Pismo znak: - BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Transkrypt

Pismo znak: - BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
Dyrektor Generalny
BDGzp-2120B-9/NS/16
Warszawa, 18.03.2016 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr BDGzp2120B-9/NS/16 na kompleksową organizację wizyty studyjnej pod nazwą „AGROTRIP”
dotyczącej znaczenia partnerstwa w kreowaniu i zarządzaniu marką turystyki wiejskiej,
na terenie Polski w województwie mazowieckim, łódzkim i świętokrzyskim, jako
najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez
Biuro Turystyczne „EWA” Ewa Sanetra
ul. Rynek 22, 34-300 Żywiec
Oferta ww. Wykonawcy była jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu.
Oferta ta spełnia wszystkie wymogi stawiane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i uzyskała liczbę 80 punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert
określonymi w postępowaniu – 30 punktów w kryterium „cena”, 40 punktów w kryterium
„koncepcja realizacji zamówienia”, 10 punktów w kryterium „dodatkowe doświadczenie
Wykonawcy” oraz 0 punktów w kryterium „współpraca przy realizacji zamówienia”.
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) umowa w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego może być zawarta w terminie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania faksem lub
drogą elektroniczną niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.