OŚWIADCZENIE ilość osób

Transkrypt

OŚWIADCZENIE ilość osób
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisana/y ………………………………………….oświadczam, że w lokalu nr ……..
przy ul. …………………………………………………………………..…………… w Warszawie,
zamieszkuje następująca liczba osób ….. (prosimy o wypełnienie tabeli na odwrocie
oświadczenia).
Oświadczam, że wybieram następujący sposób zbierania odpadów komunalnych /śmieci/:
1/ selektywny /odpadki segregowane/

2/ nieselektywny /odpadki niesegregowane/

Warszawa, dnia……..…..........
……………………………………
…………….……………………………..
nr aktualnego tel. kontaktowego
na wypadek awarii
czytelny podpis
właściciela lokalu – osoby uprawnionej
__________________________________________________________________________
Zgodnie z uchwałą Rady m. st. Warszawy z dn. 7.03.2013 r. w sprawie „wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty
oraz ustalenia stawki opłat za pojemnik o określonej pojemności” z dniem 1 lipca 2013 r.
zostaną wprowadzone nowe stawki opłat za wywóz śmieci w zależności od ilości osób
zamieszkujących w lokalu mieszkalnym. Od tego czasu podmiotem odpowiedzialnym za
odbiór odpadków od mieszkańców staje się miasto stołeczne Warszawa.
Wobec powyższego Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA została zobligowana do zebrania
oświadczeń od mieszkańców lokali mieszkalnych o liczbie osób zamieszkałych w każdym
mieszkaniu oraz o sposobie zbierania odpadów komunalnych, na podstawie których złoży
stosowne deklaracje do Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
Miesięczne stawki opłat za wywóz śmieci ustalone przez Radę m. st. Warszawy
uchwałą nr LVIII/1623/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r.
Odpadki segregowane
10,00 zł. od gospodarstwa domowego jednoosobowego
19,00 zł. od gospodarstwa domowego dwuosobowego
28,00 zł. od gospodarstwa domowego trzyosobowego
37,00 zł. od gospodarstwa domowego czteroosobowego lub większego
Odpadki niesegregowane
12,00 zł. od gospodarstwa domowego jednoosobowego
23,00 zł. od gospodarstwa domowego dwuosobowego
34,00 zł. od gospodarstwa domowego trzyosobowego
45,00 zł. od gospodarstwa domowego czteroosobowego lub większego
UWAGA!
Na wysokość powyższych stawek nie ma wpływu Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA!
Lp.
Nazwisko i imię
nr PESEL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb SM WOLA (zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Jednocześnie informujemy, że podanie nr PESEL jest nieobowiązkowe.
Warszawa, dnia……..…..........
…………….……………………………..
czytelny podpis
właściciela lokalu – osoby uprawnionej