UMOWA — zgłoszenie uczestnictwa Komunikacja w sytuacjach

Transkrypt

UMOWA — zgłoszenie uczestnictwa Komunikacja w sytuacjach
UMOWA — zgłoszenie uczestnictwa
Warszawa, 16-17.04.2015 r.
Interaktywny formularz można wypełnić na komputerze.
Wypełniony wydrukuj i prześlij faksem (61) 855 00 78
lub wyślij bezpośrednio mailem na [email protected]
Komunikacja w sytuacjach kryzysowych
Warsztaty dla rzeczników prasowych
Program:
I dzień – część teoretyczna, 10.00 – 17.00
I Jak przygotować się na wypadek sytuacji kryzysowej

Identyfikacja sytuacji kryzysowych możliwych do wystąpienia
w danej organizacji i opracowanie mapy ryzyka

Jakie działania należy podjąć w pierwszej kolejności – wzorcowa
procedura postępowania w sytuacji kryzysowej

Kto i w jaki sposób powinien zarządzać informacją, aby w mediach
nie pojawiały się sprzeczne komunikaty?

Jak powinny wyglądać relacje na linii rzecznik – przełożeni
i rzecznik – współpracownicy, aby nie było chaosu
komunikacyjnego?
II Zarządzanie kryzysowe – strategie postępowania





Budowanie strategii na wypadek kryzysu, w trakcie i po
Blokowanie informacji czy wyjaśnianie polityki instytucji? – analiza
wad i zalet strategii aktywnych i pasywnych w komunikacji
kryzysowej
Jak reagować na negatywne komentarze w mediach
społecznościowych i na forach internetowych?
Jak uniknąć błędów w komunikacji kryzysowej? – analiza polityki
informacyjnej wybranych organizacji, firm i instytucji
Komunikacja kryzysowa wewnętrzna – co i jak mówić
pracownikom, aby zniwelować szkody wyrządzone przez plotki
i doniesienia medialne oraz odbudować zaufanie do organizacji?
III Współpraca z mediami w sytuacjach kryzysowych





Czego oczekują media i jakie treści są szczególnie interesujące dla
dziennikarzy w sytuacji kryzysowej? – logika działania mediów
Jak wykorzystywać narzędzia komunikacji takie jak komunikat,
oświadczenie, wywiad, konferencja prasowa w czasie kryzysu?
Jak budować przekaz w sytuacji kryzysu? – kluczowe treści
w komunikacji z telewizją, radiem i prasą
W jaki sposób przygotować się do wystąpienia „na żywo”
w telewizji i w radiu, aby wypaść profesjonalnie i wiarygodnie?
Jak udzielać informacji i odpowiadać na niewygodne pytania? –
techniki „osłabiania zastrzeżeń”, „udanego szoku”, „znanego
przypadku” i inne
II dzień – część praktyczna, 9.00 – 16.00

Warsztat 1 Oświadczenie rzecznika w sytuacji kryzysu
medialnego, podczas którego uczestnicy, na podstawie opisu
sytuacji kryzysowej, przygotują wystąpienie dla mediów

Warsztat 2 Strategia postępowania w sytuacji kryzysowej,
podczas którego uczestnicy opracują strategię postępowania
wobec wskazanej sytuacji kryzysowej

Warsztat 3 Komunikacja niewerbalna w wystąpieniach „na żywo”
– podczas którego uczestnicy odegrają scenki z wykorzystaniem
elementów komunikacji niewerbalnej
Niniejszym zgłaszamy udział następujących osób:
1.
e-mail uczestnika
2.
e-mail uczestnika
3.
e-mail uczestnika
Nazwa
firmy
NIP
Ulica
Kod
Miejscowość
Telefon
Faks
Informacje dodatkowe:
• Po przesłaniu niniejszego zgłoszenia otrzymają Państwo
potwierdzenie jego przyjęcia, szczegóły organizacyjne oraz fakturę
VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest rezygnacją z uczestnictwa w
szkoleniu. Rezygnacji dokonać można wyłącznie w formie pisemnej
najpóźniej w terminie 7 dni roboczych przed terminem szkolenia.
• Niedotrzymanie powyższych warunków skutkuje obciążeniem
zgłaszającego pełnymi kosztami udziału. Explanator zastrzega sobie
możliwość odwołania lub zmiany terminu szkolenia. Explanator
zastrzega sobie prawo do zmiany trenera - w takim przypadku
organizator zapewnia zastępstwo innej osoby o takich samych
kwalifikacjach lub wyższych.
 Zmiana może nastąpić na co najmniej 3 dni przed planowanym
terminem. W przypadku odwołania szkolenia Explanator dokona
zwrotu wpłaconych kosztów uczestnictwa w terminie 5 dni.
 Rabat 5% dla 2 i 3 osób, 10% przy zgłoszeniu powyżej 3 osób.
WEB/15
Koszty udziału w szkoleniu dla 1 osoby: 980 zł netto
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb procesu rejestracji zgłoszenia oraz w celach marketingowych dla
firmy Explanator zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883) oraz z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204).
Data
Zgłaszający
Pieczątka
(jeśli zgłoszenie
wypełniono na
komputerze
pieczątka nie
jest wymagana)
Wydrukuj formularz