APESIN KDR food

Komentarze

Transkrypt

APESIN KDR food
A2
APESIN
APESIN KDR
KDR food
food
Środek
czyszcząco
dezynfekujący
Flüssiger,
desinfizierender
Küchen-Schnellreiniger
do powierzchni kuchennych
bakterizid, fungizid, virusinaktivierend
Zusammensetzung:
Substancja
czynna w 100 g produktu: L-(+)-kwas mlekowy- 5,6g.
100 ganionowe
APESIN środki
KDR powierzchniowo
food enthalten:
5,6 g(5-15%).
L-(+)-Milchsäure,
Zawiera:
czynne
Wartość
- 15%
pH:5 ok.
0,5. anionische Tenside. pH-Wert ca. 0,5
Działanie:
Leistung:
APESIN KDR food to produkt przeznaczony do czyszczenia i dezynAPESIN
KDR wfood
bietet przetwórstwa
die ideale Lösung
fekcji
powierzchni
obszarach
żywności.für die in einem
Arbeitsgang
Sposób
użycia:durchzuführende Reinigung und Desinfektion im
lebensmittelverarbeitenden
Bereich.
Das drożdżopodobnych.
neue auf einem
Działa bakteriobójczo oraz bójczo wobec
grzybów
speziellen
Säurewirkstoff
basierende
eine
Roztwór
roboczy
należy przygotować
zgodnie zProdukt
poniższąermöglicht
tabelą. Przewirksame dezynfekcji
Entfernungw warunkach
selbst hartnäckiger
Fett-, wstępnego
Eiweiß- und
prowadzenie
czystych wymaga
Schmutzablagerungen
sowie mikrobiellen
usunięcia
brudu i kurzu z powierzchni
poddawanych Verunreinigungen.
dezynfekcji. Powierzchnie
po osiągnięciu
wymaganego
czasu dezynfekcji
całkowicie in
Wasserstein,
Kalk und
Kalkseifenrückstände,
Ablagerungen
wypłukać
wodą o
jakości wodyBrauereien,
pitnej. Czyszczone
powierzchnie
muMolkereien,
Bäckereien,
Winzereien
und sonstigen
sząlebensmittelverarbeitenden
być stale dobrze zwilżone (nanoszona
ilość roztworu
roboczego
Betrieben werden
mühelos
beseitigt.
(np.
40 ml/m²).
Przybory do czyszczenia
należy
oczyścić
wodą.und
Das
Wirkungsspektrum
von APESIN
KDRdobrze
food wurde
geprüft
W begutachtet
przypadku uporczywych
zanieczyszczeń:
Nanieść
koncentrat
na
:
pad,
gąbkę
lubRichtlinien
ściereczkęder
i przetrzeć
powierzchnię. Dezynfekcja na• nach
den
Liste DVG.
stępuje po 15 minutowym czasie działania w temperaturze pokojowej.
Użycie dozownika z ukośnym wypustem przy stosowaniu środka w postaci skoncentrowanej, umożliwia łatwe zwilżenie i czyszczenie trudno
dostępnych miejsc.
Działanie bakteDziałanie bójcze wobec
riobójcze
grzybów drożdżopodobnych
5 min
15 min
Warunki czyste
2%
2%
Warunki brudne
6%
25%
Zakres
stosowania:
• Gelistet
in der Lebensmittelherstellung-Liste des IHO.
Przeznaczony do stosowania we wszelkiego rodzaju kuchniach żywienia zbiorowego oraz kuchniach instytucji zdrowotnych, restauracji oraz
w przemyśle przetwórstwa żywności. Nadaje się do wszystkich powierzchni odpornych na działanie kwasów oraz urządzeń ze stali szlachetnej, tworzyw sztucznych, ceramiki, porcelany, szkła, lakierowanego drewna czy metalu oraz innych przedmiotów i materiałów przeznaczonych
do kontaktu
z żywnością. Nie
nadaje
• Gelistet
in der Viruzidie-Liste
des
IHO:się do stosowania na posadzkach z kamienia zawierających wapno i innych materiałach wrażliwych na działanie kwasów.
Pierwsza pomoc:
W przypadku niewłaściwego użycia oraz wystąpieniu symptomów lub
w wypadkach wątpliwych zasięgnąć rady lekarza.
Ebenfalls
gegen
Norovirus (konzentriert
/ 1 skóMin.).
W •kontakcie
ze wirksam
skórą: zdjąć
zanieczyszczoną
odzież. Narażoną
rę spłukać
obficie wodą.
Anwendungsbereich:
In allen Großküchen sowie in Küchen von GesundheitsArt. Nr 0709818 1 l butelka/10 szt. w kartonie
einrichtungen, Restaurants und Gaststätte und in der
Art. Nr 0709819 10 l kanister
Best.-Nr:
0709819
10L
Podmiot
odpowiedzialny:
Werner
& Mertz POLSKA
Sp. z o.o. 05-270 Marki, ul. Okólna
Best.-Nr:
0709818
10 x40,1L
tel. 22 771 46 72, fax 22 614 17 54; www.werner-mertz.pl
Best.-Nr: 0409821
200L
Werner & Mertz GmbH, Rheinallee 96, D-55120 MAINZ
Tel./Fax
0049GmbH
6131 ·964-01/0049
964-2494
Tana
- Chemie
Rheinallee 96 6131
· D-55120
Mainz , Tel.: +49-(0) 6131964-03 · Fax: +49-(0) 6131-964-24 14 · [email protected] · www.tana.de
Industrie.
Fürprzez
sämtliche
säurefesten
Wlebensmittelverarbeitenden
kontakcie z oczami: Oczy przemywać
wodą
10-15 minut
(trzyOberflächen,
ausniepodrażnione
Edelstahl, Kunststoff,
Keramik,
mać
oczy szerokoEinrichtungen
otwarte). Chronić
oko. W razie
poPorzellan,
Glas,
lackiertem
Holz sterylny
oder Metall
sowie sonstige
trzeby
zdjąć szkła
kontaktowe.
Założyć
opatrunek.
dem Lebensmittel-,
WBedarfsgegenstände
przypadku spożycia: gemäß
Nie wywoływać
wymiotów. Wypłukać usta
Bedarfsgegenständeund
Futtermittelgesetzbuch
geeignet.
Nicht
a następnie
popić woda. Nie
podawać
do picia mleka i napojów
alkoholowych.
Nie podawaćSteinbeläge
nic do ust osobie
für kalkhaltige
undnieprzytomnej.
andere säureempfindliche
WMaterialien
przypadku geeignet.
narażenia drogą oddechową: W przypadku narażenia
przenieść poszkodowanego na świeże powietrze. Zapewnić ciepło
i spokój. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości skonsulAnwendung:
tować się z lekarzem.
Zur Desinfektion innerhalb 5 Minuten und bei hartnäckigen
Informacje
o bezpieczeństwie:
Verschmutzungen:
Konzentrat auf Pad, Schwamm oder Lappen
Działa
drażniąco
na skórę.Nach
Ryzyko
geben
und wischen.
5 poważnego
Minuten Einwirkzeit
ist die
uszkodzenia
oczu.
Chronić
przed
dziećmi.
Unikać
Desinfektion vollzogen. Danach mit
Wasser abspülen. Bei
zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone
konzentrierter Anwendung können durch den Schrägausgießer
oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zaauch unzugängliche Stellen problemlos benetzt und gereinigt
sięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę
werden. przemyć dużą ilością wody. Usuwać
natychmiast
Je nach
anzuwendendem
Bereich
und gefordertem Wirkungsprodukt
i jego
opakowanie w sposób
bezpieczny.
spektrum
mit APESIN
KDR
food z.B.
2%ig wischen. Abhängig
Nosić
odpowiednie
rękawice
ochronne
i okulary
Reinigungsverfahren
und vorgegebener
Einwirkzeit mit
lubvom
ochronę
twarzy. W razie połknięcia
niezwłoczin porady
Trinkwasserqualität
nachspülen.
nieWasser
zasięgnij
lekarza – pokaż
opakowanie lub etykietę.
Stets auf vollständige Benetzung der zu reinigenden Oberflächen
Ekologia:
achten (Auftragsmenge
der Gebrauchslösung
mind.Dokładne
40ml/m²).
Zastosowane
w produkcie składniki
ulegają biodegradacji.
Reinigungsutensilien
gut
mit Wasser reinigen.
informacje
można uzyskać
indywidualnie.
Postepowanie z odpadami: utylizować zgodnie z obowiązującymi przeBesondere
Hinweise:
pisami.
Resztki
produktu wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem. OdReizend.
Reizt przekazać
die Haut. Gefahr
ernster Augenschäden.
Darf nicht
in die
padowy
produkt
uprawnionym
służbom – do punku
utylizavon Kindernodpadów.
gelangen.Opakowanie
Berührung mit
Augen usuwać
und der do
Haut
cjiHände
niebezpiecznych
po den
produkcie
vermeiden.przeznaczonych
Bei Berührung mit
den Augen
sofort gründlich
mitzanieWasser
kontenerów
na odpady
niebezpieczne.
Unikać
abspülen und
konsultieren. Abfälle und Behälter müssen in
czyszczenia
wodyArzt
i gleby.
gesicherter Weise beseitigt werden. Bei der Arbeit geeignete
Postać
produktu: płynny
Schutzhandschuhe
und koncentrat
Schutzbrille/Gesichtschutz
tragen.
Bei
Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett
Data ważności: 5 lat od daty produkcji
vorzeigen. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern.
Data
produkcji: na N-39090
opakowaniu
N-39088
Numer serii: na opakowaniu
Ökologie:
Zawartość: – 1 l butelka/10 szt. w kartonie
Dieses Produkt entspricht den gültigen gesetzlichen Regelungen
– 10 l kanister
über die Umweltverträglichkeit und die biologische Abbaubarkeit
Numer
pozwolenia:
4953/12
der enthaltenen
Waschrohstoffe.
Ośrodek Informacji Toksykologicznej
Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung
w Warszawie zuführen.
Dieses Produkt ist für den gewerblichen
tel. 22 619 66 54
Gebrauch bestimmt.
Produkt do użytku profesjonalnego
Desinfektionsmittel
sicher
verwenden.
Więcej informacji
na stronie:stetswww.werner-mertz.pl
Gebrauch
Kennzeichnung
Produktinformation lesen.
Produkt-Code: GD 0
Vor
und
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH • Neualmerstr. 13 • A-5400 Hallein
Tel.:+43-624587286 • Fax:+43-624587286535 • www.tana.at

Podobne dokumenty