Przedmiar Strona 3/47 Budowa boisk

Transkrypt

Przedmiar Strona 3/47 Budowa boisk
Gmina Brzeźnica
Przedmiar
Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z ogrodzeniem w miejscowościach : Sosnowice, Łączany, Tłuczań
Nr
1
2
3
Podstawa
Strona 3/47
Opis robót
Jm
1. BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWO - REKREACYJNEGO W SOSNOWICACH
1.1. Warstwa filtracyjna
Kalkulacja Wykonanie warstwy filtracyjnej boiska o wym. 44,2x28,2 m z pospółki gr. 20 cm. W wycenie
indywidualn należy uwzględnić : wykop, odwóz nadmiaru ziemi na odległość 10 km, profilowanie wraz z
a
zagęszczeniem terenu pod warstwy filtracyjne, wykonanie warstw filtracyjnych z pospółki
KNR 2-01
0121/01
KNR 2-01
0126/01
1.2. Boisko wielofunkcyjne
1.2.1. Roboty przygotowawcze
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod boisko
wielofunkcyjne
(44,20*28,2)/10000
razem
1.2.2. Podbudowy
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki
44,2*28,2
razem
4
KNR 2-01
0126/02
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm
grubości humusu (ponad 15cm) - dodatek za 10 cm
(Krotność= 2)
5
KNR 2-01
0206/05
Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności
łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odleglość do
1,0km
44,2*28,2*0,20
razem
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości
transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad
1km po drogach utwardzonych
(Krotność= 4)
6
KNR 2-01
0214/04
7
KNR 2-31
0103/04
8
KNR 2-28
0702/01
Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kategorii I-IV
44,2*28,2
razem
Analogia. Ułożenie warstwy geowłókniny na dnie wykopu.
28,2*44,2
razem
9
KNR 2-31
0114/01
11
12
13
KNR 2-23
0110/01
KNR 2-23
0110/03
KNR 2-23
0110/04
KNR 2-31
0402/03
kpl
1,000
ha
ha
0,125
0,125
m2
m2
1.246,440
1.246,440
m2
1.246,440
m3
m3
249,288
249,288
m3
249,288
m2
m2
1.246,440
1.246,440
m2
m2
1.246,440
1.246,440
m2
m2
1.232,000
1.232,000
m2
m2
1.232,000
1.232,000
m2
m2
1.232,000
1.232,000
m2
-1.232,000
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm
44,0*28,0
10
Ilość
razem
Warstwa dolna grubości 15cm podbudowy z kruszyw łamanych, z transportem samochodowym
materiałów. Tłuczeń kamienny 31,5-63mm
44,0*28,0
razem
Warstwa górna o grubosci 5cm podbudowy z kruszyw łamanych, z transportem
samochodowym materiałów. Tłuczeń łamany 0-31,5mm
44,0*28,0
razem
Dodatek lub potrącenie za każdy 1cm różnicy grubości górnej warstwy podbudowy z kruszyw
łamanych, z transportem samochodowym materiałów - potrącenie za 1 cm
1.2.3. Obrzeża
Ława betonowa zwykla pod obrzeża. Beton B-10
Gmina Brzeźnica
Przedmiar
Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z ogrodzeniem w miejscowościach : Sosnowice, Łączany, Tłuczań
Nr
14
15
16
17
Podstawa
Strona 4/47
Opis robót
Jm
(44,0+28,0)*2*0,03
m3
m3
4,320
4,320
m
m
144,000
144,000
m2
m2
1.232,000
1.232,000
dól
8,000
m3
m3
1,280
1,280
szt
4,000
szt
2,000
szt
2,000
szt
2,000
szt
2,000
szt
2,000
dól
dól
36,000
36,000
m3
m3
5,760
5,760
m3
m3
5,760
5,760
razem
KNR 2-31 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem
0407/05 spoin zaprawą cementową
(44,0+28,0)*2
razem
1.2.4. Nawierzchnia
Kalkulacja Nawierzchnia sportowa poliuretanowa gumowa o gr. warstwy 13 mm - układana na warstwie
indywidualn elastycznej o gr. 35mm wykonanej z mieszanki kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i
a
spoiwa PU. Cały system zamontowany na podłożu z kruszywa. Na wykonanej nawierzchni
należy pomalować linie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
44,0*28,0
razem
1.2.5. Wyposażenie boiska
KNR 2-01 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m w gruncie kategorii IV
0312/11
KNR 2-23
0308/02
Fundamenty betonowe z betonu żwirowego o objetości do 0,30m3. Beton B-20
0,40*0,40*1,00*8
razem
18
KNR 2-23
0309/05
Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej
19
KNR 2-23
0309/02
Osadzenie tulei do słupków i stojaków do siatkówki, tenisa
20
KNR 2-23
0309/06
Osadzenie tulei do słpków i stojaków do koszykówki
21
KNR 2-23
0310/06
Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek stalowo-drewnianych do piłki
ręcznej wraz z siatkami
22
KNR 2-23
0310/02
Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojaków do siatkówki i tenisa z
krzesłem sędziowskim wraz z siatką do siatkówki z PE 2 mm ze sznura nylonowego
23
KNR 2-23
0310/04
Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojaków metalowych do koszykówki
wraz z tablicą epoksydową ocynkowaną, obręczą ocynkowaną i siatkami łańcuchowymi do
obręczy
24
KNR 2-01
0312/11
1.3. Ogrodzenie
Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i glebokosci do 1,0m w gruncie kategorii IV
(12+6)*2
25
KNR 4-01
0108/07
razem
Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odleglość do 1km, grunt kategorii IV
0,40*0,40*1,00*36
26
KNR 4-01
0108/08
razem
Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
(Krotność= 2)
0,40*0,40*1,00*36
27
KNR 2-02
0203/01
Ilość
razem
Analogia. Stopy fundamentowe betonowe o objetości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu.
Beton B-20. W wykonanej stopie fundamentowej należy osadzić tuleję metalową 90x90mm
długości 50cm do słupków ogrodzenia w ilości 36szt. Uwaga: W nakładach na M należy
uwzględnić tuleje jak wyżej.
Gmina Brzeźnica
Przedmiar
Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z ogrodzeniem w miejscowościach : Sosnowice, Łączany, Tłuczań
Nr
28
29
Podstawa
KNR 2-23
0401/03
KNR 2-23
0401/04
Opis robót
Jm
0,40*0,40*1,00*36
m3
m3
5,760
5,760
m
m
144,000
144,000
m
144,000
szt
1,000
szt
1,000
ha
ha
0,037
0,037
m2
m2
360,000
360,000
m2
m2
360,000
360,000
m2
-360,000
m
m
78,000
78,000
m3
m3
2,340
2,340
m
m
78,000
78,000
m2
m2
360,000
360,000
razem
Ogrodzenie boiska z siatki stalowej powlekanej o wymiarach oczka 35mmx35mm, na słupkach z
rur stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo o wymiarach 76x2,9mm o rozstawie co
4,0m. Wysokość docelowa 4,00m. Siatkę należy zamocować za pomocą linek stalowych
ocynkowanej powlekanej fi 2,6/4mm w rozstawie co 1,0m. Słupki narożne należy podeprzeć
zastrzałami z profili jak dla ogrodzenia w ilości 8szt.
(28+44)*2
razem
Dodatek za nastepny 1m wysokości ogrodzenia boiska z siatki na słupkach z ksztaltowników
stalowych o rozstawie 3,0m i wysokości ponad 3m. Uwaga: W nakładach przyjąć tylko
robociznę, materiał ujać w pozycji podstawowej.
30
KNR 2-23
0402/02
Montaż bramy dwuskrzydłowej. Szerokość skrzydeł 2x150 cm i wysokość 200cm.
31
KNR 2-23
0402/03
Furtka o wymiarach 100x200cm
32
33
34
35
36
KNR 2-01
0121/01
KNR 2-31
0103/04
KNR 2-23
0110/03
KNR 2-23
0110/04
KNR 2-31
0401/02
Strona 5/47
2. BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWO - REKREACYJNEGO W TŁUCZANI
2.1. Boisko wielofunkcyjne
2.1.1. Roboty przygotowawcze
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod boisko
wielofunkcyjne
(24,2*15,2)/10000
razem
2.1.2. Podbudowy
Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kategorii I-IV
24,0*15,0
razem
Warstwa górna o grubosci 5cm podbudowy z kruszyw łamanych, z transportem
samochodowym materiałów. Tłuczeń łamany 0-31,5mm
24,0*15,0
razem
Dodatek lub potrącenie za każdy 1cm różnicy grubości górnej warstwy podbudowy z kruszyw
łamanych, z transportem samochodowym materiałów - potrącenie za 1 cm
2.1.3. Obrzeża
Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod obrzeża i ławę
(24+15)*2
razem
37
KNR 2-31
0402/03
Ława betonowa zwykla pod obrzeża. Beton B-10
(24,0+15,0)*2*0,03
38
39
Ilość
razem
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową
(24,0+15,0)*2
razem
2.1.4. Nawierzchnia
Kalkulacja Nawierzchnia sportowa poliuretanowa gumowa o gr. warstwy 13 mm - układana na warstwie
indywidualn elastycznej o gr. 35mm wykonanej z mieszanki kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i
a
spoiwa PU. Cały system zamontowany na podłożu z kruszywa. Na wykonanej nawierzchni
należy pomalować linie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
24,0*15,0
razem
KNR 2-31
0407/05
Gmina Brzeźnica
Przedmiar
Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z ogrodzeniem w miejscowościach : Sosnowice, Łączany, Tłuczań
Nr
Podstawa
40
KNR 2-01
0312/11
41
KNR 2-23
0308/02
Strona 6/47
Opis robót
Jm
2.1.5. Wyposażenie boiska
Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m w gruncie kategorii IV
razem
KNR 2-23
0309/05
KNR 2-23
0309/02
Osadzenie tulei do słupków i stojaków do siatkówki, tenisa
44
KNR 2-23
0309/06
Osadzenie tulei do słpków i stojaków do koszykówki
45
KNR 2-23
0310/06
Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek stalowo-drewnianych do piłki
ręcznej wraz z siatkami
46
KNR 2-23
0310/02
Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojaków do siatkówki i tenisa z
krzesłem sędziowskim wraz z siatką do siatkówki z PE 2 mm ze sznura nylonowego
48
KNR 2-23
0310/04
KNR 2-01
0312/11
KNR 4-01
0108/07
KNR 4-01
0108/08
razem
Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odleglość do 1km, grunt kategorii IV
razem
Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
(Krotność= 2)
0,40*0,40*1,00*22
51
52
53
KNR 2-02
0203/01
KNR 2-23
0401/03
KNR 2-23
0401/04
1,280
1,280
szt
4,000
szt
2,000
szt
2,000
szt
2,000
szt
2,000
szt
2,000
dól
dól
22,000
22,000
m3
m3
3,520
3,520
m3
m3
3,520
3,520
m3
m3
3,520
3,520
m
m
78,000
78,000
m
78,000
2.2. Ogrodzenie
Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i glebokosci do 1,0m w gruncie kategorii IV
0,40*0,40*1,00*22
50
m3
m3
Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojaków metalowych do koszykówki
wraz z tablicą epoksydową ocynkowaną, obręczą ocynkowaną i siatkami łańcuchowymi do
obręczy
(7+4)*2
49
8,000
Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej
43
47
dól
Fundamenty betonowe z betonu żwirowego o objetości do 0,30m3. Beton B-20
0,40*0,40*1,00*8
42
Ilość
razem
Analogia. Stopy fundamentowe betonowe o objetości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu.
Beton B-20. W wykonanej stopie fundamentowej należy osadzić tuleję metalową 90x90mm
długości 50cm do słupków ogrodzenia w ilości 22szt. Uwaga: W nakładach na M należy
uwzględnić tuleje jak wyżej.
0,40*0,40*1,00*22
razem
Ogrodzenie boiska z siatki stalowej powlekanej o wymiarach oczka 35mmx35mm, na słupkach z
rur stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo o wymiarach 76x2,9mm o rozstawie co
4,0 i 3,0m. Wysokość docelowa 4,00m. Siatkę należy zamocować za pomocą linek stalowych
ocynkowanej powlekanej fi 2,6/4mm w rozstawie co 1,0m. Słupki narożne należy podeprzeć
zastrzałami z profili jak dla ogrodzenia w ilości 8szt.
(24,0+15,0)*2
razem
Dodatek za nastepny 1m wysokości ogrodzenia boiska z siatki na słupkach z rur stalowych o
rozstawie 3,0m i wysokości ponad 3m. Uwaga: W nakładach przyjąć tylko robociznę, materiał
ujać w pozycji podstawowej.
Gmina Brzeźnica
Przedmiar
Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z ogrodzeniem w miejscowościach : Sosnowice, Łączany, Tłuczań
Nr
Podstawa
Opis robót
54
KNR 2-23
0402/02
Montaż bramy dwuskrzydłowej. Szerokość skrzydeł 2x150 cm i wysokość 200cm.
55
KNR 2-23
0402/03
Furtka o wymiarach 100x200cm
56
57
58
59
60
3.2. Boisko wielofunkcyjne
3.2.1. Roboty przygotowawcze
KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod boisko
0121/01 wielofunkcyjne
(25,20*15,2)/10000
razem
3.2.2. Roboty rozbiórkowe
KNR AT-03 Mechaniczna rozbiórka z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km nawierzchni
0104/01 bitumicznej o grubości 4cm
15,0*25,0
razem
KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie
1103/05 ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km
odległości wraz z kosztami utylizacji
(Krotność= 5)
KNR 2-01
0206/05
KNR 2-01
0214/04
62
KNR 2-31
0103/04
KNR 2-28
0702/01
3.2.3. Podbudowy
Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności
łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odleglość do
1,0km
25,2*15,2*0,25
razem
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości
transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad
1km po drogach utwardzonych
(Krotność= 4)
Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kategorii I-IV
25,2*15,2
razem
Analogia. Ułożenie warstwy geowłókniny na dnie wykopu.
25,2*15,2
64
65
66
Jm
Ilość
szt
1,000
szt
1,000
kpl
1,000
ha
ha
0,038
0,038
m2
m2
375,000
375,000
m2
375,000
m3
m3
95,760
95,760
m3
95,760
m2
m2
383,040
383,040
m2
m2
383,040
383,040
m2
m2
375,000
375,000
m2
m2
375,000
375,000
3. BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWO - REKREACYJNEGO W ŁĄCZANACH
3.1. Warstwa filtracyjna
Kalkulacja Wykonanie warstwy filtracyjnej boiska o wym. 25,0x15,0 m z pospółki gr. 20 cm. W wycenie
indywidualn należy uwzględnić : wykop, odwóz nadmiaru ziemi na odległość 10 km, profilowanie wraz z
a
zagęszczeniem terenu pod warstwy filtracyjnej, wykonanie warstw filtracyjnych z pospółki
61
63
Strona 7/47
KNR 2-23
0110/01
KNR 2-23
0110/03
KNR 2-23
0110/04
razem
Warstwa dolna grubości 15cm podbudowy z kruszyw łamanych, z transportem samochodowym
materiałów. Tłuczeń kamienny 31,5-63mm
25,0*15,0
razem
Warstwa górna o grubosci 5cm podbudowy z kruszyw łamanych, z transportem
samochodowym materiałów. Tłuczeń łamany 0-31,5mm
25,0*15,0
razem
Dodatek lub potrącenie za każdy 1cm różnicy grubości górnej warstwy podbudowy z kruszyw
łamanych, z transportem samochodowym materiałów - potrącenie za 1 cm
Gmina Brzeźnica
Przedmiar
Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z ogrodzeniem w miejscowościach : Sosnowice, Łączany, Tłuczań
Nr
67
Podstawa
KNR 2-31
0402/03
Strona 8/47
Opis robót
69
70
71
razem
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową
(25,0+15,0)*2
razem
3.2.5. Nawierzchnia
Kalkulacja Nawierzchnia sportowa poliuretanowa gumowa o gr. warstwy 13 mm - układana na warstwie
indywidualn elastycznej o gr. 35mm wykonanej z mieszanki kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i
a
spoiwa PU. Cały system zamontowany na podłożu z kruszywa. Na wykonanej nawierzchni
należy pomalować linie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
25,0*15,0
razem
3.2.6. Wyposażenie boiska
KNR 2-01 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m w gruncie kategorii IV
0312/11
KNR 2-23
0308/02
72
KNR 2-23
0309/05
Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej
73
KNR 2-23
0309/02
Osadzenie tulei do słupków i stojaków do siatkówki, tenisa
74
KNR 2-23
0309/06
Osadzenie tulei do słpków i stojaków do koszykówki
75
KNR 2-23
0310/06
Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek stalowo-drewnianych do piłki
ręcznej wraz z siatkami
76
KNR 2-23
0310/02
Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojaków do siatkówki i tenisa z
krzesłem sędziowskim wraz z siatką do siatkówki z PE 2 mm ze sznura nylonowego
KNR 2-23
0310/04
2,400
2,400
m
m
80,000
80,000
m2
m2
375,000
375,000
dól
8,000
m3
m3
1,280
1,280
szt
4,000
szt
2,000
szt
2,000
szt
2,000
szt
2,000
szt
2,000
KNR 2-01
0312/11
dól
dól
22,000
22,000
m3
m3
3,520
3,520
m3
3,520
3.3. Ogrodzenie
Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i glebokosci do 1,0m w gruncie kategorii IV
KNR 4-01
0108/07
razem
Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odleglość do 1km, grunt kategorii IV
0,40*0,40*1,00*22
80
m3
m3
Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojaków metalowych do koszykówki
wraz z tablicą epoksydową ocynkowaną, obręczą ocynkowaną i siatkami łańcuchowymi do
obręczy
(6+5)*2
79
-375,000
Fundamenty betonowe z betonu żwirowego o objetości do 0,30m3. Beton B-20
razem
78
m2
KNR 2-31
0407/05
0,40*0,40*1,00*8
77
Ilość
3.2.4. Obrzeża
Ława betonowa zwykla pod obrzeża. Beton B-10
(25,0+15,0)*2*0,03
68
Jm
KNR 4-01
0108/08
razem
Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
(Krotność= 2)
0,40*0,40*1,00*22
Gmina Brzeźnica
Przedmiar
Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z ogrodzeniem w miejscowościach : Sosnowice, Łączany, Tłuczań
Nr
Podstawa
81
KNR 2-02
0203/01
82
83
KNR 2-23
0401/03
KNR 2-23
0401/04
Strona 9/47
Opis robót
Jm
razem
Analogia. Stopy fundamentowe betonowe o objetości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu.
Beton B-20. W wykonanej stopie fundamentowej należy osadzić tuleję metalową 90x90mm
długości 50cm do słupków ogrodzenia w ilości 36szt. Uwaga: W nakładach na M należy
uwzględnić tuleje jak wyżej.
0,40*0,40*1,00*22
razem
Ogrodzenie boiska z siatki stalowej powlekanej o wymiarach oczka 35mmx35mm, na słupkach z
rur stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo o wymiarach 76x2,9mm o rozstawie co
4,0 i 3,0m. Wysokość docelowa 4,00m. Siatkę należy zamocować za pomocą linek stalowych
ocynkowanej powlekanej fi 2,6/4mm w rozstawie co 1,0m. Słupki narożne należy podeprzeć
zastrzałami z profili jak dla ogrodzenia w ilości 8szt.
(25+15)*2
razem
Dodatek za nastepny 1m wysokości ogrodzenia boiska z siatki na słupkach z ksztaltowników
stalowych o rozstawie 3,0m i wysokości ponad 3m. Uwaga: W nakładach przyjąć tylko
robociznę, materiał ujać w pozycji podstawowej.
m3
3,520
m3
m3
3,520
3,520
m
m
80,000
80,000
m
80,000
szt
1,000
szt
1,000
84
KNR 2-23
0402/02
Montaż bramy dwuskrzydłowej. Szerokość skrzydeł 2x150 cm i wysokość 200cm.
85
KNR 2-23
0402/03
Furtka o wymiarach 100x200cm
Ilość

Podobne dokumenty