Uchwala Nr XXX/596/16 z dnia 14 wrzesnia 2016 r.

Transkrypt

Uchwala Nr XXX/596/16 z dnia 14 wrzesnia 2016 r.
UCHWAŁA NR XXX/596/16
RADY MIASTA KATOWICE
z dnia 14 września 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa
obywateli i porządku publicznego w 2016 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 446 j.t.) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 15 i 16, art. 12 pkt 9b, art. 38a ust. 2 pkt 3 oraz art. 92 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz.814 j.t.).
Rada Miasta Katowice
uchwala:
§ 1. W Programie zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego
w 2016 r., stanowiącym załącznik do uchwały nr XXI/407/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku
publicznego na rok 2016 dokonuje się następujących zmian:
1) w Tabeli nr 1 Plan realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa
obywateli i porządku publicznego w 2016 r. w Obszarze działania III Poprawa funkcjonowania i
standardów pracy służb oraz warunków obsługi mieszkańców w placówkach odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo i porządek publiczny:
a) wprowadza się zadanie numer III.2.20 w brzmieniu: "Zakup samochodu specjalnego z drabiną dla JRG I
w Katowicach - Szopienicach"
b) wprowadza się zadanie numer III.2.21 w brzmieniu: "Zakup służbowego samochodu oznakowanego dla
Straży Miejskiej".
2) w Tabeli nr 2 Informacja finansowa Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa
obywateli i porządku publicznego w 2016 r. według zadań z przyporządkowaną im klasyfikacją budżetową
wprowadza się zmiany w kosztach realizacji zadań w ten sposób, że:
a) w zadaniu nr III.2.20 wpisuje się kwotę "1 500 000 zł.";
b) w zadaniu nr III.2.21 wpisuje się kwotę "97 775 zł.".
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miasta
Katowice
Krystyna Siejna
Id: 0FF96014-C69F-41AF-B332-99C02B951D76. Podpisany
Strona 1