Regulamin Konkursu Fotograficznego B.P. Martin

Transkrypt

Regulamin Konkursu Fotograficznego B.P. Martin
Regulamin Konkrusu Fotograficznego
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego jest Przedsiębiorstwo Turystyczne
MARTIN Sp. Jawna, Beata Tyczyńska, Paweł Tyczyński, z siedzibą przy ul. 14 Lutego
10, 64-920 PIŁA, rej. w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000151378, NIP 777-18-86-815, REGON
631214801, zwane dalej Organizatorem.
2. Konkurs będzie się odbywał pod nazwą „Konkurs Fotograficzny”.
3. Konkurs odbywać się będzie w formie "on-line" za pośrednictwem serwisu
www.martintour.pl. Bieżące informacje będą również publikowane za pomocą
fanpage’a Biura Podróży Martin, w serwisie www.facebook.com, pod adresem
facebook.com/BiuroPdrozyMartinTour
4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią
promocyjną, grą w której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą
przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).
5. Celem Konkursu jest wyłonienie laureatów - autorów zdjęć z wakacji.
6. O zwycięstwie decyduje Jury powołane przez Organizatora. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
7. Za Uczestnika konkursu uznaje się osobę, która w określonym przez Regulamin
Terminie przesłała zdjęcie za pomocą specjalnego formularza, który znajduje się na
stronie internetowej organizatora, pod adresem www.martintour.pl ,zwane dalej
„Pracą Konkursową”.
II. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. Uczestnikami „Konkursu Fotograficznego“, mogą być klienci Biura Podróży Martin,
którzy w sezonie 2013 byli uczestnikami imprez organizowanych przez Biuro
Podróży Martin, którzy przesłali Organizatorowi pracę konkursową zgodnie z treścią
niniejszego regulaminu oraz wyrazili zgodę na przekazanie danych osobowych
przez formularz oraz ich przetwarzanie. Każdy z uczestników konkursu, w chwili
przystąpienia do konkursu musi być osobą pełnoletnią, posiadającą zdolność do
czynności prawnych oraz musi być osobą fizyczną, posiadającą adres zamieszkania
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Przesłanie zdjęcia („Pracy Konkursowej”) przez uczestnika, za pomocą formularza na
stronie internetowej Organizatora, pod adresem www.martintour.pl jest jednoznaczne
z potwierdzeniem woli uczestnictwa w konkursie, a także akceptacją warunków niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.
Regulamin Konkrusu Fotograficznego
3. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie ofert handlowych, przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych oraz
statystycznych przez Organizatora. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych,
aktualizowania ich lub usunięcia. Wwyraża zgodę na upublicznienie danych
osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz miasta zamieszkania, w przypadku
wygrania jednej z nagród konkursu. Prawo to może być wykonywane poprzez
przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.
Organizator zobowiązuje się do nieprzekazywania danych osobowych Uczestnika
żadnym podmiotom trzecim.
4. W ramach przystąpienia do konkursu Uczestnik oświadcza, że:
• posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do zamieszczonego
przez niego utworu fotograficznego określanego terminem „Pracy Konkursowej”;
• zgłoszona do konkursu Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w
szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych
podmiotów;
• posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono na Pracy Konkursowej i jest
uprawniony do wykorzystania tego wizerunku, opublikowania go i publicznej
prezentacji;
• udziela Organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z
Pracy Konkursowej w celu jej publikacji na stronie internetowej Organizatora oraz
materiałach reklamowych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
5. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora Konkursu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych
lub danych osoby trzeciej, w konkursie przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych
danych skutkuje bezwarunkową dyskwalifikacją Uczestnika z udziału w konkursie.
III. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Pracą Konkursową jest zdjęcie lub zdjęcia z wakacji wykonane przez Uczestnika
biorącego udział w Konkursie podczas imprezy organizowanej przez Biuro Podróży
Martin, w sezonie 2013.
2. Uczestnik bierze udział w konkursie poprzez przesłanie Pracy Konkursowej
za pomocą formularza konkursowego dostępnego na stronie internetowej
Organizatora, pod adresem www.martintour.pl
3. Każdy z uczestników, w trakcie trwania Konkursu Fotograficznego, może przesłać 5
(pięć) zdjęć („Prac Konkursowych”), spełniających wymogi niniejszego regulaminu.
Regulamin Konkrusu Fotograficznego
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Prac Konkursowych sprzecznych z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub z innych względów
powodujących, że nie nadają się one do publicznej prezentacji i rozpowszechniania.
5. O wykluczeniu Pracy Konkursowej z konkursu decyduje Organizator. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.
IV. HARMONOGRAM
1. Konkurs rozpoczyna się 27.04.2013 r. a kończy 25.11.2013r.
2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w przeciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia
konkursu na stronie www.martintour.pl oraz facebook.com/BiuroPdrozyMartinTour
V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Wszystkie zgłoszone do Konkursu Prace Konkursowe będą analizowane przez Jury
powołane przez Organizatora, które podejmie decyzję o zakwalifikowaniu Prac do
Konkursu.
2. Spośród zakwalifikowanych Prac Konkursowych Jury wybierze Zwycięzcę, przy czym
Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia więcej niż jednej Pracy Konkursowej i
przyznania dodatkowych wyróżnień.
VI. NAGRODY
1. Nagrodą główną jest wycieczka do Hiszpanii z Biurem Podróży Martin w sezonie 2014.
Wartość Nagordy głownej nie przekroczy 1500zł.
2. Nagrodami dodatkowymi są: Jeden Bon o wartości 500zł do wykorzystania jako upust
cenowy na wybrane imprezy Biura Podróży Martin w sezonie 2014; Jeden Bon o wartości
300zł do wykorzystania jako upust cenowy na wybrane imprezy Biura Podróży Martin w
sezonie 2014; Dziesięć Bonów o wartości 100zł do wykorzystania jako upust cenowy na
wybrane imprezy Biura Podróży Martin w sezonie 2014; Dziesięć praktycznych, ilustrowanych przewodników turystycznych do wybranych krajów.
3. Termin oraz rodzaj imprezy do Hiszpanii, będącej główną nagrodą w „Konkursie Fotograficznym” będzie przedmiotem indywidualnych ustaleń Organizatora ze zwycięzcą
konkursu.
4. O tym, na które imprezy Biura Podróży Martin w sezonie 2014 możliwe będzie wykorzystanie nagród w postaci Bonów o wartości 500zł, 300zł i 100zł, Organizator poinformuje
zwycięzców wymienionych nagród indywidualnie, na podstawie danych przekazanych
w formularzu przesłania zdjęcia, na stronie internetowej Organizatora pod adresem
www.martintour.pl ,po ustaleniu oferty i programów imprez na sezon 2014.
Regulamin Konkrusu Fotograficznego
5. O zróżnicowaniu tematycznym i dostępności przewodników turystycznych do wyboru,
jako nagrody w „Konkursie Fotograficznym” Organizator poinformuje zwycięzców indywidualnie, na podstawie danych przekazanych w formularzu przesłania zdjęcia, na stronie
internetowej Organizatora pod adresem www.martintour.pl
6. Żadna z nagród w „Konkursie Fotograficznym” nie podlega zamianie. Zwycięzcom
nie przysługuje zamiana nagrody na jej równowartość pieniężną lub inny ekwiwalent.
Nagrody w konkursie nie mogą być łączone z innymi promocjami na usługi Organizatora.
gu siedmiu dni roboczych od daty zakończenia konkursu, telefoniczne powiadomi
Zwycięzcę Konkursu o wygranej, wykorzystując do tego numer telefonu, podany na
Kuponie Konkursowym.
8.1 W przypadku niemożności nawiązania kontaktu telefonicznego, Organizator
Konkursu ponowi próbę telefonicznego powiadomienia Zwycięzcy Konkursu o wygranej
w ciągu dwóch kolejnych dni roboczych, wykorzystując do tego numer telefonu, podany
na Kuponie Konkursowym.
8.2 W przypadku dalszej niemożności powiadomienia Zwycięzcy Konkursu o wygranej,
mimo zastosowania procedury opisanej w punktach VI 8 i VI 8.1. Niniejszego regulaminu,
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania danej osoby z
udziału w konkursie i wyłonienia innego Zwycięzcy Konkursu.
8.3 W przypadku w którym Zwycięzca Nagrody Głównej rezygnuje z udziału w imprezie
turytycznej będącej przedmiotem Nagrody Głównej, organizator nie będzie wyłaniać
kolejnych Zwycięzców.
VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w
szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, energii elektrycznej lub innych czynników lub siły wyższej, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie
warunków uczestnictwa w Konkursie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie odebranie nagród przez laureatów
Konkursu, w przypadku gdy brak odbioru wynikł z przyczyn niezależnych od Organizatora.
3. W przypadku ewentualnych roszczeń ze strony osób trzecich, wynikających z tytułu
naruszenia praw autorskich lub innych praw osobistych przez Uczestnika, Uczestnik
zobowiązany będzie, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, do pokrycia Organizatorowi
Konkursu wszelkich szkód oraz wszelkich poniesionych kosztów. Dotyczy to także kosztów poniesionych w związku ze skierowaniem przeciwko Uczestnikowi roszczeń odszkodowawczych, tym samym Organizator zostanie zwolniony ze wszelkich zobowiązań,
jakie powstaną z tego tytułu.
Regulamin Konkrusu Fotograficznego
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia Konkursu lub przerwania go, bez
podania konkretnej przyczyny.
3. Konkurs niniejszy nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez
Facebook ani współprowadzony z Facebook.
4. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem zobowiązań
przez Organizatora, będą rozstrzygane przez sąd właściwy wg. właściwości ogólnej
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają
przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość odowłania konkursu z powodu
niezgłoszenia się wymaganej ilości uczestników konkursu, która wynosi 60 (słownie:
sześćdziesięcioro) uczestników konkursu.
KONKURS
FOTOGRAFICZNY
Przedsiębiorstwo Turystyczne Martin Sp. Jawna
ul. 14 Lutego 10, 64-920 Piła
tel/fax: (67) 215 62 20 / 21 / 22
[email protected]
www.martintour.pl