1. Badania warstwy zgorzeliny tworzącej się w kolejnych etapach

Komentarze

Transkrypt

1. Badania warstwy zgorzeliny tworzącej się w kolejnych etapach
PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014 – 2020
DZIAŁANIE 1.1.1 BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ
PRZEDSIĘBIORSTWA
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/11/2015 z dnia 20.11.2015
1. ZAMAWIAJĄCY:
OptimEl Sp. z o.o. Adres siedziby: ul. Żelazna 5 B, 41-506 Chorzów
NIP 6272709709, REGON 241734824, KRS 0000365807
niniejszym ogłasza zamiar udzielenia zamówienia w ramach realizowanego Projektu i zaprasza do
składania ofert dotyczących realizowanego Projektu, tj.:
Projekt:
Projekt będący przedmiotem wniosku o dofinansowanie składanego w konkursie nr 1/1.1.1/ 2015 pt.
„Innowacyjna technologia usuwania zgorzeliny z wewnętrznej powierzchni rur walcowanych na gorąco”.
2. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA:
Wykonanie usług zgodnie z poniższym zestawieniem:
Usługi:
1. Badania warstwy zgorzeliny tworzącej się w kolejnych etapach walcowania na gorąco rur i
analiza procesu pod kątem doboru i lokalizacji urządzeń.
2. Opracowanie receptury substancji chemicznej wspomagającej oddzielanie zgorzeliny
powstałej na powierzchni wewnętrznej rur w procesie walcowania na gorąco.
3. Modelowanie fizyczne rozkładu substancji chemicznej na wewnętrznej powierzchni rury.
4. Badania metodą symulacji fizycznej wraz z analizą wpływu na środowisko i bezpieczeństwo
pracy, wytworzonych partii doświadczalnych substancji chemicznych wspomagających
oddzielanie zgorzeliny.
5. Wykonanie testów prototypowego urządzenia do podawania substancji chemicznej do
wnętrza rury w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistych.
6. Wykonanie testów prototypowego urządzenia do czyszczenia wnętrza rury strumieniem
wody w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistych.
7. Badania zmieszanej substancji chemicznej wspomagającej oddzielanie zgorzeliny ze
zgorzeliną, pobranych z wewnętrznej powierzchni rur w trakcie badań w warunkach
rzeczywistych.
8. Badania weryfikacyjne nowej technologii czyszczenia rur oraz analiza wpływu na
środowisko i bezpieczeństwo pracy w warunkach rzeczywistych na wytypowanym
asortymencie gatunkowym i wymiarowym rur.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
Dopuszczalność składania ofert częściowych: TAK
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:


Rozpoczęcie 1 marzec 2016 rok
Zakończenie 31 październik 2019 rok
Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnej zmiany terminów realizacji poszczególnych
zagadnień.
3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU / KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE
Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające poniższe kryteria.
Niespełnienie jakiegokolwiek z niżej wymienionych kryteriów, skutkować będzie odrzuceniem oferty:
1. Posiadanie statusu: uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytut PAN lub innej
jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o których mowa w
art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., które podlegają ocenie
jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o których mowa w art. 41 ust.
1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620)
i otrzymała, co najmniej ocenę B.
4. KRYTERIA OCENY OFERTY WRAZ Z METODOLOGIĄ OCENY OFERT:
 Punktowane:
1. Cena netto w PLN : 100%
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: CENA netto w PLN
5. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Termin składania ofert upływa w dniu 30.11.2015 r., godz. 13.00. Za dzień złożenia dokumentów przez
Oferenta przyjmuje się dzień i godzinę ich wpływu do siedziby Zamawiającego, tj OptimEl Sp. z o.o. Adres
siedziby: ul. Żelazna 5 B, 41-506 Chorzów
6. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT:
30.11.2015 r., godz. 13.30, siedziba Zamawiającego, ul. Żelazna 5 B, 41-506 Chorzów
7. OSOBA DO KONTAKTU WS. ZAPYTANIA:
Jarosław Krężel; tel.: 691 486 975
8. WYKLUCZENIA
Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w
imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,- posiadaniu co najmniej 10 %
udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
INFORMACJE DODATKOWE:
Szczegółowych informacji odnośnie do wymagań dotyczących zamówienia (w tym specyfikacji przedmiotu
zamówienia) oferty udziela Osoba do kontaktu ws. zapytania. Składający ofertę przyjmuje do wiadomości, że
wymagany wzór formularza oferty przedstawiony jest w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego. Oferty
należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie zawierającej: pełną nazwę i adres Oferenta, nazwę i
adres Zamawiającego (miejsca składania ofert) oraz zapis: „Oferta POIR 1.1.1 – ……………”. Oferty powinny
zawierać wycenę z uwzględnieniem podziału wskazanego w części „Przedmiot zamówienia”. Oferty powinny
zawierać elementy i informacje umożliwiające ich ocenę w oparciu o kryteria oceny ofert. Oferty powinny być
złożone za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczone osobiście. Termin ważności ofert nie powinien być
krótszy niż 3 miesiące. Jeżeli oferta nie stanowi inaczej, przyjmuje się, iż jest ona ważna do odwołania.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym,\ że oferent jest związany ofertą do końca terminu jej ważności.
Zamawiający złoży zamówienie/podpisze umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę (z
uwzględnieniem Kryteriów wyboru oferty). Oferent jest zobowiązany do przyjęcia zamówienia/podpisania
umowy w wypadku wyboru jego oferty w wyniku postępowania wyboru ofert. Wybrany oferent zobowiązuje się
do archiwizowania dokumentacji związanej z Projektem minimum do 31.12.2026 roku, w szczególności
dotyczy to: przedstawionych ofert, kopii faktur, protokołów dostawy towarów lub wykonania usług, udzielonych
gwarancji i certyfikatów, dokumentów równoważnych. Firmy oferentów mogą być poddane w okresie
obowiązkowej archiwizacji instytucji udzielającej ich klientowi dotacji na realizację projektu. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w sprawie udzielenia przedmiotowego zamówienia
bez podania przyczyny. Złożenie oferty oznacza, że oferent zrozumiał i akceptuje powyższe warunki.
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu