Monitoring mediów - Work Service Express

Transkrypt

Monitoring mediów - Work Service Express
METRO
2011-04-04
W Holandii zarobisz na dom
•MB Jest ciężko, ale w kraju
też było - mówią Polacy, któ­
rzy wybrali zarobek w krai­
nie tulipanów. Jednak płaca
minimalna jest tam prawie
cztery razy większa od naszej,
a żeby się dorobić, nie trzeba
skończyć studiów
Holandia - Polska:
koszty życia
czynsz w dużych miastach:
Holandia (Haga): 3 pokoje
(68 m kw.) na obrzeżach plus media
- do 700 euro (2786 zt)
dane Work Express
On jest spawaczem, ona skończy­
ła handlówkę. Oboje po trzydziest­
ce, są spod Łodzi. Przez kilka osta­
tnich lat pracowali w Polsce. On ła­
pał fuchy, wychodziło kilkaset zło­
tych miesięcznie, ona zahaczyła się
w sklepie z ubraniami - na rękę
miała 1200 zł. Za wspólne 2 tysiące
mogli jakoś przeżyć, ale tylko dla­
tego, że mieszkają w domu rodzi­
ców, w jednej części bliźniaka.
-Druga stoi pusta, mamy ją „tylko"
urządzić. Dwa lata mąż pracował
w Wielkiej Brytanii, wystarczyło na
zrobienie jednego piętra. Wypłuka­
liśmy się z pieniędzy nie chcemy za­
rabiać marnie, więc wyjeżdżamy.
Teraz do Holandii, mamy tam zna­
jomego. Mąż siedzi tam już od stycz­
nia, ja dojadę w czerwcu. Będziemy
pracować w swoich zawodach, nie
wiem, kiedy wrócimy Jeżeli czło-
wiek ciężko pracuje za granicą, zaciśnie pasa, przesiądzie się z samo­
chodu na rower, może się dorobić.
W Polsce moich znajomych, nawet
tych z dyplomami, stać tylko na kre­
dyt na mieszkanie - opowiada Ewa.
Polska (Warszawa): 3 pokoje
(ok. 70 m kw.) na obrzeżach (np. Bia­
łołęka, Bemowo, Wilanów-Zawady,
Ursus) - od 1800 zt do 2200 zt
dane agencji nieruchomości Home Broker
benzyna 95
H: 1,67 euro (6,64 zl)
P: nawet 5,5 zt
H: supermarket C1000: 3 chleby (ra­
zem w promocji) - 2,55 euro
(10,14 zt), 100 gr wędliny - 1 , 2 1 euro
(4,82 zt), 2 paczki warzyw 400 gr
- 1,99 euro (7,9 zt),
P: hipermarket Carrefour: bochenek
chleba - ok. 3 zt, 500 gr mięsa mie­
lonego - 4,29 zt, 2 paczki wtoszczyzny - 2,99 zt + 1 grosz (promocja)
W ten weekend
wyjechało 70 Polaków
Nie tylko Ewę z mężem ciągnie do
Holandii. - W ten weekend wyjecha­
ło od nas 70 osób - potwierdza Aga­
ta Abramowicz z biura pośrednic­
twa pracy Beetsma. Przez ostatnie
10 lat za granicą pracował co dzie­
siąty dorosły Polak. To ponad 3 mln
obywateli. Z tego 9 proc. wybierało
Holandię - wynika z badań CBOS
z 2010 r. Kraina tulipanów jest
czwarta wśród państw, do których
najchętniej migrujemy zarobkowo.
Wyprzedzają ją Niemcy (39 proc.),
Wielka Brytania (22 proc.) i Wło­
chy (11 proc.).
Z badań wynika, że do pracy wy­
jeżdżają wszyscy - od magistrów
przez osoby z wykształceniem śred­
nim (13 proc.), zasadniczym zawo­
dowym (14 proc.) i podstawowym
(4 proc).
Skąd popularność Holandii?
w pełnym wymiarze czasu, nie mo­
że zarabiać mniej niż 1317 euro
brutto miesięcznie - mówi Artur
Ragan. Przy kursie 1 zł - 3,98 euro
daje to ok. 5242 zł brutto. A polska
płaca minimalna wynosi 1386 zł
brutto. - Minimalna stawka w pra­
cy tymczasowej to 8,51 euro brut­
to za godzinę - kontynuuje eks­
pert. Przeliczamy: to 33,87 zł. Tym­
czasem w Polsce stawka godzino­
wa w pracy tymczasowej zaczyna
się od 8 zł brutto.
Polacy w Holandii najczęściej pra­
cują w magazynach (pakują telewi­
zory książki, ciastka), segregują od­
pady opiekują się dziećmi. W mia­
stach atrakcyjnych turystycznie za­
rabiają w hotelach i restauracjach.
- Sporo dobrych ofert jest w prze­
myśle spożywczym, np. dla rzeźników, wykrawaczy lub pracowników
produkcji w wytwórni konserw. Do­
stają od 8,51 do 10,5 euro brutto za
godzinę - dodaje Artur Ragan.
Nasze ptace minimalne
Zasada jest prosta: im praca jest
to różne bajki
cięższa, im bardziej wymaga kon­
Ludzi przyciągają do Holandii kretnych umiejętności albo poświę­
przede wszystkim dobre zarobki. cenia czasu w weekendy, tym wyż­
- Zgodnie z holenderskim prawem sza pensja.
lolanta Nowak
osoba mająca 23 lata, pracująca
- Ma otwarty rynek zatrudnienia
(dla nas od 1 maja 2007 roku), roz­
winięty system pośrednictwa pra­
cy, więc nie trzeba jechać w ciem­
no, i duży wybór ofert w porówna­
niu z innymi krajami. Pracę może
tam znaleźć i doświadczony spa­
wacz, i student jadący na wakacje
- ocenia Katarzyna Tokarek z ho­
lenderskiego biura pośrednictwa
pracy SBA Euro.
Chętnych do wyjazdu może jesz­
cze przybyć. - Ciekawym efektem
ubocznym otwarcia niemieckiego
rynku pracy może być wzrost wy­
nagrodzeń w niektórych branżach
w Holandii. Tamtejsi pracodawcy
wiedzą, że Polacy będą mogli zna­
leźć równie dobrze płatną pracę
w Niemczech, czyli bliżej domu.
Co zrobią, żeby ich zatrzymać?
- zastanawia się Artur Ragan
z agencji pracy tymczasowej Work
Express.

Podobne dokumenty