Sprawozdanie z realizacji programu wspolpracy w 2012 roku

Transkrypt

Sprawozdanie z realizacji programu wspolpracy w 2012 roku
GMINA MYSZYNIEC
Sprawozdanie
z realizacji programu współpracy Gminy Myszyniec w 2012 roku
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
Myszyniec, marzec 2013r.
1. Wstęp
Program Współpracy organów samorządowych Gminy Myszyniec z organizacjami
pozarządowymi w 2012 (zwany dalej Programem) został uchwalony dnia 28 grudnia 2011 r.
Uchwałą Rady Miejskiej w Myszyńcu nr XIII/96/11. Uchwalanie Programu jest obowiązkiem
gmin wynikającym z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym
(Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003r. Nr 96 poz. 873 z
późn. zm.)
Program był przedmiotem konsultacji społecznych z udziałem organizacji pozarządowych
zgodnie z zasadą partnerstwa. W październiku 2011r. odbyło się, organizowane przez Urząd
Miejski w Myszyńcu spotkanie z organizacjami pozarządowymi poświęcone konsultacjom
Programu współpracy organów samorządowych Gminy Myszyniec z organizacjami
pozarządowymi w roku 2012. Wszystkie uwagi merytoryczne zgłoszone przez organizacje
znalazły odzwierciedlenie w projekcie Programu. Uwagi i propozycje można było zgłaszać
pisemnie, w formie elektronicznej przez wypełnienie zamieszczonego formularza na stronie
internetowej urzędu oraz w formie tradycyjnej w siedzibie urzędu.
Zapisy Programu zostały zamieszczone na stronie internetowej gminy pod adresem:
www.myszyniec.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej w zakładce „Obwieszczenia, ogłoszenia”. Mieściły się w nim następujące zadania:
wspieranie
społecznych
lokalnych
inicjatyw
kulturalnych,
wspieranie
przedsięwzięć
artystycznych realizowanych na terenie Gminy, wspieranie zadań polegających na
upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, wspieranie organizacji imprez sportoworekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, wspieranie działań z zakresu przeciwdziałania patologiom
społecznym, wspieranie organizowanego przez organizacje wypoczynku zimowego i letniego
dla dzieci i
młodzieży, wspieranie działań z zakresu edukacji, oświaty i wychowania,
wspieranie działań na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, wspieranie
inicjatyw integracyjnych i obywatelskich.
2. Współpraca finansowa i pozafinansowa.
W 2012 roku współpraca organów samorządu Gminy Myszyniec z organizacjami
pozarządowymi odbywała się w formie finansowej i pozafinansowej.
2.1. Współpraca finansowa – współfinansowanie i finansowanie zadań publicznych.
Zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem
dotacji na sfinansowanie ich realizacji odbywało się po przeprowadzeniu otwartych konkursów
ofert. Ogłoszenia o organizowanych przez Gminę konkursach na realizację zadań publicznych
zamieszczane były na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Myszyniec, pod adresem:
www.myszyniec.pl oraz umieszczane na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu.
W celu wyboru najlepszych ofert Burmistrz Myszyńca powołał komisję konkursową. Z
prac Komisji sporządzane były protokoły, które przekazywano Burmistrzowi Myszyńca, celem
zatwierdzenia przyznanych dotacji.
W 2012 roku przeprowadzono sześć otwartych konkursów ofert, z których jeden
konkurs nie został rozstrzygnięty ponieważ w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta
na realizację zadania z zakresu Edukacyjnej opieki wychowawczej „Organizowanie zajęć dla
dzieci w wieku od 3 do 5 lat z miejscowości Myszyniec”.
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie zadania, które zostały zrealizowane :
–
Lp.
1.
z zakresu kultury fizycznej i sportu:
Dotowane zadanie:
„Organizowanie
zajęć
sportowych: treningi piłki nożnej
oraz organizowanie udziału
drużyny piłkarskiej seniorów w
A-klasie i drużyny trampkarzy”
Liczba
złożonych Nazwa podmiotu
ofert
Kwota
dotacji
Okres
realizacji
Ludowy
Uczniowski Klub
Sportowy „Bartnik”
26.000 zł
01.01.2012r.30.06.2012r.
1
ul. Plac Wolności 60,
07-430 Myszyniec
Realizacja ww. zadań obejmowała prowadzenie zajęć treningowych trzy razy w tygodniu
po 90 minut dla drużyny seniorów oraz dwa razy w tygodniu po 90 minut dla drużyny
trampkarzy. Reprezentacje brały udział w rozgrywkach A klasy seniorów i Ligi Okręgowej
juniorów młodszych.
Uczestnicy rozgrywek piłkarskich mogli zmierzyć się z takimi drużynami jak: Kurpik
Kadzidło, Mazowsze Jednorożec, Wkra Andzin, Gladiator Słoszewo, Jutrzenka Unieck,
Konopianka Konopki, Sokół Grudusk, Orzyc Chorzele, Orlęta Baboszewo, KS Wąsewo, Gks
Pokrzywica, MKS Przasnysz, Narew Ostrołęka, Pełta Karniewo, Świt Baranowo, Tęcza Łyse,
Mławianka Mława.
–
Lp.
1.
z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej:
Dotowane zadanie:
„Organizowanie zajęć dla dzieci
w wieku od 3 do 5 lat
w miejscowości Myszyniec”
Liczba
złożonych Nazwa podmiotu
ofert
1
Towarzystwo
Rozwoju Ziemi
Kurpiowskiej
Kwota
dotacji
Okres
realizacji
15.000 zł
01.02.2012r.30.06.2012r.
ul. Plac Wolności 60,
07-430 Myszyniec
2.
„Organizowanie zajęć dla dzieci
w wieku od 3 do 5 lat
w miejscowości Myszyniec”
1
Towarzystwo
Rozwoju Ziemi
Kurpiowskiej
6.000,00 zł
ul. Plac Wolności 60,
07-430 Myszyniec
15.10.2012r.30.11.2012r.
W zajęciach organizowanych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w miejscowości Myszyniec w
okresie od 01.02.2012r. do 30.06.2012r. uczestniczyło 23 dzieci, a w okresie od 15.10.2012r. do
30.11.2012r. 21 dzieci. Zostały one zaopatrzone w zabawki i pomoce dydaktyczne i niezbędne
materiały do zajęć. Zajęcia edukacyjne dla dzieci odbywały się
po 5 godzin dziennie, w
godzinach ustalonych z rodzicami.
W grupie realizowane były zadania, które wynikały z obszarów edukacyjnych
określonych w podstawie programowej. Dzieci uczestniczące w projekcie poszerzyły swoją
wiedzę, wzbogaciły słownik, rozwijały różne sprawności i umiejętności podczas zabaw i zajęć
edukacyjnych. Wdrażane były do słuchania czytania głośno bajek, legend, opowiadań. Dzięki
temu nauczyły się oceniać postępowanie bohaterów literackich, własne i kolegów. Nauczyły się
wielu nowych zabaw przy muzyce i piosenek zgodnie z realizowaną tematyką. Poznały taniec
kurpiowski „Konik” i nauczyły się dwóch pieśni w gwarze kurpiowskiej. Z okazji Święta Kobiet
chłopcy złożyli życzenia i wręczyli dziewczynkom własnoręcznie wykonane kwiaty.
Przedszkolaki przebywające w grupie przedszkolnej rozwinęły umiejętności społeczne, które są
niezbędne w poprawnych relacjach między nimi i dorosłymi. Rodzice brali czynny udział w życiu
przedszkola poprzez codzienny kontakt i rozmowy indywidualne z wychowawcami oraz pomoc
przy uroczystościach organizowanych na terenie placówki m. in. zabawa karnawałowa, Dzień
Matki, Dzień Dziecka.
–
Lp.
1.
z zakresu kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
Dotowane zadanie:
Liczba
złożonych Nazwa podmiotu
ofert
„Wspieranie, upowszechnianie i
promocja kultury”
1
Towarzystwo
Przyjaciół
Myszyńca
Kwota
dotacji
Okres
realizacji
3.630,60 zł
01.09.2012r.30.11.2012r.
4.508,00 zł
01.10.2012r.31.12.2012r.
ul. Plac Wolności 58,
07-430 Myszyniec
2.
„Wspieranie, upowszechnianie i
promocja kultury – Warsztaty
rzeźbiarskie”
1
Towarzystwo
Przyjaciół
Myszyńca
ul. Plac Wolności 58,
07-430 Myszyniec
W ramach zadania „Wspieranie, upowszechnianie i promocja kultury” organizowane
były spotkania Literacko-Teatralne w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Myszyńcu o
tematyce kurpiowskiej, które zwiększyły integrację społeczną oraz wzbogaciły i pobudziły
zaangażowanie lokalnej społeczności
w rozwój kultury kurpiowskiej własnego miejsca
zamieszkania poprzez:
- kultywowanie i ochronę tradycji kurpiowskich,
- wzbogacenie i upowszechnienie wiedzy z zakresu kultury kurpiowskiej,
- rozbudzanie potrzeb obcowania ze sztuką, poezją i kulturą kurpiowską,
- popularyzację gwary kurpiowskiej,
- promocję obszaru kurpiowszczyzny.
Dodatkowo odbywały się również otwarte spotkania z prelegentami o tematyce Kurpiowskiej
dla mieszkańców z obszaru LGD „Kurpsie Razem”.
Spotkania Literacko-Teatralne wpisały się w kalendarz stałych spotkań i po zakończeniu
realizacji zadania nadal odbywają się w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Myszyńcu.
W ramach zadania „Wspieranie, upowszechnianie i promocja kultury – Warsztaty
rzeźbiarskie” młodzież z terenu Gminy Myszyniec nabyła umiejętności praktyczne wykonywania
tradycyjnych rzeźb oraz uzyskała podstawową wiedzę na temat promocji, handlu, turystyki przez
zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów rzeźby ludowej i plenerów rzeźbiarskich.
Uczestnicy brali również udział w kiermaszach sztuki ludowej. W okresie 3 miesięcy młodzież
przeprowadziła wycenę i zakupiła pod opieką koordynatora potrzebne materiały i narzędzia
między innymi: dłuta, podbijaki oraz drewno. Poza tym wynajęte były pomieszczenia do celów
warsztatowych i wybrany był trener, doświadczony twórca ludowy. W trakcie warsztatów
powstało ponad 50 rzeźb.
Łączna kwota przyznanych dotacji na powierzenie realizacji zadań publicznych
organizacjom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2012 roku wyniosła 55.138,60
zł. Organizacje realizujące powyższe zadania dokonały zwrotu niewykorzystanych części
dotacji w wysokości 10.606,53 zł.
W 2012 roku organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego wymienione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, złożyły z własnej inicjatywy cztery wnioski na realizacje zadań
publicznych. Spośród czterech wniosków dwa z nich na realizację zadania pt.: „ Spotkania
Literacko – Teatralne na Kurpiach dla mieszkańców LGD Kurpsie Razem przez okres pięciu
miesięcy” i „Rzeźba ludowa sposobem aktywizacji młodzieży i szansą na dobry start w dorosłe
życie” nie zostały rozpatrzone ponieważ w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, została wyczerpana pula środków przeznaczonych na ten tryb .
Lp.
Dotowane zadanie:
1.
„Promocja
obszaru
kurpiowszczyzny
poprzez
przygotowanie
i
wydanie
publikacji
pod
tytułem
„Myszyniec i okolice w
fotografii” prezentującej walory
turystyczne i kulturowe regionu
kurpiowskiego”
2.
„Organizowanie
zajęć
sportowych:
treningi
piłki
nożnej oraz organizowanie
udziału drużyny piłkarskiej
seniorów w B-klasie”
Liczba
złożonych Nazwa podmiotu
ofert
1
1
Towarzystwo
Przyjaciół Myszyńca
ul. Plac Wolności 58,
07-430 Myszyniec
Kwota
dotacji
Okres
realizacji
6.495,00 zł
20.07.2012r.28.08.2012r.
Ludowy
Uczniowski Klub
Sportowy „Bartnik” 8.000,00 zł
ul. Plac Wolności 60,
07-430 Myszyniec
02.08.2012r.31.10.2012r.
W ramach realizowanego zadanie pt. „Promocja obszaru kurpiowszczyzny poprzez
przygotowanie i wydanie publikacji pod tytułem „Myszyniec i okolice w fotografii”
prezentującej walory turystyczne i kulturowe regionu kurpiowskiego” była promocja kultury
kurpiowskiej oraz obszaru Myszynieckiej Puszczy Zielonej a także rozwijanie turystyki na
obszarze Kurpiowszczyzny poprzez przygotowanie, wydanie i dystrybucja 1000 egzemplarzy
publikacji „Myszyniec i okolice w fotografii”. Zadanie współfinansowane z Europejskiego
Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, realizowany w ramach Osi 4 Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wartość całego projektu wynosiła
21 650,00 zł, pomoc przyznana w ramach PROW 2007-2013 wynosiła 15 155,00 zł, wkład
własny wynosił 6495,00 zł.
Dzięki zadaniu pt:. „Organizowanie zajęć sportowych: treningi piłki nożnej oraz
organizowanie udziału drużyny piłkarskiej seniorów w B-klasie” drużyna seniorów mogła w
pełni uczestniczyć we wszystkich zaplanowanych rozgrywkach piłki nożnej na szczeblu
międzypowiatowym. Grupa dzieci, młodzieży i dorosłych miała możliwość uczestnictwa w
treningach, które umożliwiły im kształtowanie nowych zdolności. Udział osób w tych treningach
miał bardzo wysoki wpływ na aspekty wychowawcze, a także umożliwiły doskonalenie pracy w
grupie, która polegała na pomocy koledze w wykonywaniu ćwiczenia oraz budowaniu więzi
partnerstwa wśród współuczestników zadania. Uczestnicy rozgrywek piłkarskich zmierzyli się i
pokonali na własnym terenie Huragan Lipniki. Bartnik Myszyniec mogli zmierzyć się również z
takimi drużynami jak: LKS Zatory, GUKS Krasnosielc, Łęg Przedmiejski, WKS Mystkówiec,
GKS Krzyniak Krzynowłoga Mała, Orz Goworowo.
Łączna kwota przyznanej dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2012 roku
wyniosła 14.495,00 zł. Organizacje nienależące do sektora finansów publicznych realizujących
powyższe zadania po dokonaniu zwrotu niewykorzystanych części dotacji wyniosła 407,00 zł.
Żadnej z zawartych umów na powierzenie realizacji zadania oraz na wsparcie realizacji
zadań publicznych nie rozwiązano. Do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania żaden
podmiot, który otrzymał dotację na powierzenie realizacji i wsparcie zadania publicznego
w 2012r., nie został wezwany do jej zwrotu w związku z niezgodnym z prawem sposobem
wydatkowania.
2.2. Współpraca pozafinansowa.
Gmina Myszyniec współpracuje z organizacjami pozarządowymi zarówno tymi, które
realizują zadania własne gminy, jak i tymi, które nie otrzymują wsparcia finansowego.
Organizacje uzyskują potrzebne informacje o źródłach i sposobach pozyskiwania środków
finansowych, zgłaszają potrzeby organizacji i jej członków, przekazują uwagi na temat realizacji
zadań, zgłaszają propozycje realizacji przyszłych zadań.
W celu upowszechnienia wiedzy i ułatwienia dostępu do organizacji pozarządowych
funkcjonowała na stronie internetowej gminy zakładka z informacjami o organizacjach
pozarządowych z terenu Gminy Myszyniec.
Zamieszczono również roczny program współpracy Gminy Myszyniec z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Użyczono organizacjom pozarządowym – na spotkania i posiedzenia – salę
konferencyjną Urzędu Miejskiego oraz umożliwiono bezpłatne korzystanie ze stadionu
miejskiego.
PODSUMOWANIE
Organizacje pozarządowe brały czynny udział w realizacji poszczególnych projektów.
Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego funkcjonujące na terenie naszej gminy
nie opierają swojej działalności wyłącznie na środkach finansowych pozyskanych od Gminy
Myszyniec, pozyskują je również ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich Funduszy Rozwoju Obszarów Wiejskich, Samorządu
Województwa Mazowieckiego oraz sponsorów.
Związku
Prężnie również rozwija się współpraca
Stowarzyszeń„ Kurpsie Razem” z pozostałymi organizacjami pozarządowymi z
terenu naszej gminy, jak i gmin sąsiednich.
Inicjatywy własne organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność
pożytku publicznego stanowiły 20,82% dofinansowanych projektów, 79,18% zrealizowanych
projektów stanowiły zadania na które Gmina Myszyniec ogłosiła otwarte konkursy.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację rocznego programu współpracy na rok
2012 wynosiła 75.000,00 zł. Z przyznanych dotacji podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego wykorzystały łącznie kwotę 69.633,60 zł.
Opracowała:
Alina Bednarczyk