Propozycje-nowych-projektow-indywidualnych

Transkrypt

Propozycje-nowych-projektow-indywidualnych
Załącznik
do uchwały nr 806/14
Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 17 lipca 2014 r.
Propozycje nowych projektów indywidualnych w ramach
Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
Lp
Instytucja odpowiedzialana za realizację
Nazwa inwestycji*
Orientacyjny
koszt całkowity
projektu PLN
Dofinansowanie
(mln EUR)
Dofinansowanie
(PLN)
Przewidywany
okres realizacji
inwestycji
Uzasadnienie realizacji projektu
1
2
3
4
5
6
7
8
Priorytet 1 Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy
Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych
Schemat A Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego
1
Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis
University
Potęga informatyki - rozbudowa
zaawansowanej infrastruktury informatycznej
WSB-NLU w Nowym Sączu
2
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i
Marketingu w Chrzanowie
Rozbudowa infrastruktury informatycznej w
WSPiM w Chrzanowie
3 376 000
0,69
2 869 600
2014-2015
608 600
0,12
517 310
2014-2015
Głównym celem projektu jest stworzenie wysokiej jakości infrastruktury informatycznej (dydaktycznej) umożliwiającej
praktyczne kształcenie studentów na kierunku Informatyka. W ramach realizacji projektu powstanie nowoczesna
infrastruktura informatyczna, która pozwoli stworzyć 2 nowoczesne Labolatoria do realizacji zajęć na stanowiskach
mobilnych ze stałym wykorzystaniem infrastruktury przez Internet (z dowolnej lokalizacji na świecie). Zakres rzeczowy
obejmuje m. in. prace adaptacyjne oraz wyposażenie Labolatorium Grafiki 3D i Efektów Specjalnych oraz Labolatorium
Profesjonalnego Programowania, w tym zakup serwerów, oprogramowania, niezbędnych licencji oraz zakup stanowisk
mobilnych. Projekt skierowany jest do studentów kierunku Informatyka.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 1 Gospodarka wiedzy
i aktywności.
Głównym celem realizacji projektu jest unowocześnienie infrastruktury informatycznej WSPiM w Chrzanowie służącej
działalności edukacyjnej i szkoleniowej. Cele szczegółowe:
a) Kompleksowa modernizacja 3 pracowni informatycznych WSPiM w Chrzanowie
b) Stworzenie dedykowanego systemu antyplagiatowego ISA
c) Stworzenie dedykowanego systemu archiwizacji prac ISAP
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 1 Gospodarka wiedzy
i aktywności.
Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego
3
Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis
University
Centrum Wsparcia Badań i Rozwoju stworzenie infrastruktury informatycznej na
potrzeby B+R
1 793 000
0,37
1 524 050
2014-2015
4
Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis
University
Chmura Edukacyjna
4 372 000
0,90
3 716 200
2014-2015
Strona 1
Głównym celem projektu jest stworzenie na obszarze Małopolski pierwszego Centrum Wsparcia Badań i Rozwoju.
W ramach Centrum planowane jest stworzenie infrastruktury informatycznej o dużej mocy obliczeniowej, która będzie
odpłatnie udostępniana wszystkim zainteresowanym podmiotom jako usługa IaaS (zewnętrzna usługa polegająca na
dostarczaniu infrastruktury informatycznej). Centrum zostanie wyposażone w najnowocześniejsze serwery o bardzo
wysokiej mocy obliczeniowej. Grupa docelowa oferty Centrum obejmie wszelkie podmioty, które bedą potrzebowały
dużych mocy obliczeniowych na potrzeby prowadzonej działalności. Zakres rzeczowy projektu obejmuje m. in. zakup
serwerów oraz oprogramowania i niezbędnych licencji oraz prace związane z przygotowaniem pomieszczeń do
uruchomienia infrastruktury.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 1 Gospodarka wiedzy
i aktywności.
Celem projektu jest stworzenie kompleksowego sytemu informatycznego służącego zarządzaniu uczelnią. System
zostanie opracowany w oparciu o platformę internetową, która zastąpi systemy zarządzania i komunikacji użytkowane
dotychczas przez Wnioskodawcę oraz inne uczelnie zrzeszone w Porozumieniu FUTURUS (integracja potencjału
naukowego i dydaktycznego 7 uczelni celem kształcenia na najwyższym poziomie w całym kraju). Projekt zakłada
stworzenie wspólnego systemu bedącego m. in.: bazą danych o studentach, pracownikach, wykładowcach; będącego
narzędziem służącym zarządzaniu ścieżką dydaktyczną zrzeszonych uczelni (np. informacje o punktach ESTS);
narzędziem służącym zarządzaniu systemem rozliczeń studentów, bedącym Międzyuczelnianą Biblioteką Cyfrową oraz
narzędziem wymiany informacji i komunikacji.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 1 Gospodarka wiedzy
i aktywności.
Priorytet 4 Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego
Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej
5
Powiat Gorlicki
Budowa północnej obwodnicy Gorlic wraz
z dostępem do Gorlickiej Strefy Aktywności
Gospodarczej oraz zachodniego wjazdu do
miasta z ominięciem jego centrum
39 000 000
7,99
33 150 000
2014-2015
Celem projektu jest stowrzenie ciągu komunikacyjnego, łączącego drogę wojewódzką nr 977 z drogą krajową nr 28,
będącego północną obwodnicą Gorlic wraz z dostępem do Gorlickiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz zachodniego
wjazdu do miasta z ominięciem jego centrum.
Zakres projektu obejmuje przebudowę i modernizację w szczególności ul. Sikorskiego, ul. Pola, ul. Wyszyńskiego,
ul. Michalusa i ul. Krakowskiej.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 określone w obszarze 3.
Infrastruktura dla dostępności komunikacyjnej.
2014-2015
Głównym celem projektu jest przeprowadzenie prac polegajacych na adaptacji pierwszego piętra oraz dobudowy dwóch
klatek schodowych z przeznaczeniem na oddział dla osób przewlekle chorych z pobytem długoterminowym. Towarzystwo
jest powołane do udzielania opieki osobom ciężko chorym na choroby nowotworowe i przewlekłe
w ostatnim okresie ich życia oraz pomocy ich rodzinom. Przeprowadzona przebudowa jest celowa z uwagi na potrzebę
świadczenia usług opieki hospicyjnej.
Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Obszar 6 Bezpieczeństwo
ekologiczne, zdrowotne i społeczne.
Priorytet 6 Spójność wewnątrzregionalna
Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego
Schemat B Opieka społeczna
6
Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Sądeckie Rozbudowa Sądeckiego Hospicjum o oddział
Hospicjum”
dla osób z pobytem długoterminowym
2 000 000
0,41
1 700 000
* Możliwość realizacji inwestycji w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych będzie uzależniona od dysponowania przez Instytucję Zarządzającą środkami finansowymi w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.
Strona 2