Oficjalna nazwa: PGE Górnictwo i Energetyka

Komentarze

Transkrypt

Oficjalna nazwa: PGE Górnictwo i Energetyka
UNIA EUROPEJSKA
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29
42 670
E-mail: [email protected] Informacje i formularze on-line: http://simap.eu.int
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE
SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Oficjalna nazwa: PGE
Adres pocztowy: ul.
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
1 Maja 63
Miejscowość: Bełchatów
Kod pocztowy: 97-400
Kraj: PL
Punkt kontaktowy: Biuro
zakupów
Osoba do kontaktów: Anna Galoch
Tel.: 44
735 3513
E-mail: [email protected]
Faks: 44
735 15 04
Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres podmiotu zamawiającego (URL): WWW.PGEGIEK.PL
Adres profilu nabywcy (URL): ______________________________
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny:
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod
adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny:
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny:
I.2) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii
cieplnej
Sektor wodny
Usługi pocztowe
Sektor elektroenergetyczny
Usługi kolejowe
Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej
Miejski transport kolejowy, tramwajowy,trolejbusowy
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
lub autobusowy
Działalność dotycząca portów wodnych
Działalność dotycząca portów lotniczych
ZAŁĄCZNIK A
DODATKOWE ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający Zawarcie
umów ramowych na świadczenie usług
prawnych
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług (Wybrać
wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi
zamówienia lub zakupu)
a) Roboty budowlane
b) Dostawy
Wykonanie
Kupno
Zaprojektowanie i wykonanie
Dzierżawa
Wykonanie, za pomocą dowolnych
Najem
c) Usługi
Kategoria usługi: nr 21
środków, obiektu budowlanego
Leasing
odpowiadającego wymogom
Połączenie powyższych form
określonym przez podmiot
zamawiający
(w przypadku usług kategorii 1-27 zob. załączniki XVIIA i XVIIB dyrektywy 2004/17/WE)
Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS PL112
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
Utworzenia Dynamicznego Systemu Zakupów (DSZ)
Zawarcia umowy ramowej
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba ___ lub, jeżeli dotyczy, maksymalna liczba 20
uczestników planowanej umowy ramowej
Okres obowiązywania umowy ramowej:
Okres w latach: 4 lub miesiącach: ___
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (podać wyłącznie dane liczbowe):
Szacunkowa wartość bez VAT: ________ Waluta: EUR
lub Zakres: między 387 000,00 a ________ Waluta: EUR
Częstotliwość zamówień, które mają być udzielane (jeżeli jest znana): W
miarę istniejących potrzeb Zamawiającego.
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem
zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług
prawnych na rzecz Zamawiającego, w zakresie obszarów prawnych związanych z prowadzoną przez
Zamawiającego działalnością, w oparciu o każdorazowe skonkretyzowane zlecenia. Przez usługę prawną
rozumie się w szczególności:
1) sporządzanie analiz i opinii prawnych oraz udzielanie porad prawnych zarówno w formie pisemnej jak
i ustnej,
2) opracowywanie projektów pism, kontraktów, porozumień i innych dokumentów,
3) zastępstwo procesowe oraz reprezentowanie Spółki, w szczególności przed sądami, organami i
urzędami państwowymi a także innymi podmiotami, na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez
Spółkę,
4) udzielanie porad prawnych z zakresu funkcjonowania Spółki i wsparcie w obsłudze jej organów,
5) udział w spotkaniach i negocjacjach.
Obsługa prawna świadczona przez Wykonawcę obejmować będzie dziedziny prawa, określone w
umowach ramowych, uzgodnione w treści poszczególnych zleceń i związane z prowadzoną przez Spółkę
działalnością, w szczególności:
1. prawo energetyczne,
2. prawo spółek handlowych z uwzględnieniem ładu korporacyjnego,
3. prawo gospodarcze,
4. prawo cywilne,
5. prawo pracy, w tym zbiorowe prawo pracy,
6. prawo konkurencji i koncentracji przedsiębiorców,
7. prawo autorskie i patentowe,
8. prawo administracyjne,
9. prawo ochrony środowiska,
10. prawo telekomunikacyjne,
11. prawo budowlane,
12. pomoc publiczna,
13. prawo Unii Europejskiej w zakresie konkurencyjności i pomocy publicznej,
14. prawo zamówień publicznych,
15. prawo finansowe,
16. prawo podatkowe,
17. zagadnienia związane z prywatyzacją i restrukturyzacją w tym także sprawy dotyczące czynnika
społecznego, problematyka konwersji akcji;
18. postępowania arbitrażowe
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Słownik główny
Główny przedmiot
Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
79110000
Przedmioty dodatkowe
II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
tak
nie
II.1.8) Podział na części (dla przedstawienia poszczególnych części zamówienia należy wypełnić załącznik B w liczbie
odpowiadającej liczbie części)
tak
nie
Jeżeli tak, oferty należy składać w odniesieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole):
tylko jednej części
jednej lub więcej części
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
tak
wszystkich części
nie
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wartość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy) powyżej
387.000 EUR
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe): ________ Waluta: EUR
lub Zakres: między ________ a ________ Waluta: _____
II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy)
tak
nie
Jeżeli tak, proszę podać opis takich opcji:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji: w miesiącach: ___ lub dniach: ___ (od udzielenia
zamówienia)
Liczba możliwych okresów odnawiania zamówienia (jeżeli dotyczy): ___ lub Zakres: między ___ a ___
Jeżeli są znane, w przypadku odnawialnych zamówień, szacunkowe ramy czasowe publikacji zaproszeń do ubiegania się o
zamówienie: w miesiącach: ___ lub dniach: ___ (od udzielenia zamówienia)
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 48 lub dniach: ___ (od udzielenia zamówienia)
lub Rozpoczęcie ______________________________
Zakończenie ______________________________
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy) Zamawiający
odstępuje od obowiązku żądania wadium na
podstawie art. 5 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
nie dotyczy
III.1.3) Forma prawna jaką powinna przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie (jeżeli dotyczy)
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dołączają oni do oferty
dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść Pełnomocnictwa powinna
dokładnie określać zakres umocowania, w tym ewentualnie prawo do udzielania dalszych
pełnomocnictw. Wszystkie pełnomocnictwa załączone do oferty powinny być złożone w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawców. W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te
podmioty.
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega wykonanie zamówienia (jeżeli dotyczy)
tak
nie
Jeżeli tak, opis szczególnych warunków:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
I. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający
wymaga dołączenia do oferty następujących dokumentów:
a) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści zgodniej z zał. nr 3 do SIWZ,
b) dokumentów określonych w pkt VI.1 lit. a)-d) SIWZ
II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, Zamawiający wymaga
dołączenia do oferty następujących dokumentów:
1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do
osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
2. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
3. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
4. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o treści zgodnej z załącznikiem nr.4 do
SIWZ.
III. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone
w pkt VI.1 lit. a)-d) SIWZ mogą być spełnione przez jednego, kilku lub łącznie przez wszystkich
Wykonawców. Każdy z Wykonawców musi jednak oddzielnie udokumentować brak podstaw do
wykluczenia. Dodatkowo dołączają do oferty dokument ustanawiający pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Treść Pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres
umocowania, w tym ewentualnie prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw. Wszystkie
pełnomocnictwa załączone do oferty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawców. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust.
2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są
poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
IV. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VI.3 SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
V. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VI.5 SIWZ , zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
VI. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
VII. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia/nie
spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów (jeżeli dotyczy):
Sytuacji ekonomicznej i finansowej – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż
posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 2 mln euro lub
równowartość tej kwoty w PLN przeliczoną według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu
publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek wymaganej sytuacji ekonomicznej Zamawiający
wymaga złożenia opłaconej polisy OC, a w przypadku jej braku, innego dokumentu, potwierdzającego,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.
III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów (jeżeli dotyczy):
a) Doświadczenia – warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, świadczył bądź świadczy usługi doradztwa prawnego w obszarach prawa wchodzących w zakres
niniejszego zamówienia, na rzecz podmiotu będącego spółką kapitałową, działającego w sektorze
paliwowo-energetycznym.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający
wymaga złożenia oświadczenia zawierającego listę wykonanych bądź świadczonych usług ze
wskazaniem daty lub okresu ich wykonywania, podmiotu na rzecz którego były/są wykonywane oraz
obszaru prawa, którego usługa dotyczy.
b) Personelu - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca zapewni personel zdolny do realizacji
zleceń wynikających z udzielenia zamówienia na podstawie przedmiotowej umowy ramowej, w liczbie
min. 4 osób z tytułem zawodowym adwokata lub radcy prawnego, wpisanych na listę adwokatów lub
radców prawnych prowadzoną przez właściwą Okręgową Radę Adwokacą lub Okręgową Izbę Radców
Prawnych, posługujących się biegle j. polskim, posiadających min. trzyletni staż zawodowy i
doświadczenie w jednym lub kilku obszarach wchodzących w zakres niniejszego zamówienia.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga złożenia wykazu osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z określeniem ich kwalifikacji zawodowych, stażu
zawodowego oraz rodzaju stosunku prawnego łączącego wskazane osoby z Wykonawcą (podstawa
dysponowania osobami).
c) Zdolności technicznej – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca zapewni zdolność
niezwłocznego podjęcia obsługi zlecenia w ciągu 24 godzin od przyjęcia zlecenia i wykonywania go w
ramach minimum 100 godzin pracy miesięcznie.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia w powyższej sprawie.
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy)
tak
nie
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
tak
nie
Jeżeli tak, odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
Ustawa o radcach prawnych i Prawo o adwokaturze
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi
tak
nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
Negocjacyjna
Kandydaci zostali już zakwalifikowani
tak
nie
Jeżeli tak, proszę podać nazwy i adresy zakwalifikowanych
już wykonawców w pkt VI.3) Informacje Dodatkowe
Ograniczona
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pola)
Najniższa cena
lub
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od
najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub do negocjacji
Kryteria
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Waga
tak
nie
Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy) FZ.290-11/11
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
tak
nie
Jeżeli tak,
Okresowe ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o profilu nabywcy
Numer ogłoszenia w Dz.U.: ______________________________ z dnia ______________________________
Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)
Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia
2011/S 134-223281 (2011-06-15)
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem DSZ)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
______________________________
Dokumenty odpłatne
tak
nie
Jeżeli tak, cena (podać wyłącznie dane liczbowe): ______________________________ Waluta: _____
Warunki i sposób płatności:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2011-08-16 10:00
IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
ES
CS
DA
SK
SL
FI
DE
ET
EL
EN
FR
IT
LV
LT
HU
MT
NL
PL
PT
SV
Inne: ______________________________
IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta)
Do: ______________________________
LUB Okres w miesiącach: ___ i/lub dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.7) Warunki otwierania ofert
Data: (dd/mm/rrrr) Godzina: 2011-08-16
12:00
Miejsce (jeżeli dotyczy)
PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów, ul. Energetyczna 7, 97-406 Bełchatów 5, budynek u-11,
piętro VII, sala 808
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy)
tak
nie
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy)
tak
nie
Jeżeli tak, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
tak
nie
Jeżeli tak, odniesienie do projektów i/lub programów:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes
Adres pocztowy: ul.
Urzędu Zamówień Publicznych
Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: PL
E-mail: [email protected]
Tel.: +48
(22) 458 77 77, 458 78 01
Adres internetowy(URL): www.uzp.gov.pl
Faks: +48(022)
458 77 00
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa: ____________________________________________________________
Adres pocztowy: ____________________________________________________________
Kod pocztowy: ______
Miejscowość:
Kraj: _____
__________________________
____
E-mail: ______________________________
Tel.: ____________________
Adres internetowy(URL):
Faks: ____________________
______________________________
VI.4.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przysługują następujące środki
prawne: odwołanie, skarga do sądu. W sprawie środków ochrony prawnej dostępnych Wykonawcom, w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy Działu VI Środki ochrony
prawnej, art. 179 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa
Adres pocztowy: ul.
Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: PL
E-mail: [email protected]
Tel.: +48
Adres internetowy(URL):
Faks: +48
______________________________
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 2011-07-22
(22) 458 78 01
(022) 458 78 00