UCHWAŁA NR KI-412/167/13 Kolegium Regionalnej Izby

Transkrypt

UCHWAŁA NR KI-412/167/13 Kolegium Regionalnej Izby
UCHWAŁA NR KI-412/167/13
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie
z dnia 23 maja 2013 r.
znak sprawy: SO.I-423/54/13
Kolegium Izby działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 20
ust. 2 i art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113)
p os t a na wi a
oddalić odwołanie Wójta Gminy Kozłów, znak Fn.01/05/2013 z dnia 10 maja 2013
roku od uchwały Nr SO.I-423/54/13 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozłów za 2012 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
UZASADNIENIE
W dniu 13 maja 2013 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
wpłynęło odwołanie Wójta Gminy Kozłów, znak Fn.01/05/2013 z dnia 10 maja 2013
roku od uchwały Nr SO.I-423/54/13 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zaopiniowania
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozłów za 2012 r. wraz z informacją
o stanie mienia komunalnego.
Kolegium Izby stwierdziło, iż odwołanie złożone zostało z zachowaniem
terminu określonego przepisem art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) i stosownie do
przepisu art. 20 ust. 2 tej ustawy odwołanie to rozpatrzyło na posiedzeniu Kolegium
w dniu 23 maja 2013 roku.
Skład Orzekający Kolegium Izby Obrachunkowej w Krakowie w sentencji
przywołanej wyżej uchwały, wyraził negatywną opinię o sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy Kozłów za 2012 rok. O negatywnej opinii Składu Orzekającego
o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 r. przesądziły: brak przejrzystości
sprawozdania w zakresie opisanym w uzasadnieniu opinii oraz nierzetelność
sprawozdania spowodowana całkowitym przemilczeniem faktu wykonania budżetu
roku 2012 z naruszeniem przepisu art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych.
Wójt Gminy Kozłów w swoim odwołaniu nie podzielił w pełni zarzutów
Składu Orzekającego co do treści i formy przedstawionego sprawozdania podnosząc,
iż nie odbiegało ono w tym zakresie od sprawozdań przedkładanych w latach
ubiegłych. Jednocześnie Wójt nie zgodził się z zarzutem braku przedstawienia
w sprawozdaniu faktu przekroczenia wskaźnika zadłużenia, o którym mowa w art. 170
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Zdaniem Wójta Gminy
przedstawienie w sprawozdaniu zadłużenia w wartościach nominalnych wielkości było
wystarczające dla minimalnej przejrzystości tego dokumentu, a na podstawie
całkowitej kwoty zadłużenia można w łatwy sposób wskaźnik ten wyliczyć. Ponadto
Wójt Gminy Kozłów za krzywdzące uważa ujęte w opinii stwierdzenie o braku z jego
strony nadzoru nad wykonywaniem budżetu oraz podnosi, że sam fakt naruszenia art.
170 ustawy o finansach publicznych nie powinien być związany bezpośrednio z oceną
rzetelności przedstawionego sprawozdania.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, rozpatrując złożone
odwołanie zważyło, co następuje:
Stosownie do przepisu art. 269 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych, sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej
budżetu, sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
powinno uwzględniać w szczególności dochody i wydatki budżetu jednostki
samorządu terytorialnego w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej.
Wójt Gminy Kozłów nie dostosował się do wymogów wynikających z w/w przepisu.
W uchwale budżetowej Gminy plan dochodów określony został w szczegółowości do
działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem podziału na dochody
bieżące i majątkowe oraz ze wskazaniem źródeł dochodu, natomiast w sprawozdaniu
z wykonania budżetu dane dotyczące realizacji dochodów budżetowych przedstawione
zostały w szczegółowości do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem
źródła dochodu, czego w złożonym odwołaniu Wójt nie kwestionuje.
Odnosząc się natomiast do faktu przekroczenia wskaźnika zadłużenia
określonego w art. 170 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych Kolegium Izby stwierdza, że ze sprawozdania
Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31
grudnia 2012 r., wynika, że łączna kwota długu Gminy Kozłów z tytułu zaciągniętych
kredytów i pożyczek (zobowiązania wymagalne nie występowały) wynosiła
9.308.941,76 zł, co stanowi 76,59% wykonanych dochodów. Po odliczeniu kredytów
i pożyczek na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych tj., kwoty 1.953.548,63 zł, zadłużenie ogółem stanowiło 60,51%
wykonanych dochodów. Relacja kwoty długu Gminy do wykonanych dochodów
ogółem kształtowała się więc powyżej dopuszczalnej granicy określonej art. 170
ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3, ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych, który na mocy art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 7 sierpnia 2009 r. Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)
obowiązuje do 31 grudnia 2013 r. Wyżej powołany przepis określa, że łączna kwota
długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może
przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem tej jednostki, w tym roku
budżetowym. Przekroczenie zatem przez Gminę Kozłów na koniec 2012 r.
dopuszczalnego poziomu długu, rażąco narusza unormowanie art. 170 ust. 1 ustawy
z dnia z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i w związku
z tym, dopuszczenie do takiego stanu przesądza o negatywnej opinii o wykonaniu
budżetu za 2012 r. O poziomie wskaźnika stanu zadłużenia na koniec roku 2012
sankcjonowanego przepisem art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, stanowią
bowiem w znaczącym stopniu decyzje i działania organów gminy podjęte
w przedmiocie gospodarki finansowej w roku budżetowym – to jest z jednej strony
zaplanowanie wydatków nie znajdujących pełnego pokrycia w dochodach budżetu,
a w konsekwencji wymagających skorzystania z kredytu istotnie zwiększającego i tak
już wysokie zadłużenie Gminy, z drugiej zaś strony nie pozyskanie dochodów
budżetowych przynajmniej na poziomie założonego planu.
Zwraca uwagę fakt, że Gmina Kozłów w 2012 r. zaciągnęła kredyt i pożyczkę
w pełnej ujętej w budżecie wysokości przy niepełnej realizacji planu dochodów
(98,22%). Na zagrożenie przekroczenia dopuszczalnego poziomu długu Skład
Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie zwracał uwagę
Gminie Kozłów przy opiniowaniu przebiegu z wykonania budżetu za I półrocze 2012r.
oraz w opinii o możliwości spłaty zaciąganego w 2012 r. kredytu, wskazując niski
poziom osiągniętych dochodów za I półrocze 2012 r. i na dzień 30 września 2012 r.
Przedstawiając powyższe, Kolegium Izby za chybione uznaje powołanie
w powyższej sprawie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 lutego
1997 roku sygn. akt FPS 8/96 (publik. ONSA 1997/2/52). Przytoczony wyrok dotyczy
bowiem rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu przez organ stanowiący
w procedurze absolutoryjnej. Natomiast stosownie do art. 13 pkt 5 ustawy z dnia
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U z 2012 r. poz.
1113) Izba wydaje opinię o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw
oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania
budżetu, odrębność której podkreślił zresztą Naczelny Sąd Administracyjny w cyt.
przez Wójta Gminy fragmencie wyroku.
Odnosząc się do krzywdzącego – zdaniem Wójta Gminy Kozłów – stwierdzenia
w opinii Składu Orzekającego o braku nadzoru nad wykonywaniem budżetu (Skład
Orzekający użył sformułowania „przyczyną tego stanu rzeczy mógł być brak nadzoru
nad wykonywaniem budżetu”), Kolegium Izby uznało, że doprowadzenie do
przekroczenia ustawowej granicy zadłużenia na koniec roku w warunkach
sygnalizowanego uprzednio w opiniach składów orzekających Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Krakowie wysokiego poziomu zadłużenia obliczonego na
podstawie art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, może
świadczyć o braku bieżącego nadzoru nad realizacją budżetu w 2012 r. i aktywnego
kształtowania wielkości stanowiących o poziomie wskaźnika zadłużenia z art. 170 ust.
1 powołanej ustawy (w tym w zakresie decyzji o wysokości zaciąganego kredytu oraz
o zadysponowaniu posiadanymi „wolnymi środkami”).
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie uznało, że
w przedstawionym powyżej stanie faktycznym i prawnym odwołanie nie zasługuje na
uwzględnienie. Kolegium Izby postanowiło zatem jak w sentencji niniejszej uchwały.
POUCZENIE
Od uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej nie przysługuje odwołanie.
Zastępca Przewodniczącego Kolegium
Mateusz Winiarz /-/