SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA PREZYDIUM KOLEGIUM

Transkrypt

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA PREZYDIUM KOLEGIUM
Polski Związek Tenisowy
Kolegium Sędziów
ul. Żurawia 6/12
00 – 503 Warszawa
Warszawa, dnia 13 kwietnia 2014 r.
www.sedziowiepzt.pl
[email protected]
SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA PREZYDIUM KOLEGIUM SĘDZIÓW PZT
W dniu 13 kwietnia 2014 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Kolegium
Sędziów PZT w następującym składzie: Grzegorz Wójcik, Ariel Lisowski, Krzysztof Malczyk.
W trakcie posiedzenia dyskutowano zgodnie z przedstawionym poniżej porządkiem oraz podjęto
następujące decyzje:
1. Omówienie spotkania z firmą e-Ares sp. z o.o. w sprawie budowy strefy sędziego w ramach
Tenis Polski Online (TPO).
Krzysztof Malczyk przedstawił efekty spotkania z wykonawcą systemu informatycznego
PZT. Spotkanie, w którym oprócz przedstawicieli firmy uczestniczyła reprezentująca Dział
Wyszkolenia PZT Agnieszka Dziedzic, odbyło się w siedzibie PZT w dniu 12.04.2014 r.
Przedstawiona na nim została koncepcja stworzenia strefy sędziego PZT oraz wymaganych
funkcjonalności, jakie powinna zawierać (desygnacje, karta pracy, formularze zgłoszeniowe,
raportowanie). Na podstawie przeprowadzonej dyskusji zostało przygotowane i przesłane
zestawienie uwag i wymagań dotyczących poprawnego funkcjonowania strefy sędziego.
Firma przedstawiła ponadto propozycję finansową i merytoryczną dotyczącą utworzenia
w ramach Strefy modułu testowego dla sędziów, na podstawie przygotowanych uprzednio pytań.
Ustalono, że ewentualna decyzja Prezydium w tym zakresie zapadnie po zakończeniu
podstawowego etapu prac.
2. Desygnacje
Na podstawie przygotowanego i uprzednio rozesłanego członkom Prezydium KS
zestawienia zgłoszeń sędziów na turnieje w sezonie letnim dokonano desygnacji turniejowych na
miesiące lipiec-wrzesień. Z uwagi na brak możliwości uczestniczenia w posiedzeniu Anna Wagner
swoje propozycje przesłała drogą elektroniczną.
3. Zakończenie posiedzenia.
Sporządził:
Krzysztof Malczyk
Sekretarz Kolegium Sędziów PZT