukowobadawczych (ośrodków) korzystających z licencji akademickich MATHEMATICA:
- każdy ośrodek wymieniony w załączniku nr 1 do SIWZ dysponować będzie własną niezależną licencją
- każdy ośrodek ustanowi własnego niezależnego administratora
Zamawiający dopuszcza składanie oferty równoważnych.
Za równoważne uznaje się licencje spełniające parametry funkcjonalne oprogramowania Mathematica jako
minimalne oraz kompatybilne z oprogramowaniem Mathematica.
Warunki płatności:
ACK CYFRONET AGH zapłaci kwotę w wysokości dofinansowania ustalonego na podstawie decyzji
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Pozostałą cześć kwoty płacić będą poszczególne Ośrodki w oparciu o odrębne faktury wystawione przez
Wykonawcę.
Termin realizacji:
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.
Realizacja zamówienia polegać będzie na przekazaniu poszczególnym administratorom (w formie
elektronicznej) informacji o okresie obowiązywania licencji.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
Główny przedmiot
Słownik główny
48190000
Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
tak
nie
II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)
To zamówienie podzielone jest na części:
tak
nie
(jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do
tylko jednej części
jednej lub więcej części
wszystkich części
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych:
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu
4 / 21
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych :
tak
nie
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
1227642.00 PLN netto
(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : 1227642.00 Waluta : PLN
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)
Opcje :
tak
nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____
(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu:
tak
nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) _____ albo Zakres: między : _____ i: _____
(jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień:
w miesiącach: _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach: 5 (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu
5 / 21
Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości:
20.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
Wykonawca wnosi wadium, przed upływem terminu składania ofert, w jednej z poniżej podanych form:
- w pieniądzu,
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
- w gwarancjach bankowych,
- w gwarancjach ubezpieczeniowych, w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy wnieść je przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego. Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.
Bank Pekao S.A. w Krakowie ul. Pijarska1
Numer konta: 11124047221111000048490168
W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu dokument wadialny należy dostarczyć
Zamawiającemu najpóźniej do upływu terminu składania ofert.
(ACK CYFRONET AGH, ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków, pokój 221, II piętro)
Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w
szczególności musi określać bezwarunkową możliwość egzekwowalności i wykonalności na żądanie
Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz być
ważne przez cały okres związania ofertą określony w SIWZ.
Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub
wykonania czynności (np. przesłania wezwania za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta)
jak również od przedłożenia jakiejkolwiek dodatkowej dokumentacji. Jedynym dopuszczalnym żądaniem może
być potwierdzenie, że osoba, która podpisała wezwanie do zapłaty w imieniu Beneficjenta upoważniona jest do
jego reprezentowania.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie
po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, jeżeli jego wniesienie jest wymagane.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę złożoną przed
upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26. ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym że nie należy do grupy
kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 3 pkt 3 ustawy Pzp, co
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
W przypadku wnoszenia wadium przelewem na konto Zamawiającego w ofercie należy wskazać nazwę banku
oraz numer rachunku Wykonawcy, na który ma zostać zwrócone wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu
6 / 21
- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
ACK CYFRONET AGH płacić będzie rokrocznie kwotę dofinansowania - na mocy decyzji Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego w wysokości ustalonej w przedmiotowej decyzji. Pozostałą cześć kwoty, określonej w §2
ust. 1 umowy płacić będą poszczególne Ośrodki w oparciu
o odrębne faktury wystawione przez Wykonawcę – zgodnie z Załącznikiem nr 1.
Opłaty licencyjne wnoszone będą w 3 ratach rocznych w oparciu o faktury wystawiane na poszczególne ośrodki
w terminie do dnia 30 grudnia każdego roku (tj. 2015, 2016 i 2017).
Wysokość rat dla poszczególnych ośrodków na kolejne lata określa załącznik nr 1 do umowy.
Warunkiem zapłaty pierwszych faktur przez ośrodki będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu
zdawczo-odbiorczego o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, potwierdzającego poprawność realizacji umowy.
Zapłata należności będzie dokonana w formie przelewu na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT.
Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo odsetki ustawowe za każdy dzień
zwłoki.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
(jeżeli dotyczy)
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w przypadku spółki cywilnej, wspólników
tej spółki uznaje się za Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o
udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną.
3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zamówienia.
4. Korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana przed
zawarciem umowy Wykonawcy zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę
pomiędzy Wykonawcami.
III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
_____
tak
nie
III.2) Warunki udziału:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień – Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu
7 / 21
w tym zakresie, ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp powinno być złożone w imieniu
wszystkich Wykonawców.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może
podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
polega na zasobach innych podmiotów, stosownie do uprawnień wynikających z treści art. 26 ust 2b ustawy
Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Zobowiązanie, o którym mowa zawierać musi następujące informacje:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
- charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
- zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Podstawą oceny spełnienia warunków będą informacje zawarte w dokumentach oraz oświadczeniach
składanych przez Wykonawców.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 3 do
SIWZ
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy
Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
g) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy
Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a osoby o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i
11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku,
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu
8 / 21
zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. b) do d) i f) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, odpowiednio że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 2 lit. e) i g) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego
lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp.
Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, z wyjątkiem dokumentu potwierdzającego, iż Wykonawca nie zalega z uiszczeniem podatków,
opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu, który powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem.
Przepisy dotyczące terminu wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego
dokumentu.
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2. (oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz
dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia).
3. Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.
-lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331ze zm.), lub informacji o tym, że Wykonawca nie
należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SIWZ.
4. Dokumenty podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców musi
złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 2 (oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia).
Dokument o którym mowa w pkt. 3 (lista podmiotów należących do grupy kapitałowej lub informacja o tym, że
Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej) dotyczyć musi każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
Pozostałe dokumenty traktowane będą jako wspólne.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
spełniania wymogów:
standardów: (jeżeli dotyczy)
_____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu
9 / 21
Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie, ocena spełniania tego
warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
spełniania wymogów:
standardów: (jeżeli dotyczy)
Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego_____
warunku w tym zakresie, ocena spełniania tego
warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
tak
nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____
III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi:
tak
nie
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu
10 / 21
Sekcja IV : Procedura
IV.1) Rodzaj procedury:
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
_____
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :
tak
nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)
Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
_____
Dialog konkurencyjny
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
(procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców: _____
albo
Przewidywana minimalna liczba: _____ i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
_____
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert :
tak
nie
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))
Najniższa cena
albo
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria
Waga
Kryteria
Waga
1. cena
95
6. _____
_____
2. termin płatności
5
7. _____
_____
3. _____
_____
8. _____
_____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu
11 / 21
Kryteria
4. _____
5. _____
Waga
_____
_____
Kryteria
9. _____
10. _____
Waga
_____
_____
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
tak
nie
(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
_____
IV.3) Informacje administracyjne:
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy)
ACK-DA-ZP-4010-2/15
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
tak
nie
(jeżeli tak)
Wstępne ogłoszenie
informacyjne
Ogłoszenie o profilu nabywcy
Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: (w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: ______ Godzina: _____
Dokumenty odpłatne
tak
nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: _____
Waluta: _____
Warunki i sposób płatności:
_____
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 10/12/2015 Godzina: 11:00
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom: (jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data: ______
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Dowolny język urzędowy UE
Język urzędowy (języki urzędowe) UE:
PL
Inny:
_____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu
12 / 21
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do: : ______
albo
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 10/12/2015
(dd/mm/rrrr) Godzina12:00
(jeżeli dotyczy)Miejscowość: ACK CYFRONET AGH ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków, pokój 221, II piętro
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
tak
nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
_____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu
13 / 21
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :
tak
nie
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____
VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :
(jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):
_____
tak
nie
VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
Na zawartość oferty składa się:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ(wraz ze szczegółowym
opisem licencji oraz cenami licencji dla poszczególnych ośrodków – załącznik do formularza ofertowego), który
stanowić będzie treść oferty),
2) pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika, o ile nie wynika z innych
dokumentów załączonych do oferty,
3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o ile
nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
Do oferty należy załączyć dokumenty wskazane w niniejszym ogłoszeniu.
VI.4) Procedury odwoławcze:
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Oficjalna nazwa: Prezes KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska (PL)
Tel.: _____
E-mail:
Faks: _____
Adres internetowy: (URL) http://www.uzp.gov.pl
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____
Kod pocztowy: _____
Państwo: _____
Tel.: _____
E-mail:
Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu
14 / 21
Wykonawcom, a także innym podmiotom jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy,
przysługują środki ochrony prawnej.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest obowiązany na
podstawie ustawy.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przesłanie kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze
sposobów określonych w art. 27 ust.2 ustawy Pzp.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały one przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy Pzp, albo w
terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10
dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
Pozostałe informacje na temat środków ochrony prawnej zawiera dział VI ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej”.
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska (PL)
Tel.: _____
E-mail:
Faks: _____
Adres internetowy: (URL) http://uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/10/2015 (dd/mm/rrrr) - ID:2015-145790
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu
15 / 21
Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe
I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____
Kod pocztowy: _____
Punkt kontaktowy: _____
Państwo: _____
Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail:
Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____
Kod pocztowy: _____
Punkt kontaktowy: _____
Państwo: _____
Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail:
Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____
Kod pocztowy: _____
Punkt kontaktowy: _____
Państwo: _____
Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail:
Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET
AGH
Adres pocztowy:
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków
Miejscowość
Kraków
Państwo
Polska (PL)
Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy _____
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa
Akademia Górniczo-Hutnicza (Katedra
Telekomunikacji, Wydział Odlewnictwa, Wydział
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu
Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
16 / 21
Matematyki Stosowanej, Wydział Fizyki i Informatyki
Stosowanej,Katedra Informatyki)
Adres pocztowy:
al. Mickiewicza 30; 30-059 Kraków
Miejscowość
Kraków
Państwo
Polska (PL)
Kod pocztowy _____
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa
Uniwersytet Łódzki (Katedra Informatyki
Stosowanej)
Adres pocztowy:
ul. Banacha 22; 90-238 Łódź
Miejscowość
Łódź
Państwo
Polska (PL)
Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy _____
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa
Uniwersytet Śląski (Instytut Fizyki, Instytut
Matematyki)
Adres pocztowy:
ul. Uniwersytecka 4; 40-007 Katowice
Miejscowość
Katowice
Państwo
Polska (PL)
Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy _____
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Wydział
Matematyki i Informatyki, Instytut Fizyki)
Adres pocztowy:
ul. Umultowska 87; 61-614 Poznań
Miejscowość
Poznań
Państwo
Polska (PL)
Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy _____
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa
Uniwersytet w Białymstoku (Wydział Fizyki)
Adres pocztowy:
ul. Lipowa 41 15-424 Białystok
Miejscowość
Białystok
Państwo
Polska (PL)
Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy _____
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
(Uczelniane Centrum Informatyki)
Adres pocztowy:
al. Piastów 48; 70-310 Szczecin
Miejscowość
Szczecin
Państwo
Polska (PL)
Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy _____
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa
Politechnika Wrocławska (Instytut
Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej,
Wydział Podstawowych Problemów Techniki;
Instytut Fizyki)
Adres pocztowy:
ul. Smoluchowskiego 25; 50-372 Wrocław
Miejscowość
Wrocław
Państwo
Polska (PL)
Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy _____
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa
Uniwersytet Warszawski (Interdyscyplinarne
Centrum Modelowania Matematycznego)
Adres pocztowy:
ul. Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu
Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
17 / 21
Miejscowość
Warszawa
Państwo
Polska (PL)
Kod pocztowy _____
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa
Uniwersytet Jagielloński (Sekcja Usług SieciowoSerwerowych)
Adres pocztowy:
ul. Reymonta 4; 30-059 Kraków
Miejscowość
Kraków
Państwo
Polska (PL)
Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy _____
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa
Politechnika Poznańska (Instytut Inżynierii Lądowej) Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Adres pocztowy:
ul. Piotrowo 3a; 60-965 Poznań
Miejscowość
Poznań
Państwo
Polska (PL)
Kod pocztowy _____
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa
Politechnika Łódzka (Centrum Komputerowe)
Adres pocztowy:
ul. Wólczańska 223; 90-924 Łódź
Miejscowość
Łódź
Państwo
Polska (PL)
Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy _____
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa
Uniwersytet Gdański (Instytut Fizyki Teoretycznej i
Astrofizyki)
Adres pocztowy:
ul.Wita Stwosza 57; 80-952 Gdańsk
Miejscowość
Gdańsk
Państwo
Polska (PL)
Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy _____
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa
Centrum Badań Kosmicznych
Adres pocztowy:
ul.Bartycka 18A; 00-716 Warszawa
Miejscowość
Warszawa
Państwo
Polska (PL)
Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy _____
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa
Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Wydział Fizyki,
Astronomii i Informatyki Stosowanej)
Adres pocztowy:
ul. Grudziądzka 5/7; 87-100 Toruń
Miejscowość
Toruń
Państwo
Polska (PL)
Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy _____
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w
Kielcach (Instytut Fizyki)
Adres pocztowy:
ul.Świetokrzyska 15; 25-406 Kielce
Miejscowość
Kielce
Państwo
Polska (PL)
Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy _____
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu
18 / 21
Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą _____
Część nr : _____
Nazwa : _____
1) Krótki opis:
_____
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny:
3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____
i: _____
Waluta:
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu
19 / 21
Załącznik C1 – Zamówienia ogólne
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia
Dyrektywa 2004/18/WE
Kategoria nr [1]
Przedmiot
1
Usługi konserwacyjne i naprawcze
2
Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty
3
Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty
4
Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą
5
Usługi telekomunikacyjne
6
Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]
7
Usługi komputerowe i usługi z nimi związane
8
Usługi badawcze i rozwojowe [5]
9
Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych
10
Usługi badania rynku i opinii publicznej
11
Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane
12
Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych
13
Usługi reklamowe
14
Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem
15
Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy
16
Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne
Kategoria nr [7]
Przedmiot
17
Usługi hotelarskie i restauracyjne
18
Usługi transportu kolejowego
19
Usługi transportu wodnego
20
Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe
21
Usługi prawnicze
22
Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]
23
Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych
24
Usługi edukacyjne i szkoleniowe
25
Usługi społeczne i zdrowotne
26
Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]
27
Inne usługi
1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu
20 / 21
budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu
21 / 21