Zał_ Nr 7 do sprawozdania

Transkrypt

Zał_ Nr 7 do sprawozdania
Załącznik Nr 7
do sprawozdania
Sprawozdanie
z realizacji zadań i wykorzystania środków finansowych z zakresu pomocy
społecznej przez MGOPS w Stąporkowie za 2008 rok.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie jest jednostką budżetową,
która wykonuje zadania zlecone oraz własne z zakresu pomocy społecznej zgodnie z ustawą
o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz.593 z późniejszymi
zmianami).
W myśl ustawy o pomocy społecznej prawo do ubiegania się o pomoc mają osoby
i rodziny bez dochodów lub o dochodach niższych niż 477 zł dla osoby samotnie
gospodarującej i 351 zł dla osoby w rodzinie.
Na realizację zadań zleconych i własnych Ośrodek wykorzystał w roku 2008 środki
finansowe następująco:
1. Domy pomocy społecznej
Dział
Rozdział
852
Paragraf
85202
Plan wg
Wykonanie
% wykonania
stanu na
na dzień
planu
dzień
31.12.2008r.
31.12.2008r.
4330
124 400,00
122 703,04
98,64
2. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
Dział
Rozdział
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
85212
85212
85212
85212
85212
85212
85212
85212
85212
85212
85212
85212
85212
85212
85212
85212
85212
Paragraf
3110
(od zas.)4110
4010
4040
(od prac.)4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4370
4410
4430
4440
4700
Plan wg
Wykonanie
% wykonania
stanu na
na dzień
planu
dzień
31.12.2008r.
31.12.2008r.
5 278 854,00 5 278 168,82
100,00
128 500,00
72 904,17
56,73
164 146,00
118 166,41
71,99
8 500,00
8 085,56
95,12
25 600,00
7 053,04
27,55
3 550,00
3 115,99
87,77
6 600,00
5 519,56
83,63
23 600,00
11 058,24
46,86
6 000,00
2 000,00
350,00
121,00
34,57
32 728,00
971,95
2,97
5 684,00
400,00
129,70
32,43
500,00
4 688,00
4 687,17
100,00
2 300,00
1 254,00
54,52
2
852
852
852
85212
85212
85212
4740
4750
3 000,00
3 000,00
5 700 000,00
386,45
5 511 622,06
12,88
96,70
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Dział
Rozdział
852
Paragraf
85213
%wykonanie
Wykonanie
Plan wg
planu
na dzień
stanu na
31.12.2008r.
dzień
31.12.2008r.
4130
62 449,00
62 449,00
100,00
4.Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowewłasne
Dział
Rozdział
Paragraf
852 (celowe)85214
852 (okres.)85214
852 (okr.wł)85214
852
85214
852
85214
3110
3110
3110
4300
Plan wg
Wykonanie
%wykonanie
stanu na
na dzień
planu
dzień
31.12.2008r.
31.12.2008r.
108 119,00
108 114,45
100,00
109 701,00
109 701,00
100,00
13 025,00
13 024,72
100,00
4 500,00
4 463,82
99,20
235 345,00
235 303,99
99,98
5.Zasiłki w naturze i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zlecone
Dział
Rozdział
852
Paragraf
85214
Plan wg
Wykonanie
%wykonanie
stanu na
na dzień
planu
dzień
31.12.2008r.
31.12.2008 r.
(stałe)3110
642 541,00
642 534,19
100,00
6.Ośrodki pomocy społecznej- zadania zlecone
Dział
Rozdział
852
85219
Paragraf
Plan wg
Wykonanie
%wykonanie
stanu na
na dzień
planu
dzień
31.12.2008r.
31.12.2008r.
4010
302 035,00
302 035,00
100,00
3
7.Ośrodki pomocy społecznej i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentoweśrodki własne.
Dział
Rozdział
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
Paragraf
85219
85219
85219
85219
85219
85219
85219
85219
85219
85219
85219
85219
85219
85219
85219
85219
85219
85219
85219
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4370
4410
4430
4440
4580
4700
4740
4750
%wykonanie
Wykonanie
Plan wg
planu
na dzień
stanu na
31.12.2008 r.
dzień
31.12.2008r.
170 266,00
170 265,87
100,00
31 170,00
31 169,08
100,00
81 922,00
81 921,54
100,00
12 715,00
12 713,18
100,00
520,00
520,00
100,00
15 545,00
15 536,74
99,95
21 170,00
21 169,76
100,00
770,00
764,94
99,34
500,00
285,00
57,00
31 420,00
31 357,09
99,80
9 954,00
9 953,17
100,00
2 000,00
1 498,95
74,95
400,00
354,00
88,50
12 234,00
12 233,19
100,00
5,00
4,35
87,00
5 508,00
5 125,00
93,05
1 000,00
629,04
62,90
2 392,00
2 391,58
100,00
399 491,00
397 892,48
99,60
8.Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej.
Dział
Rozdział
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
85220
85220
85220
85220
85220
85220
85220
85220
85220
85220
85220
Paragraf
4010
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4410
4430
4440
Plan wg
Wykonanie
%wykonanie
stanu na
na dzień
planu
dzień
31.12.2008r.
31.12.2008r.
6 000,00
2 553,00
360,00
3 000,00
1 000,00
1 000,00
1 500,00
200,00
100,00
850,00
16 563,00
-
4
9.Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Dział
Rozdział
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852
Paragraf
85228
85228
85228
85228
85228
85228
85228
85228
85228
85228
85228
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4280
4300
4410
4440
%wykonanie
Wykonanie
Plan wg
planu
na dzień
stanu na
31.12.2008r.
dzień
31.12.2008r.
3 100,00
3 015,00
97,26
821 868,00
802 912,20
97,69
38 237,00
38 236,91
100,00
141 916,00
141 915,30
100,00
20 850,00
20 259,99
97,17
7 486,00
7 485,46
100,00
4 804,00
4 804,00
100,00
1 700,00
1 500,00
88,24
3 677,00
3 676,10
99,98
48 277,00
48 276,98
100,00
1 091 915,00 1 072 081,94
98,18
10. „Pomoc państwa w dożywianiu”
Dział
Rozdział
852
Paragraf
85295
Plan wg
Wykonanie
% wykonanie
stanu na
na dzień
planu
dzień
31.12.2008 r.
31.12.2008r.
3110(zlec.)
420 000,00
420 000,00
100,00
11. Świadczenia społeczne – dożywianie
Dział
Rozdział
852
852
852
Paragraf
Plan wg
Wykonanie
%wykonanie
stanu na
na dzień
planu
dzień
31.12.2008r.
31.12.2008r.
85295
(dożyw.)3110
200 723,00
200 722,01
100,00
85295 (spr.pogrz.)3110
3 929,00
3 929,00
100,00
85295
204 652,00
204 651,01
100,00
Planowane wydatki budżetowe na 2008r. w całym dziale 852 - Opieka Społeczna
wyniosły 9 199 391,00 zł i zostały wykonane na kwotę 8 971 272,71 zł, co stanowi 97,52%
całorocznego budżetu.
Różnymi formami pomocy objętych zostało 1 558 rodzin.
3 osoby samotne, stare i schorowane przebywają w Domu Pomocy Społecznej w Końskich,
6 osób w Ośrodku Opiekuńczym „Barbara” w Wielkiej Wsi, 1 osoba w Domu Pomocy
Społecznej w Rudzie Pilczyckiej i 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Brodach, do ich
utrzymania dopłaca gmina.
5
Dla
103 osób Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy usługi opiekuńcze. Na
koniec 2008 roku w środowiskach pracowało 56 opiekunek domowych, w tym 11
zatrudnionych na czas nieokreślony, pozostałe w ramach prac interwencyjnych i robót
publicznych.
Planowane i wykonane dochody za 2008 rok.
w dziale 852 - Pomoc Społeczna
Rozdział
Paragraf
Plan
Wykonanie
85202-DPS
§ 0830
2 000,00
2 080,00
85219- utrzymanie ośrodka
§ 0920
900,00
1 773,24
§ 0690
89 000,00
88 621,78
§ 0830
110 300,00
110 275,63
202 200,00
202 750,65
85228- refundacja prac
interwencyjnych i robót
publicznych z PUP
85228- usługi opiekuńcze
RAZEM:
Ponadto planowano dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
w rozdziale 85212 § 2360 na kwotę 4 000,00 zł wykonano za rok 2008 – 12 164,39 zł.
Do Urzędu Miejskiego do dnia 31.12.2008r. przekazano kwotę 11 915,22 zł.
Sprawozdanie
z realizacji zadań i wykorzystania środków finansowych z zakresu Pomocy Społecznej
przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie w 2008 roku:
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie wykonuje zdania
zlecone oraz własne z zakresu pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej.
Za 2008 rok realizacja zadań i wykorzystanie środków przedstawiało się następująco:
Zadania zlecone:
-zasiłki stałe
210 osób
na kwotę
642 534,19 zł
-składki na ubezpieczenie zdrowotne
137 osób
na kwotę
62 449,00 zł
2126 osób
na kwotę
620 722,01 zł
470 osób
na kwotę
197 385,00 zł
1011osób
na kwotę
5 511 622,06 zł
-realizacja rządowego programu „Posiłek”
dla potrzebujących w tym:
-dożywianie dzieci i dorosłych
-świadczenia rodzinne wraz z dodatkami
i składkami emerytalno – rentowymi
6
Zadania własne:
-zasiłki celowe i pomoc w naturze
1093 osoby
na kwotę
125 602,99 zł
11 osób
na kwotę
122 703,04 zł
-zapewnienie miejsc w domach pomocy
społecznej
-usługi opiekuńcze
103 osoby
na kwotę
1 072 081,94 zł
-zasiłki okresowe
214 osób
na kwotę
109 701,00 zł
2 osoby
na kwotę
3 929,00 zł
-organizowanie pogrzebów
-utrzymanie ośrodka na kwotę
w tym środki własne gminy na kwotę
Razem
699 927,48 zł
397 892,48 zł
8 971 272,71 zł
Planowane wydatki budżetowe w 2008 roku wyniosły ogółem 8 971 272,71 zł
i zostały wykonane w wysokości 97,52 % całorocznego budżetu. Różnymi formami pomocy
objętych zostało 1 558 rodzin. Trzy samotne, stare i schorowane osoby przebywają w Domu
Pomocy Społecznej w Końskich, 6 osób w Ośrodku Opiekuńczym „Barbara” w Wielkiej Wsi,
1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej i 1 osoba w Domu pomocy
Społecznej w Brodach do ich utrzymania dopłaca gmina. Dla 103 osób Ośrodek Pomocy
Społecznej świadczy usługi opiekuńcze. Na koniec 2008 roku w środowiskach pracowało 56
opiekunek domowych, w tym 11 zatrudnionych na czas nieokreślony, pozostałe w ramach
prac interwencyjnych i robót publicznych.
SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
W 2008 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie
realizował projekt systemowy „Aktywna integracja osób bezrobotnych i uzależnionych od
alkoholu w gminie Stąporków” Działanie 7.1. PO KL .
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację rozwojową na w/w zadanie
w wysokości 184.884,50 zł oraz wkład własny 23.000,00 zł. Zrealizowano zadania na ogólną
kwotę 131.308,62 zł w tym na zadania inwestycyjne 13.993,86 zł.
W ramach projektu doposażono biuro projektowe, zakupiono biurka, krzesła, 2 zestawy
komputerowe, drukarkę laserową kolorową i czarno-białą, projektor oraz kserokopiarkę
z podajnikiem, utworzono stronę internetową dla MGOPS.
Udzielono pomocy finansowej dla osób uczestniczących w projekcie tj. 56 zasiłków celowych
i 2 zasiłki okresowe. Przeszkolono osoby na kursie „Opiekunki domowej” (18 kobiet).
Prowadzono szkolenia w grupach przez doradcę zawodowego i psychoterapeutę.
Kwota 76.575,88zł została zwrócona do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego
w dniu 31.12.2008r. jako niewykorzystane środki.
Zobowiązania na dzień 31.12.2008r. :
Wymagalne wyniosły zero złotych.
Niewymagalne wyniosły 112 862,30 zł.
Należności na dzień 31.12.2008r. :
Saldo należności dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych rozdział
85212§ 0970 i zapłata za 12/2008r. za usługi opiekuńcze rozdział 85228 §0830 wyniosła
43 594,87 zł.