Fundusze Europejskie - dla rozwoju

Transkrypt

Fundusze Europejskie - dla rozwoju
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu
Państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Żychlin, 2014.12.15
Wydawnictwo IBIS
i Konińska Drukarnia Dziełowa
Izabela Napierała
Żychlin, ul. Borowa 3
62-571 Stare Miasto
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2
W związku z realizacją przez Wydawnictwo IBIS i Konińska Drukarnię Dziełową Izabela Napierała
projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii zautomatyzowanej produkcji składek w
Wydawnictwie Ibis” współfinansowanego w ramach Działania 4.3 Kredyt Technologiczny, w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, nr umowy o dofinansowanie POIG.04.03.00-00D28/12-00 zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na:
 Pełnoformatowy automat złamujący
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Automat złamujący (falcerka) składa zadrukowane arkusze papieru na pół lub w innych
proporcjach, na różne sposoby ( w różnych kierunkach) w celu osiągnięcia docelowego
formatu i liczby stron składki.
Minimalne wymagania:
- przetwarzanie arkusza 740x1040 mm lub większego
- wykonanie składki 32 stronnicowej lub więcej
- kaseta boczna w celu wykonania złamu przy podwójnym użytku (układ KTLL)
- złam okienkowy
- klejenie w linii
-nakładanie paletowe
-wykładanie z prasą składek
-maszyna fabrycznie nowa
-gwarancja minimum 12 miesięcy
2. Termin i miejsce realizacji
Planowana ostateczna data realizacji zamówienia (dostawy i uruchomienia maszyny) – nie później niż
30.06.2015r. Miejsce dostawy – 62-500 Konin.
3. Warunki udziału w postępowaniu
Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować osobami i potencjałem
technicznym niezbędnym do pełnej i terminowej realizacji zamówienia.
4. Termin i miejsce składania ofert
Oferta może być przekazana pocztą elektroniczną na adres: [email protected], osobiście
bądź drogą pocztową na adres: Żychlin, Borowa 3, 62-571 Stare Miasto.
Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie internetowej: www.wydawnictwoibis.pl oraz w siedzibie
firmy w miejscu publicznie dostępnym. Termin składania ofert upływa w dniu 31.12.2014r.
Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu
Państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
5. Oczekiwany zakres oferty
Oferta powinna zawierać:
 pełną nazwę oferenta,
 adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP
 cenę oferty przedstawionej (cenę netto oraz brutto)
 termin ważności, planowany termin wykonania, datę sporządzenia oferty
 czytelny podpis
6. Kryteria wyboru oferty
Zamawiający udzieli zamówienia w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie
zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.
zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego
bezstronności i obiektywności w stosunku do oferentów.
Za najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę zamawiający uzna ofertę z największą ilością
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Cena (ocena dokonywana będzie według poniższego wzoru) – waga 100%
ofertę z
Ponadto
jako brak
punktów.
7. Inne
a) Oferta powinna być ważna do dnia: 15.02.2015 r.
b) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie przewiduje możliwości
składania ofert częściowych.
c) W toku badania i oceny ofert zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich
wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert.
d) Oferent ponosi wszelkie koszty złożenia i przygotowania oferty.
Dodatkowych informacji udziela Pani Agnieszka Więckowska
[email protected] lub pod numerem telefonu: 63 240 77 90
pod
adresem
email:
Do zapytania ofertowego dołączony został formularz ofertowy (załącznik nr 1), na którym
rekomendowane jest składanie ofert.
Z poważaniem,
Izabela Napierała
Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki