Zawiadomienie o wyborze oferty - bip.niebylec.pl

Komentarze

Transkrypt

Zawiadomienie o wyborze oferty - bip.niebylec.pl
Gmina Niebylec
powiat strzyżowski
www.niebylec.pl
IP.271.3.2014
Niebylec, dnia 10.04.2014 r.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na rozbudowę budynku Domu Strażaka w miejscowości Połomia.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz punktu 22.2 a Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia w w/w postępowaniu, Zamawiający zawiadamia:
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wybiera w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku Domu Strażaka w miejscowości Połomia
ofertę Wykonawcy: „MET-BUD” Sp. j. J. Leszczak, K. Leszczak, T. Leszczak, ul. Spółdzielcza 1a, 38100 Strzyżów. Cena oferty wyniosła: 267 415,41 zł brutto.
Powyższa oferta odpowiada wszystkim wymaganiom wynikającym z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Ponadto została uznana za ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z definicją art. 2 pkt
5 ustawy, w oparciu o podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium (cena –
100%).
Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty:
Lp.
Nazwa i adres
Wykonawcy
Cena oferty
1
F.U.T.H.B RAF-MAR, Witold Korab, 38-112 Lutcza 194
305 505,44 zł
2
„MET-BUD” Sp. j. J. Leszczak, K. Leszczak, T. Leszczak
ul. Spółdzielcza 1a, 38-100 Strzyżów
267 415,41 zł
3
Zakład Usługowo Handlowy „ELEKTROBUD”
Jan Ślęczka, Golcowa 24 a, 36-230 Domaradz
309 011,40 zł
38-114 Niebylec 170, tel 17 277 30 02, fax 17 277 34 54, e-mail [email protected]
4
„NIGRA” Agata Węgrzyn – Borek
Ustrobna 313, 38-406 Odrzykoń
323 738,25 zł
5
Zakład Remontowo-Budowlany, Stanisław Wójtowicz
Różanka 156, 38-102 Grodzisko
300 950,79 zł
6
„AKAR” Sp. z o.o., ul. Zawiszy 26a, 35-082 Rzeszów
338 728,56 zł
7
Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANI”
ul. Piłsudskiego 17, 35-074 Rzeszów
290 622,84 zł
8
Waldemar Buczek, „REM-BUD” Zakład Remontowo-Budowlany
ul. Rzeczna 1, 36-200 Brzozów
337 330,83 zł
9
P.P.H.U „WIBER” Witold Bereś
ul. Bednarska 13, 35-103 Rzeszów
302 700,06 zł
Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:
Lp.
Nr
oferty
Nazwa i siedziba
Wykonawcy
Punktacja
w kryterium
cena
Łączna
punktacja
1
1
F.U.T.H.B RAF-MAR, Witold Korab, 38-112 Lutcza 194
87,53
87,53
2
2
„MET-BUD” Sp. j. J. Leszczak, K. Leszczak, T. Leszczak
ul. Spółdzielcza 1a, 38-100 Strzyżów
100,00
100,00
3
3
Zakład Usługowo Handlowy „ELEKTROBUD”
Jan Ślęczka, Golcowa 24 a, 36-230 Domaradz
86,54
86,54
4
4
„NIGRA” Agata Węgrzyn – Borek
Ustrobna 313, 38-406 Odrzykoń
82,60
82,60
5
5
Zakład Remontowo-Budowlany, Stanisław Wójtowicz
Różanka 156, 38-102 Grodzisko
88,86
88,86
6
6
„AKAR” Sp. z o.o., ul. Zawiszy 26a, 35-082 Rzeszów
78,95
78,95
7
7
Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANI”
ul. Piłsudskiego 17, 35-074 Rzeszów
92,01
92,01
8
9
P.P.H.U „WIBER” Witold Bereś
ul. Bednarska 13, 35-103 Rzeszów
88,34
88,34
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Zamawiający zawiadamia o wykonawcach, których oferty
zostały odrzucone:
Lp.
1
Nr
oferty
8
Nazwa i siedziba
Wykonawcy
Uzasadnienie faktyczne i prawne
Waldemar Buczek, „REM-BUD”
Zakład Remontowo-Budowlany
ul. Rzeczna 1, 36-200 Brzozów
Wykonawca został wykluczony z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art.
89 ust. 1 pkt 5 ustawy Zamawiający odrzucił ofertę,
gdyż
została
złożona
przez
wykonawcę
wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Zamawiający zawiadamia o wykonawcach, którzy zostali
wykluczeni z postępowania:
Lp.
1
Nr
oferty
8
Nazwa i siedziba
Wykonawcy
Uzasadnienie faktyczne i prawne
Waldemar Buczek, „REM-BUD”
Zakład Remontowo-Budowlany
ul. Rzeczna 1, 36-200 Brzozów
Wykonawca nie wniósł skutecznie wadium przed
upływu terminu składania ofert. Zamawiający
wykluczył Wykonawcę z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, zgodnie z którym
z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się
Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu
terminu składania ofert, na przedłużony okres
związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art.
46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu
związania ofertą.