Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

Transkrypt

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Szczecin, dnia 31 października 2013 r.
Elektronicznie podpisany przez:
Małgorzata Nej; ZUW
Data: 2013-10-31 10:08:40
Poz. 3547
UCHWAŁA NR XLIII/313/2013
RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU
z dnia 18 września 2013 r.
w sprawie regulaminu targowiska miejskiego.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin targowiska miejskiego w Białogardzie przy ulicy Dąbrowszczaków, w brzmieniu
stanowiącym załącznik uchwały.
§ 2. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Białogardzie:
1) Nr XLV/306/93 z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie regulaminu targowisk, zmieniona uchwałami Nr VII/82/94
z dnia 30 grudnia 1994 r., Nr XII/160/95 z dnia 26 czerwca 1995 r., Nr XIX/238/96 z dnia 23 lutego
1996 r., Nr VII/68/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 50, poz. 841)
i Nr XIII/122/03 z dnia 10 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 127, poz. 2427);
2) Nr XIX/238/96 z dnia 23 lutego 1996 r. w sprawie lokalizacji targowisk.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Leszczyk
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
–2–
Poz. 3547
Załącznik do uchwały Nr XLIII/313/2013
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 18 września 2013 r.
REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO
§ 1. Regulamin określa zasady i tryb korzystania z targowiska miejskiego w Białogardzie przy
ulicy Dąbrowszczaków, zwanego dalej „targowiskiem”.
§ 2. 1. Na targowisku prowadzona jest sprzedaż rzeczy - towarów oraz zwierząt, z wyjątkiem
zwierząt domowych.
2. Na targowisku mogą być także świadczone usługi oraz prowadzona działalność
gastronomiczna .
§ 3. Uprawnionymi do prowadzenia na targowisku działalności określonej w § 2 są osoby fizyczne,
osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.
§ 4. Targowisko czynne jest w dni robocze od godz. 600 do godz. 1800.
§ 5. Podmioty dokonujące sprzedaży na targowisku mogą korzystać, odpłatnie lub nieodpłatnie,
z urządzeń targowych oraz innych usług świadczonych przez prowadzącego targowisko.
§ 6. 1. Na targowisku zabronione jest dokonywanie sprzedaży:
1) napojów alkoholowych, z wyjątkiem piwa;
2) benzyny, nafty i spirytusu skażonego (denaturatu);
3) wyrobów medycznych, produktów leczniczych i produktów leczniczych
weterynaryjnych;
4) kamieni i metali szlachetnych oraz wyrobów z nich wykonanych;
5) papierów wartościowych i wartości dewizowych;
6) amunicji, broni i jej części, materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych;
7) umundurowania i wyposażenia wojskowego i ich części, których używanie przez osoby
nieuprawnione jest zakazane;
8) w drodze publicznych przetargów i losowań;
9) innych rzeczy, którymi obrót jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów.
2. Dokonywanie sprzedaży zwierząt może odbywać się wyłącznie z zachowaniem przepisów
o ochronie zwierząt i wymagań weterynaryjnych określonych obowiązującymi przepisami.
3. Dopuszczalne jest, z zastrzeżenie ust. 4, dokonywanie sprzedaży:
1) grzybów uprawnych oraz grzybów rosnących w warunkach naturalnych, świeżych lub
suszonych, objętych wykazem grzybów dopuszczonych do obrotu;
2) przetworów grzybowych.
4. Podmiot dokonujący sprzedaży grzybów i przetworów grzybowych, o których mowa
w ust. 3, jest obowiązany:
1) posiadać przy sobie atesty na grzyby świeże rosnące w warunkach naturalnych i na grzyby
suszone pozyskiwane z grzybów rosnących w warunkach naturalnych, wydane przez
klasyfikatora grzybów lub grzyboznawcę;
2) oznakować grzyby i przetwory grzybowe zgodnie z wymaganiami określonymi
w obowiązujących przepisach.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
–3–
Poz. 3547
§ 7. Na targowisku zabronione jest:
1) podawanie i spożywanie napojów alkoholowych, z wyjątkiem piwa;
2) urządzanie gier hazardowych: gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach,
z wyjątkiem loterii fantowych, w których urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane
książkowe, z zachowaniem wymogów określonych przepisami o grach hazardowych;
3) wprowadzanie psów;
4) przebywanie osób nieuprawnionych od godz. 2100 do godz. 600.
§ 8. Jeżeli do dokonywania sprzedaży rzeczy wymagane są zezwolenie, certyfikat lub atest
określone odrębnymi przepisami, podmiot dokonujący sprzedaży obowiązany jest posiadać
w czasie dokonywania sprzedaży tych rzeczy oryginał lub kopię tych dokumentów;
w przypadku posiadania kopii prowadzący targowisko, w razie uzasadnionych wątpliwości,
może żądać przedstawienia ich oryginałów.
§ 9. 1. Podmiotom, które nie posiadają na targowisku własnych obiektów handlowych, usługowych
i gastronomicznych lub innych urządzeń targowych, miejsca dokonywania sprzedaży lub
świadczenia usług wskazuje prowadzący targowisko zgodnie z planem targowiska.
2. Podmioty, które nie posiadają na targowisku własnych obiektów handlowych, usługowych
i gastronomicznych lub innych urządzeń targowych mogą, na podstawie umowy na czas
określony zawartej z prowadzącym targowisko, odpłatnie lub nieodpłatnie korzystać
z obiektów handlowych, usługowych i gastronomicznych oraz innych urządzeń targowych,
stanowiących własność prowadzącego targowisko, lub wyznaczonych miejsc dokonywania
sprzedaży na targowisku. Podmioty te nie mogą udostępniać tych obiektów, urządzeń
i miejsc do korzystania innym podmiotom.
§ 10. Pojazdy mogą wjeżdżać i wyjeżdżać z targowiska oraz parkować na nim, w tym także
w celu dokonywania z nich sprzedaży, tylko w miejscach dla nich wyznaczonych, zgodnie
z planem targowiska.
§ 11. Obiekty handlowe, usługowe i gastronomiczne oraz inne urządzenia targowe należące do
podmiotów dokonujących stałej sprzedaży lub świadczenia usług na targowisku powinny być
oznaczone imieniem i nazwiskiem oraz adresem zamieszkania lub nazwą (firmą) i adresem
siedziby podmiotu dokonującego sprzedaży lub świadczącego usługi. Dotyczy to także
podmiotów, o których mowa w § 9 ust. 2.
§ 12. 1. Przy dokonywaniu sprzedaży i świadczeniu usług na targowisku mogą być stosowane
wyłącznie legalne jednostki miar i określone obowiązującymi przepisami przyrządy
pomiarowe. Dopuszczalne jest stosowanie dodatkowych oznaczeń wyrażonych
w jednostkach miar innych niż legalne jednostki miar. Oznaczenie wyrażone w legalnej
jednostce miary ma charakter nadrzędny i musi być wyrażone znakami nie mniejszymi niż
znaki wyrażające inną jednostkę miary.
2. Przyrządy pomiarowe powinny być ustawione i użytkowane w taki sposób, aby kupujący
miał możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności mierzenia i ważenia.
§ 13. 1. Rzecz (towar) przeznaczona do sprzedaży detalicznej musi być oznaczona ceną.
2. Podmiot dokonujący sprzedaży lub świadczący usługi jest obowiązany uwidaczniać
w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usługi ceny jednostkowe towarów i usług
w sposób zapewniający prostą i niebudzącą wątpliwości informację o ich wysokości,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
–4–
Poz. 3547
§ 14. Sprzedaż mięsa, w tym drobiowego, i jego przetworów oraz ryb i przetworów rybnych, które
nie są sprzedawane w opakowaniach jednostkowych producenta, może być dokonywana
tylko w obiektach handlowych i na stoiskach zadaszonych.
§ 15. 1. Od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowisku pobierana jest opłata targowa.
2. Wysokość stawek dziennych opłaty targowej określa uchwała Rady Miejskiej Białogardu.
3. Opłata targowa pobierana jest niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych
przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez
prowadzącego targowisko.
§ 16. 1. Na targowisku w miejscu dostępnym umieszcza się tablicę informacyjną zawierającą
oznaczenie i adres targowiska i prowadzącego targowisko oraz informacje o dniach
i godzinach działalności targowiska oraz miejscu i terminie przyjmowania skarg
i wniosków.
2. Na tablicy, o której mowa w ust. 1, umieszcza się ponadto:
1) regulamin targowiska;
2) aktualne stawki opłaty targowej;
3) cennik opłat za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez
prowadzącego targowisko;
4) przepisy sanitarne, weterynaryjne i przeciwpożarowe;
5) informacje i komunikaty dotyczące działalności targowiska.
§ 17. 1. Podmioty prowadzące działalność na targowisku, kupujący oraz inne osoby przebywające
na targowisku obowiązane są do przestrzegania postanowień regulaminu, przepisów
regulujących obrót i sprzedaż towarów oraz przepisów sanitarnych, weterynaryjnych
i przeciwpożarowych.
2. Podmioty prowadzące działalność na targowisku, kupujący oraz inne osoby przebywające
na targowisku powinny wykonywać czynności i zachowywać się w sposób nie utrudniający
prowadzenia działalności na targowisku przez inne podmioty.