76 KB - bip.gdansk.pl

Komentarze

Transkrypt

76 KB - bip.gdansk.pl
Zarządzenie Nr 1911/15
Prezydenta Miasta Gdańska
z dnia 22 grudnia 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w
Gdańsku do załatwiania spraw w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska poprzez wydawanie
zaświadczeń i innych dokumentów w postępowaniu administracyjnym
Na podstawie art.268a w związku z art.5 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, zm.: z 2014 r. poz.
183, z 2015 r. poz. 211, 702, 1195 i 1274), art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art.11 ust.1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.
782, zm.: poz. 985, 1039, 1180, 1265 i 1322),
zarządza się, co następuje:
§1
W zarządzeniu Nr 117/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie
upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku do załatwiania spraw w imieniu
Prezydenta Miasta Gdańska poprzez wydawanie zaświadczeń i innych dokumentów w
postępowaniu administracyjnym, zmienionym zarządzeniami Nr 156/15 z dnia 9 lutego 2015
r., Nr 184/15 z dnia 16 lutego 2015 r., Nr 311/15 z dnia 11 marca 2015 r., Nr 564/15 z dnia
27 kwietnia 2015 r., Nr 714/15 z dnia 22 maja 2015 r., Nr 977/15 z dnia 17 lipca 2015 r., Nr
1359/15 z dnia 15 września 2015 r., Nr 1448/15 z dnia 30 września 2015 r., Nr 1670/15 z
dnia 16 listopada 2015 r., Nr 1790/15 z dnia 8 grudnia 2015 r., § 2 ust.1 otrzymuje
brzmienie:
„1. Upoważnia się niżej wymienionych pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich
Referatu Dowodów Osobistych do wydawania, w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska,
zaświadczeń:
1) o utracie dowodu osobistego:
a) Jolanta Bieńkowska – Dziadzio,
b) Aleksandra Dawidowska,
c) Danuta Galica,
d) Joanna Jakubowska,
e) Urszula Kubińska,
f) Aleksandra Kuczewska,
g) Mariola Majchrowska,
h) Ewa Nawrot,
i) Krzysztof Nitka,
j) Wiesława Ostrowska,
k) Danuta Rembowska,
l) Ewa Rębiś,
m) Monika Stankiewicz,
n) Anna Strojna,
o) Aneta Szczypińska,
p) Anna Szul,
q) Teresa Tkaczyk,
r) Barbara Tobiasz,
s) Monika Tomczak,
t) Katarzyna Węgrzynowska,
u) Elżbieta Windorpska,
v) Bożena Włosińska – Juszko,
w) Bożena Wojciechowska,
x) Carmen Zacharzewska,
y) Beata Zarębska,
z) Rozalia Ziółkowska;
2) zawierających pełen odpis danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych:
a) Danuta Galica,
b) Aleksandra Kuczewska,
c) Urszula Kubińska,
d) Aneta Szczypińska.”.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta gdańska
/-/ Paweł Adamowicz