Karta charakterystyki sibcleaner active

Komentarze

Transkrypt

Karta charakterystyki sibcleaner active
Revision: 03-04-2013
Version: 01PL
Karta charakterystyki
SIBCLEANER ACTIVE
Użyta substancja:
Użyta substancja
SIBCLEANER ACTIVE
Użyta substancja
SIB – Sociedade Industrial de Britagem de Pedra, Lda.
Martinela - Apartado 303, 2416-903 Leiria, Portugal.
Tel.: +351 244 744 431
Fax: +351 244 744 500
E-mail: [email protected]
web: www.sibland.pt
Alarmowy numer telefonu
SIB – Sociedade Industrial de Britagem de Pedra, Lda.
Tel.: +351 244 744 431
2. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH
Component name
1-(2ethoxyisopropoxy)2-propanol
Ethanolamine
Perfume
CAS-No
EC-No
Reg-No
34590-94-8
Conc. %
Symbol &
R-zwroty*
Klasa zagrożenia
i kod(y) grupy
Kody wskazujące
rodzaj zagrożenia
5-15
-
-
-
252-104-2
01-2119450011-60-XXXX
141-43-5
<5
205-483-3
Xn ; R20/21/22
C ;R34
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
-
-
H302
H312
H314
H332
< 0.5
Pełny tekst zwrotów i kodów wskazujących rodzaj zagrożenia jest wymieniony w pozycji 16
Komentarz do składu
Składniki niewymienione są kwalifikowane jako nieszkodliwe bądź lub w stężeniu poniżej dopuszczalnego poziomu.
Klasyfikacja opiera się na informacji od producenta chemikaliów oraz www.ecb.europa.eu (baza danych)
Znaczenie symboli:
T = toksyczny; T + = bardzo toksyczny; C = żrący; Xn = szkodliwy; Xi = drażniący; O = utleniający; E = wybuchowy; F = wysoce
łatwopalny; F + = skrajnie łatwopalny; N = niebezpieczny dla środowiska
3.IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
W odniesieniu do dyrektywy 1999/45 /EC oraz jej późniejszych zmian nie jest to produkt niebezpieczny.
Produkt nie jest sklasyfikowany jako łatwopalny, drażniący czy niebezpieczny dla środowiska.
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji, które spowodowałby zakwalifikowanie produktu do grupy spełniającej kryteria klasyfikacji jako
PBT lub vPvB
4. PIERWSZA POMOC
KONTAKT Z OCZAMI: Natychmiast umyś dużą ilością wody
KONTAKT ZE SKÓRĄ: spłukać wodą. Zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć skórę wodą.
Skontaktować się z lekarzem, jeśli pojawią się niepokojące objawy.
WDYCHANIE: Wyjść na świeże powietrze.
POŁKNIĘCIE: Wypić kilka szklanek wody lub mleka. Nie wywoływać wymiotów. Skonsultuj się z lekarzem
W przypadku wątpliwości należy zasięgnąć porady lekarza.
5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
Środki gaśnicze
Woda, mgła lub mgły, piana, proszek lub dwutlenek węgla.
Ogień/Wybuch
Nie wdychać oparów. Podczas pożaru mogą wytworzyć się gazy niebezpieczne dla zdrowia.
Specjalny sprzęt ochronny
Może być potrzebny odpowiedni sprzęt do oddychania.
Dodatkowe informacje
W przypadku pożaru schłodzić pojemniki zimną wodą.
w w w. sibl a nd. pl
1/4
Revision: 03-04-2013
Version: 01PL
Karta charakterystyki
SIBCLEANER ACTIVE
6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA
Należy zachować Indywidualne środki ostrożności, posiadać wyposażenie ochronne i zachować procedury jak w sytuacjach awaryjnych.
Ryzyko związane z poślizgnięciem.
Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Nie wylewać do wód powierzchniowych i kanalizacji.
Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
Ponownie wykorzystać produkt, jeśli to możliwe. Niewielkie ilości można wytrzeć szmatką. Większy wyciek: Ograniczyć rozlanie się obszernym
materiałem. Zebrać wermikulitem, suchym piaskiem lub ziemią. Spłukać dużą ilością wody.
Odniesienia do innych sekcji
Do przenoszenia i przechowywania, patrz punkt 7. Środki ochrony osobistej: patrz pkt 8. Usuwanie wycieku, patrz sekcja 13.
7. PRZENOSZENIE I SKŁADOWANIE
Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Należy zachować środki ostrożności jak przy przeładunku chemikaliów. Zapewnić odpowiednią wentylację. Należy myć ręce przed i po pracy.
Nie jeść i nie pić podczas pracy - nie palić tytoniu.
Warunki bezpiecznego magazynowania
Przechowywać w suchym miejscu (15-30 ° C).
Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu.
Szczególne zastosowanie(a)
8. KONTROLA EKSPOZYCJI I INDYWIDUALNA OCHRONA
wymagania wentylacyjne
Zapewnić odpowiednią wentylację
Limity narażenia
Szwedzkie wartości dopuszczalne lub wartości graniczne według Komisji Europejskiej:
Substancja
1-(2ethoxyisopropoxy)Ethanolamine
CAS-No
34590-94-8
141-43-5
Poziom graniczny
50 ppm
300 mg/m³
3 ppm
8 mg/m³
Górny poziom graniczny
-
krótki czas
75 ppm
450 mg/m³
6 ppm
15 mg/m³
Uwagi
H
Uwaga:
H = Substancja może być wchłaniana przez skórę
Kontrole zagrożenia
Ogólne środki ochrony i higieny
Myć ręce przed i po zakończeniu pracy. Nie jeść i nie pić podczas pracy - nie palić. Zachować zasady higieny i bezpieczeństwa pracy.
Indywidualne środki ochrony, jak np. sprzęt ochronny
Przy doborze sprzętu ochrony osobistej zawsze należy skonsultować się z odpowiednią osoba / dostawcą.
Ochrona dróg oddechowych
Zazwyczaj nie wymagane.
Ochrona rąk
W przypadku długotrwałego kontaktu z produktem należy używać rękawice ochronne wykonane z PCV lub nitrylu.
Ochrona oczu
Wymagana odzież
Należy nosić odpowiednią odzież ochronną.
9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
postać:
Kolor:
Zapach:
Temperatura gotowania:
Rozpuszczalność:
Lepkość:
pH:
Temperatura zapłonu:
Punkt krzepnięcia (C):
Gęstość:
Granica wybuchowości:
płyn
żóltobrązowy
lekko cytrynowy
około 100
łatwo rozpuszczalny
około 200cPs
około 8,5
N/A
około 0
995 Kg/m3
N.A.
Inne informacje
Brak
w w w. sibl a nd. pl
2/4
Revision: 03-04-2013
Version: 01PL
Karta charakterystyki
SIBCLEANER ACTIVE
10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
Reaktywność
W zalecanych warunkach przechowywania i obchodzenia się - stabilny.
Stabilność chemiczna
W zalecanych warunkach przechowywania i obchodzenia się - stabilny.
Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
W zalecanych warunkach obchodzenia sie z produktem - brak.
Warunki, których należy unikać
W zalecanych warunkach obchodzenia sie z produktem - brak.
Materiały niekompatybilne
Unikać kontaktu z mocnymi kwasami.
Niebezpieczne produkty rozkładu
W zalecanych warunkach obchodzenia sie z produktem - brak.
11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Informacje dotyczące skutków toksykologicznych patrz punkt 4. (Najważniejsze objawy i skutki, zarówno ostre jak i
opóźnione) Informacje na temat tego preparatu nie są dostępne.
Dane toksologiczne dla składników:
1-(2-ethoxyisopropoxy)-2-propanol (34590-94-8)
LD50 Oral rat: 5135 mg/kg masa
LD50 Dermal rabbit: 9500 mg/kg masa
LD50 Oral rat: 1720 mg/kg masa
LD50 Dermal rabbit: 1000 mg/kg masa
Ethanolamine (141-43-5)
Skutki zagrożenia przewlekłego:
Nie znane.
Drogi zagrożone:
Oczy i skóra, połknięcie, wdychanie.
Alergia
Produkt nie jest kwalifikowany jako alergizujący przez wdychanie lub w kontakcie ze skórą, ale zawiera niewielką ilość alergennych perfum w
stężeniu poniżej dopuszczalnego poziomu.
Działanie rakotwórcze, działanie mutagenne i szkodliwe działanie na rozrodczość
Ten produkt nie zawiera substancji sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne i działające szkodliwie na rozrodczość.
Inne informacje
Brak.
12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
Produkt ten nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska.
Nie należy wylewać do wód powierzchniowych i kanalizacji.
Toksyczność
Brak informacji
Poniższa informacja dotyczy substancji w koncentracie:
1-(2-ethoxyisopropoxy)-2-propanol
(34590-94-8)
Ethanolamine (141-43-5)
LC50 Fish 96h: >10000 mg/l Sp: Pimephales promelas
EC50 Daphnia 48h: 1919 mg/l Sp: D. magna
IC50 Algae 72h: 900 mg/l
LC50 Fish 96h: 150 mg/l Sp: Oncorhynchus mykiss EC50
Daphnia 48h: 65 mg/l Sp: D. magna
IC50 Algae 72h: <0,75 mg/l Sp: Scenedesmus quadricauda
Trwałość i zdolność do rozkładu
1-(2-ethoxyisopropoxy)-2-propanol (34590-94-8) - 93% degraded in13 days OECD 301C
Zdolność do bioakumulacji
Log Pow: -0,35 - 1-(2-ethoxyisopropoxy)-2-propanol (34590-94-8)
Mobilność w glebie
Rozpuszcza się w wodzie.
Rezultaty oszacowań PBT i vPvB
Produkt ten nie zawiera żadnych substancji, które Spowodowałyby zakwalifikowanie produktu do grupy spełniającej kryteria klasyfikacji jako
PBT lub vPvB.
Inne działania niepożądane
Przewiduje się że produkt ulega biodegradacji i nie akumuluje.
w w w. sibl a nd. pl
3/4
Revision: 03-04-2013
Version: 01PL
Karta charakterystyki
SIBCLEANER ACTIVE
13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
Metody usuwania odpadów:
Usuwać zgodnie z wymogami władz lokalnych. Nie wprowadzać do kanalizacji.
Odpady nie są niebezpieczne.
Sugerowany Kod EWC:
20 01 30 detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
Utylizacja opakowań:
Puste i oczyszczone opakowania mogą być poddane recyklingowi.
14. TRANSPORT
Produkt nie jest klasyfikowany jako produkt ADR/RID, IMDG, DGR
Numer UN
Prawidłowa nazwa przewozowa (IMDG, IATA / ICAO):
Klasa (-y)
Grupa pakowania
Zagrożenia dla środowiska
Zanieczyszczenia morskie: Nie
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Tunnel restriction code
LQ
15. Przepisy
Bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko wykonawcze / ochrona środowiska dla substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z (67/548 / EWG, 1999/45 / WE)
Ocena bezpieczeństwa chemicznego
16. INNE INFORMACJE
Zwroty i kody wskazujące na rodzaj zagrożenia:
R20 / 21/22 Działa szkodliwie na drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu
R34 Powoduje oparzenia
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania
Wersja 1: 2013-04-03
Karta charakterystyki zgodnia z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 i (REG) 453/2010
Objaśnienie skrótów
BCF: Czynnik Stężenie Bio.
Nr CAS Numer w Chemical Abstracts Service
EC50: Wpływ Koncentracji
IMDG: Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych.
LC50: stężenie śmiertelne
LD50: dawka śmiertelna
NOEL: Nie obserwuje się efektów szkodliwych dla koncentracji
Substancje PBT-: trwałe, zdolne do bioakumulacji i substancje toksyczne.
vPvB- substancje; Bardzo trwałe i bardzo podatne na substancje akumulacyjne.
w w w. sibl a nd. pl
4/4

Podobne dokumenty