ZDROWIE I HIGIENA - Zespół Szkół Nr 1 w Starej Wsi

Komentarze

Transkrypt

ZDROWIE I HIGIENA - Zespół Szkół Nr 1 w Starej Wsi
Szkolny Program Profilaktyki
Zespół Szkół Nr 1 w Starej Wsina lata 2012- 2017
Uchwalony przez Radę Rodziców Uchwałą nr …...z dnia……….. 2016 roku
Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Nr 1 w Starej Wsi
Strona 1
„Prawda, Miłość, Wolność”
„Wolność to możliwość dokonywania samodzielnych wyborów.
Mądre decyzje uwzględniają ograniczenia wynikające z wieku,
płci i zasobów.
Masz prawo mądrze korzystać z wolności !!!”
Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Nr 1 w Starej Wsi
Strona 2
Spis treści:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU……………………………………………………….…str. 4
II WSTĘP…………………………………………………………………………………………..str. 5
III CELE PROGRAMU……………………………………………………………………………str. 7
IV REALIZATORZY DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH……………………………………..str. 8
V PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ………………………………………………………………..str. 11
VI METODY REALIZACJI……………………………………………………………………….str. 36
VII OCZEKIWANE EFEKTY DZIAŁAŃ…………………………………………………… …..str. 37
VIII EWALUACJA………………………………………………………………………………...str. 38
IX BAZA SZKOŁY……………………………………………………………………………….str. 38
Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Nr 1 w Starej Wsi
Strona 3
I PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26.10.1982r. (nowelizacja z dnia 15.09. 2000)
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26.10.1982 r.
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (nowelizacja z dnia 26. 10.2002 r.)
Rozporządzenie MEN z dnia 15 stycznia 2001r., w sprawie zasad i organizacji udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
Rozporządzenie MEN i S z dnia 26 lutego 2002 r., w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół
Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 stycznia 2003 r., w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród
dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami
Konwencja o Prawach Dziecka (przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r.)
Znowelizowana Ustawa o Systemie Oświaty
Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19. 08. 1994 r. (z. Dz.U. N 111, poz.35).
Uchwała Sejmu RP z dnia 07.05.1998 r. w sprawie przeciwdziałania i zwalczania zjawisk patologicznych wśród nieletnich.
Ustawa z dnia 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (z DZ.U. N10, poz.55).
Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Starej Wsi.
Statut Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Starej Wsi.
Program Wychowawczy Szkoły. Plan działań wychowawczych dla poszczególnych klas.
Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Nr 1 w Starej Wsi
Strona 4
II WSTĘP
Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Nr 1 w Starej Wsi został opracowany na podstawie dokonanej diagnozy sytuacji
dydaktyczno - wychowawczej w szkole w oparciu o:
1. analizę ankiet przeprowadzanych wśród uczniów i rodziców,
2. analizę dokumentacji szkolnej, w tym dzienników lekcyjnych i kart zachowania,
3. informacje nauczycieli o bieżących problemach wychowawczych,
4. rozmowy nauczycieli z rodzicami,
5. opinie uczniów wyrażane przez członków Samorządu Uczniowskiego,
6. wnioski z obserwacji zachowania uczniów w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
7. frekwencję na zajęciach lekcyjnych,
8. frekwencję rodziców na zebraniach organizowanych przez szkołę.
Po rozpoznaniu środowiska uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Starej Wsi, okazało się, że najczęściej spotykane w nim czynniki ryzyka to:
1.













Wśród niektórych uczniów:
agresja słowna, wyśmiewanie, przezywanie, używanie wulgaryzmów,
niska motywacja do nauki,
spędzanie kilku godzin dziennie przed komputerem,
korzystanie z nieodpowiednich stron Internetowych,
cyberprzemoc,
niszczenie mienia szkoły,
palenie papierosów,
nieumiejętność polubownego rozwiązywania konfliktów,
ucieczka z niektórych zajęć lub opuszczanie dni nauki bez konkretnego powodu,
nieumiejętność radzenia sobie z emocjami,
niska samoocena uczniów,
kradzieże,
brak zaufania do dorosłych.
Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Nr 1 w Starej Wsi
Strona 5
2.




Wśród rodziców:
nieporadność wychowawcza,
brak czasu dla swoich dzieci,
konflikty pomiędzy rodzicami,
nadużywanie alkoholu.
W związku z powyższym stworzenie szkolnego programu profilaktyki ma na celu chronienie dzieci i młodzieży przed zagrożeniami oraz
reagowanie na te zagrożenia. SPP zapewnia wspólnie z Programem Wychowawczym Szkoły i Szkolnym Zestawem Programów Nauczania,
prawidłowy rozwój fizyczny, psychiczny, duchowy, społeczny i intelektualny uczniów.
Program realizowany jest w trzech etapach cyklu nauczania:
 pierwszy etap- klasy od I do III
 drugi etap- klasy od IV do VI.
 trzeci etap- klasy I- III gimnazjum
Treści przekazywane uczniom oraz sposoby realizacji są dostosowane do wieku rozwojowego na poszczególnych etapach.
Realizacja programu po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców spoczywa na wszystkich nauczycielach
i pracownikach administracji i obsługi szkoły, przy współpracy ze specjalistami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i innych instytucji
działających na rzecz dzieci i rodziny.
Program profilaktyki podlega co roku ewaluacji, modyfikacjom, obowiązuje przez okres 5 lat.
Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Nr 1 w Starej Wsi
Strona 6
III CELE PROGRAMU
Cele ogólne:
1. Przygotowanie młodego człowieka do dokonywania właściwych wyborów.
2. Kształtowanie systemu wartości dzieci i młodzieży.
3. Budowanie dobrych relacji z rodzicami i pozyskiwanie ich, jako sojuszników w realizacji działań wychowawczych i profilaktycznych,
prowadzonych przez nauczycieli.
4. Tworzenie przyjaznego klimatu w szkole.
5. Reagowanie na pojawiające się zagrożenia.
Cele szczegółowe:
Uczniowie:
1. Wdrażanie do przestrzegania zasad higieny.
2. Pomoc w wypracowaniu umiejętności podejmowania właściwych decyzji.
3. Promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.
4. Wyrabianie umiejętności właściwej organizacji czasu wolnego.
5. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo i innych.
6. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.
7. Wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary w siebie.
8. Wyrabianie umiejętności rozróżniania dobra od zła.
9. Ćwiczenie sposobów kontroli własnych emocji.
10. Ukazanie wartości płynących z koleżeństwa i przyjaźni.
11. Kształtowanie odpowiedzialności za własne zachowania i czyny.
12. Ukazywanie destrukcyjnego wpływu na własne zdrowie i życie w związku z paleniem papierosów, piciem alkoholu i zażywaniem
narkotyków.
13. Uczenie właściwego korzystania z komputera i Internetu.
14. Wspieranie rozwoju fizycznego i intelektualnego.
15. Rozwijanie zainteresowań i zdolności.
Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Nr 1 w Starej Wsi
Strona 7
Nauczyciele, rodzice:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Wspieranie relacji rodzic- uczeń- nauczyciel.
Stworzenie klimatu zaufania pomiędzy nauczycielem i uczniem, rodzicem i dzieckiem.
Dostarczanie informacji o substancjach uzależniających i zagrożeniach wynikających z ich zażywania.
Uwrażliwienie rodziców na nieodpowiednie treści zamieszczane przez uczniów w Internecie,
Zapoznanie rodziców ze stronami Internetowymi z których najczęściej korzystają uczniowie i zagrożenia z tego wynikające,
Rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców.
Uświadomienie rodzicom ich roli w kształtowaniu właściwych postaw u swoich dzieci.
Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za zachowanie młodego człowieka.
IV REALIZATORZY DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH
1. Rada Pedagogiczna:
 określa zadania w zakresie profilaktyki,
 określa zapotrzebowanie na realizację programów profilaktycznych,
 dokonuje analizy działalności profilaktycznej na podsumowującym posiedzeniu rady pedagogicznej na zakończenie każdego roku
szkolnego.
 współpracuje z rodzicami, którzy opracowują program profilaktyki i wprowadzają w nim zmiany.
2. Dyrektor i wicedyrektor szkoły:
 monitoruje pracę wychowawców klas, pedagoga, logopedy, nauczycieli specjalistów pracujących z uczniami i nauczycieli w zakresie
profilaktyki,
 diagnozuje wspólnie z pedagogiem oczekiwania uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki,
 dba o doskonalenie nauczycieli w zakresie działań profilaktycznych i wychowawczych,
 wspiera przedsięwzięcia określone w SPP.
3. Pedagog szkolny:
 rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów,
 analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych,
Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Nr 1 w Starej Wsi
Strona 8





analizuje przyczyny niewłaściwego zachowania uczniów,
prowadzi różne formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
wspiera działania wynikające z SPP i jest ich głównym koordynatorem,
prowadzi współpracę z instytucjami, które wspierają realizację zadań profilaktycznych,
prowadzi pedagogizację rady pedagogicznej i rodziców,
4. Nauczyciele:
 realizują zadania SPP w zakresie swojego przedmiotu lub prowadzonych zajęć specjalistycznych,
 współpracują z wychowawcami klas w realizacji swoich zadań,
 realizują ogólnopolskie programy związane z profilaktyką,
 realizują zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez PPP i inne placówki specjalistyczne,
 współpracują z instytucjami wspierającymi wychowanie i profilaktykę, z dyrekcją szkoły i pedagogiem,
 prowadzą bieżącą wymianę informacji,
 wykazują się konsekwencją w swoim działaniu,
 aktywnie pełnią dyżury na przerwach dbając o bezpieczeństwo uczniów,
 przestrzegają regulaminów i zasad, które zapewniają bezpieczeństwo uczniów podczas lekcji i innych zajęć organizowanych przez
szkołę.
5.Wychowawcy:
 zapoznają uczniów z opracowanym Szkolnym Programem Profilaktyki,
 są koordynatorami w sprawie udzielania uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
 integrują zespół klasowy ze szczególnym zwróceniem uwagi na klasy pierwsze i czwarte,
 realizują zadania zawarte w SPP we współpracy z rodzicami, pedagogiem szkolnym, nauczycielami specjalistami pracującymi z uczniami
i dyrekcją szkoły,
 biorą udział w szkoleniach na temat profilaktyki,
 dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji uczniów w klasie,
 organizują pedagogizację rodziców.
Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Nr 1 w Starej Wsi
Strona 9
6. Rodzice:
 opracowują program profilaktyki i wprowadzają w nim zmiany,
 współdecydują z nauczycielami w sprawach działań profilaktycznych prowadzonych przez szkołę,
 korzystają z pomocy i wsparcia ze strony pedagoga szkolnego, wychowawców, nauczycieli specjalistów, innych nauczycieli i dyrekcji
szkoły,
 uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez dyrekcję w szkoły,
 pomagają i włączają się w organizację imprez klasowych i szkolnych,
 ujednolicają oddziaływania wychowawcze wobec swoich dzieci zgodnie ze wskazówkami szkoły w trakcie rozwiązywania problemów
wychowawczych,
 biorą udział w tworzeniu, współtworzeniu i opiniowaniu dokumentów szkolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 czynnie włączają się w życie szkoły i klasy.
7. Higienistka szkolna:
 dba o zdrowie uczniów,
 organizuje akcje promujące zdrowy styl życia,
 współpracuje z wychowawcami i nauczycielami realizując zadania wynikające z SPP.
W zakresie realizacji działań profilaktycznych Zespół Szkół Nr 1 w Starej Wsi współpracuje z następującymi instytucjami:









Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Limanowej,
Powiatową Komendą Policji w Limanowej,
Sądem Rejonowym w Limanowej,
Gmina Limanowa,
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Limanowej,
Parafią pod wezwaniem Józefa Rzemieślnika w Starej Wsi,
Nadleśnictwem w Limanowej,
Gminną Biblioteką w Starej Wsi,
Ochotniczą Strażą Pożarną w Starej Wsi.
Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Nr 1 w Starej Wsi
Strona 10
V PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ
1. Działania skierowane do uczniów z klas I- III
Cele szczegółowe
1. Kształtowanie umiejętności
rozróżniania produktów
jadalnych i szkodliwych.
2. Przekazanie podstawowych
informacji na temat zdrowia,
zachowań prozdrowotnych.
3. Kształtowanie
odpowiedzialności za własne
zdrowie.
4. Odpowiedni dobór rozkładu
zajęć- przemienność wysiłku
dziecka stosownie do pory dnia
i tygodnia (budowa
tygodniowego planu lekcji).
- Sposoby realizacji
- Odpowiedzialni
Proponowana tematyka
ZDROWIE I HIGIENA
1. Przeprowadzanie pogadanek –
1. Co, można a, czego nie
wychowawca klasy.
można jeść?
2. Włączanie się w ogólnopolskie
2. Łakomstwo się nie opłaca.
programy związane z promocją
3. Gdzie i jak należy jeść?
zdrowego żywienia-szkolny
4. Higiena osobista człowieka.
koordynator edukacji
5. Co robić by mieć zdrowe
zdrowotnej, wychowawcy.
zęby?
3. Wykonanie gazetki ściennej–
6. Choroby brudnych rąk.
wychowawca klasy.
7. Ubieram się odpowiednio do
4. Przygotowanie wspólnego
pory roku.
posiłku – wychowawca klasy.
8. Zdrowie w literaturze
5. Głośne czytanie wierszy
dziecięcej.
i opowiadań związanych ze
zdrowiem i higieną–
wychowawca klasy,
bibliotekarz.
6. Współpraca z higienistką
szkolną– wychowawca klasy,
rodzice.
7. Ułożenie podziału godzin
zgodnie z przepisami BHPwicedyrektor.
8. Dostosowanie krzeseł i ławek
Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Nr 1 w Starej Wsi
Przewidywane osiągnięcia po
realizacji
1. Zna zasady zdrowego
odżywiania się.
2. Dba o estetykę spożywania
posiłków.
3. Stosuje zasady higieny.
4. Ubiera się stosownie do
warunków pogody.
Strona 11
do wzrostu uczniów- dyrektor,
wychowawcy, nauczyciele.
1. Promowanie form
aktywnego spędzania
wolnego czasu.
2. Uwrażliwienie na znaczenie
aktywnego wypoczynku dla
dobrego samopoczucia
i zdrowia.
1.
2.
3.
4.
1. Kształtowanie umiejętności
przewidywania i unikania
zagrożeń w najbliższym
otoczeniu.
2. Identyfikowanie osób
i instytucji, które mogą
pomóc w różnych
sytuacjach.
3. Kształtowanie umiejętności
RUCH I WYPOCZYNEK:
1. Ruch i czynny wypoczynek
Organizowanie gier i zabaw
a zdrowie człowieka.
na świeżym powietrzu–
2. Bawimy się bezpiecznie
wychowawca klasy,
i kulturalnie.
świetlica.
3. Aktywnie spędzam wolny
Organizowanie pieszych
czas.
wycieczek klasowych–
wychowawca klasy, rodzice.
Zorganizowanie
dodatkowych zajęć
sportowych- nauczyciele klas
I- III.
Współpraca z higienistką
szkolną i nauczycielami
wychowania fizycznego–
wychowawca klasy
BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE DZIECKA:
1. Przeprowadzanie
1. Bezpieczeństwo w drodze
pogadanek– wychowawca
do i ze szkoły.
klasy I, II, III.
2. Zasady dotyczące
2. Pokazanie dzieciom miejsc
bezpieczeństwa dzieci w
niebezpiecznych w szkole–
szkole
wychowawca klasy.
3. Droga ewakuacyjna szkoły.
3. Zorganizowanie
4. Młody rowerzysta.
pozorowanej ewakuacji
5. Numery alarmowe: Policja,
szkoły- dyrektor, nauczyciel
Pogotowie, Straż Pożarna.
Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Nr 1 w Starej Wsi
1. Potrafi korzystać z różnych
form wypoczynku.
2. Właściwie organizuje sobie
czas wolny.
3. Bierze aktywny udział
w zajęciach sportowych
organizowanych przez
szkołę.
1. Zna i stosuje podstawowe
zasady i przepisy dotyczące
bezpieczeństwa w szkole, na
wycieczkach i innych
zajęciach organizowanych
przez szkołę.
2. Posiada umiejętność oceny
sytuacji na drodze.
3. Potrafi samodzielnie
Strona 12
4.
5.
6.
7.
8.
9.
bezpiecznego zachowania
się w drodze do szkoły i do
domu.
Zapoznanie z zasadami
bezpiecznego spędzania
czasu na przerwach
międzylekcyjnych.
Poznanie zasad bezpiecznej
i higienicznej pracy
w szkole.
Zapoznanie z regulaminami
i zasadami wycieczek
szkolnych.
Kształtowanie nawyku
sprawdzania, kto chce wejść
do domu.
Wyczulenie na zachowanie
osób obcych.
Kształtowanie umiejętności
identyfikowania „dobrego”
i „złego” dotyku.
1. Kształtowanie umiejętności
rozpoznawania i nazywania
uczuć przeżywanych
w różnych sytuacjach.
2. Uświadomienie sobie
swoich mocnych i słabych
stron.
3. Docenianie własnych
sukcesów.
edukacji dla bezpieczeństwa,
koordynator do spraw
bezpieczeństwa.
4. Spotkanie z policjantem- –
wychowawca klasy, dyrektor.
5. Wykonanie gazetki ściennej
– wychowawcy klas I- III.
6. Nie wpuszczam obcych do
domu.
7. „ Dobry” i „ Zły” dotyk.
8. Bezpieczny dom, czyli
o obsługiwaniu urządzeń
domowych.
EDUKACJA EMOCJONALNA
1. Rozmowy na zajęciach
1. Jaki jestem?- czyli moje
lekcyjnych– wychowawca
mocne i słabe strony.
klasy.
2. O porozumiewaniu się
2. Rozwiązywanie problemów
ludzi.
klasowych i
3. Pokojowo rozwiązuję
indywidualnych–
konflikty.
wychowawca klasy,
4. Jak się czuję, gdy jestem
pedagog, nauczyciele.
zły, a jak gdy jestem
uczący w klasie I- III.
spokojny?
Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Nr 1 w Starej Wsi
zadzwonić pod numery
alarmowe i wezwać pomoc.
4. Wie jak zachować się
podczas ewakuacji szkoły.
5. Sprawdza, kogo wpuszcza do
mieszkania.
6. Wie, do kogo może zwrócić
się o pomoc w razie
niebezpieczeństwa.
1. Rozpoznaje swoje i innych
uczucia i lepiej je rozumie.
2. Zna swoje zalety i wady.
3. Akceptuje siebie
4. Stara się pokojowo
rozwiązywać konflikty.
5. Potrafi efektywnie
komunikować się z ludźmi,
przekazywać i odczytywać
Strona 13
4. Kształtowanie umiejętności
efektywnego
porozumiewania się z grupą.
1. Uświadomienie dzieciom,
co to znaczy tworzyć klasę.
2. Ustalenie norm i zasad,
które obowiązują w klasie.
3. Kształtowanie umiejętności
przynależności do
społeczności klasowej
i szkolnej.
4. Uświadomienie, co to jest
3. Zorganizowanie kół
5. Rozpoznaję swoje i innych
zainteresowań
uczucia.
umożliwiających uczniom
rozwijanie talentów,
umiejętności i uzdolnieńnauczyciele, dyrektor.
4. Umożliwienie uczniom
udziału w kołach
zainteresowań- dyrektor,
rodzice.
5. Umożliwienie uczniom
udziału w różnych
konkursach i akademiach
nauczyciele, dyrektor,
rodzice.
6. Promowanie sukcesów
dzieci poprzez nagrody
i pochwały- wychowawca
klasy, dyrektor, nauczyciele
uczący w klasach I- III,
rodzice.
GRUPA RÓWIEŚNICZA I RODZINA:
1. Pogadanki i rozmowy –
1. Klasa to my!
wychowawca klasy,
2. Komu potrzebne są normy
pedagog.
i reguły?.
2. Wybór samorządu
3. Bycie w grupie.
klasowego- wychowawca
4. Moja rodzina.
klasy.
5. Jestem samodzielny.
3. Zapoznanie dzieci z
6. Aktywnie uczestniczę
prawami i obowiązkami
w życiu klasy.
ucznia -wychowawca
Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Nr 1 w Starej Wsi
sygnały niewerbalne.
6. Bierze aktywny udział
w wybranych przez siebie
kołach zainteresowań.
1. Szanuje uczucia i potrzeby
członków klasy i swojej
rodziny.
2. Zna prawa i obowiązki
ucznia.
3. Potrafi zgodnie i efektywnie
pracować w grupie.
4. Czynnie uczestniczy w życiu
klasy i szkoły.
Strona 14
rodzina oraz jakie są prawa
i obowiązki członków
rodziny.
5. Uświadomienie dzieciom,
czym są tradycje i jakie jest
ich znaczenie.
1. Rozpoznawanie sytuacji
konfliktowych oraz emocji
przeżywanych w związku
z nimi.
2. Kształtowanie umiejętności
radzenia sobie z sytuacjami
trudnymi.
3. Łagodzenie wewnętrznych
napięć emocjonalnych.
4. Kształtowanie umiejętności
życzliwego traktowania
innych ludzi.
klasy.
4. Organizowanie wspólnych
wycieczek, wyjazdów do
teatru, dyskotek itp. wychowawca klasy,
rodzice.
5. Wykonanie gazetek
ściennych np. z okazji
Świąt Bożego Narodzeniawychowawca klasy.
6. Wykonanie laurek z okazji
Dnia Matki, Dnia Babci
i Dziadka -wychowawca
klasy.
1.
2.
3.
4.
PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI I PRZEMOCY:
Pogadanki-wychowawca
1. Jak rozwiązywać
klasy, pedagog.
konflikty?
Rozmowy z całym zespołem
2. Jesteśmy tolerancyjni
klasowym i rozmowy
wobec innych.
z poszczególnymi uczniami3. Miłość, przyjaźń,
wychowawca klasy,
koleżeństwo zamiast
pedagog, nauczyciele uczący
agresji.
w klasie.
Na bieżąco rozwiązywanie
wszystkich konfliktów
klasowych- wychowawca
klasy, pedagog.
Współpraca z PPP w
Limanowej- wychowawca
klasy, pedagog.
Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Nr 1 w Starej Wsi
1. Przedstawia swój punkt
widzenia bez agresji wobec
innych.
2. Okazuje szacunek rodzicom,
nauczycielom, osobom
starszym i rówieśnikom.
3. Wie, do kogo zwrócić się
o pomoc w konfliktowych
sytuacjach.
Strona 15
1. Kształtowanie umiejętności
odmawiania w niektórych
sytuacjach.
2. Przekazanie informacji
o zasadach przyjmowania
leków i osobach, które mogą
je podawać.
3. Uświadomienie
szkodliwości palenia tytoniu
i picia napojów
energetycznych dla zdrowia
człowieka.
PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ:
1. Pogadanki i rozmowy
1. Uczymy się odmawiać.
z uczniami-wychowawca
2. Zasady przyjmowania
klasy, pedagog.
leków.
2. Wspólne oglądanie filmów
3. Dymek papierosowy- to
związanych
dymek dobry czy zły?.
z uzależnieniami4. Napoje energetyczne- pić,
wychowawca klasy.
czy nie pić?
1. Potrafi powiedzieć „nie”
w niektórych sytuacjach
2. Wie, że sam nie może
przyjmować żadnych leków.
3. Rozumie, że zdrowie jest
jedną z najważniejszych
wartości.
POMOC UCZNIOM UZDOLNIONYM I UCZNIOM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
1. Pomoc uczniom
1. Przeprowadzenie diagnozy
1. Moje ulubione zabawy.
1. Chętnie uczęszcza na zajęcia
w rozwijaniu ich talentów,
potrzeb uczniów –
2. Czy, dziecko wie, czego
pozalekcyjne organizowane
uzdolnień i zainteresowań.
wychowawca, pedagog.
chce?
przez szkołę.
2. Stworzenie systemu pomocy
3. Zorganizowanie
3. Lubię śpiewać, rysować,
2. Bierze udział w konkursach
uczniom ze specjalnymi
pozalekcyjnych zajęć
grać- czyli, co lubię robić.
szkolnych i pozaszkolnych
potrzebami edukacyjnymi,
rozwijających-wychowawca,
3. Wie, do kogo w razie
mającymi problemy
nauczyciele, dyrektor.
potrzeby może zwrócić się
w nauce i problemy
4. Umożliwienie uczniom
o pomoc.
wychowawcze.
udziału w konkursach
i zawodach sportowychwychowawca, nauczyciele
dyrektor.
5. Zorganizowanie zajęć
wyrównawczych i zajęć
specjalistycznych takich jak:
zajęcia korekcyjnoSzkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Nr 1 w Starej Wsi
Strona 16
kompensacyjne, zajęcia
logopedyczne, zajęcia
rewalidacyjne- dyrektor,
wychowawca, nauczyciele
specjaliści.
6. Udzielanie rodzicom
pomocy w zakresie
wskazywania instytucji
służących specjalistyczną
pomocą- pedagog,
wychowawca.
7. Systematyczna współpraca
z instytucjami zajmującymi
się wspieraniem uczniów
i rodzin z problemami
edukacyjnymi i problemami
wychowawczymi-pedagog,
wychowawca, dyrektor.
8. Rozmowy indywidualne
z uczniami sprawiającymi
trudności wychowawczepedagog, wychowawca,
dyrektor, rodzice.
Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Nr 1 w Starej Wsi
Strona 17
2. Działania skierowane do uczniów z klas IV- VI
Cele szczegółowe
1. Dostarczenie niezbędnej
wiedzy na temat zdrowego
odżywiania się.
2. Zapoznanie
z dolegliwościami
i chorobami
spowodowanymi
nieprawidłowym
odżywianiem się.
3. Kształtowanie postawy
prozdrowotnej
a w szczególności
rozwinięcie wiedzy
i umiejętności niezbędnych
do utrzymania higieny
osobistej.
4. Profilaktyka raka.
5. Odpowiedni dobór rozkładu
zajęć- przemienność
wysiłku dziecka stosownie
do pory dnia i tygodnia
(budowa tygodniowego
planu lekcji).
- Sposoby realizacji,
- Odpowiedzialni
Proponowana tematyka
ZDROWIE I HIGIENA:
1. Pogadanka na godzinach
1. Przestrzegam zasad
wychowawczychzdrowego odżywiania się.
wychowawca klas, pedagog.
2. Dbam o swój piękny
2. Wykonanie plakatu na godz.
uśmiech- czyli mam zdrowe
wychowawczej- wychowawca
zęby.
klasy.
3. Codzienna toaleta.
3. Projekcja filmu związanego
4. Higiena okresu
z anoreksją i bulimiądojrzewania.
wychowawca klasy, pedagog.
5. Ubieram się odpowiednio
4. Współpraca z higienistką
do pory roku i pogody.
szkolną- wychowawca klasy,
6. Co powoduje choroby
rodzice.
nowotworowe?.
5. Udział w warsztatach
profilaktycznych, wyjazdy na
spektakle profilaktycznewychowawca klasy, pedagog.
6. Włączanie się
w ogólnopolskie akcje
profilaktyczne- szkolny
koordynator edukacji
zdrowotnej, wychowawca
klasy.
7. Ułożenie podziału godzin
zgodnie z zasadami BHPwicedyrektor.
Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Nr 1 w Starej Wsi
Przewidywane osiągnięcia po
realizacji
1. Zdrowo się odżywia.
2. Wie, jakie dolegliwości są
spowodowane
nieprawidłowym odżywianiem
się.
3. Stosuje zasady higieny.
4. Potrafi dbać o swój wygląd
zewnętrzny.
5. Ubiera się odpowiednio do
pogody.
6. Wie, w jaki sposób
zminimalizować
prawdopodobieństwo
zachorowania na nowotwór.
Strona 18
8. Dostosowanie krzeseł
i ławek do wzrostu uczniówdyrektor, wychowawcy,
nauczyciele.
1. Promowanie form
aktywnego spędzania
wolnego czasu.
2. Uwrażliwienie na znaczenie
aktywnego wypoczynku dla
dobrego samopoczucia.
3. Kształtowanie umiejętności
rozsądnego korzystania
z TV, komputera, Internetu.
4. Wyrabianie umiejętności
właściwej organizacji czasu
wolnego.
5. Rozwój zainteresowań
uczniów sportem.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. Przypomnienie zasad
bezpiecznego korzystania
2. Kształtowanie umiejętności
przewidywania i unikania
RUCH I WYPOCZYNEK:
Zorganizowanie dodatkowych
1. Wpływ ruchu na
zajęć sportowych- dyrektor,
budowę i postawę ciała.
nauczyciele w-f.
2. Wady postawy.
Organizowanie konkursów
3. W świecie mediów, –
sportowych na terenie szkołyczyli korzystanie z TV
nauczyciele w-f, dyrektor.
i Internetu.
Pogadanki na godzinach
4. Sport to samo zdrowie.
wychowawczych5. Aktywne spędzanie
wychowawca klasy, pedagog.
wolnego czasu.
Udział dzieci i młodzieży
w zawodach sportowychnauczyciele uczący w-f,
dyrektor, rodzice.
Organizowanie pieszych
wycieczek klasowychwychowawca klasy, rodzice.
Współpraca z higienistką
szkolną- wychowawca klasy,
rodzice.
BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE DZIECKA:
1. Pogadanki i rozmowy na
1. Znam zasady i regulaminy
godzinach wychowawczychzwiązane z moim
wychowawca klasy, pedagog.
bezpieczeństwem.
2. Odczytanie regulaminów
2. Instytucje, które dbają
Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Nr 1 w Starej Wsi
1. Dostrzega potrzebę
aktywnego i pożytecznego
spędzania czasu wolnego.
2. Potrafi korzystać
z różnych form
wypoczynku.
3. Rozwija swoją sprawność
fizyczną.
4. Uczestniczy
w dodatkowych zajęciach
sportowych i wycieczkach
pieszych organizowanych
przez szkołę.
5. Rozsądnie korzysta z TV,
komputera i Internetu.
1. Zna i stosuje podstawowe
zasady, regulaminy
i przepisy dotyczące
własnego bezpieczeństwa.
Strona 19
3.
4.
5.
6.
7.
zagrożeń.
Przypomnienie zasad BHP
na terenie szkoły.
Zapoznanie z regulaminami
i zasadami obowiązującymi
w szkole które dotyczą
bezpieczeństwa uczniów.
Identyfikowanie osób, które
mogą pomóc w
niebezpiecznych sytuacjach.
Kształtowanie nawyku
dbania o własne i innych
bezpieczeństwo.
Poznanie zasad udzielania
pierwszej pomocy.
3.
4.
5.
6.
1. Rozwijanie umiejętności
rozpoznawania i nazywania
uczuć.
2. Akceptowanie uczuć
przeżywanych przez siebie
i innych.
3. Wskazywanie
konstruktywnych sposobów
radzenia sobie ze stresem
i zasad dotyczących
bezpieczeństwa uczniówwychowawca klasy,
nauczyciele klasopracowni,
nauczyciele w-f.
Zorganizowanie pozorowanej
ewakuacji szkoły- dyrektor,
nauczyciel edb.
Zorganizowanie pokazu
udzielania pierwszej pomocydyrektor, nauczyciel edb.
Wykonanie plakatów na
godzinach wychowawczych
związanych z instytucjami
alarmowymi- wychowawca
klasy.
Udział dzieci w konkursach
organizowanych na szczeblu
gminnym i wyższym –
nauczyciel techniki i plastyki.
3.
4.
5.
6.
7.
o moje bezpieczeństwo.
Niebezpieczeństwa grożące
dzieciom.
Dbam o swoje
bezpieczeństwo- mówię
„Nie”.
Znaki powszechnej
informacji
Zasady udzielania pierwszej
pomocy.
Zasady bezpiecznego
poruszania się po drodze
pieszego i rowerzysty.
EDUKACJA EMOCJONALNA:
1. Luźne rozmowy i pogadanki
1. Trudne sytuacje.
na godzinach
2. Jak radzę sobie z emocjami?.
wychowawczych3. Radzę sobie ze stresem.
wychowawca klasy, pedagog.
4. Wierzę w swoje możliwości.
2. Rozmowy indywidualne 5. Dostrzegam swoje zalety
wychowawca klasy, pedagog.
i wady.
3. Wspólne rozwiązywanie
6. Każdy problem da się
konfliktów- wychowawca
rozwiązać.
klasy, pedagog.
Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Nr 1 w Starej Wsi
2. Wie, jak postępować, by
nie zagrażać innym.
3. Zna drogę ewakuacyjną
w szkole i wie, jak się
zachować podczas
ewakuacji szkoły.
4. Jest ostrożny w stosunku
do obcych osób.
5. Zna numery alarmowe
instytucji, które niosą
pomoc w razie potrzeby.
6. Potrafi zadzwonić na
numer alarmowy w celu
uzyskania pomocy.
7. Potrafi odmówić w razie
potrzeby.
8. Zna zasady udzielania
pierwszej pomocy
w nagłych wypadkach.
1. Zna sposoby radzenia
sobie z emocjami.
2. Akceptuje swoje uczucia.
3. Zna skutki negatywnego
myślenia.
4. Wierzy we własne siły,
potrafi sobie zaufać.
Strona 20
i niepowodzeniami w szkole.
4. Inspirowanie uczniów do
pozytywnej autoprezentacji.
1. Przypomnienie, zasad, norm
i przepisów obowiązujących
w szkole.
2. Kształtowanie umiejętności
współżycia i współpracy
w grupie rówieśniczej.
3. Uczenie się świadomego
podejmowania decyzji
i nabycia poczucia
4. Autoprezentacje uczniów na
forum klasy i szkołynauczyciele uczący w klasach
IV- VI.
5. Przeprowadzenie na lekcjach
wychowawczych ćwiczeń
relaksacyjnych- wychowawca
klasy, pedagog.
6. Współpraca z PPP
w Limanowej- wychowawca
klasy, pedagog.
7. Promowanie sukcesów dzieci
poprzez nagrody i pochwaływychowawca klasy,
nauczyciele, dyrektor.
8. Eksponowanie na forum klasy,
szkoły i lokalnego środowiska
prac i osiągnięć uczniówwychowawca klasy,
nauczyciele, dyrektor.
GRUPA RÓWIEŚNICZA I RODZINA:
1. Zapoznanie uczniów na
1. Ustalamy wspólne zasady
godzinach wychowawczych ze
obowiązujące w klasie.
Statutem, WZO, Programem
2. Rozmawiamy ze sobą
Wychowawczym, Programem
i słuchamy się nawzajem.
Profilaktyki- wychowawca.
3. Jaki jestem w relacjach
2. Wybór samorządu klasowegoz innymi?
wychowawca.
4. Jestem coraz bardziej
3. Organizowanie wspólnych
dojrzały.
wycieczek, wyjazdów do
5. Kultura, na co dzień.
Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Nr 1 w Starej Wsi
1. Wie, że każdy uczeń
odpowiada za dobrą
atmosferę w klasie.
2. Doskonali umiejętność
poprawnego
komunikowania się.
3. Umie kulturalnie
zachować się w każdej
sytuacji.
Strona 21
odpowiedzialności za swoje
wybory.
4. Tworzenie dobrej atmosfery
w klasie przez nauczycieli
i uczniów.
5. Kształtowanie umiejętnego
korzystania ze swoich praw
i wywiązywania się ze
swoich obowiązków.
4.
5.
6.
7.
1. Uświadomienie uczniom,
jakie są najczęstsze
przyczyny agresji
i przemocy rówieśniczej.
2. Pokazanie alternatywnych
sposobów rozładowania
frustracji i złości.
3. Przekazanie informacji
gdzie szukać pomocy.
4. Uświadomienie uczniom, że
teatru, kina, wspólnych
dyskotek, ognisk itp. wychowawca, nauczyciele,
rodzice.
Zachęcanie dzieci i młodzieży
do pracy w Samorządzie
Uczniowskim- wychowawca,
opiekun samorządu.
Wspólne przygotowanie
imprez klasowych
i szkolnych- wychowawca,
rodzice, opiekun samorządu.
Wykonywanie gazetek
ściennych- wychowawca.
Składanie życzeń swoim
najbliższym np. z okazji
imienin, Dnia Matki, Dnia
Babci, Walentynek itp. wychowawca.
PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI I PRZEMOCY:
1. Przestrzeganie norm, zasad
1. Co to jest złość a co, to jest
i regulaminów
agresja?
obowiązujących w szkole2. Czy lubisz być
wychowawca klasy, pedagog,
obgadywany, przezywany
nauczyciele.
i wyśmiewany?
2. Konsekwentne i na bieżąco
3. Opanowuję agresję.
rozliczanie uczniów
4. Etapy rozwiązywania
z negatywnych zachowańkonfliktów.
wychowawca klasy, pedagog,
5. Dlaczego przemoc?
nauczyciele.
6. Włączam myślenie przy
Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Nr 1 w Starej Wsi
4. Potrafi korzystać ze
swoich praw i
wywiązywać się ze swoich
obowiązków.
5. Kultywuje tradycje
i zwyczaje rodzinne.
6. Angażuje się w życie
klasy, szkoły i własnej
rodziny.
1. Wie, jak wyrażać złość, by
nie ranić innych.
2. Zna przyczyny zachowań
agresywnych i przemocy w
szkole.
3. Potrafi rozwiązywać
konflikty i radzić sobie
w trudnych sytuacjach bez
agresji.
4. Wie, do kogo może
Strona 22
przemoc słowna jest
przejawem agresji.
5. Uświadomienie uczniom,
czym jest przemoc i agresja
w sieci.
6. Przedstawienie
obowiązujących przepisów
prawnych dotyczących
nieletnich.
1. Dostarczenie wiedzy
o konsekwencjach
związanych ze stosowaniem
używek.
2. Ukazanie mechanizmu
uzależnienia.
3. Kształtowanie przekonania
o słuszności stanowczej
odmowy w przypadku presji
3. Pogadanki i rozmowy na
temat agresji i przemocy w
realu i w świecie wirtualnym wychowawca klasy, pedagog.
4. Współpraca z: Policją, Sądem
Rodzinnym, PPP, GOPSwychowawca klasy, pedagog,
dyrektor, rodzice.
5. Integracja zespołów
klasowych poprzez
organizowanie wspólnych
imprez, wycieczek,
uroczystości itp. wychowawca klasy, rodzice.
6. Organizowanie zajęć
pozalekcyjnych w celu
zagospodarowania czasu
wolnego- dyrektor,
wychowawca klasy,
nauczyciele.
korzystaniu z portali
społecznościowych.
PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ:
1. Pogadanki i rozmowy na
1. Środki uzależniające.
godzinach wychowawczych2. Skutki palenia papierosów,
wychowawca klasy, pedagog.
picia alkoholu i zażywania
2. Projekcja filmów o tematyce
narkotyków.
profilaktycznej- wychowawca
3. Dbam o swoje zdrowieklasy, pedagog.
odmawiam.
3. Promowanie zdrowego stylu
4. Dlaczego należy unikać
życia- wychowawca klasy,
nudy?.
pedagog, nauczyciele uczący
Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Nr 1 w Starej Wsi
zwrócić się o pomoc.
5. Uczęszcza na zajęcia
pozalekcyjne
organizowane przez
szkołę.
6. Rozsądnie i kulturalnie
korzysta z portali
społecznościowych.
7. Rozumie jakie
konsekwencje mogą go
spotkać jeżeli przekroczy
obowiązujące przepisy.
1. Wie, co to są środki
uzależniające i rozumie
mechanizm uzależnienia.
2. Zna skutki palenia
papierosów, picia
alkoholu, zażywania
narkotyków.
3. Zna sposoby odmawiania
i potrafi powiedzieć „nie”.
Strona 23
kolegi lub grupy.
4. Uświadomienie wartości
zdrowego życia oraz
potrzeby troszczenia się o
nie
5. Zapoznanie z instytucjami,
które udzielają pomocy
osobom uzależnionym.
w klasach IV- VI.
POMOC UCZNIOM UZDOLNIONYM I UCZNIOM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
1. Pomoc uczniom
1. Przeprowadzenie diagnozy
1. Czy, każdy musi mieć
1. Uczęszcza na zajęcia
w rozwijaniu talentów,
potrzeb uczniów – pedagog,
jakieś zainteresowania?
pozalekcyjne
uzdolnień i zainteresowań.
nauczyciele.
2. Moje ulubione zajęcia?
organizowane przez szkołę
2. Stworzenie systemu pomocy
2. Zorganizowanie zajęć
3. Mam problem- zwrócę się
2. Bierze udział w
uczniom ze specjalnymi
pozalekcyjnych rozwijających
o pomoc do… .
konkursach, olimpiadach
potrzebami edukacyjnymi,
talenty, zainteresowania
i zawodach sportowych
mającymi problemy
i uzdolnienia uczniówzgodnie ze swoimi
w nauce i problemy
dyrektor, wicedyrektor,
zainteresowaniami
wychowawcze.
nauczyciele.
i predyspozycjami.
3. Umożliwienie uczniom
3. W razie problemów szuka
udziału w konkursach,
pomocy u dorosłych osób.
olimpiadach i zawodach
sportowych- dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciele.
4. Zorganizowanie zajęć
wyrównawczych i zajęć
specjalistycznych takich jak:
zajęcia korekcyjnokompensacyjne, zajęcia
logopedyczne, zajęcia
rewalidacyjne- dyrektor,
Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Nr 1 w Starej Wsi
Strona 24
nauczyciele i nauczyciele
specjaliści.
5. Udzielanie rodzicom pomocy
w zakresie wskazywania
instytucji służących
specjalistyczną pomocąpedagog, wychowawcy klas,
nauczyciele.
6. Systematyczna współpraca z
instytucjami zajmującymi się
wspieraniem uczniów i rodzin
z problemami edukacyjnymi
i wychowawczymi-pedagog,
wychowawcy klas,
nauczyciele, dyrektor.
7. Rozmowy indywidualne
z uczniami sprawiającymi
trudności wychowawczejpedagog, wychowawca,
dyrektor, wicedyrektor,
rodzice.
Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Nr 1 w Starej Wsi
Strona 25
3. Działania skierowane do uczniów klas I- III gimnazjum:
Cele szczegółowe
1. Opóźnienie inicjacji
seksualnej.
2. Kształtowanie nawyków
dbania o higienę ciała.
3. Zapobieganie ryzykownym
zachowaniom
powodującemu zagrożenie
wirusem HIV.
4. Informowanie
o zagrożeniach
wynikających ze złego
odżywiania się (anoreksja,
bulimia).
5. Odpowiedni dobór rozkładu
zajęć- przemienność
wysiłku dziecka stosownie
do pory dnia i tygodnia
(budowa tygodniowego
planu lekcji).
6. Zapoznanie uczniów
z podstawowymi technikami
uczenia się i koncentracji.
7. Zrozumienie
współzależności zdrowia
fizycznego, psychicznego
- Sposoby realizacji
- Odpowiedzialni
Proponowana tematyka
ZDROWIE I HIGIENA:
1. Zorganizowanie lekcji
1. Anoreksja i bulimia.
wychowawczej z higienistką
2. Akceptacja obrazu
szkolną, ratownikiem
własnego ciała.
medycznym- wychowawca
3. Jak pogodzić pracę
klasy, higienistka.
z odpoczynkiem? –mój
2. Opracowanie tygodniowego
rozkład dnia, miejsce
planu lekcji zgodnie
pracy.
z obowiązującymi przepisami
4. Choroby cywilizacyjne
BHP- wicedyrektor.
XXI w.
3. Pogadanki podczas lekcji na
5. Cudów nie ma, czyli
temat zdrowia i higieny o technice pracy
nauczyciel biologii, nauczyciel
umysłowej.
wdż.
6. Pierwsza pomoc
4. Udział w warsztatach
przedmedyczna.
i spektaklach
7. Być zdrowym, nie
profilaktycznychchorować na nowotwór.
wychowawca klasy, pedagog.
5. Udział w ogólnopolskich
akcjach profilaktycznych
związanych ze zdrowiemszkolny koordynator edukacji
zdrowotnej, wychowawcy klas.
6. Dostosowanie krzeseł
i ławek do wzrostu uczniówdyrektor, wychowawcy,
Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Nr 1 w Starej Wsi
Przewidywane osiągnięcia po
realizacji
1. Zna konsekwencje
wcześniejszej inicjacji
seksualnej.
2. Potrafi zadbać o higienę
swojego ciała oraz umie wybrać
dostosowane do swojego wieku
kosmetyki.
3.Przestrzega terminów
szczepień i kontroli lekarskich
wyznaczonych przez higienistkę
szkolną.
4.Zna mechanizmy
zachorowania na anoreksję i
bulimię.
5. Wie, jakie ważne jest
odżywianie, zdrowy styl życia i
systematyczna kontrola swojego
zdrowia, aby zapobiegać
chorobom zwłaszcza
nowotworom.
7. Wie, jak się uczyć, aby
osiągnąć dobre wyniki w nauce.
Strona 26
i duchowego.
8. Dostosowanie krzeseł
i ławek do wzrostu uczniów.
9. Zapoznanie z przyczynami
zachorowalności na
nowotwory.
1. Promowanie form
aktywnego spędzania
wolnego czasu.
2. Wyrabianie umiejętności
właściwej organizacji czasu
wolnego.
3. Rozwijanie zainteresowań
uczniów sportem.
4. Uczenie krytycznego
stosunku do mediów.
nauczyciele.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
RUCH I WYPOCZYNEK:
Zorganizowanie SKS, kół
1. Wpływ ruchu na budowę
zainteresowań, zawodów
i postawę ciała.
sportowych na terenie szkoły2. W świecie mediów, –
dyrektor, nauczyciele uczący
czyli, ile godzin w ciągu
w-f.
dnia korzystamy
Zorganizowanie kółka
z Internetu?
promującego zdrowy styl
3. Aktywne spędzanie
życia- szkolny koordynator
wolnego czasu.
edukacji zdrowotnej, dyrektor.
Udział młodzieży w zawodach
sportowych- nauczyciele w-f.
Organizowanie pieszych
wycieczek, spacerów,
biwaków, wycieczek
rowerowych, wyjazdów na
lodowiski itp. - wychowawca,
nauczyciele w-f, rodzice.
Współpraca z higienistką
szkolną- wychowawca,
rodzice.
Dostosowanie krzeseł
i ławek do wzrostu uczniówdyrektor, nauczyciele.
Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Nr 1 w Starej Wsi
1. Dostrzega potrzebę
aktywnego i pożytecznego
spędzania czasu wolnego.
2. Potrafi korzystać z różnych
form wypoczynku.
3. Rozwija swoją sprawność
fizyczną poprzez udział
w zajęciach sportowych
organizowanych przez
szkołę.
4. Bierze udział w zawodach
sportowych na terenie szkoły
i poza nią.
5. Rozsądnie korzysta,
komputera i Interntu.
Strona 27
1. Kształtowanie nawyku
dbania o higienę
pomieszczeń szkolnych.
2. Kształtowanie umiejętności
praktycznego działania
w sytuacjach zagrożenia
życia i zdrowia.
3. Przypomnienie zasad BHP
na terenie szkoły.
4. Przypomnienie
regulaminów i zasad
dotyczących bezpieczeństwa
uczniów.
5. Podejmowanie właściwych
decyzji związanych
z udzielaniem pierwszej
pomocy.
BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE DZIECKA:
1. Zapoznanie uczniów
1. Bezpieczeństwo w szkole
z regulaminami i zasadami
i podczas wycieczekbezpieczeństwa
regulamin wycieczek
obowiązującymi w szkole
szkolnych.
i podczas zajęć
2. Przypomnienie
organizowanych poza szkołą3. W szkole jestem
wychowawca klasy,
bezpieczny- regulaminy
nauczyciele.
i zasady bezpieczeństwa.
2. Zorganizowanie pokazu
9. Mam problem- instytucje,
udzielania pierwszej pomocyktóre dbają o moje
dyrektor, nauczyciel edb.
bezpieczeństwo.
3. Zorganizowanie pozorowanej
10. Zasady udzielania
ewakuacji szkoły- dyrektor,
pierwszej pomocy.
nauczyciel edb, koordynator
do spraw bezpieczeństwa.
Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Nr 1 w Starej Wsi
1. Zna i stosuje podstawowe
zasady i przepisy dotyczące
bezpieczeństwa.
2. Umie się zachować w
sytuacjach kryzysowych
występujących na terenie
szkoły (pożar, powódź itp.)
3. Zna drogę ewakuacyjną
w szkole i wie, jak się
zachować podczas ewakuacji
szkoły.
4. Potrafi udzielić pierwszej
pomocy w nagłych
wypadkach
Strona 28
1. Kształtowanie pozytywnego
obrazu siebie.
2. Kształtowanie
i wzmacnianie poczucia
własnej wartości,
budowanie postaw empatii
i zaufania.
3. Zwiększenie umiejętności
radzenia sobie z emocjami
i stresem.
4. Omówienie różnych technik
relaksacyjnych.
5. Rozwijanie umiejętności
nazywania własnych
lęków i sposoby radzenia
sobie z nimi.
6. Pozytywne myślenie
o sobie.
7. Miłość i seks podobieństwa i różnice
uczuć.
1.
2.
3.
4.
5.
EDUKACJA EMOCJONALNA:
Dyskusje i pogadanki na
1. Jak radzę sobie z emocjami
godzinach wychowawczychi ze stresem ?
wychowawca klasy, pedagog.
2. Wierzę w swoje
Rozmowy indywidualne
możliwości.
z wychowawcą i pedagogiem3. Każdy problem da się
wychowawca klasy, pedagog.
rozwiązać.
Wspólne rozwiązywanie
4. Jak uwolnić się od lęków
problemów-wychowawca
i niepokojów?
klasy, pedagog.
5. Jak umiejętnie
Zachęcanie młodzieży do
przyjmować krytykę –
udziału w kołach
asertywne sposoby
zainteresowań
radzenia sobie.
umożliwiających rozwijanie
6. Umiejętność samooceny
talentów, umiejętności
– moje wady i zalety.
i uzdolnień oraz w konkursach
7. Samoakceptacja źródłem
i olimpiadach
rozwoju osobistego.
przedmiotowych- nauczyciele
8. Rola przyjaźni i miłości
uczący poszczególnych
w rozwoju
przedmiotów, bibliotekarz.
emocjonalnym
Promowanie sukcesów
człowieka.
uczniów poprzez nagrody
9. Kim jestem? – pojęcie
i pochwały-wychowawca
godności ludzkiej.
klasy, rada rodziców,
10. Media i wszystko na
dyrektor.
sprzedaż
11. Wpływ reklam i środków
masowego przekazu na
dokonywanie wyborów.
Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Nr 1 w Starej Wsi
1. Zna sposoby radzenia
sobie z emocjami
i stresem.
2. Akceptuje swoje uczucia.
3. Ma poczucie własnej
wartości i godności, zna
swoje zdolności, potrafi je
rozwijać oraz wykorzystać
w różnych sytuacjach
życiowych.
4. Umie wczuć się w stan
wewnętrzny drugiej osoby,
potrafi współczuć i
pomagać.
5. Potrafi krytycznie odbierać
informacje serwowane
przez media.
6. Umie odróżnić zakochanie
się od pożądania
Strona 29
1. Budzenie poczucia
współodpowiedzialności za
właściwą atmosferę
panująca w klasie
i w szkole.
2. Kształcenie umiejętności
asertywnego odmawiania.
3. Kształtowanie umiejętności
dobrego wyboru przyjaciół.
4. Kształtowanie umiejętnego
korzystania ze swoich praw
i wywiązywania się ze
swoich obowiązków.
5. Poznanie zasad ,,dobrego
komunikowania się”.
6. Uświadomienie znaczenia
rodziny w życiu i rozwoju
człowieka. Tworzenie wizji
swojej przyszłej rodziny.
7. Normy regulujące
współżycie: uprzejmość,
punktualność, uśmiech,
życzliwość, dyskrecja.
8. Zapoznanie z zawodami, na
które jest zapotrzebowanie
na rynku pracy.
1.
2.
3.
4.
5.
GRUPA RÓWIEŚNICZA I RODZINA
Wybór samorządu klasowego
1. Moje relacje z innymi
i sekcji klasowychludźmi.
wychowawca klasy.
2. W moim magicznym
Zachęcanie młodzieży do
domu... uczę się miłości.
pracy na rzecz szkoły i klasy3. I ja staję się
nauczyciele uczący w
odpowiedzialny za życie
gimnazjum, opiekun
w rodzinie.
samorządu.
4. Kultura dnia codziennego.
Pogadanki i dyskusje na
5. Kultura i subkultura.
godzinach wychowawczych6. Co i dlaczego
wychowawca klasy, pedagog.
powinniśmy wiedzieć
Wspólne organizowanie
o sektach?
imprez klasowych, wycieczek,
7. Moje prawa i obowiązki
pomocy koleżeńskiejw rodzinie.
wychowawca klasy, rodzice.
8. Kariera czy rodzina ? Czy
Zorganizowanie wystawy
umiesz dokonać wyboru?
klasowej związanej z rodziną9. Nauka, zawód, praca.
wychowawca klasy, pedagog.
10. Inny nie znaczy gorszy
– postawa tolerancji
wobec drugiej osoby.
Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Nr 1 w Starej Wsi
1. Potrafi wyrażać swoje opinie
oraz szanować opinie
i poglądy innych.
1. Stosownie ubiera się do
miejsca i sytuacji.
2. Rozróżnia kulturę od
subkultury.
3. Jest ostrożny w zawieraniu
nowych znajomości.
4. Wywiązuje się ze swoich
obowiązków w domu
i szkole.
5. Angażuje się w życie klasy,
szkoły i własnej rodziny.
6. Zna obecny rynek pracy.
7. Jest tolerancyjny, ale potrafi
obronić swoją postawę
i pogląd.
Strona 30
1. Kształtowanie umiejętności
komunikacji
interpersonalnej.
2. Rozwijanie poczucia
odpowiedzialności za siebie
i innych.
3. Dostarczenie uczniom
informacji o skutkach
zachowań agresywnych.
4. Nauka rozwiązywania
konfliktów metodą
negocjacj.
5. Uświadomienie uczniom
czym jest przemoc w sieci.
6. Poinformowanie uczniów
o instytucjach
i organizacjach
udzielających pomocy.
7. Zapoznanie uczniów
z obowiązującymi
przepisami dotyczących
nieletnich.
1. Kształtowanie i rozwój
poczucia odpowiedzialności
za siebie, własne życie i za
innych.
2. Dostarczenie rzetelnej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI I PRZEMOCY:
Przypomnienie uczniom zasad
1. Dobre sposoby radzenia
i norm obowiązujących
sobie ze złością, i
w szkole-wychowawca klasy,
gniewem,
pedagog.
rozczarowaniem, stresem.
Pogadanki na godzinach
2. Rola agresji,
wychowawczychwulgaryzmów i żargonu
wychowawca klasy, pedagog.
w wyrażaniu emocji
Indywidualne rozmowy z
i kształtowaniu
uczniami-wychowawca klasy,
kontaktów między
pedagog.
ludźmi.
Współpraca z PPP w
3. Przemoc w sieci
Limanowej, policją, Sądem
4. Jak z głową korzystać
Rodzinnym, GOPSz portali
wychowawca klasy, pedagog,
społecznościowych.
dyrektor, rodzice.
5. Nieagresywne
Zorganizowanie wyjazdów na
wyrażanie emocji
spektakle profilaktycznenegatywnych.
wychowawca klasy, pedagog,
6. Jak się kłócić?, jak
dyrektor, rodzice.
krytykować?–
Organizowanie różnych form
wyrażanie złości
spędzania wolnego czasui gniewu
wychowawca klasy, rodzice.
w nieinwazyjny
sposób.
PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
1. Realizacja na godzinach
1. Dopalaczewychowawczych tematów
oddziaływanie na
o systemie wartości
organizm człowieka oraz
i kształtowaniu własnego
niepożądane interakcje
charakteru-wychowawca
z innymi środkami
Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Nr 1 w Starej Wsi
1. Wie, jak wyrażać złość, by
nie ranić innych.
2. Zna przyczyny zachowań
agresywnych i przemocy
w szkole, wie, do czego takie
zachowania prowadzą.
3. Potrafi rozwiązywać
konflikty i radzić sobie
w trudnych sytuacjach bez
agresji.
4. Zna korzyści i zagrożenia
wynikające z korzystania
z Internetu.
5. Zna i rozumie konsekwencje
wynikające z łamania
przepisów i prawa
obowiązującego w Polsce.
6. Wie, do kogo i w jaki
sposób może zwrócić się
o pomoc.
1. Wie, co to są środki
uzależniające i rozumie
mechanizm uzależnienia.
2. Zna skutki palenia
papierosów, picia alkoholu,
Strona 31
3.
4.
5.
6.
1.
2.
wiedzy o środkach
psychoaktywnych
i mechanizmie ich
działania we wszystkich
sferach życia.
Trening umiejętności
odmawiania.
Upowszechnienie informacji
statystycznych
świadczących o tym, że
większość nastolatków nie
sięga po środki
psychoaktywne.
Kształtowanie przekonania
o słuszności stanowczej
odmowy w przypadku presji
kolegi lub grupy.
Zapoznanie z instytucjami,
które udzielają pomocy
osobom uzależnionym.
klasy, pedagog.
psychoaktywnymi.
zażywania narkotyków.
2. Promowanie sukcesów
2. Narkotyki- negatywne
3. Zna sposoby odmawiania
artystycznych, sportowych
skutki oddziaływania na
i potrafi powiedzieć „nie”.
i naukowych młodzieży
organizm, zdrowie i życie
4. Weryfikuje własną opinię
poprzez system pochwał
młodego człowieka.
i postawę wobec wpływu
i nagród-wychowawca klasy,
3. Napoje energetyczne,
alkoholu na organizm
nauczyciele, dyrektor, rodzice.
jako odrębna grupa
młodego człowieka.
3. Omówienie tematyki
środków
5. Angażuje się w akcje
związanej z dbałością
psychosomatoaktywnych.
i programy profilaktyczne
o własne zdrowie na
4. Palenie papierosówrealizowane przez szkołę.
wszystkich zajęciach
uzależnienie, które
i przedmiotach- pedagog,
powoduje raka płuc.
nauczyciele.
5. Rola używek w radzeniu
4. Zorganizowanie warsztatów
sobie z trudnościami
i wyjazdów na filmy
i nawiązywaniem
i spektakle związane z
kontaktów.
uzależnieniami- wychowawca
6. Mówienie " NIE"
klasy, pedagog, dyrektor.
a autorytet w grupie.
5. Udział w programach
i akcjach profilaktycznych
przeciwdziałających
uzależnieniom- wychowawcy,
pedagog, szkolny koordynator
edukacji zdrowotnej, dyrektor,
rodzice.
POMOC UCZNIOM UZDOLNIONYM I UCZNIOM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
Pomoc uczniom
1. Diagnoza potrzeb uczniów –
1. Nie zakopuj swoich
1. Czynnie uczestniczy
w rozwijaniu talentów,
pedagog, nauczyciele.
talentów.
w zajęciach pozalekcyjnych
uzdolnień i zainteresowań.
2. Udzielanie pomocy
2. Moje zainteresowania.
które organizuje szkoła.
Stworzenie systemu pomocy
psychologiczno –
3. Każdy ma jakiś
2. Bierze udział w konkursach,
uczniom ze specjalnymi
pedagogicznej na terenie
uzdolnienia.
olimpiadach i zawodach
Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Nr 1 w Starej Wsi
Strona 32
potrzebami edukacyjnymi,
mającymi problemy
w nauce i problemy
wychowawcze.
3. Stworzenie systemu
doradztwa zawodowego.
3.
4.
5.
6.
7.
szkoły- nauczyciele
specjaliści, nauczyciele
przedmiotów, dyrektor,
rodzice.
Dostosowywanie wymagań
edukacyjnych do
indywidualnych potrzeb
uczniów- nauczyciele.
Zapewnienie możliwości
uczestnictwa w zajęciach
wyrównujących szanse
edukacyjne- dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciele,
rodzice.
Umożliwienie uczniom
udziału w konkursach,
olimpiadach i zawodach
sportowych- dyrektor,
wicedyrektor, nauczyciele.
Wskazywanie rodzicom
instytucji służących
specjalistyczną pomocąpedagog, wychowawcy klas,
nauczyciele.
Systematyczna współpraca
z instytucjami zajmującymi
się wspieraniem uczniów
i rodzin z problemami
edukacyjnymi i problemami
wychowawczymi-pedagog,
wychowawcy klas,
Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Nr 1 w Starej Wsi
4. Wybór szkoły i zawodu.
5. Mój wymarzony zawód.
sportowych zgodnie ze
swoimi zainteresowaniami.
3. Potrafi rozmawiać o swoich
problemach z dorosłymi
osobami.
4. Potrafi zwrócić się o pomoc
5. Planuje dalszą edukację
uwzględniając własne
predyspozycje
i zainteresowania.
Strona 33
nauczyciele, dyrektor.
8. Rozmowy indywidualne
z uczniami sprawiającymi
trudności wychowawczejpedagog, wychowawca,
dyrektor, wicedyrektor,
rodzice.
9. Pomoc uczniom w wyborze
szkoły ponadgimnazjalnejdoradca zawodowy, pedagog,
wychowawca, rodzice.
PRZECIWDZIAŁANIE NIEUZASADNIONEJ ABSENCJI NA ZAJĘCIACH SZKOLNYCH
1. Zwiększenie motywacji do
1. Prowadzenie ciekawych lekcji
1. Uczę się ponieważ……. .
1. Zna przepisy i zasady
nauki.
z zastosowaniem metod
2. Jestem dobry w tym, co
związane
2. Umacnianie wiary ucznia
aktywizujących- nauczyciele
robię.
z usprawiedliwianiem
we własne możliwości.
poszczególnych przedmiotów.
3. Jak się uczyć
nieobecności w szkole, ze
3. Kształtowanie
2. Zorganizowanie wystawy
efektywnie.
zwalnianiem się z zajęć
odpowiedzialności za
dyplomów i innych nagród za
4. Korzyścią płynące z
lekcyjnych.
własne postępowanie.
osiągnięcia uczniówsystematycznego
2. Wie, jakie poniesie
4. Uświadomienie uczniom
wychowawca klasy, dyrektor.
uczęszczania do
konsekwencje, jeżeli bez
korzyści jakie płyną z
3. Nagradzanie uczniów na
szkoły.
powodu opuści zajęcia
systematycznego
koniec roku szkolnegolekcyjne.
uczęszczania na zajęcia
wychowawca klasy, rada
3. Rozumie, że nauka jest mu
lekcyjne.
rodziców, dyrektor.
potrzebna do zdobycia
4. Zapoznanie
w przyszłości zawodu.
z konsekwencjami, jakie
4. Bierze udział w różnych
ponosi uczeń nieuczęszczający
konkursach i zawodach.
na obowiązkowe zajęciapedagog, wychowawca klasy.
5. Systematyczne rozliczanie
Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Nr 1 w Starej Wsi
Strona 34
uczniów, którzy opuszczają
obowiązkowe zajęciawychowawca klasy, pedagog.
6. Informowanie rodziców
o nieusprawiedliwionej
nieobecności ich dzieckawychowawca klasy.
4. Działania skierowane do rodziców
1. Informowanie rodziców o pracach szkoły:
 zapoznanie ze: Statutem Szkoły (w tym z WZO), Programem Wychowawczym Szkoły, Szkolnym Programem Profilaktyki – dokumenty
dostępne na stronie internetowej szkoły,
 regulaminami i procedurami pracy szkoły np. procedury zwalniania i usprawiedliwiania uczniów.
2. Informowanie rodziców o funkcjonowaniu dziecka w szkole:
 informowanie o wynikach w nauce i zachowaniu na zebraniach z rodzicami,
 indywidualne spotkania z wychowawcą i pedagogiem,
 pisma informujące o zagrożeniach ucznia oceną niedostateczną na I okres i zakończenie roku szkolnego
 spotkania dla rodziców organizowane przez dyrektora szkoły.
3. Współpraca z rodzicami:
 włączenie rodziców do organizacji imprez szkolnych,
 systematyczna współpraca z Radą Rodziców,
 organizowanie pogadanek, prelekcji i warsztatów dla rodziców w ramach pedagogizacji.
5. Działania skierowane do nauczycieli
1.
2.
4.
5.
Zachęcanie nauczycieli do ciągłego doskonalenia zawodowego poprzez udział w kursach, szkoleniach, warsztatach.
Dofinansowanie studiów podyplomowych, szkoleń, warsztatów podejmowanych przez nauczycieli.
Organizacja szkoleń i warsztatów ze specjalistami pracującymi w instytucjach, które współpracują ze szkołą.
Pozyskiwanie i udostępnianie literatury dotyczącej profilaktyki uzależnień w bibliotece szkolnej.
Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Nr 1 w Starej Wsi
Strona 35
6. Działania alternatywne
1.
2.
3.
4.
5.




6.



Praca w organizacjach działających w szkole np.: Samorząd Uczniowski, Szkolne Koło Wolontariatu (Caritas), SKO.
Udział w akcjach prowadzonych na terenie szkoły i środowiska np.: Adopcja na odległość, Góra Grosza, Cała Polska czyta dzieciom.
Realizacja projektu unijnego: Erasmus+
Prowadzenie inowacji pedagogicznej „Przyszłość jest w twoich rękach- uczymy się myślenia komutacyjnego z wykorzystaniem
komputera”
Promocja zdrowego stylu życia poprzez:
włączanie się w środowiskowe i ogólnopolskie konkursy, akcje, kampanie, programy,
organizowanie spotkań ze specjalistami, udział w spektaklach i warsztatach profilaktycznych,
udział w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych,
zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
Organizacja imprez masowych:
wyjazdy na spektakle filmowe i teatralne, koncerty muzyczne, wystawy, wycieczki klasowe i szkolne, ogniska i biwaki,
imprezy organizowane przez SU,
Piknik Rodziny
VI METODY REALIZACJI
Nauczyciele sami będą decydować o metodach i technikach służących do realizacji określonych celów.
Mogą to być:
1. Techniki wspierające grupę np.:
 metafory
 „niedokończone zdania”
 wywiad- rzeka z samym sobą”
2. Techniki asertywne np:
 technika „ pięciu etapów”
 technika „zdartej płyty”
Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Nr 1 w Starej Wsi
Strona 36
3. Metody i techniki rozwiązywania problemów pn:
 „burza mózgów”
 „myślowe kapelusze”
 metoda rozwiązywania konfliktów bez porażek lub „dwóch zwycięzców”
4. Inne metody aktywizujące np.:
 lista pytań
 studium przypadku
 dyskusje i debaty
 odgrywanie ról, scenek, drama, inscenizacja
 praca metodą projektu
 ćwiczenia indywidualne i zespołowe
 ćwiczenia integrujące
5. Rozmowy z uczniami
6. Wycieczki, ogniska, akademie i inne imprezy szkolne
7. Spotkania z przedstawicielami Poradni- Psychologiczno- Pedagogicznej i policji
VII OCZEKIWANE EFEKTY DZIAŁAŃ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Pozyskanie rodziców do aktywnej współpracy ze szkołą.
Nabycie umiejętności samodzielnego rozwiązywania konfliktów przez uczniów.
Pozytywne relacje: uczeń- uczeń, uczeń- osoba dorosła.
Wyrobienie prawidłowych reakcji w sytuacji zagrożenia.
Poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole.
Wolność od nałogów.
Wzrost kompetencji nauczycieli i rodziców w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych.
Wzrost poczucia własnej wartości, umiejętność dokonania samooceny.
Podniesienie poziomu świadomości występujących zagrożeń i sposobów zapobiegania im.
Objęcie opieką dzieci zaniedbanych środowiskowo i niedożywionych.
Zmniejszenie deficytów rozwojowych i skutków dysleksji.
Poprawa kultury zachowań i kultury języka.
Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Nr 1 w Starej Wsi
Strona 37
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Podniesienie poziomu nawyków higienicznych.
Uzyskanie wyższej świadomości nawyków żywieniowych.
Wypracowanie umiejętności organizowania czasu wolnego.
Podniesienie poziomu świadomego i umiejętnego korzystania z urządzeń multimedialnych: telefony komórkowe, komputery itp.
Podniesienie poziomu świadomego korzystania z Internetu i telewizji.
Dążenie do podniesienia swojej wiedzy i do rozwoju własnych umiejętności.
VIII EWALUACJA
Ocenie są poddawane następujące elementy:
1. 1.Realizacja Programu Profilaktyki.
2. Realizacja zaleceń zawartych w opiniach PPP.
3. Realizacja tematyki profilaktyki zawartych w planach pracy wychowawców klas
4. Udział w ogólnopolskich akcjach, kampaniach i programach o charakterze profilaktycznym
5. Pedagogizacja rodziców na spotkaniach z wychowawcami klas
Oceny efektów realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki, obok bieżącego monitorowania, dokonuje się w trakcie posiedzeń Rad
Pedagogicznych- podsumowujących pracę w pierwszym i drugim półroczu roku szkolnego.
Podstawą do formułowania opinii będą narzędzia stosowane w ramach wewnątrzszkolnego mierzenia, jakości pracy szkoły, czyli: sprawozdania,
analizy, dane statystyczne, obserwacje, hospitacje, zapisy w dokumentacji, opinie, wnioski i scenariusze.
IX BAZA SZKOŁY
1.
2.
3.
4.
6.
Klasopracownie przedmiotowe z dostępem do Internetu, każda wyposażona w laptop, projektor i ścienny ekran.
Pracownia komputerowa z możliwością korzystania z Internetu.
Pracownia językowa z dostępem do Internetu, wyposażona w komputer stacjonarny, projektor i ścienny ekran.
Sale lekcyjne dla klas I- III w większości wyposażone w tablice multimedialne, wszystkie z dostępem do Internetu.
Sale dla dzieci przedszkolnych wyposażone w laptopy i tablice multimedialne.
Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Nr 1 w Starej Wsi
Strona 38
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Biblioteka z czytelnią i multimedialnym centrum informacji.
Świetlica
Sala gimnastyczna z zapleczem i prysznicami.
Trzy boiska sportowe.
Gabinet pedagoga szkolnego i logopedy.
Gabinet higienistki szkolnej.
Kuchnia i jadalnia.
Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Nr 1 w Starej Wsi
Strona 39