10:40:46 1 750 3,35 0,0009% 10:40:49 2 000 3

Komentarze

Transkrypt

10:40:46 1 750 3,35 0,0009% 10:40:49 2 000 3
23.01.2017
Realizacja skupu akcji własnych
Raport bieżący nr 17/2017
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 23 stycznia 2017 roku
podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
nabył 45.000 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy) sztuk akcji własnych. Zlecenie zostało przyjęte i
wykonane za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie.
Akcje zostały nabyte w związku z realizowanym programem skupu akcji własnych w celu umorzenia lub
dalszej sprzedaży, lub sfinansowania przejęć w ramach realizacji strategii rozwoju Spółki lub Grupy
Kapitałowej Impexmetal, przyjętym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałą nr 18 z
dnia 15 czerwca 2016 r.
W dniu 23 stycznia 2017 roku zrealizowano nabycie 45 000 sztuk o wartości nominalnej 0,40 zł każda w
następujących transakcjach stanowiących łącznie 0,0225% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0225%
głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal S.A.:
Godzina zawarcia
transakcji
Ilość nabytych akcji w
poszczególnych
transakcjach
Średnia
jednostkowa cena
nabycia akcji
% udziału w kapitale zakładowym
oraz % głosów na Walnym
Zgromadzeniu Impexmetal S.A.
10:40:46
1 750
3,35
0,0009%
10:40:49
2 000
3,35
0,0010%
10:41:13
4 200
3,35
0,0021%
10:41:21
2 100
3,35
0,0011%
10:41:47
1 050
3,35
0,0005%
10:42:16
2 000
3,35
0,0010%
10:42:21
1 050
3,35
0,0005%
10:42:32
1 200
3,35
0,0006%
10:42:36
5 000
3,35
0,0025%
10:42:42
1 200
3,35
0,0006%
10:42:51
1 100
3,35
0,0006%
10:43:03
5 000
3,35
0,0025%
10:43:05
2 000
3,35
0,0010%
10:43:09
1 100
3,35
0,0006%
10:43:29
500
3,35
0,0003%
10:43:44
2 500
3,35
0,0013%
10:43:49
1 100
3,35
0,0006%
10:43:58
1 200
3,35
0,0006%
10:44:58
500
3,35
0,0003%
10:44:59
300
3,35
0,0002%
10:45:46
5 000
3,35
0,0025%
10:45:54
300
3,35
0,0002%
10:45:56
300
3,35
0,0002%
10:46:01
2 000
3,35
0,0010%
10:49:58
550
3,35
0,0003%
Suma akcji
nabytych w dniu
23.01.2017.
45 000
0,0225%
W wyniku transakcji z dnia 23 stycznia 2017 roku oraz przy uwzględnieniu uprzednio nabytych przez
Spółkę akcji własnych w celu realizacji programu zakupu akcji, Spółka posiada łącznie 8.360.000 sztuk
akcji własnych, stanowiących 4,18% udziału w kapitale zakładowym oraz 4,18% głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego
2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zm.).
Art. 4 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującego
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów
odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dziennik Urzędowy WE L 336 z 23 grudnia 2003 r.).
Podpisy:
Małgorzata Iwanejko - Prezes Zarządu
Paweł Tokłowicz – Prokurent

Podobne dokumenty