Znak postępowania: CEZAMAT/ZP19/2015 Warszawa, 2.07.2015 r

Komentarze

Transkrypt

Znak postępowania: CEZAMAT/ZP19/2015 Warszawa, 2.07.2015 r
Znak postępowania: CEZAMAT/ZP19/2015
L. dz. CEZ - 212/15
Warszawa, 2.07.2015 r.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzenia
do trawienia w plazmie chlorowej przy pomocy jonów reaktywnych (RIE) na potrzeby realizacji
projektu
Centrum
Zaawansowanych
Materiałów
i
Technologii
w
ramach
Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zamawiający, CEZAMAT PW Sp. z o.o., działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), informuje,
że w dniu 1.07.2015 r. wpłynęło zapytanie do ww. postępowania dotyczące treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający
zamieszcza poniżej.
Pytanie 1.
Według Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1186/2009 z dnia 16.11.2009 ustanawiającego wspólnotowy
system zwolnień celnych – art.44, Uczelnie, Instytuty mają prawo ubiegania się o zwolnienie
przedmiotowej dostawy z opłat celnych. W związku z tym czy Zamawiający będzie ubiegał się
o zwolnienia z cła, zobowiązując Wykonawcę do przeprowadzenia procedury celnej? Jednocześnie
zobowiązujemy się jako Wykonawca do przeprowadzenia procedury zwolnienia aparatury z cła na
podstawie niezbędnych dokumentów otrzymanych od Zamawiającego do odprawy celnej?
Odpowiedź.
Zamawiający nie przewiduje ubiegania się o zwolnienie z cła. Zgodnie z pkt. 18.3. SIWZ Zamawiający
nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat, ceł, cen materiałów itp., których nie
przewidziano w SIWZ, ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, nie
będzie też ponosił kosztów wynikających z cen czynności, usług, świadczeń, itp., których nie
przewidziano w SIWZ.
Mariusz Wielec
/-/
Prezes Zarządu
CEZAMAT PW Sp. z o.o.
CEZAMAT PW Sp. z o.o.
Ul. Polna 50
00-644 Warszawa
tel. 22 234 7157 www.cezamat.eu
NIP 7010346175 REGON 146180411
Kapitał zakładowy 100 000 zł
Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424841
Romuald Beck
/-/
Wiceprezes Zarządu
CEZAMAT PW Sp. z o.o.
ds. naukowych

Podobne dokumenty