Dział Paragraf Treść Kwota 600 Transport i łączność 812 250,00

Komentarze

Transkrypt

Dział Paragraf Treść Kwota 600 Transport i łączność 812 250,00
Nazwa jednostki sprawozdawczej
Nr dokumentu
Data podjęcia
Rodzaj
Dział
600
700
Paragraf
0690
2320
0470
0750
0760
0870
710
750
0920
0690
2020
0690
0750
2010
2360
751
754
Treść
Wpływy z różnych opłat
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Gospodarka mieszkaniowa
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste
nieruchomości
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom
fizycznym w prawo własności
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Pozostałe odsetki
Działalność usługowa
Wpływy z różnych opłat
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Administracja publiczna
Wpływy z różnych opłat
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
0570
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
0010
Podatek dochodowy od osób fizycznych
0310
Podatek od nieruchomości
0020
0320
0330
0340
0350
0360
0370
0410
0430
0440
0480
Podatek dochodowy od osób prawnych
Podatek rolny
Podatek leśny
700 000,00
112 250,00
4 592 880,00
600 000,00
2 937 623,00
230 257,00
800 000,00
25 000,00
133 000,00
130 000,00
3 000,00
281 687,00
50 000,00
130 978,00
99 700,00
1 009,00
2 560,00
2 560,00
75 000,00
75 000,00
32 213 760,00
8 892 646,00
130 000,00
13 587 855,00
102 627,00
11 372,00
264 440,00
Podatek od spadków i darowizn
240 000,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
Opłata od posiadania psów
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z opłaty miejscowej
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
0500
0920
Pozostałe odsetki
0910
Kwota
812 250,00
Podatek od środków transportowych
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw
Podatek od czynności cywilnoprawnych
0490
BeSTia
Transport i łączność
2010
756
758
WŁADYSŁAWOWO
Uchwała budżetowa nr XLIX/470/2013
2013-12-18
Plan dochodów
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Różne rozliczenia
450 000,00
26 000,00
40 000,00
630 000,00
1 500 000,00
975 000,00
4 471 820,00
830 000,00
62 000,00
11 538 739,00
150 000,00
Strona 1 z 2
Nazwa jednostki sprawozdawczej
Nr dokumentu
Data podjęcia
Rodzaj
0970
801
2920
0750
851
852
2030
Wpływy z różnych dochodów
20 000,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa
11 368 739,00
Oświata i wychowanie
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
Ochrona zdrowia
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
0830
Wpływy z usług
0900
0920
2010
2030
2360
2910
900
WŁADYSŁAWOWO
Uchwała budżetowa nr XLIX/470/2013
2013-12-18
Plan dochodów
Pomoc społeczna
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Pozostałe odsetki
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
0400
Wpływy z opłaty produktowej
0580
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0570
0690
412 500,00
524 124,00
300,00
300,00
4 962 120,00
27 000,00
2 100,00
19 000,00
4 166 200,00
692 500,00
37 320,00
18 000,00
214 000,00
4 000,00
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
Wpływy z różnych opłat
Razem:
BeSTia
936 624,00
30 000,00
30 000,00
150 000,00
55 762 920,00
Strona 2 z 2