Czytnik SCR02

Transkrypt

Czytnik SCR02
SCR-02
CZYTNIK IDENTYFIKATORÓW ZBLI¯ENIOWYCH
ZASTOSOWANIE:
SCR02 jest czytnikiem kart zbli¿eniowych przeznaczonym do
wspó³pracy ze sterownikami systemów kontroli dostêpu lub
rejestracji czasu pracy. Czytnik po odczytaniu karty wysy³a
zakodowany numer poprzez sygna³y wyjœciowe na poziomie TTL .
W zale¿noœci od konfiguracji czytnika dane mog¹ byæ przesy³ane w
standardzie AbaTrack2, Wiegand lub Serial TTL. Czytnik SCR02
posiada wejœcia sygna³ów do sterowania lewej diody œwiec¹cej - LedR
na czerwono , LedG na zielono oraz BUZZ do sterowania buczkiem.
Czytnik obs³uguje karty w standardzie 125kHz Unique lub Hitag2.
Prawa dioda œwiec¹ca na czerwono sygnalizuje gotowoœæ czytnika do
pracy i zaœwieca siê na zielono po odczycie karty. Prawid³owy odczyt
karty sygnalizowany jest równie¿ krótkim dŸwiêkiem z buczka.
Czytnik mo¿e byæ montowany wewn¹trz obiektów jak równie¿ na
zewn¹trz. Wersja z kablem jest przystosowana do pracy w
warunkach atmosferycznych.
DANE TECHNICZNE:
Zasilanie
Pobór pr¹du
12 VDC +/- 3V
œredni 75 mA dla 12VDC
chwilowy 150 mA dla 12VDC
Zasiêg max.
do 10 cm dla karty
Transponder
Unique 125 kHz
Sygna³y wyj - Ocn
Sygna³ wej
D³ugoœæ przewodu
100 mA
Poziom TTL. Stan aktywny - niski
1,5 m.
WilgotnoϾ otoczenia
5% do 95%
Temperatura pracy
-25...+60 C
Waga
Wymiary
300 g
131 x 51 x 25 mm
Selkod Sp. z o. o. ul.Zab³ocie 39/401A , 30-701 Kraków
Tel/Fax: (+48) 12 257 10 09, e-mail: [email protected], www.selkod.com.pl
SCR-02
CZYTNIK IDENTYFIKATORÓW ZBLI¯ENIOWYCH
WYMIARY:
OZNACZENIA TYPU PRODUKTU:
SCR02 - x x x
TRYB
ODCZYTU
C - Kompatybilny
S - Specjalny *
Z - Z³¹cze
RODZAJ
PO£¥CZENIA P - Przewód
KOLOR
J - Jasny RAL 7035
C- Ciemny *
* - na zamówienie po uzgodnieniu szczegó³ów
OPIS SYGNA£ÓW NA Z£¥CZU/PRZEWODZIE:
Nazwa
+12 V GND SET Led R Led G BUZZ GND Dt/D0 Clk/D1CP/RS-
Opis/funkcja
Kolor przewodu
czerwony
napiêcie zasilania 12V DC
masa
czarny
wejœcie ustawienia trybu pracy
szary
wejœcie sterowania diod¹ czerwon¹ ró¿owy
wejœcie sterowania diod¹ zielon¹
zielony
wejœcie sterowania buczkiem
fioletowy
masa
bia³y
wyjœcie transmisji danych
niebieski
br¹zowy
wyjœcie transmisji danych
¿ó³ty
wyjœcie transmisji danych
TRYBY PRACY
– AbaTrack2 na liniach Dt, Clk, CP
Linia SET niepod³¹czona
– Wiegand 32 bit na liniach D0 i D1
Linia SET zwarta z GND
– Serial TTL na linii RS - 9600 baud, bez kontroli parzystoœci, dane 8 bit, 1 bit stopu
kod ASCII: $,15 znaków zawartoœci karty,CR
Linia SET zwarta z GND
Selkod Sp. z o. o. ul.Zab³ocie 39/401A , 30-701 Kraków
Tel/Fax: (+48) 12 257 10 09, e-mail: [email protected], www.selkod.com.pl