Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Uniwersytet Każdego

Transkrypt

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Uniwersytet Każdego
REGULAMIN UNIWERSYTETU KAŻDEGO WIEKU
W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ W TORUNIU
WYDZIAŁ FINANSÓW I ZARZĄDZANIA
W BYDGOSZCZY
§1
Uniwersytet Każdego Wieku działający przy Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu w Wydziale w Bydgoszczy jest
jednostką ogólnouczelnianą zwaną dalej UKW.
Jednostką prowadzącą UKW jest Instytut Praktyki Gospodarczej, który jest działem WSB. UKW kieruje dyrektor
Instytutu Praktyki Gospodarczej.
§2
Celem UKW jest:
1. Tworzenie wokół UKW WSB środowiska ludzi aktywnych, ukierunkowanych na rozwój przez całe życie;
2. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację edukacyjną społeczności lokalnej;
3. Propagowanie idei ustawicznego kształcenia;
4. Stworzenie osobom starszym i nie tylko możliwości rozwijania zainteresowań edukacyjnych, kulturalnych i
społecznych;
5. Integracja społeczna.
UKW realizuje swoje zadania poprzez organizację:
1. Wykładów z dziedzin społeczno-ekonomiczno-humanistycznych;
2. Warsztatów w sekcjach tematycznych (np. językowych);
3. Innych form zajęć.
§3
UKW wykonując swoje zadania współpracuje z innymi uczelniami wyższymi, innymi Uniwersytetami Trzeciego
Wieku oraz innymi organizacjami w kraju i za granicą realizującymi cele pokrewne z celami UKW.
§4
1. Nadzór nad działalnością UKW sprawuje Rada Programowa.
2. Zadaniem Rady jest tworzenie i zatwierdzanie programów działania UKW.
3. W skład Rady Programowej wchodzą:
- Przewodniczący Rady: prof. zw. dr hab. Jan Głuchowski - Rektor WSB
- Dorota Dąbrowska – Kanclerz WSB
- dr Jacek Wójcik - Wicekanclerz WSB w Toruniu
- Anna Kocikowska – Wicekanclerz WSB Wydziału Zamiejscowego w Bydgoszczy
- dr Ewa Engelgardt - Dziekan WSB w Toruniu
- dr Tomasz Marcysiak - Dziekan Wydziału w Bydgoszczy
- Agnieszka Kasprzyk - Dyrektor Instytutu Praktyki Gospodarczej
4. W pracach Rady programowej mogą uczestniczyć zaproszeni Goście Honorowi.
§5
1.Finansowanie działalności UKW jako jednostki ogólnouczelnianej jest uwzględnione corocznie w planie
rzeczowo finansowym uczelni.
2. Działalność UKW jest także finansowana z opłat za kształcenie oraz dotacji. Dysponentem środków
finansowych UKW jest dyrektor IPG.
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Uniwersytet Każdego Wieku
1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.
§6
Słuchaczem UKW zostaje się po złożeniu Deklaracji zgłoszenia na UKW, wypełnieniu ankiety
i uiszczeniu opłaty semestralnej (lub rocznej) oraz podpisaniu umowy.
Wysokość czesnego ustalana jest na rok akademicki i stanowi osobny załącznik do regulaminu UKW Zasady uiszczania opłat.
Każdy słuchacz otrzymuje legitymację Słuchacza Uniwersytetu Każdego Wieku w Wyższej Szkole
Bankowej w Toruniu.
Na koniec roku akademickiego słuchacz otrzymuje dyplom poświadczający uczestnictwo
w określonych zajęciach, który ma charakter symboliczny.
§7
Słuchaczem UKW może być każda osoba pełnoletnia, która pragnie pogłębiać wiedzę i przejawia chęć
dalszego rozwoju intelektualnego własnej osoby.
Warunkiem uczestnictwa w wykładach i zajęciach dodatkowych jest posiadanie legitymacji słuchacza UKW
i wniesienie opłaty określonej w załączniku zasady uiszczania opłat.
§8
Słuchacze UKW tworzą Radę Studentów UKW, która może wybrać spośród siebie osoby reprezentujące
samorząd wobec władz uczelni na okres jednorocznej kadencji. Wybory te odbywają się na ogólnych
spotkaniach słuchaczy, przy obecności dyrektora IPG.
Słuchacze UKW mogą korzystać z Biblioteki WSB w Bydgoszczy i Toruniu.
§9
1. Słuchacz zostaje skreślony z listy w przypadku gdy:
A) zalega z opłatami za uczestnictwo w zajęciach - skreślony przez Dyrektora IPG
B) na wniosek własny słuchacza.
2. Od decyzji o skreśleniu z listy, Słuchaczowi przysługuje odwołanie do Kanclerza WSB za pośrednictwem
Dyrektora IPG, który wydał decyzje o skreśleniu. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od dnia otrzymania
decyzji.
1.
2.
§10
Rok akademicki UKW trwa dwa semestry. W roku akademickim obowiązują trzy miesiące wakacji.
Program zajęć jest tworzony przez Radę Programową przy współpracy z Działem Szkoleń na każdy
kolejny semestr.
Zajęcia edukacyjne mogą przybierać formy wykładów otwartych, sekcji, lektoratów lub warsztatów.
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Uniwersytet Każdego Wieku

Podobne dokumenty