pobierz - ministerstwo rozwoju

Transkrypt

pobierz - ministerstwo rozwoju
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
UMOWA nr …
zawarta w Warszawie, w dniu
pomiędzy:
Skarbem Państwa – Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez ... działającą/-ego na podstawie pełnomocnictw z dnia ...,
których kopia stanowi załącznik nr .. do umowy
a
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:
spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), zwaną dalej
„Wykonawcą”, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w… pod numerem
... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik
1
nr .. do umowy, reprezentowaną przez ... /reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie
2
pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr .. do umowy ,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
Panią/Panem …, zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria
i numer …, o numerze PESEL …, zamieszkałą/-ym pod adresem …, prowadzącą/-ym działalność
gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości) – zgodnie
z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym załącznik
nr … do umowy, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa,
3
stanowiącego załącznik nr … do umowy ,
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,
na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) o następującej treści:
§ 1.
1. Przedmiot umowy, zwany dalej „zadaniem”, obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie przez
Wykonawcę … szkoleń z zakresu…/na temat …/pod nazwą „…” (etc.), zwanego dalej „szkoleniem”,
dla … osób wskazanych przez Zamawiającego, zwanych dalej „uczestnikami szkolenia”;.
2. Zadanie zostanie zrealizowane do ………….., przy czym szkolenie będzie prowadzone dla grupy
szkoleniowej w terminie ustalonym przez Strony.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia,
stanowiącym załącznik nr ….. do umowy oraz zgodnie z Ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik
nr …… do umowy.
§ 2.
1. Strony uzgadniają, że za wykonanie zadania Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie
……………….. (słownie: ……..) złotych brutto, to jest ………. (słownie: ………) złotych netto, zwane
dalej „wynagrodzeniem całkowitym”, płatne po zakończeniu szkolenia.
2. Najpóźniej na …. dni przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia Zamawiający może zrezygnować
z tego szkolenia z powodu niewystarczającej liczby uczestników szkolenia, nie ponosząc przy tym
wobec Wykonawcy żadnych kosztów z tytułu takiej rezygnacji.
1
2
3
Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba pełniąca funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki.
Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki.
Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby.
Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
3. Koszt szkolenia dla grupy liczącej do …. osób wynosi (słownie: ………) złotych brutto, to jest …………
(słownie: …………….) złotych netto.
4. Zapłata
wynagrodzenia
nastąpi
przelewem
na
rachunek
bankowy
o
numerze
………………………………, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół sporządzony przez
Zamawiającego zgodnie z § 5. Fakturę VAT należy doręczyć Zamawiającemu pod adres:
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
ul. Wspólna 2/4
00 – 926 Warszawa
lub przesłać w formie elektronicznej z adresu mailowego Wykonawcy: …………….., na adres mailowy
Zamawiającego: [email protected]
5. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiającego.
6. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać od Zamawiającego
odsetek ustawowych.
7. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew (cesję) wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji
niniejszej umowy na osoby trzecie.
8. Zamawiający oświadcza, że wynagrodzenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych, w tym
częściowo z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 i/lub Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2014-2020.
§ 3.
1.
W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się również:
1)
zapewnić odpowiednie wyposażenie techniczne i warunki odpowiadające przepisom z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy w pomieszczeniach, w których szkolenie będzie prowadzone
oraz umieścić w nich logo POPT 2007-2013 i/lub POPT 2014-2020;
2)
merytorycznie przygotować i wydrukować materiały szkoleniowe oraz wydać je każdemu
z uczestników szkolenia; materiały szkoleniowe muszą uwzględniać logotypy stosowane przy
oznakowaniu projektów realizowanych ze środków POPT 2007-2013 i/lub POPT 2014-2020;
3)
poinformować uczestników szkolenia, że szkolenie jest częściowo finansowane ze środków
POPT 2007-2013 i/lub POPT 2014-2020;
4)
wystawić i wręczyć zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wszystkim uczestnikom szkolenia,
z zamieszczonym odpowiednim logo POPT i Unii Europejskiej wraz z informacją o częściowym
finansowaniu szkolenia ze środków POPT 2007-2013 w przypadku uczestników szkolenia, dla
których szkolenie finansowane jest ze środków POPT 2007-2013 lub o częściowym finansowaniu
szkolenia ze środków POPT 2014-2020 w przypadku uczestników szkolenia, dla których
szkolenie finansowane jest ze środków POPT 2014-2020 oraz skany zaświadczeń podzielone na
imienne pliki przekazać Zamawiającemu nie później niż 3 dni po zakończeniu szkolenia;
2. Zamawiający zastrzega możliwość delegowania na szkolenie swojego przedstawiciela, w roli
obserwatora, po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą.
§ 4.
1. Szkolenie może być prowadzone wyłącznie przez trenera wskazanego w załączniku nr ….
2. Zmiana trenera na etapie realizacji zamówienia wymaga spełnienia łącznie dwóch warunków:
Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
1)
wskazany nowy trener musi posiadać doświadczenie minimum takie samo lub wyższe
od doświadczenia osoby zastępowanej;
2)
Zamawiający udzieli Wykonawcy pisemnej zgody na zmianę trenera.
§ 5.
1. W terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia dla grupy szkoleniowej Strony sporządzą protokół
z wykonania zadania w tym zakresie, zwany dalej „protokołem”.
2. Protokół powinien zawierać w szczególności:
1) datę i miejsce jego sporządzenia;
2) oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu zastrzeżeń do wykonania zadania,
3) podpisy Stron.
3. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2, Zamawiający zgłosi w protokole, jeżeli stwierdzi,
że zadanie wykonano w sposób niezgodny z umówionym przez Strony, wskazanym w szczególności
w załącznikach nr … i … do umowy.
4. Strony uzgadniają, że w razie zawinionego uchylania się przez Wykonawcę od podpisania protokołu
w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu podpisanego przez Zamawiającego, Zamawiający może
z upływem tego terminu od umowy odstąpić lub uznać treść sporządzonego przez siebie projektu
protokołu za zaakceptowany przez Wykonawcę.
§ 6.
4
1. W razie nieprzeprowadzenia danego szkolenia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 10% kwoty brutto wynagrodzenia przewidzianego za to szkolenie, zgodnie z § 2 ust. 3.
2. W razie stwierdzonych w protokole zastrzeżeń Zamawiającego do wykonania zadania w zakresie
danego szkolenia, z zastrzeżeniem ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 5% kwoty brutto wynagrodzenia, przewidzianego za to szkolenie, zgodnie z § 2 ust.
3.
3. W razie niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku określonego w § 3 ust. 1 pkt 4
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% kwoty brutto wynagrodzenia,
przewidzianego za dane szkolenie, zgodnie z § 2 ust. 3.
4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone
na jego rzecz kary umowne.
5. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający może
potrącić z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar i tak pomniejszone wynagrodzenie
wypłaci Wykonawcy.
§ 7.
1. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem umowy upoważnieni są:
1)
ze strony Zamawiającego: …………….;
2)
ze strony Wykonawcy: ………………………..
2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony
i nie stanowi zmiany treści umowy w rozumieniu § 9 ust. 2.
§ 8.
4
Przez nieprzeprowadzenie szkolenia Strony rozumieją także niezapewnienie przez Wykonawcę: trenera zaakceptowanego przez
Zamawiającego i/lub sali szkoleniowej w ustalonym terminie.
Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
1. Wykonawca oświadcza, że znane są mu przepisy prawa regulującego przetwarzanie danych
osobowych, w szczególności przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, i aktów wykonawczych do
Ustawy oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2. Zamawiający, jako administrator danych osobowych, powierza
art. 31 Ustawy, przetwarzanie danych osobowych uczestników szkolenia.
Wykonawcy
w
trybie
3. Zamawiający nie upoważnia Wykonawcy do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych,
w imieniu i na rzecz Zamawiającego.
4. Zakres danych osobowych uczestników szkolenia , powierzonych Wykonawcy do przetwarzania,
obejmuje: imię i nazwisko oraz adres e-mail.
5. Powierzone przez Zamawiającego do przetwarzania dane osobowe uczestników szkolenia mogą być
przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji zadania, o którym mowa
w § 1 i w okresie obowiązywania umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) przetwarzania powierzonych do
wykonywania niniejszej umowy;
przetwarzania
danych
osobowych
wyłącznie
w celu
2) zastosowania przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych środków zabezpieczających
zbiór danych, o których mowa w art. 36 – 39a Ustawy, w celu zabezpieczenia danych, w
szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem;
3)
prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku
z wykonywaniem umowy;
4)
ograniczenia dostępu do powierzonych do przetwarzania danych osobowych, wyłącznie do osób
posiadających upoważnienie do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych
osobowych wydane przez Wykonawcę;
5) zachowania w tajemnicy powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobów
ich przetwarzania i zabezpieczania , w tym również po upływie terminu obowiązywania niniejszej
umowy;
6)
zobowiązania swoich pracowników oraz osób wykonujących zadania na podstawie stosunku
cywilnoprawnego
do zachowania powierzonych do przetwarzania danych osobowych i
sposobów ich zabezpieczania w poufności, także po ustaniu zatrudnienia u Wykonawcy lub
ustaniu stosunku cywilnoprawnego z Wykonawcą.;
7) udzielenia Zamawiającemu na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania
powierzonych do przetwarzania danych osobowych;
8) trwałego i nieodwracalnego usunięcia powierzonych do przetwarzania danych osobowych
ze wszystkich nośników będących w posiadaniu Wykonawcy, w okresie 30 dni po zakończeniu
realizacji niniejszej umowy;
9)
niezwłocznego przekazania Zamawiającemu oświadczenia, w którym potwierdzi, że nie posiada
żadnych danych osobowych, których przetwarzanie zostało mu powierzone niniejsza umową, po
realizacji postanowień punktu 8
Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
7. Zamawiający umocowuje Wykonawcę do wydawania i odwoływania pracownikom Wykonawcy oraz
osobom wykonującym zadania u Wykonawcy na podstawie stosunku cywilnoprawnego upoważnień
do przetwarzania danych osobowych, powierzonych do przetwarzania na podstawie ust. 2. według
wzoru stosowanego u Wykonawcy.
8. Wykonawca zobowiąże swoich pracowników oraz osoby wykonujące zadania u Wykonawcy na
podstawie stosunku cywilnoprawnego do przestrzegania następujących zasad postępowania z
dokumentami zawierającymi powierzone do przetwarzania dane osobowe:
1) pracowania jedynie z dokumentami niezbędnymi do wykonania obowiązków wynikających z
realizacji Umowy;
2) nietworzenia kopii dokumentów innych niż niezbędne do realizacji Umowy,
3) przechowywania dokumentów w czasie nie dłuższym niż czas niezbędny do realizowania zadań
związanych z wykonaniem Umowy,
4) zabezpieczenia dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych, przetwarzaniem z
naruszeniem ustawy, nieautoryzowaną zmianą, uszkodzeniem, utratą lub zniszczeniem.
9. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, na jego wniosek
dokonanie kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych powierzonych do przetwarzania z
Ustawą, rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w
sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100, poz. 1024) lub Umową – w miejscach, w których
dane osobowe są przetwarzane. Pisemne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli
powinno być przekazane Wykonawcy co najmniej 3 dni kalendarzowe przed dniem rozpoczęcia
kontroli.
10. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o rażącym naruszeniu przez Wykonawcę
zobowiązań wynikających z Ustawy, rozporządzenia, o którym mowa w ust. 9 lub z Umowy,
Wykonawca umożliwi Zamawiającemu lub podmiotowi przez niego upoważnionemu dokonanie
niezapowiedzianej kontroli w powyższym zakresie.
11. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń Zamawiającego dotyczących
przetwarzania danych osobowych, w tym poprawy jakości zabezpieczenia powierzonych do
przetwarzania danych osobowych oraz sposobów ich przetwarzania, w terminach określonych przez
Zamawiającego.
12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Zamawiającego,
za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem Ustawy, oraz za przetwarzanie powierzonych
do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z umową.
13. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o:
1) wszelkich przypadkach naruszenia obowiązków Wykonawcy dotyczących ochrony
powierzonych do przetwarzania danych osobowych, naruszenia tajemnicy tych danych
lub ich niewłaściwego wykorzystania;
2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych
osobowych prowadzonych w szczególności przez Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych, policję lub sąd.
14. Roszczenie o wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu przetwarzania danych osobowych jest
zaspokojone w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.
Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
§ 9.
1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy o której mowa w § 8 ust. 1.
2. Zmiana treści umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Spory powstałe w związku z wykonywaniem umowy Strony zgodnie poddają rozstrzygnięciu sądu
powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy, 2 dla Zamawiającego.
5. Integralną częścią umowy są następujące załączniki:
1)
załącznik nr 1: ….
2)
załącznik nr ….
..............................................
ZAMAWIAJĄCY
................................................
WYKONAWCA
Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna