Korekta ogłoszenia UE - Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Komentarze

Transkrypt

Korekta ogłoszenia UE - Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Unia Europejska
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg
Faks: +352 29 29 42 670
E-mail: [email protected]
Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu
Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w
Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: ul. Wielicka 265
Miejscowość: Kraków
Kod pocztowy: 30-663
Punkt kontaktowy: _____
Państwo: Polska (PL)
Tel.: +48 126583979
Osoba do kontaktów: Maria Gągol
E-mail: [email protected]
Faks: +48 126581081
Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.bip.usdk.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca
Podmiot zamawiający
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
1/9
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa produktów do żywienia pozajelitowego szpitalnego i domowego wraz z dzierżawą urzadzeń do
produkcji worków do żywienia pozajelitowego - 2 grupy
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów do żywienia pozajelitowego szpitalnego i domowego
wraz z dzierżawą urządzeń do produkcji worków do żywienia pozajelitowego – 2 grupy
3.1. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
33.69.22.00-9 – produkty do żywienia pozajelitowego
33.69.22.10-2 - preparaty do żywienia pozajelitowego
33.14.00.00-3– materiały medyczne
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają FORMULARZE CENOWE – załącznik nr 3/1-3/2
3.3. Wymagany minimalny termin płatności wynosi 60 dni.
3.4. W przypadku, gdy lek będący przedmiotem zamówienia znajduje się w Katalogu Substancji Czynnych NFZ,
cena tego leku nie może być wyższa niż podana w Katalogu.
3.5. Zmiana podatku VAT następuje z mocy prawa.
3.6. Wykonawca oferując produkt leczniczy , środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego ,
wyrób medyczny znajdujący się na liście leków refundowanych przy obliczaniu ceny musi wziąć pod uwagę
zapisy art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego , wyrobów medycznych ( Dz.U. nr 122 poz. 696), oraz odpowiedniego
obwieszczenia Ministra Zdrowia dotyczącego leków stosowanych w ramach chemioterapii z uwzględnieniem
limitu finansowania danego leku oraz kodr EAN (lub innego odpowiadającego kodowi EAN)
3.7. Przez produkty lecznicze, stanowiące przedmiot zamówienia należy rozumieć produkty lecznicze w
rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 45
poz. 271 z późniejszymi zmianami). Zaoferowane produkty lecznicze muszą być dopuszczone do obrotu na
zasadach określonych w art. 3 lub 4 lub 4a ustawy Prawo farmaceutyczne.
3.8. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w oparciu o art. 29 ust. 3 ustawy. Pod
pojęciem oferty równoważnej rozumie się ofertę złożoną na preparat w zakresie tej samej substancji czynnej, w
postaci i dawce wskazanym przez Zamawiającego.
3.9. W przypadku, gdy lek będący przedmiotem zamówienia w momencie wyceny jest niedostępny na rynku,
Wykonawca zobowiązany jest do wyceny tego leku po ostatniej obowiązującej cenie.
3.10. Przez wyroby medyczne, należy rozumieć wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z 20 maja 2010 r. o
wyrobach medycznych . Zaoferowane wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i używania na
zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych.
3.11. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom.
4. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH – 2 grupy
GRUPA 1 – żywienie pozajelitowe szpitalne i domowe
GRUPA 2 – osprzęt do urządzenia MultiComp II
5. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE UDZIELENI A ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH O KTÓRYCH MOWA
W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 I 7.
6. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.
7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
7.1. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie przez okres 12 MIESIĘCY od daty podpisania umowy, według
pisemnych zamówień składanych przez pracownika Apteki Szpitalnej.
7.2. Termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż do 2 dni roboczych od przyjęcia zamówienia.
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
2/9
7.3. Możliwość dostaw w trybie pilnym w jak najkrótszym czasie uzgodnionym z Kierownikiem Apteki Szpitalnej,
jednak nie dłuższym niż w ciągu 24 godzin od daty telefonicznego złożenia zamówienia, potwierdzonego
faksem.
7.4. Dostawy wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będą do magazynu Apteki Szpitalnej
Zamawiającego. Odbioru towaru dokonywać będzie osoba upoważniona przez Kierownika Apteki Szpitalnej.
Pracownik w chwili odbioru towaru zobowiązany będzie do zbadania, czy dostawa jest pod względem
ilościowym i jakościowym zgodna z załączonymi dokumentami i umową. Zbadanie obejmuje przeliczenie ilości
opakowań zbiorczych i ustalenie ich stanu, a w razie uszkodzenia opakowania zbiorczego sprawdzenie stanu
jego zawartości.
7.5. Towar dostarczany będzie do Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie Procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2002 Nr
144 poz. 1216) .
7.6. W przypadku wykonania zamówienia w części dotyczącej transportu przy użyciu podwykonawcy,
Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy tak, jak za własne działania,
uchybienia i zaniedbania w tym za przestrzeganie przez podwykonawcę wymogu określonego w punkcie 7.5.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty
Słownik główny
33692200
33692210
33140000
Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
3/9
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
EZP-271-2/160/2015
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_regina
Dane referencyjne ogłoszenia: 2015-142735 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 212-384750 z dnia: 31/10/2015 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
26/10/2015 (dd/mm/rrrr)
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
4/9
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
zmieniany tekst:
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.1)
3.1 Przedmiotem zamówienia jest
dostawa produktów do żywienia
pozajelitowego szpitalnego i
domowego wraz z dzierżawą
urządzeń do produkcji worków do
żywienia pozajelitowego – 2 grupy
3.1. Oznaczenie kodowe Wspólnego
Słownika Zamówień CPV:
33.69.22.00-9 – produkty do
żywienia pozajelitowego
33.69.22.10-2 – preparaty do
żywienia pozajelitowego
33.14.00.00-3– materiały medyczne
3.2. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawierają
FORMULARZE CENOWE –
załącznik nr 3/1-3/2
3.3. Wymagany minimalny termin
płatności wynosi 60 dni.
3.4. W przypadku, gdy lek będący
przedmiotem zamówienia znajduje
się w Katalogu Substancji Czynnych
Powinno być:
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
3.1 Przedmiotem zamówienia jest
dostawa produktów do żywienia
pozajelitowego szpitalnego i
domowego wraz z dzierżawą
urządzeń do produkcji worków do
żywienia pozajelitowego – 2 grupy
3.1. Oznaczenie kodowe Wspólnego
Słownika Zamówień CPV:
33.69.22.00-9 – produkty do
żywienia pozajelitowego
33.69.22.10-2 – preparaty do
żywienia pozajelitowego
33.14.00.00-3– materiały medyczne
3.2. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawierają
FORMULARZE CENOWE –
załącznik nr 3/1-3/2
3.3. Wymagany minimalny termin
płatności wynosi 60 dni.
3.4. W przypadku, gdy lek będący
przedmiotem zamówienia znajduje
się w Katalogu Substancji Czynnych
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
5/9
NFZ, cena tego leku nie może być NFZ, cena tego leku nie może być
wyższa niż podana w Katalogu.
wyższa niż podana w Katalogu.
3.5. Zmiana podatku VAT następuje 3.5. Zmiana podatku VAT następuje
z mocy prawa.
z mocy prawa.
3.6. Wykonawca oferując produkt
3.6. Wykonawca oferując produkt
leczniczy, środek spożywczy
leczniczy, środek spożywczy
specjalnego przeznaczenia
specjalnego przeznaczenia
żywieniowego, wyrób medyczny
żywieniowego, wyrób medyczny
znajdujący się na liście leków
znajdujący się na liście leków
refundowanych przy obliczaniu
refundowanych przy obliczaniu
ceny musi wziąć pod uwagę zapisy ceny musi wziąć pod uwagę zapisy
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja
2011 roku o refundacji leków,
2011 roku o refundacji leków,
środków spożywczych specjalnego środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego,
przeznaczenia żywieniowego,
wyrobów medycznych ( Dz.U. nr
wyrobów medycznych ( Dz.U. nr
122 poz. 696), oraz odpowiedniego 122 poz. 696), oraz odpowiedniego
obwieszczenia Ministra Zdrowia
obwieszczenia Ministra Zdrowia
dotyczącego leków stosowanych
dotyczącego leków stosowanych
w ramach chemioterapii z
w ramach chemioterapii z
uwzględnieniem limitu finansowania uwzględnieniem limitu finansowania
danego leku oraz kodr EAN (lub
danego leku oraz kodr EAN (lub
innego odpowiadającego kodowi
innego odpowiadającego kodowi
EAN)
EAN)
3.7. Przez produkty lecznicze,
3.7. Przez produkty lecznicze,
stanowiące przedmiot zamówienia stanowiące przedmiot zamówienia
należy rozumieć produkty
należy rozumieć produkty
lecznicze w rozumieniu ustawy
lecznicze w rozumieniu ustawy
Prawo farmaceutyczne z dnia
Prawo farmaceutyczne z dnia
6 września 2001 roku (tekst
6 września 2001 roku (tekst
jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 45 poz. jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 45 poz.
271 z późniejszymi zmianami).
271 z późniejszymi zmianami).
Zaoferowane produkty lecznicze
Zaoferowane produkty lecznicze
muszą być dopuszczone do obrotu muszą być dopuszczone do obrotu
na zasadach określonych w art.
na zasadach określonych w art.
3 lub 4 lub 4a ustawy Prawo
3 lub 4 lub 4a ustawy Prawo
farmaceutyczne.
farmaceutyczne.
3.8. Zamawiający dopuszcza
3.8. Zamawiający dopuszcza
możliwość złożenia ofert
możliwość złożenia ofert
równoważnych w oparciu o art. 29 równoważnych w oparciu o art. 29
ust. 3 ustawy. Pod pojęciem oferty ust. 3 ustawy. Pod pojęciem oferty
równoważnej rozumie się ofertę
równoważnej rozumie się ofertę
złożoną na preparat w zakresie
złożoną na preparat w zakresie
tej samej substancji czynnej, w
tej samej substancji czynnej, w
postaci i dawce wskazanym przez postaci i dawce wskazanym przez
Zamawiającego.
Zamawiającego.
3.9. W przypadku, gdy lek będący
3.9. W przypadku, gdy lek będący
przedmiotem zamówienia w
przedmiotem zamówienia w
momencie wyceny jest niedostępny momencie wyceny jest niedostępny
na rynku, Wykonawca zobowiązany na rynku, Wykonawca zobowiązany
jest do wyceny tego leku po ostatniej jest do wyceny tego leku po ostatniej
obowiązującej cenie.
obowiązującej cenie.
3.10. Przez wyroby medyczne,
3.10. Przez wyroby medyczne,
należy rozumieć wyroby medyczne należy rozumieć wyroby medyczne
w rozumieniu ustawy z 20 maja
w rozumieniu ustawy z 20 maja
2010 r. o wyrobach medycznych.
2010 r. o wyrobach medycznych.
Zaoferowane wyroby medyczne
Zaoferowane wyroby medyczne
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
6/9
muszą być dopuszczone do obrotu i muszą być dopuszczone do obrotu i
używania na zasadach określonych używania na zasadach określonych
w ustawie o wyrobach medycznych. w ustawie o wyrobach medycznych.
3.11. Wykonawca zobowiązany
3.11. Wykonawca zobowiązany
jest do wskazania w ofercie
jest do wskazania w ofercie
części zamówienia, której
części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć
wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom.
podwykonawcom.
4. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
4. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
SKŁADANIE OFERT
SKŁADANIE OFERT
CZĘŚCIOWYCH – 2 grupy
CZĘŚCIOWYCH – 2 grupy
GRUPA 1 – żywienie pozajelitowe
GRUPA 1 – żywienie pozajelitowe
szpitalne i domowe
szpitalne i domowe
GRUPA 2 – osprzęt do urządzenia GRUPA 2 – osprzęt do urządzenia
MultiComp II
MultiComp II
5. ZAMAWIAJĄCY NIE
5. ZAMAWIAJĄCY NIE
PRZEWIDUJE UDZIELENI A
PRZEWIDUJE UDZIELENI A
ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH O ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH O
KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST.
1 PKT. 6 I 7.
1 PKT. 6 I 7.
6. ZAMAWIAJĄCY NIE
6. ZAMAWIAJĄCY NIE
DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT
WARIANTOWYCH.
WARIANTOWYCH.
7. TERMIN WYKONANIA
7. TERMIN WYKONANIA
ZAMÓWIENIA.
ZAMÓWIENIA.
7.1. Dostawy odbywać się będą
7.1. Dostawy odbywać się będą
sukcesywnie przez okres 12
sukcesywnie przez okres 12
MIESIĘCY od daty podpisania
MIESIĘCY od daty podpisania
umowy, według pisemnych
umowy, według pisemnych
zamówień składanych przez
zamówień składanych przez
pracownika Apteki Szpitalnej.
pracownika Apteki Szpitalnej.
7.2. Termin realizacji zamówienia nie 7.2. Termin realizacji zamówienia nie
dłuższy niż do 2 dni roboczych od
dłuższy niż do 2 dni roboczych od
przyjęcia zamówienia.
przyjęcia zamówienia.
7.3. Możliwość dostaw w trybie
7.3. Możliwość dostaw w trybie
pilnym w jak najkrótszym czasie
pilnym w jak najkrótszym czasie
uzgodnionym z Kierownikiem Apteki uzgodnionym z Kierownikiem Apteki
Szpitalnej, jednak nie dłuższym
Szpitalnej, jednak nie dłuższym
niż w ciągu 24 godzin od daty
niż w ciągu 24 godzin od daty
telefonicznego złożenia zamówienia, telefonicznego złożenia zamówienia,
potwierdzonego faksem.
potwierdzonego faksem.
7.4. Dostawy wraz z wniesieniem
7.4. Dostawy wraz z wniesieniem
i rozładowaniem towaru odbywać
i rozładowaniem towaru odbywać
się będą do magazynu Apteki
się będą do magazynu Apteki
Szpitalnej Zamawiającego. Odbioru Szpitalnej Zamawiającego. Odbioru
towaru dokonywać będzie osoba
towaru dokonywać będzie osoba
upoważniona przez Kierownika
upoważniona przez Kierownika
Apteki Szpitalnej. Pracownik w chwili Apteki Szpitalnej. Pracownik w chwili
odbioru towaru zobowiązany będzie odbioru towaru zobowiązany będzie
do zbadania, czy dostawa jest pod do zbadania, czy dostawa jest pod
względem ilościowym i jakościowym względem ilościowym i jakościowym
zgodna z załączonymi dokumentami zgodna z załączonymi dokumentami
i umową. Zbadanie obejmuje
i umową. Zbadanie obejmuje
przeliczenie ilości opakowań
przeliczenie ilości opakowań
zbiorczych i ustalenie ich stanu, a
zbiorczych i ustalenie ich stanu, a
w razie uszkodzenia opakowania
w razie uszkodzenia opakowania
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
7/9
zbiorczego sprawdzenie stanu jego zbiorczego sprawdzenie stanu jego
zawartości.
zawartości.
7.5. Towar dostarczany będzie
7.5. Towar dostarczany będzie
do Zamawiającego zgodnie
do Zamawiającego zgodnie
z warunkami określonymi
z warunkami określonymi
w Rozporządzeniu Ministra
w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 26 lipca 2002r. w
Zdrowia z dnia 26 lipca 2002r. w
sprawie Procedur Dobrej Praktyki
sprawie Procedur Dobrej Praktyki
Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2002 Nr 144 Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2002 Nr 144
poz. 1216).
poz. 1216).
7.6. W przypadku wykonania
7.6. W przypadku wykonania
zamówienia w części dotyczącej
zamówienia w części dotyczącej
transportu przy użyciu
transportu przy użyciu
podwykonawcy, Wykonawca
podwykonawcy, Wykonawca
odpowiada za działania, uchybienia odpowiada za działania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcy tak,
i zaniedbania podwykonawcy tak,
jak za własne działania, uchybienia i jak za własne działania, uchybienia i
zaniedbania w tym za przestrzeganie zaniedbania w tym za przestrzeganie
przez podwykonawcę wymogu
przez podwykonawcę wymogu
określonego w punkcie 7.5.
określonego w punkcie 7.5.
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 923 Szacunkowa wartość bez VAT: 2
600 PLN
993600,00 PLN
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr: 2 Nazwa: GRUPA 2 –
Osprzęt do urządzenia MultiComp II
Zamiast:
Powinno być:
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1.1)
Zamiast:
Powinno być:
Wymagane wadia i gwarancje:
Każda składana oferta musi być
zabezpieczona w wadium. Wadium
na całość zamówienia wynosi: 29
236 PLN słownie: dwadzieścia
dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści
sześć złotych 00/100
Wadium na poszczególne grupy:
GRUPA 1 –17630,00 zł słownie:
siedemnaście tysięcy sześćset
trzydzieści złotych 00/100
Wymagane wadia i gwarancje:
Każda składana oferta musi być
zabezpieczona w wadium. Wadium
na całość zamówienia wynosi: 29
936 PLN słownie: dwadzieścia
dziewięć tysięcy dziewięćset
trzydzieści sześć złotych 00/100
Wadium na poszczególne grupy:
GRUPA 1 –17630,00 zł słownie:
siedemnaście tysięcy sześćset
trzydzieści złotych 00/100
Część nr: 2 Nazwa: GRUPA 2 –
Część nr: 2 Nazwa: GRUPA 2 –
Osprzęt do urządzenia MultiComp II Osprzęt do urządzenia MultiComp II
1)Krótki opis
1)Krótki opis
GRUPA 2 – Osprzęt do urządzenia GRUPA 2 – Osprzęt do urządzenia
MultiComp II.
MultiComp II.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000
33140000
3)Wielkość lub zakres
3)Wielkość lub zakres
Określona w załączniku nr 3/2 do
Określona w załączniku nr 3/2 do
SIWZ.
SIWZ.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 160 Szacunkowa wartość bez VAT: 1 230
600 PLN
600 PLN
4)Informacje o różnych datach
4)Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat
5)Informacje dodatkowe na temat
części zamówienia
części zamówienia
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
8/9
GRUPA 2 – 11606,00 zł słownie:
jedenaście tysięcy sześćset sześć
złotych 00/100
VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
GRUPA 2 – 12306,00 zł słownie:
dwanaście tysięcy trzysta sześć
złotych 00/100
Powinno być:
VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/11/2015 (dd/mm/rrrr) - ID:2015-146298
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
9/9