informacja przetargowa

Komentarze

Transkrypt

informacja przetargowa
INFORMACJA PRZETARGOWA
na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej
w Wiśle przy ul. Górnośląskiej 46, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego gruntu
oznaczonego w ewidencji jako działka nr 3322/25 obręb Nr 0002, Wisła o powierzchni 1,1430 ha wraz
z prawem własności zabudowy zlokalizowanej na przedmiotowej nieruchomości.
Dla przedmiotowej nieruchomości założona jest księga wieczysta: KW Nr BB1C/00063855/5
prowadzona przez Sąd Rejonowy w Cieszynie – V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Dział III i IV ww. księgi wieczystej wolny jest od wpisów.
1. Przedmiotem przetargu jest:
A/ prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o powierzchni 1,1430 ha, położonej w Wiśle,
obręb Nr 0002, Wisła, gmina Wisła, powiat cieszyński, woj. śląskie tj.:
- nr ewidencyjny 3322/25 o powierzchni 1,1430 ha,
B/ Prawo własności budynku, budowli oraz urządzeń - posadowionych na w/w działce tj.:
2
2
- budynek OW Sosna o pow. zabudowy 1 251,00 m , pow. użytkowej 4 142,00 m ,
3
kubaturze 17 190 m
- kanalizacja sanitarna o długości 261 mb,
- sieć wodociągowa o długości 33,90 mb,
- kanalizacja deszczowa o długości 322,50 mb,
- oświetlenie terenu,
basen kąpielowy,
2. Opis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomość położona jest na terenach, dla których obowiązuje aktualny miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta
Wisły uchwalonego uchwałą Rady Miasta Wisły Nr XLVII/397/2006 z dnia 16 maja 2006 r. –
przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem F 6 UT – tereny
usług turystyki oraz KDD – tereny dróg dojazdowych.
Dla przedmiotowego terenu ustalone jest dopuszczalne przeznaczenie pod:
 obiekty i pomieszczenia o funkcji mieszkaniowej i usługowej związanej z podstawową
funkcją usługową oraz pensjonaty, hotele, motele i pomieszczenia sanitarno-szpitalne,
 obiekty i urządzenia zaplecza technicznego obiektów usługowych,
 zieleń parkowa, obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne, obiekty i urządzenia małej
architektury,
 trasy narciarstwa zjazdowego i biegowego, górskiej turystyki rowerowej, tory saneczkowe,
wyciągi narciarskie i inne urządzenia związane z tymi sportami,
 parkingi i garaże dla samochodów, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, stacje
paliw i obsługi samochodów, drogi dojazdowe i wewnętrzne,
 wieże widokowe wraz z planszami panoram widokowych na szczytach górskich.
Wytyczne planu precyzują przeznaczenie terenu F6UT następująco:
 maksymalna wysokość zabudowy obiektów usługowych do 14,50 m,
 maksymalna wysokość obiektów towarzyszących do 6m,



maksymalna intensywność zabudowy – 0,8
minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 40%,
minimalna ilość miejsc postojowych: 50 miejsc postojowych na 100 łóżek
Ponadto przedmiotowy teren znajduje się w Obszarach Wysokiej Ochrony Głównych Zbiorników
Wód Podziemnych nr 347 i nr 348 oraz częściowo w obszarach zagrożonych osuwaniem się mas
ziemnych.
Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w centralnej części Wisły, przy ul. Górnośląskiej
46, położona jest na stoku Partecznika. Nieruchomość oddalona jest od stacji PKP i PKS Wisła –
Uzdrowisko o około 2 km na wschód oraz w odległości około 15 min. od centrum.
Od północy nieruchomość graniczy z Domem Wypoczynkowym Storczyk i Hotelem Gawra oraz
dzielącymi je terenami lasu, a także z ośrodkiem Wypoczynkowym Skalnica. W dalszym otoczeniu
w kierunku północno-zachodnim mieści Ośrodek Wczasowy Cisówka, Hotel Krokus, Apartament
pod Krokusem, Dom Wczasowy Limba.
Sąsiedztwo od strony wschodniej i południowej stanowią pensjonaty oraz domy jednorodzinne.
W kierunku zachodnim od nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
oraz Villa Almira & Spa. W dalszym otoczeniu w tym kierunku mieści się centrum miasta.
Najbliższy stok narciarski Partecznik znajduje się w odległości około 0,5 km na wschód od
nieruchomości, natomiast najnowocześniejsza skocznia narciarska Malinka położona jest w
odległości około 5,5 km w kierunku południowo – wschodnim.
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Górnośląskiej, z wjazdem na
teren nieruchomości od strony północnej.
Przedmiotowa nieruchomości stanowi teren o nieregularnym kształcie zbliżonym do trójkąta - jest
nieogrodzona, jedynie od strony zachodniej wzdłuż schodów znajduje się ogrodzenie drewniane –
wchodzące w skład nieruchomości sąsiedniej.
Na gruncie zlokalizowany jest Ośrodek Wypoczynkowy „Sosna” składający się z dwóch
połączonych części: hotelowej 3-pietrowej oraz gastronomicznej – parterowej. Część hotelowa
dysponuje 51 pokojami z 150 miejscami noclegowymi w 2 i 4 – osobowych pokojach i 2
apartamentach.
Budynek mieści się w centralnej części działki, a dzięki położeniu na zboczu jego ekspozycja jest
bardzo dobra.
Budynek wzniesiony w 1987 r. liczy 4 kondygnacje, ma kształt litery L.
Wejście do budynku od strony południowej i północnej. Parking dla gości jest dostępny przy ul.
Górnośląskiej od strony południowej oraz przy samym obiekcie od strony północnej.
Obecnie budynek jest wykorzystywany jako dom wczasowy pod nazwą Natura Tour i jest on
kontynuacją działalności obiektu „Sosna” („Dom Młodego Kolejarza”).
Dom wczasowy posiada 4 sale konferencyjne, jedna do 100 osób lub 140 osób w ustawieniu
kinowym położona w przyziemiu oraz salę do 50 osób i 1 kameralną salę zlokalizowaną na 3
piętrze.
W ośrodku znajduje się sauna, mini siłownia, sala do ping-ponga, bilard w holu, basen letni, plac
zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko i grilla. Ponadto w obiekcie znajduje się kawiarnia i
czytelnia.
Opis podstawowych elementów konstrukcyjno-budowlanych:
Konstrukcja – szkieletowa, ławy fundamentowe żelbetowe, w układzie schodkowym,
Dach- stropodach wentylowany kryty papą,
Okna- PCV- stan bardzo dobry,
Drzwi zew. – szklone w ramie aluminiowej,
Ściany zew. – podłużne murowane z cegły pełnej, w wyższych partiach z gazobetonu,
Elewacja- otynkowana i pomalowana – stan bardzo dobry,
Ściany wew. – działowe między pokojami z cegły dziurawki,
Strop – prefabrykowany DZ-3 (belkowo-pustakowy),
Podłogi – w korytarzach i pokojach podłogi wyłożone wykładziną dywanową, w sanitariatach,
kuchni, jadalni, kawiarni i holu głównym – posadzka ceramiczna,
Klatki schodowe – żelbetowe,
Drzwi wew. – drewniane i drewniane szklone.
Obiekt wyposażony jest w instalacje: energię elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, co,
teletechniczną.
Obiekt w dobrym stanie technicznym – o średnim standardzie użytkowym.
Nieruchomość nie posiada certyfikatu energetycznego, co zostanie uwzględnione w akcie
notarialnym.
Opracowaną dokumentację na kompleksową modernizację ośrodka oraz budowę Sali
konferencyjnej będzie można nabyć odrębnym trybem od dotychczasowego najemcy
przedmiotowego ośrodka.
3. Uzbrojenie działki stanowią instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa.
4. Obciążenia nieruchomości prawami osób trzecich:
-
umową dzierżawy z dnia 25.07.2003 r. zawartą na czas nieoznaczony z ważnością od dnia
01.04.2003 r. - z możliwością rozwiązania z zachowaniem 3 miesięcznego okresu
2
wypowiedzenia, której przedmiotem jest dzierżawa terenu opow. 11 430 m i Ośrodka
Wypoczynkowego „Sosna” wraz z przynależną infrastrukturą.
Wraz z przeniesieniem praw do nieruchomości, nabywca wstąpi w prawa i obowiązki PKP S.A.
jako wydzierżawiającego, wynikające z zawartej w/w umowy dzierżawy na podstawie art. 678
Kodeksu Cywilnego z chwilą sprzedaży.
5. Zastrzeżenia PKP S.A., spółek Grupy PKP:
W akcie notarialnym zostaną wpisane zastrzeżenia o następujących treściach:
„Strony zgodnie oświadczają, że PKP S.A. nie będzie ponosiła odpowiedzialności za
ewentualne szkody spowodowane koniecznością poniesienia ewentualnych kosztów
obowiązkowego usunięcia zanieczyszczeń lub skażeń, które wystąpią lub mogą wystąpić po
podpisaniu umowy sprzedaży, lub rekultywacji terenu dokonanej na mocy decyzji lub
rozstrzygnięć sądowych wydanych po podpisaniu umowy sprzedaży. Kupujący zrzeka się
dochodzenia w przyszłości wszelkich roszczeń z tego tytułu.”
„Kupujący oświadcza, że szczegółowo zapoznał się ze stanem faktycznym oraz stanem
prawnym przedmiotu sprzedaży i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń w stosunku do
sprzedającego tak w chwili zawarcia umowy sprzedaży jak i w przyszłości. Kupujący zrzeka
się dochodzenia w przyszłości wszelkich roszczeń z tego tytułu.”
6.
Uprawnionym do udzielania informacji i wyjaśnień odnośnie niniejszych warunków jest
pracownik Wydziału Sprzedaży Nieruchomości Agnieszka Łuczywo tel/fax (032) 710 17 60,
email [email protected]
Sporządziła: Agnieszka Łuczywo
Wydział Sprzedaży Nieruchomości
e-mail: [email protected]
 (032) 710-17-60

Podobne dokumenty