Przedmiar - wymiana okien

Transkrypt

Przedmiar - wymiana okien
ZGN w Dzielnicy WOLA
WARSZAWA ul. BEMA 70
PRZEDMIAR ROBÓT
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANŻA
:
:
:
:
:
Wymiana okien
Ludwiki 1 pracownia Dentystyczna
ZGN Warszawa Wola Administracja "Młynów"
ul. Bema 70
Budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA
:
Stawka roboczogodziny :
Poziom cen
:
Zenon Rogalski
20.03.2015
1 kw 2015
NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp] ............................................
Zysk [Z] ..................................................................
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :
% R+S
% R+S+Kp(R+S)
zł
Słownie:
SPORZĄDZIŁ.
ZATWIERDZIŁ
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
wymiana okien oraz wykucie, prostowanie, malowanie i obsadzenie kraty, wykonanie w ościeżach zewnętrznych tynku szlachetnego
-2-
Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 7541 Użytkownik: zgn wola
Ludwiki 1 lokal użytkowy- prac.Dentystyczna wymiana okienPRZEDMIAR
Lp. Podstawa
1 KNR 0-19
0930-10
Opis i wyliczenia
Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne drewniane o pow. do 2.5 m2
1.24*1.71+ 0.80*1.71
j.m.
m2
m2
2 KNR-W 4-01 Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł m
0705-02
lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami
lub dachówkami
1.71*2*2*2+0.80*2*2+1.24*2*2
m
3 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi paroprzepuszczalnymi starych tyn- m2
1204-02
ków wewnętrznych ścian
21.84*0.40
m2
4 KNR-W 4-01 Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z szt.
0323-01
cegieł
2
szt.
5 KNR-W 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2
0353-08
1.80*1.34
m2
6 wycena włas- Wyprostowanie zniekształconej kraty
na
1.80*1.34
m2
7 KNR-W 4-01 Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł - materiały z rozbiórki
0322-04
z.sz.2.5.
9907
3*2
gniazd.
8 KNR-W 4-01
1209-04
z.sz.4.5.4.
9914-10
z.sz.4.5.4.
9914-16
z.sz.4.5.4.
9914-17
z.sz.4.5.4.
9914-18
m2
m2
gniazd.
Poszcz
Razem
3.49
RAZEM
3.49
21.84
RAZEM
21.84
8.74
RAZEM
8.74
2.00
RAZEM
2.00
2.41
RAZEM
2.41
2.41
RAZEM
2.41
6.00
RAZEM
6.00
3.49
RAZEM
3.49
4.05
RAZEM
4.05
4.37
RAZEM
4.37
Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
m2
powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - naświetla ze
szczeblinami malowane dwustronnie - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm
m2
1.71*1.24+0.80*1.71
9 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych
1212-08
1.81*1.34+0.90*1.81
10 KNR-W 4-01 Uzupełnienie tynków zewnętrznych szlachetnych cyklinowanych gruboziarnis0731-04
tych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach z suchych mieszanek o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
(1.71*4+0.80*2+1.24*2)*0.40
-3-
Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 7541 Użytkownik: zgn wola
m2
m2
m2
m2
Lp.
Podstawa
Opis
Jedn.
przedm.
1 KNR 0-19 0930- Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i
uchylno-rozwierane dwudzielne drewniane o pow. do 2.5
10
m2
2 KNR-W 4-01
Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30
cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywają0705-02
cych bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami
3 KNR-W 4-01
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi paroprzepuszczalnymi starych tynków wewnętrznych ścian
1204-02
4 KNR-W 4-01
Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych
do 1.5 m w ścianach z cegieł
0323-01
5 KNR-W 4-01
Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2
0353-08
6 wycena własna Wyprostowanie zniekształconej kraty
7 KNR-W 4-01
Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł - materiały z rozbiórki
0322-04
z.sz.2.5. 9907
8 KNR-W 4-01
Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej
stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwu1209-04
stronnie skrzydła bez szczeblin - naświetla ze szczebliz.sz.4.5.4.
nami malowane dwustronnie - dwustronnie ościeżnice
9914-10
łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o
z.sz.4.5.4.
szer. do 10 cm
9914-16
z.sz.4.5.4.
9914-17
z.sz.4.5.4.
9914-18
9 KNR-W 4-01
Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych
1212-08
10 KNR-W 4-01
Uzupełnienie tynków zewnętrznych szlachetnych cyklinowanych gruboziarnistych na ścianach płaskich, log0731-04
giach, balkonach z suchych mieszanek o powierzchni do
1 m2 w 1 miejscu
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Słownie:
-4-
Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 7541 Użytkownik: zgn wola
Ilość
m2
3.49
m
21.84
m2
8.74
szt.
2.00
m2
2.41
m2
gniazd.
2.41
6.00
m2
3.49
m2
4.05
m2
4.37
Cena jedn.
Wartość