ZASADY REKRUTACJI STUDIA MAGISTERSKIE Prawo dla

Transkrypt

ZASADY REKRUTACJI STUDIA MAGISTERSKIE Prawo dla
ZASADY REKRUTACJI
STUDIA MAGISTERSKIE
Prawo dla licencjatów i magistrów
Pierwszy krok – wyznaczenie różnic programowych
Aby rozpocząć proces rekrutacji na kierunku Prawo dla licencjatów i magistrów należy złożyć podanie
z prośbą o wyznaczenie różnic programowych, do którego należy dołączyć kserokopię/skan indeksów
ukończonych studiów lub suplementów do dyplomu. Wniosek należy złożyć na adres
[email protected] lub osobiście w Biurze Rekrutacji. Po przedstawieniu tych
dokumentów każdy z kandydatów otrzymuje informację, od którego roku studiów może rozpocząć
naukę na kierunku prawo. Informacji o kwalifikacji na dany rok studiów następuje w wyniku
indywidualnej decyzji Dyrektora Instytutu Prawa. Decyzja o przyjęciu na studia jest wydawana po
złożeniu pozostałych dokumentów i dokończeniu procesu rekrutacyjnego.
Dla kandydatów z nową i „starą” maturą
Podstawą kwalifikacji jest pozytywny wynik uzyskany na egzaminie maturalnym z dwóch
dowolnie wybranych przedmiotów w części pisemnej.
Dla kandydatów z maturą międzynarodową (International Baccalaureate)
Kandydaci będący obywatelami polskimi legitymujący się zagranicznymi dokumentami
potwierdzającymi wykształcenie lub legitymujący się maturą międzynarodową (International
Baccalaureate) kwalifikowani są automatycznie.
Tytuł magistra lub licencjata
O przyjęcie na jednolite studia magisterskie na kierunku prawo z uznaniem wyników z
dotychczasowych studiów mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich i magisterskich
wszystkich kierunków.