Świerzawa: Konserwacja elewacji prezbiterium trzynastowiecznego

Transkrypt

Świerzawa: Konserwacja elewacji prezbiterium trzynastowiecznego
1z1
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=1...
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 40513-2016 z dnia 2016-04-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Świerzawa
Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie w zakresie konserwacji elewacji prezbiterium kościoła św. Jana i św. Katarzyny w Świerzawie, wpisanego do rejestru
zabytków decyzją A/2465/483 z dnia 08.05.1958r zgodnie z programem prac...
Termin składania ofert: 2016-04-26
Świerzawa: Konserwacja elewacji prezbiterium trzynastowiecznego kościoła św. Jana i św. Katarzyny w
Świerzawie
Numer ogłoszenia: 122188 - 2016; data zamieszczenia: 16.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 40513 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świerzawa, pl. Wolności 60, 59-540 Świerzawa, woj. dolnośląskie, tel. , faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja elewacji prezbiterium trzynastowiecznego kościoła św. Jana i św. Katarzyny w Świerzawie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie w zakresie konserwacji elewacji prezbiterium kościoła św. Jana i
św. Katarzyny w Świerzawie, wpisanego do rejestru zabytków decyzją A/2465/483 z dnia 08.05.1958r zgodnie z programem prac konserwatorskich pn.: Zabytkowe
nawarstwienia na elewacjach kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela i Katarzyny Aleksandryjskiej w Świerzawie autorstwa prof. Edwarda Kosakowskiego konserwatora
dzieł sztuki. Zamówienie obejmuje konserwację wyprawy zabytkowej wraz z badaniami i inwentaryzacją śladów malowideł, konserwację kamiennego wątku i
uzupełnienie wyprawy zabytkowej oraz konserwację kamiennego portalu i obramieni okiennych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.52.22.00-8, 92.52.22.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.05.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Konserwacja Dzieł Sztuki ANTIQA Wit Podczerwiński, Jawornik 568, 32-400 Myślenice, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 184744,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 187704,16
Oferta z najniższą ceną: 187704,16 / Oferta z najwyższą ceną: 220785,00
Waluta: PLN .
16.05.2016 10:10