List Zarządu do Akcjonariuszy Szanowni Państwo, Drodzy

Komentarze

Transkrypt

List Zarządu do Akcjonariuszy Szanowni Państwo, Drodzy
List Zarządu do Akcjonariuszy
Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze!
Przedstawiam Państwu sprawozdanie z działalności Atlantis S.A. za rok 2012, jako
wstęp do przedkładanego Państwu Sprawozdania z działalności Atlantis S.A. za rok 2012,
mogę powiedzieć, że zmiany poczynione przez Zarząd
przyniosły w konsekwencji
stabilizację w Spółce .
Podjęte w ostatnich miesiącach działania i ich efekty pozwalają mieć przekonanie, że
rok 2013
będzie rokiem w którym , decyzja o zmianie strategii rozwoju dla spółki ,
przyniesie wymierne efekty przekładające się dodatnio na wynik finansowy.
Chciałabym zapewnić Państwa, iż celem Zarządu było zidentyfikowanie większości
ryzyk i związanych z nimi kosztów grożących Spółce w efekcie podjętej działalności .
Daje to duże prawdopodobieństwo, iż osiągane rezultaty ekonomiczne w kolejnych po
2012 roku latach, będą już tylko i wyłącznie odzwierciedleniem bieżącej działalności i
osiąganych efektów Spółki. Niezależnie bowiem od oczywistych wyzwań stawianych przed
każdą Spółką jakimi są rozwój ekonomiczny i osiąganie satysfakcjonującego akcjonariuszy
zysku z działalności, intencją Zarządu jest aby prowadzona przez Spółkę działalność była
ponownie stabilna, zgodna z obowiązującymi normami prawnymi i standardami
korporacyjnymi.
W załączeniu Zarząd przekazuje również Państwu opinię biegłego rewidenta do
sprawozdania finansowego za rok 2012.
Z wyrazami szacunku,
Anna Kajkowska
Prezes Zarządu
Płock, dnia 21.03.2013 r.