OFERTA STAŻU

Transkrypt

OFERTA STAŻU
OFERTA STAŻU
w ramach projektu „Praxis – wzrost kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kluczem do
osiągnięcia sukcesu na rynku pracy”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka
Nazwa Stażu
Staż na stanowisku
Młodszy Konsultant ds. Informacji o Lekach
Stomatologicznych
Nr oferty Stażu
P13
Dane organizacji
Nazwa firmy oferującej Staż
Pharmindex Poland Sp. z o.o.
Dział (-y) w organizacji, w których będzie odbywał się
Staż lub obszar tematyczny Stażu
Dział Informacji o Lekach
Miejsce odbywania Stażu
(adres)
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa
Ramy czasowe Stażu
Terminy rozpoczęcia i zakończenia stażu
lipiec – sierpień 2015
Łączna liczba godzin Stażu (min. 280, maks. 320)
320
Liczba etapów Stażu (min. 2, maks. 5)
3
Program Stażu
Zadania
Zakres zadań Stażysty na poszczególnych etapach Stażu
Kompetencje
rozwijane
podczas Stażu
Liczba godzin
pracy Stażysty
Etap 1: Zapoznanie się ze specyfiką pracy przy bazach leków i produktów
medycznych.
48 h
Etap 2: Przygotowanie i weryfikacja bazy leków ogólnych i miejscowych dla
lekarzy dentystów
136 h
Etap 3: Opracowanie bazy interakcji lekowych dla lekarzy dentystów
136 h
Pogłębienie znajomości opisów leków stomatologicznych zarejestrowanych w Polsce, w tym w
szczególności wskazań, przeciwwskazań, ostrzeżeń i interakcji.
Pogłębienie wiedzy na temat interakcji lekowych i ostrzeżeń, a także zapoznanie z innowacyjnymi
cyfrowymi metodami ich prezentacji.
Poznanie specyfiki przygotowania bazy leków w postaci cyfrowej.
Biuro realizacji projektu:
Biuro Karier Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Centrum Dydaktyczne pok. 214 i 215
ul. Księcia Trojdena 2a, 02-109 Warszawa
tel. (22) 57 20 975; (22) 57 20 909, faks (22) 57 20 910
Poznanie aplikacji wspierających ich decyzje terapeutyczne dedykowanych lekarzom.
Umiejętność pracy w zespole.
Innowacyjne myślenie, krytyczna analiza.
Oczekiwania pracodawcy
Kierunek/-i studiów
Lekarski
Lekarsko-dentystyczny
Farmacja
Umiejętności i cechy
Obsługa MS Office
Umiejętność redagowania tekstów medycznych
Otwartość i umiejętność pracy w zespole
Inne wymagania
Podstawowa wiedza w zakresie farmakologii
Znajomość leków miejscowych stosowanych w
stomatologii będzie dodatkowym atutem
Dodatkowe dokumenty, które Pracodawca chce
podpisać ze Stażystą
Umowa NDA
Opiekun ze strony pracodawcy
Stanowisko/ Funkcja
Kierownik Działu Informacji o Lekach
Propozycja zakresu opieki nad Stażystą
Wprowadzenie do zadań na stanowisku, wsparcie
merytoryczne oraz w zakresie obsługi plików i
programów bazodanowych. Pomoc w planowaniu i
organizacji pracy. Udzielanie informacji zwrotnej.
Określenie potencjalnej możliwości podjęcia
zatrudnienia po odbyciu Stażu
Okresowo, do weryfikacji poprawności zawartych w
bazie informacji i/lub uzupełniania dużych porcji danych
oraz do audytu jakości bazy danych.
Termin nadsyłania zgłoszeń
Do 29 czerwca 2015 r.
Biuro realizacji projektu:
Biuro Karier Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Centrum Dydaktyczne pok. 214 i 215
ul. Księcia Trojdena 2a, 02-109 Warszawa
tel. (22) 57 20 975; (22) 57 20 909, faks (22) 57 20 910