SST 01 Rozbiórki

Transkrypt

SST 01 Rozbiórki
- 1 Nazwa i nr specyfikacji :
SZCZEGÓŁOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 01
ROZBIÓRKI
Nazwa i adres obiektu :
Remont dachu na budynku mieszkalnym
w Mielnie przy ul. Poznańskiej 15
Urząd Gminy Czerwonak ,
62-004 Czerwonak ul.Źródlana 39.
Tel. 8120 251; 6544204; 6544249
fax 8120 270
e-mail : [email protected]
Nazwa i adres Zamawiającego :
Kody wg CPV :
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych
- kod 45260000-7
Nazwa i adres autora opracowania :
Data opracowania specyfikacji : 08.2006r.
K om pl ek s o wa O bs ł ug a I n wes t yc j i
E wa O ws ia n o ws k a
61-292 Poznań Os. Czecha 122/32
-21. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji SST 01
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót ROZBIÓRKOWYCH , które zostaną wykonane w ramach zamówienia :
Remont dachu na budynku mieszkalnym w Mielnie przy ul. Poznańskiej 15.
1.2.
Zakres robót objętych SST 01
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i
mające na celu wykonanie:
1.2.1. demontaŜ pokrycia dachowego z eternitu – naleŜy zlecić firmie posiadającej
zezwolenie na demontaŜe materiałów zawierających azbest,
1.2.2. rozbiórka rynien i rur spustowych z PCV,
1.2.3. rozbiórka pokrycia z blachy na daszkach nad 2 wejściami do budynku,
1.2.4. rozbiórka drewnianej więźby dachowej nad całym budynkiem,
1.2.5. rozbiórka kominów murowanych powyŜej połaci dachowej ,
1.2.6. rozbiórka ścianki kolankowej –warstwa gr.25cm dla wykonania wieńca ,
1.2.7. wykucie z kominów wyczystek kominiarskich,
1.2.8.przetarcie szczotką stalową tynków i usunięcie luźnej zaprawy na kominach,
na ściance kolankowej i ścianach szczytowych.
1.2.9. wycięcie fragmentów posadzki na poddaszu, usunięcie polepy glinianej w
strefach gdzie zostaną ułoŜone belki stalowe jako podciągi.
1.3. Prace towarzyszące i tymczasowe
Są opisane w p.1.4. Specyfikacji „Wymagania Ogólne STO 01”.
1.4. Nazwy i kody :
Usuwanie azbestu - kod 45262660-5
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych - kod 45260000-7
Przygotowanie terenu pod budowę - kod 45100000,
1.5. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST 01 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami.
2. MATERIAŁY
2.1. Płyty dachowe z azbesto- cementu z rozbiórki
DemontaŜ płyt falistych z azbesto-cementu naleŜy wykonać zgodnie zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy
z dnia 14.10.2005r. Dz.U.Nr 216 poz.1824.
2.2.Materiały pozostałe z rozbiórki
- rynny i rury spustowe z PCV,
- blacha ocynkowana gr.0,5mm ,
- drewno sosnowe z więźby dachowej nad całym budynkiem,
- cegła ceramiczna z kominów i ścianki kolankowej,
- drzwiczki metalowe do otworów wyczystkowych w kominach,
- płyty pilśniowe twarde z posadzki na poddaszu i polepa gliniana
3. SPRZĘT
Do demontaŜu płyt falistych z azbesto-cementu naleŜy stosować sprzęt zalecany w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy z dnia 14.10.2005r. Dz.U.Nr 216 poz.1824.
Pozostałe roboty demontaŜowe moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu
zaakceptowanego przez Inspektora. Stan techniczny uŜytego sprzętu musi gwarantować
- 3 -
wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp.
Sprzęt do robót rozbiórkowych, np. :
- młotki, przecinaki, piły,
- wysięgnik koszowy,
- rynny, taczki , liny.
4. TRANSPORT
4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń, gruzu i urobku z robót
ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Inspektora środki transportu w tym :
- samochód dostawczy, skrzyniowy,
- samochód cięŜarowy, samowyładowczy ,
- samochód cięŜarowy, skrzyniowy.
4.2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Azbest z rozbiórki
musi być przewoŜony w sposób bezpieczny zgodnie z Rozporządzeniem wg p.3.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
O konkretnym terminie rozbiórki naleŜy powiadomić wszystkich Najemców ( 3 mieszkania)
w piśmie, które naleŜy wręczyć im za pokwitowaniem. Najemcy w podanym przez
Wykonawcę terminie muszą usunąć z poddasza i połaci dachu naleŜące do nich
przedmioty.
W pisemnym zawiadomieniu naleŜy podać datę rozpoczęcia i zakończenia rozbiórki
pokrycia z eternitu oraz nazwisko i imię oraz telefon osoby odpowiedzialnej za
prowadzenie tych robót ze strony Wykonawcy.
Do robót rozbiórkowych moŜna przystąpić po odłączeniu instalacji elektrycznej na
poddaszu.
Przed przystąpieniem do rozbiórek oznakować taśmą na słupkach strefę pracy
a pracowników zapoznać z zasadami bhp i wyposaŜyć w odzieŜ ochronną
i narzędzia niezbędne do wykonania robót rozbiórkowych na tym obiekcie.
5.1. Roboty rozbiórkowe – płyty azbesto-cementowe
„Zgodnie z przepisami usuwanie azbestu moŜe być wykonywane tylko przez
wyspecjalizowaną jednostkę (firmę), posiadającą odpowiednią decyzję wydaną przez
starostę. Aby takie zezwolenie dostać, trzeba dysponować odpowiednim systemem,
pracownicy muszą być przeszkoleni (zgodnie z rozporządzeniem) oraz musi być zawarta
umowa z firmą, która przyjmuje odpady azbestowe. Jedynym legalnym sposobem
unieszkodliwiania azbestu jest składowanie na specjalnych składowiskach. Takim
składowiskiem dysponuje np. firma IZOPOL Trzemeszno. Odpadów azbestowych nie
wolno kruszyć. Zabezpiecza się je folią polietylenową o grubości 0,2 mm i w takiej formie
przekazuje na składowisko. Przewóz odpadów na składowisko moŜe odbywać się tylko
wyspecjalizowanym transportem. Firma transportowa musi posiadać zezwolenie na
usuwanie azbestu (w tym transport), wydane przez starostę właściwego ze względu na
miejsce składowania azbestu. W przypadku Trzemeszna jest to Gniezno. To zezwolenie
jest niezaleŜne od zezwolenia na wytwarzanie odpadów azbestowych.”
5.2. Rozbiórka więźby dachowej – drewno do odzysku
Więźba składa się krokwi z desek 7x14cm zbitych na zakład i opartych na murłatach,
słupach i wzajemnie w kalenicy. Słupy stoją na krótkich podwalinach lub bezpośrednio na
belkach stropowych lub na poszerzonym fragmencie komina.
- 4 Krokwie zdemontować nie przecinając desek w celu ponownego wykorzystania w innym
obiekcie wskazanym przez Zamawiającego.
Wszystkie elementy więźby z poziomu poddasza na poziom terenu przemieścić przy
uŜyciu lin, windy lub rynny – nie wolno zrzucać . Deski z więźby dachowej ułoŜyć w
sztaple na równym podłoŜu na grubej folii.
UWAGA : Wykonawca przekaŜe Inwestorowi na podstawie protokółu całe drewno
z rozbiórki.
5.3. Rozbiórka murowanych elementów poddasza
1/ Skuć górną warstwę grubości 25cm ze ścianki kolankowej w celu wykonania wieńca
obwodowego.
2/ Rozebrać kominy w części ponad dachem.
5.4. Rozbiórka pozostałych elementów dachu i poddasza
- rozbiórka rynien i rur spustowych z PCV,
- rozbiórka pokrycia z blachy na daszkach nad 2 wejściami do budynku,
- wykucie z kominów wyczystek kominiarskich,
- przetarcie szczotką stalową tynków i usunięcie luźnej zaprawy na kominach,
na ściance kolankowej i ścianach szczytowych.
- wycięcie fragmentów posadzki na poddaszu, usunięcie polepy glinianej w
strefach gdzie zostaną ułoŜone belki stalowe jako podciągi.
6. Kontrola jakości
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branŜowych oraz
zasad sztuki budowlanej . Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy
materiałów, sprzętu i środków transportu podano w STO -01 .
6.2. Ocena jakości powinna obejmować sprawdzenie zgodności wymiarów z projektem.
BieŜąca kontrola Zamawiającego obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementów
procesu technologicznego.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest :
- dla rozbiórki dachu – 1 m2 ,
- dla rozbiórki rynien i rur spustowych – 1 mb ,
- dla rozbiórki murów - 1 m3 .
- dla rozbiórki tynków – 1 m2 .
8. ODBIÓR ROBÓT
Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym
pod względem ilości, jakości i kosztów. Wykonawca przekaŜe Inspektorowi nadzoru
drewniane krokwie i pozostałe drewno z rozbiórki.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymienione w p.10 STO-01 „Wymagania ogólne „ oraz :
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy z dnia 14.10.2005r. Dz.U.Nr 216 poz.1824.
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy z dnia 14.10.2005r. Dz.U.Nr 216 poz.1824.