Załącznik nr 1 - bip.gdansk.pl

Transkrypt

Załącznik nr 1 - bip.gdansk.pl
Wniosek o dofinansowanie projektu
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek
Data przyjęcia wniosku:
Numer kancelaryjny wniosku:
Numer wniosku w KSI:
Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek:
I. INFORMACJE O PROJEKCIE
1.1 Numer i nazwa Priorytetu:
VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
1.2 Numer i nazwa Działania:
6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności
zawodowej w regionie
1.3 Numer i nazwa Poddziałania:
6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji
zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
1.4 Województwo:
pomorskie
1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie
złożony:
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
1.6 Numer konkursu:
01/POKL/6.1.2/2009
1.7 Tytuł projektu:
Kadra 2010
1.8 Okres realizacji projektu:
Od 01.01.2010 Do 31.12.2010
Województwo: Pomorskie
1.9 Obszar realizacji projektu: (cała Polska,
województwo, powiat, gmina)
Powiat:
Gmina:
1.10 Wyodrębniony projekt współpracy
ponadnarodowej:
NIE
1.11 Projekt innowacyjny:
NIE
1.12 Projekt z komponentem
ponadnarodowym:
NIE
II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)
2.1 Nazwa projektodawcy:
Powiat M. Gdańsk - Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
2.2 Status prawny:
2.3 NIP: (PL)
2.4 REGON:
powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna
5832087155
191927740
Suma kontrolna: B652-D0AB-D550-FC83
1
Ulica:
3 Maja
Nr domu:
9
Nr lokalu:
2.5 Adres siedziby:
Miejscowość:
Gdańsk
Kod pocztowy: 80-802
2.6 Osoba/y uprawniona do podejmowania
decyzji wiążących w imieniu projektodawcy:
2.7 Osoba do kontaktów roboczych:
2.7.1 Numer telefonu:
2.7.2 Adres poczty elektronicznej:
2.7.3 Numer faksu:
2.7.4 Adres:
2.8 Partnerzy:
Telefon:
587325200
Fax:
583020499
Roland Budnik lub Ewa Dąbrowska lub Kazimierz Wiśniewski
Piotr Stefaniak
587325294
[email protected]
587325224
nie dotyczy
NIE
III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU
(maksymalnie 20 000 znaków)
3.1 Cel projektu
1. Uzasadnij potrzebę realizacji projektu (wskaż problem/y który/e chcesz rozwiązać)
2. Wskaż cel ogólny oraz cele szczegółowe projektu.
3. Uzasadnij zgodność celów z PO KL, Planem Działań (i innymi dokumentami strategicznymi)
Dynamika zmian zachodzących na rynku pracy determinuje zadania powiatowych urzędów pracy i wyzwania stojące przed
ich pracownikami, zwłaszcza tymi, którzy w swojej pracy opierają się na bezpośrednim kontakcie z klientami urzędu:
osobami bezrobotnymi oraz pracodawcami. Spowolnienie gospodarcze odczuwane w ostatnich kilkunastu miesiącach to
jedna z głównych przyczyn drastycznego zmniejszenia się liczby zgłaszanych do PUP ofert pracy. Analogiczną tendencję
można zaobserwować w przypadku ofert rozpowszechnianych poprzez prasę oraz internetowe serwisy rekrutacyjne.
Zmuszeni do szukania oszczędności pracodawcy zaczęli prowadzić zdecydowanie ostrożniejszą politykę kadrową. Skutkuje
to nie tylko brakiem nowych stanowisk pracy, ale także redukcją tych już istniejących.
W takiej sytuacji publiczne służby zatrudnienia, aby skutecznie realizować swoje ustawowe zadania, znacznie więcej wysiłku
muszą włożyć w pozyskiwanie ofert pracy odpowiednich dla swoich klientów i odpowiednią ich analizę pod kątem osób
figurujących w ewidencji PUP, których liczba na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy wzrosła o blisko 1/3. Wymaga to od
pośredników pracy szybkiego dostosowania się do nowych warunków. Skala trudności wzrosła również w przypadku
doradców zawodowych, którzy na zubożonym i mniej elastycznym rynku kształtować i stymulować mają kierunek rozwoju
zawodowego zgłaszających się do nich klientów w taki sposób, aby uprawdopodobnić podjęcie przez nich pracy w
stosunkowo krótkim czasie.
Współpraca z zarejestrowanym w urzędzie bezrobotnym, jeśli ma być uwieńczona sukcesem w postaci podjęcia przez tę
osobę pracy, wymaga od pośredników i doradców zawodowych coraz bardziej wysublimowanych i zindywidualizowanych
działań.
Do podniesienia efektywności działań PUP można być w tym kontekście dążyć na dwa sposoby. Po pierwsze, zmieniając
system organizacji pracy pośredników i doradców. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku w tym celu przygotowuje się do
wdrożenia projektu pilotażowego zakładającego m.in. wprowadzenie mechanizmu premiowania pracowników za
doprowadzenie konkretnych osób bezrobotnych do zatrudnienia.
Jednak powodzenie planowanych działań innowacyjnych zależy również od zapewnienia względnie pośrednikom i doradcom
zawodowym warunków pracy na tyle komfortowych, aby mieli oni czas na indywidualną analizę sytuacji poszczególnych
klientów. Nie sposób spełnić tego warunku bez zmniejszenia liczby klientów przypadających na 1 pośrednika pracy / doradcę
zawodowego. Wobec rosnącej stopy bezrobocia konieczne jest zatem zwiększenie stanu zatrudnienia na wymienionych
powyżej stanowiskach.
Tylko wówczas realna będzie perspektywa szczegółowego analizowania pojawiających się ofert pracy, doprecyzowania ich
na etapie zgłaszania i ewentualnego modyfikowania w przypadku nieznalezienia odpowiednich kandydatów. Mniejsze
obciążenia "ilościowe" to również jedyna droga do stosowania kreatywnej, nakierowanej na rozwiązywanie konkretnych
problemów współpracy z osobą bezrobotną, do nawiązania z nią głębszego kontaktu.
Suma kontrolna: B652-D0AB-D550-FC83
2
Dzięki temu nastąpi bardziej racjonalne rozłożenie czasu i energii poszczególnych członków zespołu. Każdej pojedynczej
zgłaszanej do PUP ofercie pracy będzie można poświęcić znacznie więcej uwagi. Wspólnie z pracodawcą będzie można
lepiej doprecyzować wymagania, które ma on wobec kandydatów do zatrudnienia w jego firmie. Dokładniej uświadomi mu
się ryzyko nieskutecznej rekrutacji w wypadku, gdy zbytnio zaostrzy on jej kryteria. W miarę potrzeb będzie możliwa częstsza
modyfikacja oferty. Również kontakt z osobą bezrobotną nabierze cech bardziej konkretnej i szczegółowej rozmowy,
nakierowanej na rozwiązanie problemów.
„Minimalną liczbę” zatrudnionych w danym urzędzie pośredników pracy i doradców zawodowych precyzuje rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne
służby zatrudnienia usług rynku pracy.
Założenia projektu znajdują swoje odzwierciedlenie w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL, w którym to dokumencie
przy okazji omawiania Priorytetu VI, Działania 6.1, Poddziałania 6.1.2 „wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy
w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” owo wsparcie definiuje się jako
„upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, m.in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia
doradców zawodowych i pośredników pracy”.
Postulat „zwiększenia dostępności do instytucji rynku pracy”, a także „podnoszenie jakości usług instytucji wspierających”
(systemy wsparcia integracji społecznej) zawiera z kolei Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego do 2013
roku.
Publiczne służby zatrudnienia zmuszone są zaadaptować się do nowo zaistniałych na rynku pracy okoliczności. Wziąwszy
pod uwagę podstawowe czynniki - wzrost liczby rejestrujących się bezrobotnych oraz niższą liczbę ofert pracy - kluczowe
wydaje się zapewnienie klientom urzędu możliwości szerszego i częstszego kontaktu ze zobligowanymi do udzielenia im
pomocy pracownikami.
Tym samym CEL GŁÓWNY PROJEKTU określić można w następujący sposób: Minimalizowanie ograniczeń w pracy
pośredników pracy i doradców zawodowych wynikających ze zbyt dużej liczby klientów przypadających na 1 pracownika.
Uzupełniające i doprecyzowujące go CELE SZCZEGÓŁOWE to:
1. Efektywniejsze "kojarzenie" ofert pracy z potencjalnymi kandydatami na ich obsadzenie.
2. Bardziej intensywne pozyskiwanie ofert pracy.
3. Dalsza indywidualizacja pracy z klientem - osobą bezrobotną.
3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych)
1. Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje które zostaną objęte wsparciem
2. Uzasadnij wybór grupy docelowej, którą obejmiesz wsparciem
3. Opisz sposób rekrutacji uczestników
Grupę docelową projektu stanowi Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku oraz jego pracownicy. Na dzień 1 stycznia 2008 Urząd
zatrudniał 22 osoby na stanowisku pośrednika pracy oraz 8 doradców zawodowych. Na dzień 31.08.2009 r. w urzędzie
zarejestrowanych jako osoby bezrobotne było 9053 osób (w tym 4770 kobiet), z czego 7385 (3788 kobiet) z terenu miasta
Gdańska, a 1668 (982 kobiety) z Powiatu Gdańskiego. W skali ostatnich 12 miesięcy odnotowano wzrost ogólnej liczby
zarejestrowanych bezrobotnych aż o ponad 60% (3459 osób).
W I półroczu roku 2009 pośrednicy pracy przyjęli łącznie 4705 zgłoszeń dotyczących wolnych miejsc pracy, w tym 934 z
powiatu gdańskiego. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2008 daje to aż o 4515 zgłoszonych wolnych miejsc pracy
mniej (spadek o blisko 49%). W kontekście podawanych powyżej danych na temat stopy bezrobocia nie oznacza to jednak
zmniejszenia obciążenia pracą pośredników, a jedynie inne rozłożenie akcentów w stojących przed nimi zadaniach.
W okresie od stycznia do czerwca 2009 r. z usług doradczych w PUP w Gdańsku skorzystało 4746 osób, o 551 osób więcej
niż w pierwszych 6 miesiącach roku 2008. Świadczy to o zwiększonej skali obowiązków przypisanych doradcom
zawodowym.
W ramach projektu zatrudnionych zostanie łącznie dwanaście osób, w tym sześć na stanowisku pośrednika pracy, trzy na
stanowisku pośrednika pracy - stażysty, dwie jako doradcy zawodowi oraz jedna na stanowisku doradcy
zawodowego-stażysty. Dziewięć osób (6 pośredników pracy, 1 pośrednik pracy-stażysta oraz 2 doradców zawodowi) są to
osoby zatrudnione w ramach projektu Kadra 2008 (6.1.2 PO KL) realizowanym do końca grudnia 2009r. Dwie osoby
zatrudnione w ramach projektu są pośrednikami pracy-stażystami pracującymi w urzędzie w ramach umowy o pracę na w/w
stanowisku od II połowy 2009r. Natomiast doradca zawodowy-stażysta trafi do PUP w wyniku procedury konkursowej,
zgodnie z Ustawą o pracownikach samorządowych.
Suma kontrolna: B652-D0AB-D550-FC83
3
3.2.1 Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe)
Status uczestnika
Liczba
osób
Bezrobotni
0
w tym osoby długotrwale bezrobotne
0
Osoby nieaktywne zawodowo
0
w tym osoby uczące lub kształcące się
0
Zatrudnieni
0
w tym rolnicy
0
w tym samozatrudnieni
0
w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach
0
w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach
0
w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach
0
w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach
0
w tym zatrudnieni w administracji publicznej
0
w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych
0
w tym pracownicy w szczególnie niekorzystnej sytuacji
0
Ogółem
0
w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych
0
w tym migranci
0
w tym osoby niepełnosprawne
0
w tym osoby z terenów wiejskich
0
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem
Ilość
Mikroprzedsiębiorstwa
0
Małe i średnie przedsiębiorstwa
0
Duże przedsiębiorstwa
0
3.3 Działania
1. Opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie
ZATRUDNIENIE DORADCÓW ZAWODOWYCH I POŚREDNIKÓW PRACY
W ramach działania planuje się zatrudnić pośredników pracy i pośredników pracy -stażystów oraz doradców zawodowych i
doradców zawodowych - stażystów. Osoby zatrudnione na stanowiskach stażystów w roku 2010 uzyskają uprawnienia w
formie licencji zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art 93 i art 95)
W ramach niniejszego projektu pierwszym przewidzianym etapem jest procedura konkursowa naboru nowego pracownika
(doradca zawodowy - stażysta). Odbędzie się ona zgodnie z Ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach
samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późń. zm.) i będzie miała charakter otwarty i konkurencyjny.
Wymagania stawiane kandydatowi zostaną określone w zgodzie z przepisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późń. zm.).
Równolegle nastąpi włączenie w projekt pośredników pracy (6), pośredników pracy-stażystów (3) oraz doradców
zawodowych (2), którzy wykonywali swoje zadania w projekcie Kadra 2008 (9 osób) lub pracowali na stanowisku pośrednik
pracy-stażysta (2 osoby) od II półrocza 2009.
Takie działania pozwolą na zwiększenie (licząc od wartości referencyjnej w 2008r. podanej w pkt 3.2 wniosku) zatrudnienia
netto na stanowiskach pośredników pracy i doradców zawodowych w urzędzie.
W celu upowszechnienia informacji o źródłach współfinansowania nowo tworzonych miejsc pracy przeprowadzi się szereg
działań promocyjnych. Po pierwsze, na terenie Urzędu umieści się stosowny plakat. To samo zadanie spełniać będzie strona
internetowa www.pup.gda.pl. Najbardziej bezpośredni charakter będą miały oznaczenia konkretnych stanowisk pracy. Z
odpowiednio sformułowanych i wyeksponowanych adnotacji osoby odwiedzające Urząd dowiedzą się, które konkretnie
Suma kontrolna: B652-D0AB-D550-FC83
4
stanowiska powstały przy udziale Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszelkie materiały opracowane zostaną przez
pracowników Działu Programów Rynku Pracy zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006
r.
3.4 Rezultaty i Produkty
1. Opisz twarde i miękkie rezultaty oraz produkty projektu w odniesieniu do planowanych działań
2. Opisz w jaki sposób rezultaty i produkty będą monitorowane, badane
3. Opisz w jaki sposób rezultaty i produkty przyczynią się do realizacji celu projektu
Projekt zakłada osiągnięcie następujących rezultatów:
- 12 osób zostanie zatrudnionych w PUP w Gdańsku na stanowiskach doradcy zawodowego i pośrednika pracy
W tym:
- 3 osoby zostaną zatrudnione na stanowisko doradcy zawodowego;
- 9 osób zostanie zatrudnionych na stanowisku pośrednika pracy (w tym 1 osoba zatrudniona na stanowisku pośrednik pracy
- stażysta mniej niż 6 miesięcy zostanie włączona w projekt)
Przewidywane rezultaty miękkie to:
- dostosowanie liczby personelu do zmian charakteru rynku pracy
- wyższa jakość świadczonych usług
- większa różnorodność świadczonych usług
- poszerzenie zakresu korzystania przez doradców zawodowych z multimedialnych metod pracy z osobami bezrobotnymi i
poszukującymi pracy
- efektywniejszy podział obowiązków
- skrócenie czasu realizacji części ofert pracy
- łatwiejszy kontakt pracodawców z pośrednikami
- bardziej elastyczny dostęp bezrobotnych i poszukujących pracy do bazy z ofertami
Rezultaty projektu będą mierzone takimi samymi metodami, jakimi standardowo mierzona jest efektywność pracy urzędu
oraz jego poszczególnych komórek organizacyjnych. Posłużą temu zbiorcze dane pochodzące z Systemu Informatycznego
PULS. Wszystkie informacje zostaną podsumowane w publikowanych okresowo (raz na 6 miesięcy) sprawozdaniach z
działalności PUP.
3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem
1. Opisz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć/projektów
2. Opisz w jaki sposób projekt będzie zarządzany
3. Jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie)
4. Wpisz przychody jakie osiągnął beneficjent/partnerstwo za poprzedni rok obrotowy
5. Opisz rolę partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt
Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku jest z mocy prawa zobowiązany do pomocy bezrobotnym, poszukującym pracy oraz
pracodawcom. Odpowiada także za opracowanie i realizację programów aktywizacji zawodowej. Jest zobligowany do
ciągłego szkolenia i podnoszenia kwalifikacji pracujących w nim ludzi. Na wypełnianie wszystkich tych zadań już od kilku lat
możliwe jest pozyskiwanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i z tej sposobności PUP w Gdańsku
wielokrotnie korzystał. W poprzednim okresie budżetowania (2004-2006) urząd wdrożył 8 projektów, na łączną kwotę w
wysokości około 18 mln zł. W obecnym okresie realizowane były / są 4 projekty, których wartość dofinansowania z chwilą
składania niniejszego wniosku wynosiła blisko 12 mln zł. Z dniem 31.12.2009 r. PUP w Gdańsku zakończy realizację projektu
"Kadra 2008", w ramach którego zwiększono poziom zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych oraz
przeprowadzono szkolenia dla pracowników kluczowych.
Poprawne zarządzanie projektem gwarantują pracownicy dysponujący doświadczeniem wyniesionym z poprzednich tego
typu przedsięwzięć. To oni stanowić będą trzon zespołu roboczego, czuwającego nad poszczególnymi elementami
programu: postępem rzeczowym, rozliczaniem finansowym, sprawozdawczością. Całość nadzorować będzie kadra
kierownicza, na co dzień odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie całego urzędu.
Schemat organizacyjny pracy nad projektem prezentuje się następująco:
1. Roboczy Zespół Zarządzający (finansowany ze środków własnych poza projektem) w składzie: pracownik Działu
Programów Rynku Pracy (jednocześnie Koordynator Projektu), pracownik stanowiska ds. pracowniczych, pracownik Działu
Finansowo-Księgowego; zajmie się on:
- bieżącą realizacją poszczególnych elementów projektu (zgodnie z kompetencjami i obowiązkami działów macierzystych
konkretnego członka zespołu)
Suma kontrolna: B652-D0AB-D550-FC83
5
- korespondencją dotyczącą projektu
- archiwizacją dokumentów związanych z projektem
- zlecaniem konkretnych zadań bezpośrednio i pośrednio związanych z realizacją projektu innym pracownikom swoich
działów macierzystych
- sporządzaniem regularnych, okresowych raportów z postępu realizacji projektu
2. Sam proces rekrutacji odbędzie się zgodnie z zasadami obowiązującymi w PUP podczas każdego naboru, na podstawie
Ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593).
Suma kontrolna: B652-D0AB-D550-FC83
6
IV. BUDŻET PROJEKTU
Kategoria
4.1 Koszty ogółem (4.1.1 + 4.1.2)
4.1.1 Koszty bezpośrednie
Zadanie 1: Zatrudnienie doradców zawodowych i pośredników pracy
4.1.2 Koszty pośrednie
jako % wartości projektu ogółem (4.1.4/4.1)
2010
521 112,00 zł
521 112,00 zł
521 112,00 zł
0,00 zł
0,00 %
0,00 zł
0,00 %
0,00 zł
0,00 %
Ogółem
521 112,00 zł
521 112,00 zł
521 112,00 zł
0,00 zł
0,00 %
0,00 zł
0,00 %
0,00 zł
0,00 %
4.2 Przychód projektu
0,00 zł
0,00 zł
4.3 Wkład własny
4.3.2 w tym wkład prywatny
78 166,80 zł
0,00 zł
0,00 zł
78 166,80 zł
0,00 zł
0,00 zł
4.4 Wnioskowane dofinansowanie [4.1 – (4.2 + 4.3 )]
442 945,20 zł
442 945,20 zł
rozliczane ryczałtem 4.1.2/(4.1.1-4.1.3)
4.1.3 Cross-financing w kosztach ogółem
jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1)
4.1.4 Współpraca ponadnarodowa w kosztach ogółem
4.3.1 w tym wkład niepieniężny
4.5 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT i podatek ten jest kwalifikowalny
4.6 Koszt przypadający na jednego uczestnika:
Suma kontrolna: B652-D0AB-D550-FC83
0,00 zł
7
V. OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.
Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub
innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.
Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem.
Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).
Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w tym dotyczącymi
zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.
Oświadczam, że działania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie
będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej.
Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości, w tym
pomocy de minimis, o którą ubiega się beneficjent pomocy, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz z przepisami
właściwego programu pomocowego.1)
Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym
ewaluacji i oceny.
1)
Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy publicznej.
Data wypełnienia wniosku: 30.09.2009
Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta.
OŚWIADCZENIE PARTNERA/ÓW PROJEKTU
Ja/my niżej podpisany/a/i oświadczam/y, że
- zapoznałem/łam/liśmy się z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie;
- zobowiązuję/emy się do realizowania projektu zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o
dofinansowanie.
Wypełnienie tej części nie jest wymagane
W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z:
nie korzystałem/am z pomocy
szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w
pomocy Punktu Informacyjnego w
pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa
Suma kontrolna: B652-D0AB-D550-FC83
8
inne
Suma kontrolna: B652-D0AB-D550-FC83
9
Harmonogram realizacji projektu
Rok
Kwartał
Miesiąc
2010
-
-
-
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Łącznie
liczba
uczestników
Zadanie 1 - Zatrudnienie doradców zawodowych i pośredników pracy
Etap 1 - Zatrudnienie doradców zawodowych i pośredników pracy
Liczba uczestników
Suma kontrolna: B652-D0AB-D550-FC83
0
0
0
0
0
10
Szczegółowy budżet projektu
Kategoria
2010
Pomoc
Cross-financing
publiczna
(T/N)
(T/N)
j.m.
Ilość
Cena jednost.
Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)
521 112,00 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)
521 112,00 zł
Zadanie1: Zatrudnienie doradców zawodowych i pośredników pracy
521 112,00 zł
1. Pośrednik pracy - kontynuacja
zatrudnienia (wynagrodzenie +
ZUS + 13-ta pensja w 2010r.)
NIE
NIE
miesiąc
12
3 815,00 zł
45 780,00 zł
2. Pośrednik pracy - kontynuacja
zatrudnienia (wynagrodzenie +
ZUS + 13-ta pensja w 2010r.)
NIE
NIE
miesiąc
12
3 381,00 zł
40 572,00 zł
3. Pośrednik pracy - kontynuacja
zatrudnienia (wynagrodzenie +
ZUS + 13-ta pensja w 2010r.)
NIE
NIE
miesiąc
12
3 775,00 zł
45 300,00 zł
4. Pośrednik pracy - kontynuacja
zatrudnienia (wynagrodzenie +
ZUS + 13-ta pensja w 2010r.)
NIE
NIE
miesiąc
12
3 710,00 zł
44 520,00 zł
5. Pośrednik pracy - kontynuacja
zatrudnienia (wynagrodzenie +
ZUS + 13-ta pensja w 2010r.)
NIE
NIE
miesiąc
12
3 660,00 zł
43 920,00 zł
6. Pośrednik pracy - kontynuacja
zatrudnienia (wynagrodzenie +
ZUS + 13-ta pensja w 2010r.)
NIE
NIE
miesiąc
12
3 632,00 zł
43 584,00 zł
7. Pośrednik pracy - kontynuacja
zatrudnienia (wynagrodzenie +
ZUS + 13-ta pensja w 2010r.)
NIE
NIE
miesiąc
12
4 242,00 zł
50 904,00 zł
8. Pośrednik pracy - pracujący na
stanowisku od II połowy 2009r.
(wynagrodzenie + ZUS w 2010r.)
NIE
NIE
miesiąc
12
4 054,00 zł
48 648,00 zł
9. Pośrednik pracy - pracujący na
stanowisku od II połowy 2009r.
(wynagrodzenie + ZUS w 2010r.)
NIE
NIE
miesiąc
12
2 852,00 zł
34 224,00 zł
10. Doradca zawodowy kontynuacja zatrudnienia
(wynagrodzenie + ZUS + 13-ta
pensja w 2010r.)
NIE
NIE
miesiąc
12
3 725,00 zł
44 700,00 zł
11. Doradca zawodowy kontynuacja zatrudnienia
(wynagrodzenie + ZUS + 13-ta
pensja w 2010r.)
NIE
NIE
miesiąc
12
3 735,00 zł
44 820,00 zł
12. Doradca zawodowy rekrutacja (wynagrodzenie + ZUS
w 2010r.)
NIE
NIE
miesiąc
12
2 845,00 zł
34 140,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)
NIE
w tym objęte pomocą publiczną
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem
0,00 zł
0,00 zł
NIE
0,00 %
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)
0,00 zł
0,00 %
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)
0,00 zł
0,00 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą
521 112,00 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną
0,00 zł
Wkład prywatny
0,00 zł
Suma kontrolna: B652-D0AB-D550-FC83
11
Szczegółowy budżet projektu
Kategoria
Pomoc
Cross-financing
publiczna
(T/N)
(T/N)
j.m.
Razem
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)
521 112,00 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)
521 112,00 zł
Zadanie1: Zatrudnienie doradców zawodowych i pośredników pracy
521 112,00 zł
1. Pośrednik pracy - kontynuacja
zatrudnienia (wynagrodzenie +
ZUS + 13-ta pensja w 2010r.)
NIE
NIE
miesiąc
45 780,00 zł
2. Pośrednik pracy - kontynuacja
zatrudnienia (wynagrodzenie +
ZUS + 13-ta pensja w 2010r.)
NIE
NIE
miesiąc
40 572,00 zł
3. Pośrednik pracy - kontynuacja
zatrudnienia (wynagrodzenie +
ZUS + 13-ta pensja w 2010r.)
NIE
NIE
miesiąc
45 300,00 zł
4. Pośrednik pracy - kontynuacja
zatrudnienia (wynagrodzenie +
ZUS + 13-ta pensja w 2010r.)
NIE
NIE
miesiąc
44 520,00 zł
5. Pośrednik pracy - kontynuacja
zatrudnienia (wynagrodzenie +
ZUS + 13-ta pensja w 2010r.)
NIE
NIE
miesiąc
43 920,00 zł
6. Pośrednik pracy - kontynuacja
zatrudnienia (wynagrodzenie +
ZUS + 13-ta pensja w 2010r.)
NIE
NIE
miesiąc
43 584,00 zł
7. Pośrednik pracy - kontynuacja
zatrudnienia (wynagrodzenie +
ZUS + 13-ta pensja w 2010r.)
NIE
NIE
miesiąc
50 904,00 zł
8. Pośrednik pracy - pracujący na
stanowisku od II połowy 2009r.
(wynagrodzenie + ZUS w 2010r.)
NIE
NIE
miesiąc
48 648,00 zł
9. Pośrednik pracy - pracujący na
stanowisku od II połowy 2009r.
(wynagrodzenie + ZUS w 2010r.)
NIE
NIE
miesiąc
34 224,00 zł
10. Doradca zawodowy kontynuacja zatrudnienia
(wynagrodzenie + ZUS + 13-ta
pensja w 2010r.)
NIE
NIE
miesiąc
44 700,00 zł
11. Doradca zawodowy kontynuacja zatrudnienia
(wynagrodzenie + ZUS + 13-ta
pensja w 2010r.)
NIE
NIE
miesiąc
44 820,00 zł
12. Doradca zawodowy rekrutacja (wynagrodzenie + ZUS
w 2010r.)
NIE
NIE
miesiąc
34 140,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)
NIE
0,00 zł
NIE
0,00 %
w tym objęte pomocą publiczną
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem
0,00 zł
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)
0,00 zł
0,00 %
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)
0,00 zł
0,00 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą
521 112,00 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną
0,00 zł
Wkład prywatny
0,00 zł
Suma kontrolna: B652-D0AB-D550-FC83
12
L.p. Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financingu i kosztów pośrednich)
0 Uzasadnienie dla cross-financingu i kosztów pośrednich w projekcie:
Uzasadnienie:
Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomoca publiczna.
Suma kontrolna: B652-D0AB-D550-FC83
13