Lukasz Patryk Wozny email: - E-SGH

Transkrypt

Lukasz Patryk Wozny email: - E-SGH
Lukasz Patryk Woźny
email: [email protected]
akson.sgh.waw.pl/~lw23957
semestr letni 2006
konsultacje: poniedzialek 18.40-19.40, KTSR, 1115F
Makroekonomia III - ćwiczenia
Harmonogram zajeć:
,
ĆW1
Wprowadzenie do metodologii ekonomii
literatura: [Bla]: 1-5, [Bol].
ĆW2
Wprowadzenie do gospodarki dlugiego okresu. Model wzrostu
Solowa
literatura: [Rom]: 1, [BSiM]: 1.
ĆW3
Neoklasyczny model wzrostu Ramseya. Problem centralnego
planisty a równowaga konkurencyjna. Przypomnienie metod
optymalizacji ciag
, lej
literatura: [BF]: 2, [Rom]: 2A, [Chi]: 1,7-10.
ĆW4
Zastosowania modelu Ramseya. Przypomnienie metod optymalizacji dyskretnej
literatura: [BSiM]: 2, [SLP]: 4,5,6.
ĆW5
Model nakladajacych
sie, pokoleń
,
literatura: [DlCM]: 1,2,3,4, [BF]: 3.
ĆW6
Kapital ludzki i dzialalność badawczo-rozwojowa w modelach
wzrostu endogenicznego. Modele Ak, Uzawy-Lucasa i Romera
literatura: [BSiM]: 4,5,6 oraz tekst Ch. Jones’a (na stronie)
ĆW7
Rola pieniadza.
Modele CIA, MIU, i Cagana. Neutralność i
,
superneutralność
literatura: [Wal]: 2,3, [BF]: 4.1-4.5,10.2.
ĆW8
Mikroekonomiczne podstawy niekompletnych dostosowań.
Modele Lucasa i wybrane z zakresu NKE
literatura: [Wal]: 5, [MR]: 3,4,7,8,13,16, [Rom]: 6.
ĆW9
Realny cykl koniunkturalny i racjonalne oczekiwania
literatura: [BF]: 7.1,7.2.
ĆW10
Nowoczesna teoria konsumpcji. Wygladzanie konsumpcji
literatura: [BF]: 6.2, [Rom]: 7.
ĆW11
Inwestycje. Wspólczynnik q-Tobina
literatura: [BF]: 2.4,6.3,6.4, [Rom]: 8.
ĆW12
Inflacja i polityka monetarna. Dynamiczna niespójność preferencji
literatura: [BF]: 11.4, [Rom]: 9.
ĆW13
Rynek pracy i bezrobocie
literatura: [BF]: 9, [MR]: 21-26, [Rom]: 10.
ĆW14
Omówienie referatów i powtórzenie materialu
literatura: [SVW]
Proponowana literatura jest materialem podstawowym. Na zajeciach
bed
,
, a,
ponadto podawane artykuly do przeczytania pomocne w przygotowaniu do
egzaminu. Na egzaminie obowiazuj
a, wszystkie zadania i zagadnienia poru,
szone na wykladzie i ćwiczeniach.
Ponadto każdy student zobowiazany
jest do napisania referatu na jeden
,
z wybranych tematów:
• Komplementarność w makroekonomii wzrostu - istnienie równowag wielopunktowych, ich wybór i dynamika miedzy
nimi.
,
• Zrównoważony wzrost gospodarczy a ekologia - problem nieodwracalności.
• Model zależności miedzy
demografia, a wzrostem gospodarczym.
,
• Ograniczona racjonalność podmiotów w makroekonomicznych modelach wzrostu.
• Asymetryczność równowag w modelowaniu globalizacji.
• Wplyw tzw. niezupelności rynków na endogeniczny wzrost gospodarczy.
• Makroekonomiczny model gospodarki opartej na wiedzy.
• Model kryzysu walutowego i jego wplywu na cykl koniunkturalny.
Można też zglaszać swoje propozycje referatów, ale konieczna jest akceptacja
prowadzacego.
Zlożenie referatu w formie pisemnej (max. 10 stron bez biblio,
grafii) do 9 maja i uzyskanie pozytywnej oceny jest warunkiem koniecznym
do dopuszczenia do egzaminu. Bibliografia musi zawierać przynajmniej trzy
artykuly (nie wiecej
niż dwa z tego samego journala), i trzy jeszcze nie opu,
blikowane w journalach teksty naukowe. Ocena z przedmiotu jest ważona,
średnia, ocen z referatu i egzaminu.
W pracy nad referatem moga, być przydatne wyszukiwarki tekstów naukowych m.in.: ideas.repec.org, econpapers.repec.org i scholar.google.
com; biblioteki artykulów np. www.jstor.org, www.sciencedirect.com i
www.nber.org a także uwagi H.Variana w tekście How to build an economic model in your spare time oraz w pracach L.Bolanda (por. www.sfu.ca/
~boland/).
2
Literatura
[BF]
O. Blanchard and S. Fischer. Lectures on Macroeconomics. The
MIT Press, 1989.
[Bla]
M. Blaug. Metodologia ekonomii. PWE, 1995.
[Bol]
L. Boland. The Foundations of Economic Method. GEORGE ALLEN & UNWIN, 1998.
[BSiM] R. Barro and X. Sala-i Martin. Economic Growth. The MIT Press,
1998.
[Chi]
A.C. Chiang. Elementy dynamicznej optymalizacji. WSHiFM, 2002.
[DlCM] D. De la Croix and P. Michel. A Theory of Economic Growth. Dynamics and policy in Overlapping Generations. Cambridge University
Press, 2002.
[MR]
G. Mankiw and D. Romer, editors. New Keynesian Economics. The
MIT Press, 1991.
[Rom]
D. Romer. Makroekonomia dla zaawansowanych. Wydawnictwo
Naukowe PWN, 2000.
[SLP]
N. Stokey, R. Lucas, and E. Prescott. Recursive methods in economic
dynamics. Harward University Press, 1989.
[SVW] B. Snowdon, H. Vane, and P. Wynarczyk. Wspólczesne nurty teorii
makroekonomii. PWN, 1998.
[Wal]
C. Walsh. Monetary Theory and Policy. The MIT Press, 1998.
3