Instrukcja zasad wymiaru, ewidencji i poboru podatków i opłat

Transkrypt

Instrukcja zasad wymiaru, ewidencji i poboru podatków i opłat
Załącznik
do Zarządzenia nr ORo.0151-68/10
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
z dnia 1 lutego 2010 r.
Instrukcja zasad wymiaru, ewidencji i poboru podatków i opłat lokalnych pobieranych przez
Urząd Miasta w Piekarach Śląskich oraz obiegu i kontroli dowodów księgowych
dotyczących wymiaru i poboru tych należności
Rozdział 1. Postanowienia ogólne
1.
Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:
1) podatkach, opłatach – należy przez to rozumieć należności określone w ustawie Ordynacja
podatkowa, do których ustalania lub określania uprawniony jest organ podatkowy jednostki
samorządu terytorialnego,
2) podatniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie
posiadającą osobowości prawnej, na której spoczywa obowi ązek uiszczania podatku,
3) pracowniku księgowości – należy przez to rozumieć pracownika księgowości w Referacie
Podatkowym Wydziału Finansowo-Podatkowego,
4) pracowniku wymiaru – należy przez to rozumieć pracownika księgowości w Referacie Podatkowym
Wydziału Finansowo-Podatkowego odpowiedzialnego za wymiar podatków i opłat,
5) Referacie Podatkowym – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną w Wydziale FinansowoPodatkowym zajmująca się wymiarem podatków i opłat,
6) Referacie Windykacji – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną w Wydziale FinansowoPodatkowym zajmująca się windykacją należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych,
7) dowodzie księgowym – należy przez to rozumieć dokument będący podstawą dokonania zapisu
w księgach rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
8) inkasencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie
posiadającą osobowości prawnej obowiązanej do pobrania od podatnika podatku lub opłaty
i wpłacenia jej we właściwym terminie organowi podatkowemu.
Rodział 2. Zasady prowadzenia ewidencji podatków i opłat
1.
2.
3.
4.
5.
Ewidencja podatków i opłat prowadzona jest w Referacie Podatków w formie rejestrów wymiarowych
i rejestrów przypisów – odpisów (korekt).
Ewidencja, o której mowa w ust. 1 podlega ujęciu w księgach rachunkowych jednostki budżetowej. Na
podstawie wyżej wymienionej ewidencji sporządzana jest sprawozdawczość miesięczna.
Ewidencja, o której mowa w ust. 1 prowadzona jest w systemie komputerowym.
Przypisów i odpisów dokonuje się w odniesieniu do podatków i opłat, na podstawie:
1) deklaracji podatkowych,
2) decyzji,
3) dowodów zrealizowanych wpłat nie przypisanych, a należnych od podatników, w tym wpłat odsetek
za zwłokę,
4) poleceń księgowania ujmujących odpisy należności zakwalifikowanych jako zobowiązania
przedawnione,
5) postanowień o dokonaniu potrącenia z urzędu albo innych dokumentów stwierdzaj ących dokonanie
potrącenia, o których mowa w art. 65 ustawy Ordynacja podatkowa,
6) odpisów orzeczeń sądu administracyjnego, o których mowa w art. 77 § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja
podatkowa,
7) dokumentów, na podstawie których przypisuje si ę bankowi zobowiązanie w wysokości zapłaty
dokonanej przez podatnika, w zwi ązku z art. 60 § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa,
stwierdzające obciążenie rachunku bankowego podatnika z tytu łu zapłaty podatku – w przypadku
gdy podatnik dokonał zapłaty za pośrednictwem banku, a bank obciążył rachunek podatnika, ale
nie przekazał środków na rachunek bie żący.
Przypisy winny być, z zastrzeżeniem ust. 6, wprowadzane do odpowiedniego podsystemu
komputerowego:
1) w odniesieniu do podatków ustalanych w drodze decyzji:
a) corocznie, na początku roku podatkowego – przed upływem terminu płatności I raty,
b) w trakcie roku podatkowego - nie później niż po upływie jednego miesiąca od złożenia przez
podatnika informacji podatkowej,
1
2)
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
w odniesieniu do podatków deklaratoryjnych – po złożeniu deklaracji (korekty deklaracji), nie
później niż po upływie jednego miesiąca od jej złożenia.
W wyjątkowych przypadkach, a w szczególności w sprawach wymagających przeprowadzenia
czynności sprawdzających, postępowania wyjaśniającego itp. dopuszcza się możliwość niedotrzymania
terminów, o których mowa w ust. 5.
Podstawą wpisów do rejestrów wymiarowych odnoszących się do podatników podatku od
nieruchomości, podatku rolnego i le śnego od osób fizycznych są decyzje oraz nakazy płatnicze.
Wymierzone decyzjami kwoty podatku od nieruchomo ści dla poszczególnych podatników (osób
fizycznych) tworzą rejestr wymiarowy z rozbiciem na poszczególne podstawy opodatkowania, w
stosunku do których obowi ązują stawki podatkowe.
Oryginały decyzji podatkowych dostarczane są podatnikom za potwierdzeniem odbioru.
Niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia odbioru decyzji, pracownik wymiaru podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego, wprowadza do systemu komputerowego dat ę doręczenia decyzji.
Dla każdej nieruchomości (będącej w posiadaniu osoby fizycznej) prowadzony jest odr ębny akt
podatkowy zawierający informacje w sprawie podatku od nieruchomo ści, podatku rolnego lub podatku
leśnego, podania, odwołania, zawiadomienia, protokoły z kontroli itp.
Deklarowane, w podatku od nieruchomo ści przez osoby prawne oraz w podatku od środków
transportowych przez osoby fizyczne i przez osoby prawne, kwoty podatku s ą rejestrowane w systemie,
zgodnie z obowiązującą stawką podatku. Zmiany wynikłe w ciągu roku, korygowane są przez
pracowników prowadzących wymiar na kartach kontowych podatników, nast ępnie pracownik
księgowości dokonuje przerachowania karty, na której dokonano zmian.
Jeżeli podatnik nie złożył wymaganej przepisami prawa deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego pracownik wymiaru jest zobowi ązany wezwać podatnika do złożenia właściwego
dokumentu. W przypadku braku złożenia dokumentu pomimo wysłanego wezwania pracownik wymiaru
prowadzi postępowanie w celu wydani a decyzji określającej/ustalającej wysokość zobowiązania.
Dla każdego podatnika (osoby prawnej) prowadzony jest odr ębny akt podatkowy zawierający deklaracje
podatkowe, podania, odwołania, zawiadomienia, protokoły z przeprowadzonych kontroli itp.
Do udokumentowania przypisów i odpisów podatków i opłat lokalnych nieprzypisanych służą dowody
zrealizowanych wpłat/wypłat w danym dniu.
Do udokumentowania wygaśnięcia zobowiązania podatkowego w formie niepieni ężnej służą:
1) postanowienia o dokonaniu potrącenia, o którym mowa w art. 65 ustawy Ordynacja podatkowa,
2) umowy lub inne dokumenty, z których w szczególno ści wynika określony w art. 66 § 4 ustawy
Ordynacja podatkowa termin wygaśnięcia zobowiązania podatkowego w stosunku do jednostki
samorządu terytorialnego,
3) decyzje dotyczące ulg w spłacie zobowiązań,
4) dokumenty informujące o przedawnieniu.
Ewidencję szczegółową dla każdego podatnika oraz do ka żdego rodzaju należności prowadzi się na
kartach kontowych.
Zestawienie łącznych przypisów i odpisów uzgadniane jest na koni ec każdego kwartału po pozycji
„saldo przypisów i odpisów”.
Zapisy księgowe na kartach kontowych dokonywane są równocześnie z zapisami w dzienniku obrotów.
Dzienniki obrotów służą do chronologicznej ewidencji wszystkich obrotów ksi ęgowanych na kartach
kontowych. Służą ponadto do kontroli i uzgadniania obrotów zaksi ęgowanych na kontach, a także do
podziału obrotów według rodzajów należności. Dzienniki obrotów zakłada się zgodnie z nazwą lub
symbolem odpowiadającym należności, dla której jest prowadzony.
Zapisy księgowe prowadzone są w systemie komputerowym zgodnie z dokumentacj ą programu
dopuszczonego do stosowania w urzędzie odpowiednim zarządzeniem prezydenta.
Ewidencja umorzeń podatków i opłat lokalnych prowadzona jest w edług poszczególnych rodzajów
podatków i opłat, uwzględniając dane co do podatnika, jego adresu, kwoty umorzenia oraz daty decyzji.
Rozdział 3. Pobór podatków i opłat
1.
Wpłaty na poczet podatków i opłat lokalnych są dokonywane:
bezpośrednio w kasie urzędu,
na rachunki bankowe urzędu,
za pośrednictwem inkasenta, jeżeli pobór został zarządzony przez radę miasta w drodze inkasa
Wpłaty przyjęte w kasie urzędu w formie gotówki są bezpośrednio księgowane/zatwierdzane na karcie
kontowej podatnika za pośrednictwem podsystemu KASA.
Pokwitowania przyjęcia do kasy urzędu miasta gotówki są sporządzane w jednym egzemplarzu, który
otrzymuje wpłacający.
Dla każdego rodzaju podatku lub opłaty sporządza się oddzielnie pokwitowanie wp łaty wniesionej przez
podatnika.
Wpłaty dokonywane na rachunki bankowe urzędu są ewidencjonowane na podstawie wyci ągów
bankowych otrzymanych w formie elektronicznej.
1)
2)
3)
2.
3.
4.
5.
2
Pracownik księgowości przed zaksięgowaniem wpłaty, sprawdza kompletność informacji dotyczących
wpłaty i zamieszcza na każdym potwierdzeniu wpłaty należności przypisanych numer wyciągu, pozycję
wyciągu, numer wpłaty oraz numer karty kontowej podatnika.
7. Do udokumentowania wpłat służą:
1) dowody wpłat generowane przez podsystem KASA,
2) pokwitowania z kwitariuszy przychodowych,
3) wyciąg bankowy otrzymany w formie elektronicznej,
4) dokumenty stwierdzające obciążenie rachunku bankowego podatnika z tytułu zapłaty podatku –
w przypadku gdy podatnik dokonał zapłaty za pośrednictwem banku, a bank obci ążył rachunek
bieżący podatnika, ale nie przekazał środków na rachunek bieżący,
5) postanowienia o zaliczeniu wp łaty, nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet zaleg łości podatkowych
lub bieżących zobowiązań podatkowych,
6) wniosek podatnika o zaliczenie nadp łaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
8. Jeżeli dokonana przez podatnika wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami
za zwłokę, wpłatę te zalicza się proporcjonalnie na poczet zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za
zwłokę w stosunku, w jakim w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek
za zwłokę.
9. W przypadku zagubienia lub zniszczenia przez podatnika lub inkasenta wydanego mu pokwitowania nie
wystawia się jego duplikatu. Na pisemny wniosek podatnika lub inkasenta wydaje si ę zaświadczenie
o dokonaniu wpłaty.
10. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 11 zawiera co najmniej nazwisko, imi ę i adres wpłacającego,
numer pokwitowania, datę dokonanej wpłaty, rodzaj należności i okres, za który je wpłacono oraz sumę
wpłaty cyframi i słownie oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od wydanego zaświadczenia.
6.
Rozdział 4. Pobór podatków i opłat przez inkasentów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Pobór następujących podatków i opłat dokonywany jest przez inkasentów:
1) łączne zobowiązanie pieniężne,
2) opłata targowa.
Z inkasentami łącznego zobowiązania pieniężnego zawiera się umowę - zlecenie z określeniem
obowiązków i odpowiedzialności inkasenta, określonych w przepisach Działu III rozdz. 2 ustawy
Ordynacja podatkowa.
Pracownik Referatu Podatkowego przekazuje inkasentom łącznego zobowiązania pieniężnego wykazy
imienne podatników (zobowiązanych).
Inkasenci łącznego zobowiązania pieniężnego otrzymują kwitariusze K-103, zgodnie z zasadami
określonymi w odrębnych przepisach, i wystawiają pokwitowanie na przyjmowane wpłaty gotówkowe.
Po zakończeniu inkasa, inkasent łącznego zobowiązania pieniężnego podsumowuje kwi tariusz.
Pobraną gotówkę inkasent łącznego zobowiązania pieniężnego wpłaca w kasie urzędu, w terminach
ustalonych w umowie, albo w terminie ustalonym przez radę miasta.
Na wpłacone do kasy urzędu podatki inkasent łącznego zobowiązania pieniężnego otrzymuje dowód
potwierdzenia wpłaty.
Pracownik księgowości dokonuje kontroli czynności inkasenta, polegających na:
1) sprawdzeniu podsumowania,
2) porównaniu zgodności kwot uzyskanych z kwitariusza z kwot ą wpłaconą przez inkasenta w kasie
wpłat z kwitariusza.
W przypadku stwierdzenia nieprawid łowości, naczelnik Wydziału Finansowo-Podatkowego zarządza
sprawdzenie u podatników prawidłowości pobierania gotówki.
Wypłaty należnego wynagrodzenia dla inkasentów dokonuje si ę na podstawie dokonanej wpłaty
i przedłożonego rachunku.
Poboru opłaty targowej i dokonuj ą inkasenci wyznaczeni przez radę miasta.
Inkasent opłaty targowej dokonuje inkasa opłaty, w wysokościach określonych uchwałą rady miasta.
Inkasenci opłaty targowej otrzymują bloki opłaty targowej, zgodnie z zasadami określonymi w
odrębnych przepisach i wystawiają pokwitowanie na przyjmowane wpłaty gotówkowe.
Inkasenci opłaty targowej zobowiązani są do wpłaty pobranej kwoty na rachunek bankowy lub w kasie
urzędu. Równocześnie z dokonaniem wpłaty pobranej opłaty targowej inkasent zobowiązany jest
dostarczyć rozliczenie pobranej opłaty za okres, którego wpłata dotyczy.
Jeżeli inkasent przestał pełnić swoją funkcję, niezwłocznie dokonuje się szczegółowego rozliczenia z
przekazanych mu bloków opłaty targowej lub kwitariuszy przychodowych K -103 oraz wpłat pobranych
przez niego i wpłaconych do kasy urzędu lub na rachunek bankowy urzędu
3
Rozdział 5. Ulgi uznaniowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Po złożeniu wniosku o udzielenie ulgi uznaniowej, pracownik odpowiedzialny za przygotowanie decyzji
uznaniowych obowiązany jest ustalić stan konta podatnika w terminie nie dłuższym niż 5 dni robocze od
otrzymania takiego wniosku.
Do czasu wydania decyzji, pracownik księgowości zawiadamia pracownika prowadzącego sprawę
o ulgę podatkową o każdej zmianie stanu karty kontowej.
Decyzje w sprawie ulg w podatkach i opłatach lokalnych wprowadzane są do systemu komputerowego
przez pracownika wymiaru przygotowuj ącego decyzje uznaniowe.
W przypadku umorzenia w całości lub w części zaległości, na którą wystawiono tytuł wykonawczy,
pracownik prowadzący sprawę o ulgę podatkową przekazuje do Referatu Windykacji kopi ę decyzji.
Pracownik windykacji niezwłocznie po otrzymaniu kopii decyzji w tej sprawie, aktualizuje b ądź wycofuje
ten tytuł.
W przypadku odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości objętych tytułami wykonawczymi,
kopia decyzji jest przekazywana do Referatu Windykacji, w celu zawieszenia post ępowania
egzekucyjnego.
W przypadku niedotrzymania terminu wynikaj ącego z decyzji w sprawie odroczenia lub rozłożenia na
raty zapłaty podatku, opłaty pracownik księgowości zobowiązany jest niezwłocznie wprowadzić na
karcie kontowej wygaśnięcie decyzji w całości lub w części, stosownie do przepisów art. 259 ustawy
Ordynacja podatkowa.
Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie sprawozdawczo ści związanej z pomocą publiczną na
bieżąco monitoruje wykonanie wszystkich wydanych przedsiębiorcom decyzji w sprawie odroczenia
i rozłożenia na raty zapłaty podatku i opłat, celem sporządzenia prawidłowego sprawozdania
z udzielonej pomocy publicznej .
Rozdział 6. Nadpłaty i zwroty
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pracownik księgowości jest zobowiązany do bieżącej kontroli stanu nadpłat na kartach kontowych
poszczególnych podatników.
Nadpłaty powstałe na kontach podatkowych likwiduje się w sposób określony w przepisach działu III,
rozdziału 9 ustawy Ordynacja podatkowa.
Jeżeli podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych
należności podatkowych, wówczas nadpłata zostaje zaliczona na niewymagalną jeszcze należność
określoną we wniosku podatnika. Po dokonaniu przypisu z tytułu tej należności kwotę nadpłaty zalicza
się na poczet wpłaty tej należności.
Zwrotów i zaliczeń nadpłat, powstałych zarówno w roku bieżącym, jak i w latach ubiegłych, dokonuje się
z klasyfikacji dochodów budżetowych, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.
Wypłata z tytułu oprocentowania nadpłaty następuje z działu i rozdziału tej podziałki klasyfikacji
dochodów budżetowych, na którą zaliczane są odsetki za zwłokę, z określeniem odpowiedniego
paragrafu klasyfikacji budżetowej.
Przed przygotowaniem lub opracowaniem wniosku o zwrot, pracownik księgowości jest zobowiązany:
1) wnikliwie przeanalizować dokumenty źródłowe, w których określona jest prawidłowa kwota
należności do zapłaty,
2) sprawdzić na innych stanowiskach ksi ęgowych czy podmiot, dla którego dokonany miałby być
zwrot nadpłaty nie posiada zaleg łości w innym tytule należności,
3) przygotować lub opracować wniosek o zwrot nadpłaty lub zarachować te nadpłatę na inny tytuł
należności.
Zwrot nadpłaty następuje:
1) na wskazany rachunek bankowy podatnika,
2) na adres podatnika za po średnictwem poczty, po potrąceniu opłaty pocztowej,
3) w gotówce - w kasie Wydziału Finansowo-Podatkowego.
Rozdział 7. Rozliczenia z osobami trzecimi
1.
2.
3.
Konta szczegółowe prowadzone dla osób trzecich do bilansowych kont szczegó łowych podatników
otwiera się na podstawie decyzji o odpowiedzialno ści podatkowej osoby trzeciej. Je żeli orzeczono
o odpowiedzialności solidarnej dwóch lub więcej osób trzecich, dla każdej z tych osób otwiera się
osobne konto szczegółowe.
Na każdym koncie osoby trzeciej przypisuje si ę kwotę lub kwoty wynikające z decyzji orzekającej
odpowiedzialność osób trzecich w pełnej wartości. Na pozabilansowych kontach szczegółowych
księgowań dokonuje się na koncie tej osoby trzeciej, której dotyczy dowód ksi ęgowy. Równocześnie
wpłaty oraz zwroty nadpłat, dotyczące kwot wynikających z decyzji orzekającej odpowiedzialność osób
trzecich, księguje się na koncie podatnika, do którego prowadzone jest konto osoby trzeciej.
Stan zobowiązań i ich realizacji określa się na podstawie zapisów na bilansowym koncie szczegó łowym
podatnika, dla którego orzeczono odpowiedzialno ść osoby trzeciej lub osób trzecich.
4
4.
5.
Gdy na bilansowym koncie podatnika kwota zobowi ązań, podlegających zapłacie przez osobę lub
osoby trzecie, zostanie zrównoważona sumą wpłat tych osób, wtedy zobowiązanie wygasa. Tym
samym wygasają również zobowiązania osoby lub osób trzecich z tego tytu łu.
Jeżeli w przypadku kilku osób trzecich, po wyga śnięciu zobowiązania, na pozabilansowym koncie
osoby trzeciej część przypisanej kwoty należności pozostanie niezrównoważona wpłatami tej osoby,
wtedy ta część podlega odpisaniu. Odpisania dokonuje si ę na podstawie dokumentu wewnętrznego,
w szczególności noty księgowej.
Rozdział 8. Windykacja i czynności związane z dochodzeniem zaległości z tytułu podatków i opłat
lokalnych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Windykacja zaległości podatkowych prowadzona jest przez Referat Windykacji .
Pracownik Referatu Windykacji obowiązany jest do kontroli terminowo ści wpłat z tytułu podatków, opłat.
Jeżeli podatek nie zostanie zapłacony w terminie określonym w decyzji lub wynikającym z mocy prawa
(w sytuacji złożenia deklaracji przez podatnika, w której zostało zamieszczone pouczenie, że stanowi
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego) pracownik Referatu Windykacji wysyła podatnikowi
upomnienie, za potwierdzeniem odbioru, zawieraj ące wezwanie do wykonania obowiązku
z zagrożeniem skierowania sprawy na drog ę postępowania egzekucyjnego.
Mając na uwadze racjonalność gospodarowania środkami publicznymi upomnienia na zaległości
podatkowe wystawia się, gdy zaległość podatkowa wyniesie lub przekroczy kwot ę 10 zł., lub stanowi
kwotę mniejszą ale dotyczy podatku wymierzonego za ca ły rok.
Upomnienia na zaległości podatkowe wystawia pracownik Referatu Windykacji nie pó źniej niż trzy
miesiące od upływu miesiąca w którym:
1) upłynął termin płatności podatku lub opłaty, których termin płatności ustalany jest na podstawie
decyzji podatkowej,
2) dokonano wymiaru podatku lub op łaty, których termin płatności wynika z ustawy.
Wpłatę dokonaną przez podatnika po terminie zalicza si ę na pokrycie zaległości wskazanej przez
wpłacającego, przy czym w pierwszej kolejności pokrywa się koszty upomnienia związane z tą
zaległością. Pozostałą kwotę zalicza się proporcjonalnie na poczet zaległości podatkowej oraz kwoty
odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty
odsetek za zwłokę, stosownie do art. 55 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa.
Jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe z tytułu różnych podatków, a wpłacający nie
wskazał na którą zaległość dokonał wpłaty, albo wpłata jest wyższa od wskazanej zaległości, wpłatę
zalicza się na poczet pokrycia podatku począwszy od zobowiązania o najwcześniejszym terminie
płatności, stosownie do przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.
W sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości z tytułu podatków, opłat pracownik księgowości
wydaje postanowienie stosownie do przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.
W przypadku niezapłacenia lub jedynie częściowego zapłacenia zaległości podatkowych objętych
upomnieniem lub wynikaj ących z decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, pracownik
Referatu Windykacji wystawia tytuł wykonawczy.
Tytuły wykonawcze wystawiane są sukcesywnie, z tym, że:
1) na zaległości podatkowe dotyczące I półrocza – najpóźniej do 31 października danego roku
podatkowego;
2) na zaległości podatkowe dotyczące II półrocza – najpóźniej do 31 marca następnego roku
podatkowego.
Do tytułów wykonawczych sporządza się w dwóch egzemplarzach ewidencję tytułów wykonawczych.
Tytuły wykonawcze wraz z ewidencją przekazuje się właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
Pierwszy egzemplarz przeznaczony jest dla naczelnika urzędu skarbowego, a drugi za potwierdzeniem
odbioru pozostaje w Referacie Windykacji.
Pracownik Referatu Windykacji zobowiązany jest do zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu
skarbowego o każdej zmianie dotyczącej wysokości zaległości ujętej w tytule wykonawczym.
Wszelkie zmiany w stanie należności spowodowane korektą wysokości zobowiązania, bądź wpłatą
dokonaną przez zobowiązanego, a ponadto wstrzymanie egzekucji, udzielenie ulg w sp łacie należności
itp. nanoszone są na bieżąco do ewidencji komputerowej i w tytule wykonawczym, na podstawie
stosownej informacji przekazanej od pracownika ksi ęgowości lub pracownika wymiaru.
W przypadku braku realizacji tytułu wykonawczego przez okres 1 roku od jego przekazania, pracownik
Referatu Windykacji monituje właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
Zabezpieczenie nale żności podatkowych na nieruchomości (wpis hipoteki przymusowej) lub na
rzeczach ruchomych i prawach majątkowych (zastaw skarbowy) prowadzone jest przez Referat
Windykacji.
W przypadku umorzenia post ępowania egzekucyjnego w wyniku bezskutecznej egzekucji i zwrotu
tytułów wykonawczych, pracownik Referatu Windykacji podejmuje czynno ści mające na celu wszczęcie
postępowania w celu wydania decyzji o odpowiedzialno ści osób trzecich za zaległości podatkowe
podatnika, na zasadach okre ślonych w art. 107-118 ustawy Ordynacja podatkowa.
5
Rozdział 9. Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
Zaległości podatkowe, które zostały zabezpieczone na nieruchomości (zaległości zabezpieczone przez
wpis hipoteki) lub na rzeczach ruchomych i prawach maj ątkowych ( zastaw skarbowy), po upływie
okresu wymienionego w art. 70 ustawy Ordynacja podatkowa mog ą być egzekwowane tylko z tej
nieruchomości bądź z przedmiotu zastawu skarbowego, nie zaś z innego majątku dłużnika.
Zaległości podatkowe, które na podstawie art. 70 ustawy Ordynacja podatkowa uleg ły przedawnieniu,
z wyjątkiem zaległości zabezpieczonych na majątku nieruchomym dłużnika lub na przedmiocie zastawu
skarbowego, należy odpisać z urzędu na koncie podatkowym. Podstawą odpisu w księgowości
syntetycznej jest Informacja o przedawnieniu zobowi ązania podatkowego sporządzona przez
pracownika Referatu Windykacji i pracownika Referatu Podatkowego. Zasady postępowania
z zaległościami przedawnionymi określone zostały w odrębnych przepisach.
Integralną część instrukcji stanowią karty obiegu i kontroli dokumentów dotycz ących podatków i opłat
lokalnych.
6
Karta obiegu i kontroli dokumentu - 1
"Deklaracja na podatek od
nieruchomości"
1. Nazwa dokumentu:
2. Dokument sporządza:
3. Termin sporządzania:
4. Stanowisko pracy
odpowiedzialne za
opracowanie i kontrolę
druk ścisłej kontroli
Nie
Osoba prawna lub jednostki
DN-1, ZN-1/A,
organizacyjne oraz spółki
symbol dokumentu:
ZN1/B
niemające osobowości prawnej
do 15 stycznia roku podatkowego lub
w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku ilość egzemplarzy:
1
podatkowego
a) za prawidłowość
i terminowe sporządzenie
b) za zgodność merytoryczną
c) za zgodność formalną
i rachunkową
Podatnik
Nie podlega
Upoważniony pracownik Referatu
Podatkowego
d) za przyjmującego
Nie podlega
e) zatwierdza
Nie podlega
5. Akt normatywny regulujący
zagadnienie tego dokumentu
6. Rozdzielnik
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)
Uchwała Rady Miasta Piekary Śląskie ustalająca stawki podatku od
nieruchomości
Uchwała Rady Miasta Piekary Śląskie w sprawie określenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Oryginał
Wydział Finansowo-Podatkowy
7. Opracowanie dokumentu:
1. Deklaracja podatku od nieruchomości sporządzana jest na formularzu wg wzoru określonego w uchwale Rady
Miasta Piekary Śląskie, w oparciu o ustawę o podatkach i opłatach lokalnych.
2. W razie zmian w sposobie wykorzystania budynku, gruntu lub ich części, mających wpływ na wysokość
opodatkowania, podatnik zobowiązany jest odpowiednio skorygować deklarację w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia tych zmian.
3. Deklaracja podatku od nieruchomości przechowywana jest w Wydziale Finansowo-Podatkowym i na karcie
analitycznej podatnika rejestrowana jest ogólna kwota przypisu w podziale na raty miesięczne.
4. Podatek obliczony w deklaracji winien być wpłacany przez podatnika - bez wezwania - na rachunek dochodów
Urzędu Miasta, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.
8. dokument podlega ewidencji:
W ewidencji podatkowej na karcie analitycznej podatnika.
9. Wykaz dokumentów lub załączników będących podstawą wystawienia dokumentu:
10. Zakres uprawnień i odpowiedzialności pracownika:
Za sprawdzenie deklaracji są odpowiedzialne osoby których stanowiska określono w punkcie 4c.
7
Karta obiegu i kontroli dokumentu - 2
"Deklaracja na podatek od
środków transportowych"
1. Nazwa dokumentu:
2. Dokument sporządza:
Podatnik
3. Termin sporządzania:
do 15 lutego roku podatkowego lub w ciągu
14 dni od dnia powstania obowiązku
podatkowego
4. Stanowisko pracy
odpowiedzialne za opracowanie
i kontrolę
druk ścisłej kontroli
symbol dokumentu:
a) za prawidłowość i
terminowe sporządzenie
Nie
DT-1, DT-1/A
ilość egzemplarzy:
1
Podatnik
b) za zgodność merytoryczną
c) za zgodność formalną i
rachunkową
d) za przyjmującego
Nie podlega
Upoważniony pracownik Referatu
Podatkowego
Nie podlega
e) zatwierdza
Nie podlega
5. Akt normatywny regulujący
zagadnienie tego dokumentu
6. Rozdzielnik
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2007 r. w sprawie
wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych
Uchwała Rady Miasta Piekary Śląskie ustalająca stawki podatku od środków
transportowych
Oryginał
Wydział Finansowo-Podatkowy
7. Opracowanie dokumentu:
1. Deklaracja podatku od środków transportowych sporządzana jest na formularzu DT-1, DT1/A.
2. W razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
podatnik zobowiązany jest odpowiednio skorygować deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.
3. Deklaracja podatku od środków transportowych przechowywana jest w Wydziale Finansowo-Podatkowym i na
karcie analitycznej podatnika rejestrowana jest ogólna kwota przypisu w podziale na dwie raty proporcjonalnie do
czasu trwania obowiązku podatkowego.
4. Podatek obliczony w deklaracji winien być wpłacany przez podatnika - bez wezwania – na rachunek dochodów
Urzędu Miasta, w terminie do dnia 15 lutego i 15 września roku podatkowego.
8. dokument podlega ewidencji:
W ewidencji podatkowej na karcie analitycznej podatnika.
9. Wykaz dokumentów lub załączników będących podstawą wystawienia dokumentu:
-
10. Zakres uprawnień i odpowiedzialności pracownika:
Za sprawdzenie deklaracji są odpowiedzialne osoby których stanowiska określono w punkcie 4c.
8
Karta obiegu i kontroli dokumentu - 3
2. Dokument sporządza:
3. Termin sporządzania:
4. Stanowisko pracy
odpowiedzialne za opracowanie
i kontrolę
druk ścisłej kontroli
"Deklaracja na podatek rolny"
1. Nazwa dokumentu:
Osoba prawna lub jednostki
organizacyjne i społki niemające
osobowości prawnej
symbol dokumentu:
do 15 stycznia roku podatkowego lub w
ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku
podatkowego
a) za prawidłowość
Podatnik
i terminowe sporządzenie
b) za zgodność merytoryczną
c) za zgodność formalną
i rachunkową
Nie
DR-1, ZR-1/A,
ZR-1/B
ilość egzemplarzy:
1
Nie podlega
Upoważniony pracownik Referatu
Podatkowego
d) za przyjmującego
Nie podlega
e) zatwierdza
Nie podlega
5. Akt normatywny regulujący
zagadnienie tego dokumentu
6. Rozdzielnik
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969 z późn. zm.)
Uchwała Rady Miasta Piekary Śląskie w sprawie określenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Oryginał
Wydział Finansowo-Podatkowy
7. Opracowanie dokumentu:
1. Deklaracja na podatek rolny sporządzana jest na formularzu wg określonego w uchwale Rady Miasta Piekary
Śląskie wzoru.
2. W razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
podatnik zobowiązany jest odpowiednio skorygować deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.
3. Deklaracja podatku rolnego przechowywana jest w Wydziale Finansowo-Podatkowym i na karcie analitycznej
podatnika rejestrowana jest ogólna kwota przypisu w podziale na raty kwartalne.
4. Podatek obliczony w deklaracji winien być wpłacany przez podatnika - bez wezwania – na rachunek dochodów
Urzędu Miasta, w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.
8. dokument podlega ewidencji:
W ewidencji podatkowej na karcie analitycznej podatnika.
9. Wykaz dokumentów lub załączników będących podstawą wystawienia dokumentu:
10. Zakres uprawnień i odpowiedzialności pracownika:
Za sprawdzenie deklaracji są odpowiedzialne osoby których stanowiska określono w punkcie 4c.
9
Karta obiegu i kontroli dokumentu - 4
2. Dokument sporządza:
3. Termin sporządzania:
4. Stanowisko pracy
odpowiedzialne za opracowanie
i kontrolę
druk ścisłej kontroli
"Deklaracja na podatek leśny"
1. Nazwa dokumentu:
Osoba prawna lub jednostki
organizacyjne i spółki niemające
osobowości prawnej
symbol dokumentu:
do 15 stycznia roku podatkowego lub w
ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku
podatkowego
a) za prawidłowość i
Podatnik
terminowe sporządzenie
b) za zgodność merytoryczną
c) za zgodność formalną i
rachunkową
d) za przyjmującego
Nie
DL-1, ZL-1/A,
ZL-1/B
ilość egzemplarzy:
1
Nie podlega
Upoważniony pracownik Referatu
Podatkowego
Nie podlega
e) zatwierdza
Nie podlega
5. Akt normatywny regulujący
zagadnienie tego dokumentu
6. Rozdzielnik
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.
1682 z późn. zm.)
Uchwała Rady Miasta Piekary Śląskie w sprawie określenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Oryginał
Wydział Finansowo-Podatkowy
7. Opracowanie dokumentu:
1. Deklaracja na podatek leśny sporządzana jest na formularzu wg określonego w uchwale Rady Miasta Piekary
Śląskie wzoru.
2. W razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
podatnik zobowiązany jest odpowiednio skorygować deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.
3. Deklaracja podatku leśnego przechowywana jest w Wydziale Finansowo-Podatkowym i na karcie analitycznej
podatnika rejestrowana jest ogólna kwota przypisu w podziale na raty kwartalne.
4. Podatek obliczony w deklaracji winien być wpłacany przez podatnika - bez wezwania - na rachunek dochodów
Urzędu Miasta, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.
8. dokument podlega ewidencji:
W ewidencji podatkowej na karcie analitycznej podatnika.
9. Wykaz dokumentów lub załączników będących podstawą wystawienia dokumentu:
-
10. Zakres uprawnień i odpowiedzialności pracownika:
Za sprawdzenie deklaracji są odpowiedzialne osoby których stanowiska określono w punkcie 4c.
10
Karta obiegu i kontroli dokumentu - 5
" Decyzja podatkowa"
ustalająca
1. Nazwa dokumentu:
2. Dokument sporządza:
Wydział Finansowo-Podatkowy
3. Termin sporządzania:
Zgodnie z przepisami
4. Stanowisko pracy
odpowiedzialne za opracowanie
i kontrolę
a) za prawidłowość
i terminowe sporządzenie
symbol dokumentu:
c) za zgodność formalną
i rachunkową
d) za przyjmującego
Nie
-
ilość egzemplarzy:
b) za zgodność merytoryczną
2
Upoważniony pracownik Referatu
Podatkowego
Jak w pkt a)
Jak w pkt a)
Nie podlega
e) zatwierdza
5. Akt normatywny regulujący
zagadnienie tego dokumentu
druk ścisłej kontroli
Naczelnik Wydziału FinansowoPodatkowego, Kierownik Referatu
Podatkowego
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r.
Nr 136, poz.969 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200,
poz.1682 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r.
Nr 8, poz.60 z późn. zm.)
Uchwała Rady Miasta Piekary Śląskie ustalająca stawki podatku od
nieruchomości
6. Rozdzielnik
Oryginał
Osoby fizyczne, będące
właścicielami/współwłaścicielami,
użytkownikami/wspólużytkowanikami,
posiadaczami/współposiadaczami, posiadaczami
samoistnymi
1 kopia
Wydział Finansowo-Podatkowy
7. Opracowanie dokumentu:
1. Decyzja powinna zawierać następujące dane:
a) oznaczenie organu podatkowego,
b)datę jej wydania,
c) oznaczenie strony,
d) powołanie podstawy prawnej,
e) kwotę podatku ogółem i w rozbiciu na raty wraz z terminami płatności,
f) uzasadnienie,
g) pouczenie o trybie odwoławczym oraz o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 300 § 2 Kodeksu karnego,
f) podpis upoważnionego pracownika, z podaniem stanowiska służbowego.
2. Roczna wysokość podatku ustalona decyzją w zakresie podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego
od osób fizycznych jest rejestrowana na karcie analitycznej podatnika jako przypis na dany rok podatkowy.
3. Podatek winien być wpłacany przez podatnika na rachunek dochodów Urzędu Miasta, w terminach do 15
marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.
8. dokument podlega ewidencji:
W ewidencji podatkowej na karcie analitycznej podatnika.
11
9. Wykaz dokumentów lub załączników będących podstawą wystawienia dokumentu:
Podstawą wystawienia dokumentu jest informacja podatkowa złożona przez stronę na druku IN-1, IR-1, IL-1 wraz
z załącznikami, wypis z ewidencji gruntów, akt notarialny, umowa dzierżawy lub najmu zawarta z Gminą lub
Skarbem Państwa.
10. Zakres uprawnień i odpowiedzialności pracownika:
Za zgodność danych zawartych w dokumencie odpowiadają osoby, których stanowiska określono w pkt 4a.
12
Karta obiegu i kontroli dokumentu - 6
" Decyzja podatkowa"
określająca
1. Nazwa dokumentu:
2. Dokument sporządza:
Wydział Finansowo-Podatkowy
3. Termin sporządzania:
Zgodnie z przepisami
4. Stanowisko pracy
odpowiedzialne za opracowanie
i kontrolę
a) za prawidłowość
i terminowe sporządzenie
druk ścisłej kontroli
symbol dokumentu:
-
ilość egzemplarzy:
b) za zgodność merytoryczną
c) za zgodność formalną
i rachunkową
d) za przyjmującego
2
Upoważniony pracownik Referatu
Podatkowego
Jak w pkt a)
Jak w pkt a)
Nie podlega
e) zatwierdza
5. Akt normatywny regulujący
zagadnienie tego dokumentu
6. Rozdzielnik
Nie
Naczelnik Wydziału FinansowoPodatkowego, Kierownik Referatu
Podatkowego
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200,
poz. 1682 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r.
Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)
Uchwała Rady Miasta Piekary Śląskie ustalająca stawki podatku od
nieruchomości
Uchwała Rady Miasta Piekary Śląskie ustalająca stawki podatku od środków
transportowych
Oryginał
Podatnik
1 kopia
Wydział Finansowo-Podatkowy
7. Opracowanie dokumentu:
1. Decyzja powinna zawierać następujące dane:
a) oznaczenie organu podatkowego,
b)datę jej wydania,
c) oznaczenie strony,
d) powołanie podstawy prawnej,
e) kwotę podatku ogółem i w rozbiciu na raty wraz z terminami płatności,
f) uzasadnienie,
g) pouczenie o trybie odwoławczym,
f) podpis upoważnionego pracownika, z podaniem stanowiska służbowego.
2. Wysokość podatku określona decyzją w zakresie podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego jest
rejestrowana na karcie analitycznej podatnika jako przypis na dany rok podatkowy.
3. Podatek winien być wpłacany przez podatnika - bez wezwania - na rachunek dochodów Urzędu Miasta, w
terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
8. dokument podlega ewidencji:
W ewidencji podatkowej na karcie analitycznej podatnika.
9. Wykaz dokumentów lub załączników będących podstawą wystawienia dokumentu:
13
Informacja z ewidencji pojazdów lub wypis z rejestru gruntów , akt notarialny, umowa najmu (dzierżawy) zawarta
z Gminą lub Skarbem Państwa, protokół z przeprowadzonej kontroli - w zależności od podatku.
10. Zakres uprawnień i odpowiedzialności pracownika:
Za zgodność danych zawartych w dokumencie odpowiadają osoby, których stanowiska określono w pkt 4a.
14
Karta obiegu i kontroli dokumentu - 7
" Decyzja podatkowa"
korygująca
1. Nazwa dokumentu:
2. Dokument sporządza:
Wydział Finansowo-Podatkowy
3. Termin sporządzania:
Zgodnie z przepisami
4. Stanowisko pracy
odpowiedzialne za opracowanie
i kontrolę
a) za prawidłowość
i terminowe sporządzenie
druk ścisłej kontroli
symbol dokumentu:
Nie
-
ilość egzemplarzy:
2
Upoważniony pracownik Referatu
Podatkowego
b) za zgodność merytoryczną
Jak w pkt a)
c) za zgodność formalną
i rachunkową
d) za przyjmującego
Jak w pkt a)
Nie podlega
e) zatwierdza
5. Akt normatywny regulujący
zagadnienie tego dokumentu
Naczelnik Wydziału FinansowoPodatkowego, Kierownik Referatu
Podatkowego
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200,
poz. 1682 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r.
Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)
Uchwała Rady Miasta Piekary Śląskie ustalająca stawki podatku od
nieruchomości
6. Rozdzielnik
Oryginał
Osoby fizyczne, będące właścicielami/
współwłaścicielami, użytkownikami/
wspólużytkowanikami, posiadaczami/
współposiadaczami, posiadaczami samoistnymi
1 kopia
Wydział Finansowo-Podatkowy
7. Opracowanie dokumentu:
1. Decyzja powinna zawierać następujące dane:
a) oznaczenie organu podatkowego,
b)datę jej wydania,
c) oznaczenie strony,
d) powołanie podstawy prawnej,
e) kwotę podatku ogółem i w rozbiciu na raty wraz z terminami płatności,
f) uzasadnienie,
g) pouczenie o trybie odwoławczym o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 300 § 2 Kodeksu karnego,
f) podpis upoważnionego pracownika, z podaniem stanowiska służbowego.
2. Wysokość podatku ustalona decyzją korygującą w zakresie podatków od nieruchomości, rolnego
i leśnego od osób fizycznych jest rejestrowana na karcie analitycznej podatnika jako przypis na dany rok
podatkowy.
3. Podatek winien być wpłacany przez podatnika - bez wezwania - na rachunek dochodów Urzędu Miasta,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
8. dokument podlega ewidencji:
W ewidencji podatkowej na karcie analitycznej podatnika.
15
9. Wykaz dokumentów lub załączników będących podstawą wystawienia dokumentu:
Podstawą wystawienia dokumentu jest informacja podatkowa, akt notarialny, wypis z ewidencji gruntów, umowa
dzierżawy lub najmu zawarta z Gminą lub Skarbem Państwa.
10. Zakres uprawnień i odpowiedzialności pracownika:
Za zgodność danych zawartych w dokumencie odpowiadają osoby, których stanowiska określono w pkt 4a.
16
Karta obiegu i kontroli dokumentu - 8
1. Nazwa dokumentu:
" Decyzja podatkowa"
o rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu
płatności
2. Dokument sporządza:
Wydział Finansowo-Podatkowy
3. Termin sporządzania:
Zgodnie z przepisami
4. Stanowisko pracy
odpowiedzialne za opracowanie
i kontrolę
a) za prawidłowość
i terminowe sporządzenie
druk ścisłej kontroli
symbol dokumentu:
Nie
-
ilość egzemplarzy:
2
Kierownik Referatu Podatkowego
b) za zgodność merytoryczną
Jak w pkt a)
c) za zgodność formalną
i rachunkową
d) za przyjmującego
Jak w pkt a)
Nie podlega
e) zatwierdza
Naczelnik Wydziału FinansowoPodatkowego
5. Akt normatywny regulujący
zagadnienie tego dokumentu
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r.
Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)
6. Rozdzielnik
Oryginał
Podatnik
1 kopia
Wydział Finansowo-Podatkowy
7. Opracowanie dokumentu:
1. Przed wydaniem decyzji akta sprawy wraz z opinią Wydziału Finansowo-Podatkowego przedkładane są do
Skarbnika Miasta, celem zaopiniowania oraz do Prezydenta Miasta, celem wydania decyzji o sposobie
załatwienia sprawy.
2. Decyzja powinna zawierać następujące dane:
a) oznaczenie organu podatkowego,
b) datę jej wydania,
c) oznaczenie strony,
d) powołanie podstawy prawnej,
e) kwotę podatku ogółem i w rozbiciu na raty wraz z terminami płatności,
f) uzasadnienie,
g) pouczenie o trybie odwoławczym,
f) podpis upoważnionego pracownika, z podaniem stanowiska służbowego.
2. Nowy termin płatności podatku w zakresie podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych,
osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej wraz jest rejestrowana na
karcie analitycznej podatnika.
8. dokument podlega ewidencji:
W ewidencji podatkowej na karcie analitycznej podatnika.
9. Wykaz dokumentów lub załączników będących podstawą wystawienia dokumentu:
1. Wniosek podatnika o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności podatku.
2. W przypadku osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami do wniosku podatnik dołącza dokumenty
obrazujące jego sytuację majątkową, poświadczenie wysokości dochodów uzyskanych przez podatnika oraz
osoby, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
3. W przypadku przedsiębiorców do wniosków dołącza się dokumenty obrazujące kondycję finansową firmy,
określenie rodzaju pomocy jakiej dotyczy wniosek oraz w przypadku pomocy de minimis dokumenty dotyczące
uzyskanej pomocy de minimis oraz oświadczenie o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji finansowej
w rozumieniu wytycznych wspólnotowych.
17
10. Zakres uprawnień i odpowiedzialności pracownika:
Za zgodność danych zawartych w dokumencie odpowiadają osoby, których stanowiska określono w pkt 4a.
18
Karta obiegu i kontroli dokumentu - 9
" Decyzja podatkowa"
o umorzeniu
1. Nazwa dokumentu:
2. Dokument sporządza:
Wydział Finansowo-Podatkowy
3. Termin sporządzania:
Zgodnie z przepisami
4. Stanowisko pracy
odpowiedzialne za opracowanie
i kontrolę
a) za prawidłowość
i terminowe sporządzenie
b) za zgodność merytoryczną
druk ścisłej kontroli
symbol dokumentu:
Nie
-
ilość egzemplarzy:
2
Kierownik Referatu Podatkowego
Jak w pkt a)
c) za zgodność formalną
i rachunkową
d) za przyjmującego
Nie podlega
e) zatwierdza
5. Akt normatywny regulujący
zagadnienie tego dokumentu
6. Rozdzielnik
Jak w pkt a)
Naczelnik Wydziału FinansowoPodatkowego
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r.
Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)
Oryginał
Podatnik
1 kopia
Wydział Finansowo-Podatkowy
7. Opracowanie dokumentu:
1. Przed wydaniem decyzji akta sprawy wraz z opinią Wydziału Finansowo-Podatkowego przedkładane są do
Skarbnika Miasta, celem zaopiniowania oraz do Prezydenta Miasta, celem wydania decyzji o sposobie
załatwienia sprawy.
2. Decyzja powinna zawierać następujące dane:
a) oznaczenie organu podatkowego,
b) datę jej wydania,
c) oznaczenie strony,
d) powołanie podstawy prawnej,
e) kwotę podatku ogółem i w rozbiciu na raty wraz z terminami płatności,
f) uzasadnienie,
g) pouczenie o trybie odwoławczym,
f) podpis upoważnionego pracownika, z podaniem stanowiska służbowego.
2. Umorzenie podatku w zakresie podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych, osób
prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej jest rejestrowana na karcie
analitycznej podatnika.
8. dokument podlega ewidencji:
W ewidencji podatkowej na karcie analitycznej podatnika.
9. Wykaz dokumentów lub załączników będących podstawą wystawienia dokumentu:
1. Wniosek podatnika o umorzenie podatku.
2. W przypadku osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami do wniosku podatnik dołącza dokumenty
obrazujące jego sytuację majątkową, poświadczenie wysokości dochodów uzyskanych przez podatnika oraz
osoby, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
3. W przypadku przedsiębiorców do wniosków dołącza się dokumenty obrazujące kondycję finansową firmy,
określenie rodzaju pomocy jakiej dotyczy wniosek oraz w przypadku pomocy de minimis dokumenty dotyczące
uzyskanej pomocy de minimis oraz oświadczenie o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji finansowej w
rozumieniu wytycznych wspólnotowych.
19
10. Zakres uprawnień i odpowiedzialności pracownika:
Za zgodność danych zawartych w dokumencie odpowiadają osoby, których stanowiska określono w pkt 4a.
20
Karta obiegu i kontroli dokumentu - 10
1. Nazwa dokumentu:
" Decyzja podatkowa"
stwierdzająca wygaśnięcie zobowiązania
podatkowego
2. Dokument sporządza:
Wydział Finansowo-Podatkowy
3. Termin sporządzania:
Zgodnie z przepisami
4. Stanowisko pracy
odpowiedzialne za opracowanie
i kontrolę
a) za prawidłowość
i terminowe sporządzenie
druk ścisłej kontroli
symbol dokumentu:
Nie
-
ilość egzemplarzy:
2
Upoważniony pracownik Referatu
Podatkowego
b) za zgodność merytoryczną
Jak w pkt a)
c) za zgodność formalną
i rachunkową
d) za przyjmującego
Jak w pkt a)
Nie podlega
e) zatwierdza
Naczelnik Wydziału FiansowoPodatkowego
5. Akt normatywny regulujący
zagadnienie tego dokumentu
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r.
Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)
6. Rozdzielnik
Oryginał
Podatnik
1 kopia
Wydział Finansowo-Podatkowy
7. Opracowanie dokumentu:
1. Decyzja powinna zawierać następujące dane:
a) oznaczenie organu podatkowego,
b) datę jej wydania,
c) oznaczenie strony,
d) powołanie podstawy prawnej,
e) kwotę podatku ogółem i w rozbiciu na raty wraz z terminami płatności,
f) uzasadnienie,
g) pouczenie o trybie odwoławczym,
f) podpis upoważnionego pracownika, z podaniem stanowiska służbowego.
2. Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego w zakresie podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej jest
rejestrowana na karcie analitycznej podatnika.
8. dokument podlega ewidencji:
W ewidencji podatkowej na karcie analitycznej podatnika.
9. Wykaz dokumentów lub załączników będących podstawą wystawienia dokumentu:
Umowa pomiędzy Miastem a podatnikiem.
10. Zakres uprawnień i odpowiedzialności pracownika:
Za zgodność danych zawartych w dokumencie odpowiadają osoby, których stanowiska określono w pkt 4a.
21
Karta obiegu i kontroli dokumentu - 11
1. Nazwa dokumentu:
"Postanowienie o zarachowaniu na poczet
zaległości podatkowych albo bieżących
zobowiązań podatkowych:
a) wpłaty,
b) nadpłaty"
2. Dokument sporządza:
Wydział Finansowo-Podatkowy
3. Termin sporządzania:
Zgodnie z przepisami
4. Stanowisko pracy
odpowiedzialne za opracowanie
i kontrolę
a) za prawidłowość
i terminowe sporządzenie
druk ścisłej kontroli
symbol dokumentu:
-
ilość egzemplarzy:
b) za zgodność merytoryczną
c) za zgodność formalną
i rachunkową
d) za przyjmującego
Nie
2
Wyznaczony pracownik Referatu
Podatkowego
Jak w pkt a)
Jak w pkt a)
Nie podlega
Naczelnik Wydziału FinansowoPodatkowego, Kierownik Referatu
Podatkowego
e) zatwierdza
5. Akt normatywny regulujący
zagadnienie tego dokumentu
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r.
Nr 8, poz.60 z późn. zm.)
Rozporządzenie M.F. z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad
rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i
niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych
jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 112 poz.761 z późn. zm.)
6. Rozdzielnik
Oryginał
Podatnik
1 kopia
Wydział Finansowo-Podatkowy
7. Opracowanie dokumentu:
1. Dokument sporządzany jest po uprzednim przeanalizowaniu karty analitycznej podatnika oraz sprawdzeniu,
czy na podatniku nie ciążą zobowiązania z tytułu innych podatków lokalnych.
2. Dokument jest sporządzany z urzędu.
8. dokument podlega ewidencji:
W ewidencji podatkowej na karcie analitycznej podatnika.
9. Wykaz dokumentów lub załączników będących podstawą wystawienia dokumentu:
1. Informacja o niezaleganiu podatnika w pozostałych podatkach lokalnych.
2. Wydruk z karty analitycznej podatnika z wysokością nadpłaty lub zaległości.
10. Zakres uprawnień i odpowiedzialności pracownika:
Zakres uprawnień pracownika określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r.
nr 8 poz. 60 z późn. zm.). Za prawidłowe sporządzenie dowodu odpowiada pracownik, o którym mowa w punkcie
4a)-d).
22
Karta obiegu i kontroli dokumentu - 12
1. Nazwa dokumentu:
"Wniosek podatnika o zaliczeniu nadpłaty na
poczet przyszłych zobowiązań podatkowych"
2. Dokument sporządza:
Podatnik
3. Termin sporządzania:
Po uzyskaniu informacji o nadpłacie
na koncie podatkowym
4. Stanowisko pracy
odpowiedzialne za opracowanie
i kontrolę
druk ścisłej kontroli
symbol dokumentu:
a) za prawidłowość
i terminowe sporządzenie
Nie
-
ilość egzemplarzy:
1
Podatnik
b) za zgodność merytoryczną
Nie podlega
c) za zgodność formalną
i rachunkową
d) za przyjmującego
Nie podlega
Nie podlega
e) zatwierdza
5. Akt normatywny regulujący
zagadnienie tego dokumentu
Wyznaczony pracownik Wydziału
Finansowo-Podatkowego
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r.
Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)
6. Rozdzielnik
Oryginał
Wydział Finansowo-Podatkowy
7. Opracowanie dokumentu:
Podatnik powinien sporządzić dokument po uzyskaniu informacji o nadpłacie na jego koncie podatkowym
z Wydziału Finansowo-Podatkowego lub po korekcie wysokości podatku.
8. dokument podlega ewidencji:
W analitycznej i syntetycznej zgodnie z planem kont.
9. Wykaz dokumentów lub załączników będących podstawą wystawienia dokumentu:
Korekta deklaracji podatkowej, informacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolego i leśnego.
10. Zakres uprawnień i odpowiedzialności pracownika:
Za zgodność danych zawartych w dokumencie odpowiada osoba, której stanowisko określono w pkt 4c).
23
Karta obiegu i kontroli dokumentu - 13
1. Nazwa dokumentu:
"Wniosek podatnika o stwierdzenie nadpłaty
i zwrot podatku lub opłaty"
2. Dokument sporządza:
Podatnik
3. Termin sporządzania:
Po uzyskaniu informacji o nadpłacie
na koncie podatkowym
4. Stanowisko pracy
odpowiedzialne za opracowanie
i kontrolę
druk ścisłej kontroli
symbol dokumentu:
a) za prawidłowość
i terminowe sporządzenie
Nie
-
ilość egzemplarzy:
1
Podatnik
b) za zgodność merytoryczną
Nie podlega
c) za zgodność formalną
i rachunkową
d) za przyjmującego
Nie podlega
Nie podlega
e) zatwierdza
5. Akt normatywny regulujący
zagadnienie tego dokumentu
Wyznaczony pracownik Wydziału
Finansowo-Podatkowego
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r.
Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
6. Rozdzielnik
Oryginał
Wydział Finansowo-Podatkowy
7. Opracowanie dokumentu:
Podatnik powinien sporządzić dokument po uzyskaniu informacji o nadpłacie na jego koncie podatkowym
z Wydziału Finansowo-Podatkowym lub po korekcie wysokości podatku.
8. dokument podlega ewidencji:
analitycznej i syntetycznej zgodnie z planem kont.
9. Wykaz dokumentów lub załączników będących podstawą wystawienia dokumentu:
Korekta deklaracji podatkowej, informacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolego i leśnego.
10. Zakres uprawnień i odpowiedzialności pracownika:
Za zgodność danych zawartych w dokumencie odpowiada osoba, której stanowisko określono w pkt 4c).
24
Karta obiegu i kontroli dokumentu - 14
1. Nazwa dokumentu:
druk ścisłej kontroli
" Decyzja o stwierdzeniu nadpłaty"
2. Dokument sporządza:
Wydział Finansowo-Podatkowy
3. Termin sporządzania:
Zgodnie z przepisami
4. Stanowisko pracy
odpowiedzialne za opracowanie
i kontrolę
a) za prawidłowość
i terminowe sporządzenie
symbol dokumentu:
Nie
-
ilość egzemplarzy:
2
Upoważniony pracownik Referatu
Podatkowego
b) za zgodność merytoryczną
Jak w pkt a)
c) za zgodność formalną
i rachunkową
d) za przyjmującego
Nie podlega
e) zatwierdza
5. Akt normatywny regulujący
zagadnienie tego dokumentu
6. Rozdzielnik
Jak w pkt a)
Naczelnik Wydziału FinansowoPodatkowego
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r.
Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)
Oryginał
Podatnik
1 kopia
Wydział Finansowo-Podatkowy
7. Opracowanie dokumentu:
1. Decyzja powinna zawierać następujące dane:
a) oznaczenie organu podatkowego,
b)datę jej wydania,
c) oznaczenie strony,
d) powołanie podstawy prawnej,
e) kwotę podatku ogółem i w rozbiciu na raty wraz z terminami płatności,
f) uzasadnienie,
g) pouczenie o trybie odwoławczym,
f) podpis upoważnionego pracownika, z podaniem stanowiska służbowego.
2. Wysokość podatku ustalona decyzją o stwierdzeniu nadpłatyjest rejestrowana na karcie analitycznej
podatnika.
8. dokument podlega ewidencji:
W ewidencji podatkowej na karcie analitycznej podatnika.
9. Wykaz dokumentów lub załączników będących podstawą wystawienia dokumentu:
1. Dokument sporządzany jest po uprzednim przeanalizowaniu karty analitycznej podatnika oraz dokumentacji
dotyczącej danej należności podatkowej i stwierdzeniu zasadności zwrotu.
10. Zakres uprawnień i odpowiedzialności pracownika:
Za zgodność danych zawartych w dokumencie odpowiadają osoby, których stanowiska określono w pkt 4a.
25
Karta obiegu i kontroli dokumentu – 15
1. Nazwa dokumentu:
„Postanowienie z Urzędu Skarbowego
o wysokości poniesionych kosztów
egzekucyjnych”
2. Dokument sporządza:
Urząd Skarbowy
3. Termin sporządzania:
Zgodny z przepisami obowiązującymi Urząd
Skarbowy
4. Stanowisko pracy
odpowiedzialne za opracowanie
i kontrolę
symbol dokumentu:
a) za prawidłowość
i terminowe sporządzenie
ilość egzemplarzy:
1
Właściwy Urząd Skarbowy
Wyznaczony pracownik Referatu
Windykacji
c) za zgodność formalną
i rachunkową
Wyznaczony pracownik Referatu
Finansowego
Nie podlega
e) zatwierdza
6. Rozdzielnik
Nie
-
b) za zgodność merytoryczną
d) za przyjmującego
5. Akt normatywny regulujący
zagadnienie tego dokumentu
druk ścisłej kontroli
Nie podlega
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.)
Oryginał
Referat Finansowy
7. Opracowanie dokumentu:
1. Dokument ten stanowi podstawę do dokonania zapłaty kosztów egzekucyjnych na rzecz Naczelnika Urzędu
Skarboweg, do którego skierowano tytuły wykonawcze w celu wszczęcia egzekucji administracyjnej.
2. Wyznaczony pracownik Referatu Windykacji sprawdza prawidłowość naliczonych kosztów.
3. Po sprawdzeniu przez Referat Windykacji, dokument po opisaniu przekazywany jest do Referatu Finansowego
celem dokonania wypłaty należnych kosztów egzekucyjnych.
8. dokument podlega ewidencji:
analitycznej i syntetycznej zgodnie z planem kont.
9. Wykaz dokumentów lub załączników będących podstawą wystawienia dokumentu:
-
10. Zakres uprawnień i odpowiedzialności pracownika:
Za zbadanie zasadności naliczonych kosztów egzekucyjnych przez Naczelnika Urząd Skarbowy odpowiedzialna
jest osoba, której stanowisko zostało określone w punkcie 4b), natomiast za sprawdzenie dokumentu pod
względem formalno-rachunkowym – osoba, której stanowisko zostało określone w punkcie 4c).
26
Karta obiegu i kontroli dokumentu - 16
"Upomnienie"
1. Nazwa dokumentu:
2. Dokument sporządza:
Wydział Finansowo-Podatkowy
3. Termin sporządzania:
Zgodnie z przepisami
4. Stanowisko pracy
odpowiedzialne za opracowanie
i kontrolę
a) za prawidłowość
i terminowe sporządzenie
druk ścisłej kontroli
symbol dokumentu:
-
ilość egzemplarzy:
b) za zgodność merytoryczną
c) za zgodność formalną
i rachunkową
d) za przyjmującego
2
Wyznaczony pracownik Referatu
Windykacji
Jak w pkt a)
Jak w pkt a)
Nie podlega
e) zatwierdza
Naczelnik Wydziału FinansowoPodatkowego
5. Akt normatywny regulujący
zagadnienie tego dokumentu
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. W sprawie
wykonania niektórych przepisów ustawy o postepowaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz. U. Nr 137, poz. 1541 z późn. zm.)
6. Rozdzielnik
Oryginał
Naczelnik Urzędu Skarbowego
1 kopia
Wydział Finansowo-Podatkowy
7. Opracowanie dokumentu:
1. Dokument sporządzany jest po uprzednim przeanalizowaniu karty analitycznej podatnika i stwierdzeniu, że
występują tam zaległości podatkowe.
2. Dokument jest sporządzany z urzędu.
8. dokument podlega ewidencji:
W ewidencji podatkowej na karcie analitycznej podatnika.
9. Wykaz dokumentów lub załączników będących podstawą wystawienia dokumentu:
10. Zakres uprawnień i odpowiedzialności pracownika:
Za zgodność danych zawartych w dokumencie odpowiadają osoby, których stanowiska określono w pkt 4a.
27
Nie
Karta obiegu i kontroli dokumentu - 17
"Tytuł wykonawczy"
1. Nazwa dokumentu:
2. Dokument sporządza:
Wydział Finansowo-Podatkowy
3. Termin sporządzania:
Zgodnie z przepisami
4. Stanowisko pracy
odpowiedzialne za opracowanie
i kontrolę
a) za prawidłowość
i terminowe sporządzenie
druk ścisłej kontroli
symbol dokumentu:
TYT-1, TYT-2
ilość egzemplarzy:
b) za zgodność merytoryczną
c) za zgodność formalną
i rachunkową
d) za przyjmującego
Nie
2
Wyznaczony pracownik Referatu
Windykacji
Jak w pkt a)
Jak w pkt a)
Nie podlega
Naczelnik Wydziału FinansowoPodatkowego
e) zatwierdza
5. Akt normatywny regulujący
zagadnienie tego dokumentu
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie
wykonania niektórych przepisów ustawy o postepowaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz. U. Nr 137, poz. 1541 z późn. zm.)
6. Rozdzielnik
Oryginał
Naczelnik Urzędu Skarbowego
1 kopia
Wydział Finansowo-Podatkowy
7. Opracowanie dokumentu:
1. Dokument sporządzany jest po uprzednim przeanalizowaniu karty analitycznej podatnika i stwierdzeniu, że
występują tam zaległości podatkowe.
2. Dokument jest sporządzany z urzędu.
8. dokument podlega ewidencji:
W ewidencji podatkowej na karcie analitycznej podatnika.
9. Wykaz dokumentów lub załączników będących podstawą wystawienia dokumentu:
Upomnienie wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru potwierdzającym skutecznosć doręczenia upomnienia.
10. Zakres uprawnień i odpowiedzialności pracownika:
Za zgodność danych zawartych w dokumencie odpowiadają osoby, których stanowiska określono w pkt 4a.
28