Protokół nr 5 16.02.11

Transkrypt

Protokół nr 5 16.02.11
BRM.0012.8.5.2011.MG
Protokół 5/11
z posiedzenia
Komisji Kultury Sportu i Rekreacji
w dniu 16.02.2011r.
(godz. 15:15- 19:30)
Posiedzenie komisji odbyło się w gmachu Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy
al. Zwycięstwa 20, w sali nr 307. W posiedzeniu uczestniczyło 21 radnych oraz
9 zaproszonych gości (listy obecności stanowią załączniki numer 1 i 2 do protokołu).
Ad.1.
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Obrady otworzył przewodniczący komisji Tomasz Mędrzak, który powitał wszystkich
przybyłych oraz stwierdził prawomocność obrad. W posiedzeniu wzięło udział 21
radnych.
Ad.2.
Przewodniczący T. Mędrzak przedstawił porządek obrad posiedzenia.
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku dziennego obrad.
3. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich posiedzeń:
- protokół nr 2/10 z posiedzenia w dniu 29.12.2010r.
- protokół nr 3/11 z posiedzenia w dniu 20.01.2011r.
4. Perspektywa dla Sosnowca w sprawie wsparcia kandydatury Katowic w staraniu
o Europejską Stolicę Kultury w 2016r.
5. Informacja dotycząca inwestycji na ternie górki narciarskiej na Środuli.
6. Zaopiniowanie kandydatur do nagród miejskich w dziedzinie kultury
i sportu.
6.1.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przyznania Nagrody Artystycznej
Miasta Sosnowca za 2010 rok.
6.2.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przyznania Nagrody Miasta
Sosnowca za Upowszechnianie Kultury za 2010 rok.
6.3.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przyznania Nagrody Miasta
Sosnowca „Sportowiec Roku 2010”.
6.4.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przyznania Nagrody Miasta
Sosnowca „Trener Roku 2010”.
6.5.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia w formie
nagrody pieniężnej dla zawodnika za osiągnięcia sportowe w 2010 roku.
1
7. Informacja n/t ochrony zabytków oraz dziedzictwa kulturowego miasta Sosnowca, ze
szczególnym uwzględnieniem starych cmentarzy i obiektów pozostawionych bez
opieki.
8. Sprawozdanie z realizacji „Programu Rozwoju Miasta Sosnowca na lata 2007-2013” i
„Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca na lata 2007-2020” w obszarze Kultury, Sportu i
Rekreacji.
9. Sprawy bieżące:
9.1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania członków i ustalenia
składu osobowego Kapituły Odznaki „Zasłużony dla Miasta Sosnowca”.
9.2. Odpowiedź na wniosek nr 3/11 w sprawie wspierania sportowego szkolenia
dzieci i młodzieży.
9.3. Odpowiedź na wniosek nr 4/11 w sprawie dotacji dla KKS Czarni.
9.4. Odpowiedz na wniosek nr 7/11 w sprawie KH Zagłębie Sosnowiec.
9.5. Odpowiedź na pismo w sprawie siedziby WOPR.
Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie w/w porządek dzienny.
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 21 radnych, w tym:
za: 21,
przeciw: 0,
wstrzymało się: 0,
porządek dzienny został zatwierdzony.
Ad. 3.
Zatwierdzenie protokołów z poprzednich posiedzeń:
- protokół nr 2/10 z posiedzenia w dniu 29.12.2010r.
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 21 radnych, w tym:
za: 20,
przeciw: 0,
wstrzymało się: 1,
protokół został zatwierdzony.
- protokół nr 3/11 z posiedzenia w dniu 20.01.2011r.
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 20 radnych, w tym:
za: 19,
przeciw: 0,
wstrzymało się: 1,
protokół został zatwierdzony.
2
Ad. 4.
Perspektywa dla Sosnowca w sprawie wsparcia kandydatury Katowic w staraniu
o Europejską Stolicę Kultury w 2016r.
Przewodniczący T. Mędrzak poprosił o zabranie głosu profesora Tadeusza Sławka.
Profesor. T. Sławek podziękował za zaproszenie na posiedzenie. Przypomniał, że kiedy
był rektorem uniwersytetu, współpraca z miastem układała się bardzo dobrze.
Poinformował, że Katowice przystąpiły do konkursu o ESK we wrześniu 2009 roku.
Powiedział, że na ręce przewodniczącego komisji złożył program projektu ESK.
Wyjaśnił, że Katowice zakwalifikowały się do finałowej piątki i do połowy maja muszą
złożyć kolejną aplikację. Wyjaśnił, że dużym plusem kandydatury jest to, iż Katowice
zaprosiły do programu sąsiednie miasta. Zwrócił się z prośbą o rozważenie poparcia
kandydatury Katowic i wyrażenie w ten sposób solidarności oraz chęci przyłączenia się
do programu poprzez organizowanie imprez i wydarzeń kulturalnych. Dodał, że wiele
miast regionu wykonało taki gest i przystąpiło do opracowywania listy wydarzeń
umieszczonych pod parasolem ESK. Podziękował za poparcie Maratonu Śląskiego,
który okazał się świetną imprezą. Wyjaśnił, że ideą konkursu ESK jest to, aby rozumieć
słowo kultura jak najszerzej. Następnie opisał, jak samo uczestnictwo w projekcie ESK
zwiększa obecność całego regionu w prasie w całym kraju. Poprosił, aby pamiętać, iż
Katowice występują w projekcie jako miasto firmant, ale jest to rodzaj zaproszenia dla
wszystkich miast w okolicy i dziś wystosowuje to zaproszenie do Sosnowca.
Radny M. Rykała przyłączył się do apelu wypowiedzianego przez profesora
T. Sławka. Powiedział, że współpraca powinna wyglądać tak, jak przy okazji festiwalu
Ars Cameralis. Stwierdził, że wsparcie idei ESK dla Katowic jest wsparciem całej idei
dotyczącej Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii. Przystąpienie do programu da nam
nośnik promocyjny na cały świat, dzięki czemu nasze wydarzenie kulturalne będą miały
szeroką promocję. Zaapelował, aby Sosnowiec wsparł Katowice w walce o ESK 2016.
Prezydent K. Górski powiedział, że wszyscy czujemy to, iż jesteśmy jedno wspólnotą, a
szczególnie w dziedzinie kultury. Zwrócił uwagę, że unia zwraca szczególną uwagę na
kulturę popularną. Wsparcie Katowic wymaga od nas przyjęcia uchwały, ponieważ
musimy przestrzegać także formalnej strony przedsięwzięcia. Poinformował, że
powstające w mieście obiekty kulturalne, takie jak: sala koncertowa przy szkole
muzycznej, sala koncertowa Muzy i centrum kulturalne przy ulicy Będzińskiej, będą
działać w ramach projektu ESK dla Katowic.
Radny M. Ornowski stwierdził, że apel profesora został odebrany przez radnych bardzo
poważnie i nie widzi osób, które byłyby przeciwne pomocy Katowicom
w konkursie o ESK. Przy coraz większych antagonizmach pomiędzy regionami oraz
promowaniu regionu śląskiego nie biorąc pod uwagę Zagłębia, Częstochowy i
Podbeskidzia, wspólne przedsięwzięcie będzie na pewno łącznikiem naszego
województwa. Stwierdził, że wsparcie Katowic na pewno wzmocni kandydaturę tego
miasta. Dodał, że popiera wsparcie Katowic.
3
Przewodniczący T. Mędrzak poinformował, iż posiada informacje od prezydenta, że
odpowiednia uchwała dotycząca poparcia Katowic zostanie przygotowana.
Prof. T. Sławek zacytował fragment artykułu dotyczący postrzegania Katowic
i regionu oraz oderwania od stereotypu, dzięki przystąpieniu Katowic do konkursu
o Europejską Stolicę Kultury. Podziękował za możliwość zabrania głosu
i poświęcony czas.
Radny M. Rykała zgłosił wniosek o treści: komisja wnioskuje o przygotowanie projektu
uchwały, na Sesję Rady Miejskiej w dniu 24 lutego 2011r. o poparciu starań Katowic
o przyznanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 r. przez miasto Sosnowiec.
Naczelnik WKS P. Dusza przedstawił aktualne zaangażowanie Sosnowca w projekt
ESK dla Katowic. Poinformował, że uczestniczył w konferencji w biurze GZM
zorganizowane przez biuro ESK
w której brał udział i na której biuro ESK
zaakceptowało imprezy organizowane w Sosnowcu, dzięki czemu będą one firmowane
logiem ESK dla Katowic. Powiedział, że będą to cztery imprezy. Dodał, że WKS
przygotuje stosowną uchwałę.
Ad. 5.
Informacja dotycząca inwestycji na ternie górki narciarskiej na Środuli.
Przewodniczący T. Mędrzak poinformował, że na posiedzeniu obecny jest pan Lech
Olszewski, którego firma przygotowała ofertę zagospodarowania terenu górki na
Środuli.
Lech Olszewski podziękował za możliwość przedstawienia oferty. Poinformował, że z
obiektem na Środuli zetknął się pierwszy raz w roku 2009. Powiedział, że bardzo
dokładnie przeanalizował sprawy formalne, prawne i ekonomiczne całej inwestycji.
Następnie przedstawił ofertę inwestycji. Podkreślił, że oferta oparta jest o informacje
historyczne, ponieważ nie miał na dzień dzisiejszy szczegółowych informacji
dotyczących aktualnego stanu formalno prawnego obiektów i możliwości
zagospodarowania. Pierwszym z elementów przedsięwzięcia byłaby umowa dzierżawy
terenu na okres minimum 30 lat, a umowa powinna zawierać opcję wykupu terenu w
przyszłości. Drugi element to operatywna i bez zbędnej zwłoki praca administracji
samorządowej przy podejmowaniu decyzji dotyczących realizacji przedsięwzięcia.
Główne zadanie na ten rok, to uruchomienie obiektu gastronomicznego na około 300
osób. Równolegle do inwestycji kubaturowych, realizowane będą prace nad
zagospodarowaniem górki do celów narciarskich. Inwestycje kubaturowe byłyby
zakończone budową obiektu hotelowo-konferencyjnego na około 110 pokoi, który byłby
skończony do 2013 roku. Jeżeli do 1 marca inwestor uzyskałby aktualne informacje
dotyczące górki, to do 15 marca przedłoży precyzyjną ofertę do UM. Zaapelował, aby
rozpatrzenie oferty nastąpiło nie później niż do 15 kwietnia. Prace projektowe zakończą
się do 30 sierpnia. Zagrodzenie terenu nastąpi do 30 listopada. Uruchomienie obiektu
gastronomicznego na 300 osób powinno nastąpić do 15 maja lub ostatecznie do grudnia
tego roku. Równolegle będą wykonywane inne obiekty, takie jak teren do paintballu,
trasy dla rowerów. Następnie opisał inwestycje narciarskie. Jeżeli firma przejmie obecną
4
infrastrukturę, to górka zostanie uruchomiona 15 grudnia br. Jeżeli nie uda się przejąć
istniejącego sprzętu, to otwarcie nastąpiłoby 15 grudnia przyszłego roku. Dodał, że
firma może sprowadzić odpowiednie urządzenia z Austrii. Powiedział, że bardzo dużym
atutem tej oferty jest to, że inwestor posiada środki na jego realizację. Następnie
przedstawił kosztorys inwestycji. Całkowity koszt to około od 11.000.000 zł do
13.000.0000 zł. Dodał, że inwestor obecnie posiada środki w postaci: gotówka
2.000.000 zł, promesa kredytowa w banku 6.000.000 zł oraz środki ulokowane
w inwestycjach w wysokości 3.500.000 zł. Zwrócił uwagę, że liczy na wsparcie gminy
np. w postaci ferii dla młodzieży organizowanych na planowanych obiektach.
Powiedział, że na pewno nie będzie sytuacji, iż inwestorowi braknie pieniędzy na
realizację.
Radny K. Winiarski poprosił o rozwinięcie tematu dzierżawy. Zapytał, jaki teren będzie
obejmowała inwestycja. Zapytał o doświadczenia firmy i czy firma posiada
doświadczenia w prowadzeniu działalności zimowo rekreacyjnej.
Lech Olszewski odpowiedział, że założono, iż dzierżawa potrwa 30 lat, ale jeżeli będzie
możliwość, to teren będzie mógł być wykupiony znacznie wcześniej. Temat ten jest
otwarty. Następnie powiedział, że chodzi o teren na którym działała Sportowa Dolina 2.
Wyjaśnił, że firma ma doświadczenia w działalności gastronomiczno hotelowej. Jeżeli
chodzi
o
rekreacje,
to
inwestor
współpracuje
z dyrektorem pracującymi w Szczyrku.
Prezydent K. Górski powiedział, że miasto jest na etapie przejmowania istniejącej
infrastruktury. Wyjaśnił, że niezależnie od tego dyskusja na posiedzeniu powinna
dotyczyć tego, czy miasto ma dzierżawić teren firmie prywatnej, czy będzie
gospodarować górką własnymi siłami. Powiedział, że chce, aby radni zadecydowali czy
zagospodarowanie ma dotyczyć tylko górki narciarskiej, czy całego terenu wokół górki.
Radny T. Bańbuła stwierdził, że oferta jest godna rozpatrzenia. Zapytał, czy pan
Olszewski rozmawiał już z panem prezydentem i odpowiednimi wydziałami na temat
inwestycji. Dodał, że być może pojawią się inni kontrahenci i sprawę będzie musiał
rozstrzygnąć przetarg.
Radny D. Miklasiński powiedział, że pojawił się pewien problem. Polega on na tym, czy
górka ma mieć przede wszystkim aspekt sportowy i rekreacyjny, czy aspekt komercyjny.
W przedstawionej ofercie aspekt narciarski jest potraktowany, jako boczny element
całości. Dlatego musimy podając decyzję, czy ma to być teren sportowo-rekreacyjny,
czy komercyjny. Wyraził zaniepokojenie informacją o galerii handlowej.
Prezydent K. Górski poinformował, że miasto jest na etapie przejmowania sprzętu
i sieci. W sądzie jest sprawa dotycząca wydania nieruchomości. W tej chwili MOSiR,
obsługuje mały wyciąg i jest on udostępniony mieszkańcom. Zaproponował, aby przez
jedną zimę sprawdzić, jak sobie daje radę MOSiR a następnie podjąć decyzję, czy
robimy to własnymi siłami, czy wystawiany na przetarg. Dodał, że są plany, aby górkę
wyposażyć w igielit.
5
Radny Z. Dziewanowski stwierdził, że należy się cieszyć, iż pojawiają się inwestorzy.
Zwrócił uwagę, że materiał przedstawiony przez inwestora jest lakoniczny. Powiedział,
że infrastruktura zimowa jest ważna, ale zima bywa różna i należy nastawić się głównie
na okres letni. Dlatego radni muszą posiadać informację, jaki jest harmonogram prac
i jaki teren obejmie inwestycja. Dodał, że oczekuje więcej konkretów oraz wizualizacji
inwestycji.
Radny K. Winiarski zwrócił uwagę, że słabą stroną Sportowej Doliny 2 było to, iż firma ta
koncentrowała się wyłącznie na działalności narciarskiej, czyli była uzależniona od
warunków pogodowych. W związku z tym jedyna bezpieczna inwestycja, to połączenie
działalności sportowej z działalnością handlowo usługową. Przypomniał, że podobną
propozycję zgłaszało Zagłębie Sosnowiec, ale wiadome było, iż jest to nie realne, gdyż
klub nie posiada odpowiednich środków. Powiedział, że jest przeciwny temu, aby
miasto prowadziło górkę narciarską. Przedstawiony przez inwestora sposób
prowadzenia inwestycji, jest optymalny. Natomiast miasto może zagospodarować drugą
cześć górki, ze środków jakie prywatny inwestor będzie płaci gminie poprzez podatki.
Zaproponował, aby nie czekać przez kolejny rok, gdyż prywatny inwestor na górce, to
najlepsze rozwianie dla Sosnowca.
Radny A. Kalański powiedział, że bez kompleksowego podejścia do sprawy
i stworzenia forum, na którym pojawią się wszystkie pomysły niewiele zdziałamy.
Zaproponował, aby wystosować pisma do przedsiębiorców z ofertą zagospodarowania
górki. Stwierdził, iż jedno posiedzenie komisji należy całkowicie poświęcić sprawie górki
na Środuli.
Radny P. Wojtusiak zwrócił uwagę, że Całoroczne Centrum Sportowo-Rekreacyjne jest
całoroczne tylko z nazwy. Powiedział, że przedstawiony projekt jest mało szczegółowy.
Stwierdził, że inwestor powinien posiadać informacja o stanie prawnym terenu na
którym chce inwestować. Powiedział, że jest za tym, aby centrum było przedsięwzięciem
komercyjnym, a nie utrzymywane przez miasto. Dodał, że nie wydaje mu się, aby w
przyszłości znaleźli się chętni na jazdę na nartach na Środuli i korzystanie z usług
hotelowych w tym miejscu.
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Chęciński stwierdził, że nie jest sprawą radnych to,
czy prywatny hotel będzie miał gości czy nie, gdyż będzie to prywatna inwestycja i jest
to sprawa inwestora. Zwrócił uwagę, że w poprzedniej kadencji na wielu posiedzeniach
komisji radni wyrażali zdanie, iż miasto ma przejąć górkę i jak najszybciej pozbyć się jej
na rzecz prywatnego inwestora. Powiedział, że miasta nie stać na taką działalność i
dlatego powinni się jak najszybciej znaleźć inwestora. Wyraził zadowolenie z faktu, iż
pojawiają się firmy zainteresowane inwestycją. Stwierdził, że nie da się utrzymać
narciarstwa na górce bez komercyjnego aspektu przedsięwzięcia. Dodał, że miasto
rozreklamowało teren i należy jak najszybciej przekazać go inwestorom. Zgłosił wniosek
o treści: komisja wnioskuje o podjęcie rozmów z zainteresowanymi inwestorami w celu
zagospodarowania Całorocznego Centrum Sportu i Rekreacji w Sosnowcu-Środuli.
Radny A. Kalański powiedział, że od radnych zależy, czy teren będzie dzierżawiony czy
sprzedany. Należy pamiętać, że miasto poniosło duże nakłady na zagospodarowanie
górki i trzeba się zastanowić co dalej.
6
Radny W. Nitwinko zwrócił uwagę, że w przedstawionych informacjach nie ma biznes
planu. Zapytał, na jakie zyski liczy inwestor.
Radny M. Rykała zapytał, przez ile dni wyciąg był dostępny dla mieszkańców oraz ile
sprzedano biletów.
Pan Lech Olszewski wyjaśnił, że przedstawiony przez niego materiał ma charakter
wstępny i jest oparty o informacje historyczne. Stwierdził, iż przedwczesne byłoby
pozyskiwanie szczegółowych informacji, jeżeli na posiedzeniu komisji zapadłaby
decyzja o braku zainteresowania zagospodarowania górki przez prywatnego inwestora.
Jeżeli jednak zapadnie pozytywna decyzja, to inwestor przygotuje szczegółowe
opracowania dotyczące inwestycji. Stwierdził, że wszystkie wątpliwości zgłaszane przez
radnych są dobrze znane inwestorowi. Stwierdził, że sam sezon zimowy nie pozwoli na
przetrwanie centrum sportowego, dlatego potrzebna jest inna infrastruktura. Wyjaśnił, że
pod pojęciem galeria handlowa, kryje się wynajem powierzchni do wydzierżawienia w
budynku, który powstanie. Powiedział, że jeżeli będą ze strony miasta uwarunkowania,
to inwestor będzie musiał je przeanalizować i przedstawi kolejną propozycję. Zwrócił
uwagę, że inwestor posiada pieniądze i zapewnia, że z góry zapłaci czynsz za pierwszy
rok użytkowania. Dodał, że na papierze koncepcji przedstawiano już wiele, ale za żadną
z nich nie stały środki finansowe. Powiedział, że jeżeli będą wymagane szczegóły, to
firma je przedstawi, ale pewne koncepcje biznesowe są tajemnicą handlową firmy i nie
mogą być upublicznianie. Poprosił, aby radni nie martwili się o zyski firmy, gdyż
inwestowane będą prywatne pieniądze i miasto nie poniesie żadnej straty. Zwrócił
uwagę, jeżeli obecnie zacznie się dyskusję od nowa, to stracimy kolejny rok. Dodał, że
jeżeli nie będzie zgody na realizację przedsięwzięcia przez prywatnego inwestora, to
pieniądze zostaną zainwestowane gdzie indziej. Następnie wyjaśnił, że firma oczekuje,
aby miasto wspomogło działalność przyszłego centrum sportowo rekreacyjnego
organizując na jego terenie, np ferie zimowe.
Radny T. Bańbuła stwierdził, że niepokoi go fakt, iż trwa postępowanie w sądzie
dotyczące górki i może się ono przedłużyć w czasie.
Zastępca prezydenta A. Czechowska-Kopeć poinformowała, że w sądzie toczą się dwie
sprawy, ale jedna dotyczy statusu terenu górki. Powiedziała, że należy wziąć pod
uwagę, to iż właścicielem terenu jest miasto, ale sprawa dotyczy możliwości wydania
terenu. Dodała, że wyciągi, obiekt drewniany i słupy oświetleniowe zostały przejęte prze
gminę. Natomiast instalacje elektryczne i wodociągowe są w dyspozycji komornika, a
dozór sprawuje w tym zakresie MOSiR.
Radny T. Bańbuła zapytał, czy w dniu dzisiejszym można stwierdzić, że ostateczna
decyzja sądu pozwoli na rozstrzygnięcie wszystkich kwestii.
Zastępca prezydenta A. Czechowska-Kopeć odpowiedziała, że tak.
Radny T. Bańbuła wyraził obawy, że decyzja sądu może przesunąć się w czasie
7
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Chęciński zapytał, czy jeżeli Sportowa Dolina złoży
odwołanie, to wstrzyma to możliwość dysponowania terem przez gminę.
Zastępca prezydenta A. Czechowska-Kopeć odpowiedziała, że wyrok
nieprawomocny i mogą pojawić się problemy z dysponowaniem gruntem.
będzie
Radny Z. Dziewanowski powiedział, że inwestor powinien przedstawić wizualizację lub
mapę opisującą zasięg inwestycji oraz jej lokalizację Wtedy będzie można rozmawiać
o konkretach. Stwierdził, że jest przeciwny grodzeniu obiektu.
Dyrektor MOSiR Z. Drążkiewicz odpowiedział na pytanie radnego M. Rykały.
Powiedział, że wyciąg był czynny przez 11 i pół dnia, sprzedano 135 karnetów
w tygodniu i 35 karnetów świątecznych, co dało dochód w wysokości 1.430 zł. Dodał,
że od 14 grudnia MOSiR wydał na ten cel 62.000 zł. Możliwości stoku to około 800.000
zł wpływu przy 39 dniach otwarcia wszystkich wyciągów.
Pan Lech Olszewski odpowiedział radnemu Z. Dziewanowskiemu, iż jeżeli zapadnie
deklaracja i informacja do kogo inwestor może zgłosić się w Urzędzie Miejskim, to
koncepcja zostanie przedstawiona szczegółowo. Powiedział, że firma jest otwarta na
różne propozycje ze strony urzędu. Zadeklarował pomoc w regulowaniu spraw
własnościowych, gdyż zna dokładnie finanse i praktyki byłego zarządu sportowej doliny.
Dodał, że jeżeli oferta zostanie zaakceptowana, to w ciągu dwóch tygodni zostanie
przedstawiona szczegółowa koncepcja.
Radny K. Winiarski powiedział, że należy rozstrzygnąć kwestię, czy gmina inwestuje
sama, czy szuka inwestora.
Radny D. Miklasiński zaproponował, aby prezydent na jednej z komisji przedstawił
swoją propozycję. Dodał, że jeżeli się nie załatwi sprawy do wiosny, to wszystko
upadnie.
Radny K. Winiarski zwrócił uwagę, że prezydent powiedział, iż to radni mają
zadecydować, czy na górce ma zainwestować prywatny inwestor, czy gmina.
Radny D. Miklasiński powiedział, że można oprzeć się na danych posiadanych przez
MOSiR.
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Chęciński stwierdził, że nie można zmarnować
kolejnego roku na zastanawianiu się co dalej. Dodał, ze radni podjęli decyzję, iż na
górce ma zainwestować firma prywatna. Zgłosił wniosek o treści: komisja wnioskuje
o podjęcie rozmów z zainteresowanymi inwestorami w celu zagospodarowania
Całorocznego Centrum Sportu i Rekreacji w Sosnowcu-Środuli.
Ad. 6.
Zaopiniowanie
i sportu.
kandydatur
do
nagród
miejskich
w
dziedzinie
kultury
8
Przewodniczący T. Mędrzak powiedział, iż proponował, aby Rada Miejska przyznała
dwie nagrody artystyczne. Jednak ze względu na procedury w tym roku jest to
niemożliwe. Zaproponował, aby w przyszłym roku miasto ufundowało nowa nagrodę, dla
młodych twórców artystycznych. Następnie zaproponował połączenie nagrody
artystycznej z nagrodą za upowszechnianie kultury.
Naczelnik WKS P. Dusza wyjaśnił, ze ustawa mówi, iż można przyznać nagrodę
artystyczną i nagrodę za rozpowszechnianie kultury. Są to dwie odrębne nagrody.
Dodał, że nagroda za rozpowszechnianie kultury nie koniecznie musi zostać przyznana
artyście. Wyjaśnił, że kandydatury do nagród są zgłaszane, a nie wybiera je wydział.
Dodał, że w mieście jest wiele osób, które upowszechniają kulturę.
Radny J. Bosak powiedział, że w minionej kadencji brał udział w pracy zespołu
opiniującego i temat dwóch nagród był podnoszony. Stwierdził, że nagroda za
upowszechnianie kultury jest za co inne, niż nagroda za działalność artystyczną.
Dlatego nie popiera połączenia tych dwóch nagród w jedną.
Naczelnik WKS P. Dusza zwrócił uwagę, że nagrodę za rozpowszechnianie kultury
otrzymują osoby w różnym wieku. Przychylił się do propozycji wprowadzenia nagrody
dla młodych twórców.
Radny M. Rykała zaproponował, aby wprowadzić nagrodę za całokształt działalności
artystycznej i nagrodę za osiągnięcia artystyczne w roku minionym.
Radny P. Wojtusiak poparł utworzenie nagrody artystycznej
w minionym roku oraz nagrody artystycznej za całokształt.
6.1.
za
działalność
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przyznania Nagrody Artystycznej
Miasta Sosnowca za 2010 rok. Materiał stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący T. Mędrzak poddał pod głosowanie pozytywną opinię dotyczącą w/w
projektu uchwały.
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, w tym:
za: 17,
przeciw: 0,
wstrzymało się: 0,
pozytywna opinia została przyjęta. Treść opinii stanowi załącznik do protokołu.
6.2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przyznania Nagrody Miasta
Sosnowca za Upowszechnianie Kultury za 2010 rok. Materiał stanowi załącznik
do protokołu.
Przewodniczący T. Mędrzak poddał pod głosowanie pozytywną opinię dotyczącą w/w
projektu uchwały.
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, w tym:
9
za: 17,
przeciw: 1,
wstrzymało się: 0,
pozytywna opinia została przyjęta. Treść opinii stanowi załącznik do protokołu.
6.3.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przyznania Nagrody Miasta
Sosnowca „Sportowiec Roku 2010”. Materiał stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący T. Mędrzak poddał pod głosowanie pozytywną opinię dotyczącą w/w
projektu uchwały.
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 17 radnych, w tym:
za: 17,
przeciw: 0,
wstrzymało się: 0,
pozytywna opinia została przyjęta. Treść opinii stanowi załącznik do protokołu.
6.4.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przyznania Nagrody Miasta
Sosnowca „Trener Roku 2010”. Materiał stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący T. Mędrzak poddał pod głosowanie pozytywną opinię dotyczącą w/w
projektu uchwały.
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 16 radnych, w tym:
za: 16,
przeciw: 0,
wstrzymało się: 0,
pozytywna opinia została przyjęta. Treść opinii stanowi załącznik do protokołu.
6.5.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia w formie
nagrody pieniężnej dla zawodnika za osiągnięcia sportowe w 2010 roku. Materiał
stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący T. Mędrzak poddał pod głosowanie pozytywną opinię dotyczącą w/w
projektu uchwały.
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 15 radnych, w tym:
za: 14,
przeciw: 0,
wstrzymało się: 1,
pozytywna opinia została przyjęta. Treść opinii stanowi załącznik do protokołu.
10
Ad. 7.
Informacja n/t ochrony zabytków oraz dziedzictwa kulturowego miasta Sosnowca,
ze szczególnym uwzględnieniem starych cmentarzy i obiektów pozostawionych
bez opieki.
Przewodniczący T. Mędrzak zapytał,
kto jest pochowany w zbiorowej mogile
mieszkańców Sosnowca poległych w walce o Polskę Ludową w latach
1945-1950, znajdującej się na cmentarzu przy ulic Smutnej.
Naczelnik WKS P. Dusza odpowiedział , że Urząd Wojewódzki prowadzi rejestr miejsc
pamięci narodowej i taka pozycja istnieje w tym rejestrze. Dodał, że wydział wyśle
zapytanie i przygotuje odpowiedź.
Przewodniczący T. Mędrzak zapytał, czy wydział monitoruje grobowce ludzi
zasłużonych dla Sosnowca. Powiedział, że grobowiec Witolda Dobrowolskiego jest
zaniedbany.
Naczelnik WKS P. Dusza odpowiedział, że ustawa o grzebaniu zmarłych jest stara i nie
przystaje do współczesnych realiów. Powiedział, że jeżeli chodzi o cmentarze
wyznaniowe to sprawa jest skomplikowana, ponieważ gdy grób jest opłacony, to nie
można nic z nim zrobić. Wyjaśnił, że miasto podjęło działania w celu remontu i
sporządzenia kart ewidencyjnych kwatery 9 na cmentarzu na ul. Smutnej. Trwają
starania, aby wpisać kwaterę 9 na listę zabytków. Dodał, że obecnie można liczyć tyko
na zdrowy rozsądek gospodarzy cmentarzy.
Przewodniczący T. Mędrzak zapytał, czy grobowiec Witolda Dobrowolskiego jest
opłacany i czy znajduje się w rejestrze.
Naczelnik WKS P. Dusza odpowiedział, że nie posiada informacji, czy grób jest
opłacany. Przypomniał, że parę lat temu istniała inicjatywa, która miała zbierać środki na
utrzymanie wartościowych grobów. Dodał, że miasto otrzymuje pieniądze od
województwa na utrzymanie grobów wojennych
Radny D. Miklasiński powiedział, że niektórymi grobami opiekują się stowarzyszenia.
Radny M. Rykała zapytał, na czym polegała współpraca ze Śląskim Centrum
Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach.
Naczelnik WKS P . Dusza odpowiedział, że Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego
w Katowicach sporządzało gminny program opieki nad zabytkami. Wyjaśnił, że
współpraca trwała pół roku. Obecnie program został wysłany do Śląskiego
Konserwatora Zabytków i czeka na opinię.
Radny M. Rykała zapytał, ile kosztowało przygotowanie programu.
Naczelnik WKS P. Dusza odpowiedział, że 26.000 zł.
11
Radny T. Bańbuła zapytał, czemu ma służyć zainteresowanie przewodniczącego
informacją, kto jest pochowany w zbiorowej mogile mieszkańców Sosnowca, poległych
w walce o Polskę Ludową w latach 1945-1950. Zapytał, czy miasto ma zniszczyć ten
grobowiec. Stwierdził, że poparcie społeczne dla formacji przewodniczącego T.
Mędrzaka nie jest na tyle duże, aby wywierać presję na działalność kulturalną dotycząca
nekropolii. Poprosił o nie upolitycznianie dyskusji. Powiedział, że cmentarz na ulicy
Smutnej jest cmentarzem czterech wyznań i należy o niego zadbać. Stwierdził, że
uważa, iż podejście gminy żydowskiej do cmentarza żydowskiego jest dziwne. Dodał, że
bez udziału gminy żydowskiej nie uda się uporządkować cmentarza.
Przewodniczący T. Mędrzak powiedział, że ma prawo do zadawania pytań dotyczących
tematów, które uważa za stosowne i nie miało to nic wspólnego z polityką. Stwierdził,
że utrwalacze władzy ludowej nie są grupą, którą należy stawiać w gronie bohaterów.
Radny P. Wydra zapytał, czy omawiany grobowiec przedstawia jakaś wartość
artystyczną.
Naczelnik WKS P. Wydra odpowiedział, że mogiła ta jest wyszczególniona
w Rejestrze Miejsc Pamięci Narodowej. Jeżeli ktoś uważa, że taki obiekt nie powinien
figurować w rejestrze, to powinien zwrócić się do urzędu wojewódzkiego.
Radny M. Rykała zapytał, kto był stroną umowy na wykonanie Gminnego Programu
Ochrony nad Zabytkami.
Naczelnik WKS P. Dusza odpowiedział, że umowę podpisywał on i prezydent resortowy,
a stroną umowy było Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego.
Radny K. Winiarski poinformował, że posiada informacje, iż gmina żydowska opiekuje
się cmentarzem przy ulicy Smutnej. Wyjaśnił, że cmentarze żydowskie mają inną
specyfikę. Powiedział, że miasto może przeznaczyć pewne kwoty na pełną
inwentaryzację cmentarza. Poprosił o uporządkowanie i wybrukowanie dojścia do
bramy cmentarza żydowskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Chęciński zwrócił uwagę, że cmentarz żydowski jest
w kiepskim stanie. Zapytał, jaki mamy wpływ na to, aby cmentarze żydowskie były w
lepszym stanie. Zapytał, kto ponosi koszty za utrzymanie grobów znanych osób.
Naczelnik WKS. P. Dusza odpowiedział, że na cmentarzach komunalnych, koszty
ponosi państwo. Natomiast na cmentarzach wyznaniowych, koszty ponoszą
administratorzy danych cmentarzy. Wyjaśnił, że w pierwszej kolejności powinno
przeprowadzić się inwentaryzację cmentarza na Modrzejowie, ponieważ jest to
cmentarz nieczynny.
Radny Z. Jaskiernia zwrócił uwagę, że wśród listy zabytków, tylko jeden jest grobowcem
tj. mauzoleum Dietlów przy ulicy Smutnej. Powiedział, że miasto nie ma możliwości
prawnych, aby przeznaczać środki na grobowce, które nie są zabytkami. Stwierdził, że
problem stanu cmentarza żydowskiego na ulicy Smutnej jest poważny. Powiedział, że
wiele miast w kraju opiekę nad cmentarzami uregulowało poprzez stowarzyszenia.
12
Dodał, że w sprawie grobu W. Dobrowolskiego należy sprawdzić, czy grobem opiekuje
się rodzina, czy jest on pozostawiony bez opieki.
Radny M. Rykała poinformował, że mauzoleum Dietlów zostało uznane za zabytek
całkiem niedawno, dzięki staraniom WKS.
Ad. 8.
Sprawozdanie z realizacji „Programu Rozwoju Miasta Sosnowca na lata 20072013” i „Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca na lata 2007-2020” w obszarze
Kultury, Sportu i Rekreacji.
Przewodniczący T. Mędrzak zapytał,
o modernizację Zamku Sieleckiego.
czy
radni
mają
pytania.
Zapytał
Naczelnik WKS P. Dusza odpowiedział, że zaplanowano kwotę na prace projektowe
remontu północnego skrzydła. Powiedział, że w tym roku będą wykonane parapety i
obróbka blacharska. Dodał, że ma nadzieję, iż do roku 2013 zadanie zostanie
wykonane.
Radny M. Rykała przypomniał, że projekt o pozyskanie pieniędzy unijnych na Zamek
Sielecki został odrzucony ze względu na formalne uchybienia.
Radny J. Bosak powiedział, że wniosek na Zamek Sielecki został wycofany, gdyż
ustalono, że zostanie złożony wniosek o pieniądze na salę Muzy. Wyjaśnił, że
postanowiono, iż Zamek złoży wniosek we własnym zakresie.
Radny M. Rykała wyjaśnił, że projekt dotyczący Muzy przeszedł pozytywnie ocenę
formalną, natomiast projekt dotyczący Zamku nie przeszedł oceny formalnej. Dodał, że
projekt w sprawie Zamku przygotowywała firma zewnętrzna. Zapytał, jakie
konsekwencje będą wyciągnięte wobec firmy, która źle przygotowała wniosek.
Naczelnik WPG G. Frugalski powiedział, że Urząd Marszałkowski w trakcie
procesowania zmienił warunki aplikowania o środki i zrezygnował z projektów
kompleksowych na rzecz konkursów: jeden beneficjent jeden projekt.
Radny J. Bosak poprosił panią prezydent A. Czechowską-Kopeć o sprawdzenie
omawianej sprawy.
Radny M. Rykała stwierdził, iż faktycznie Urząd Marszałkowski przekazał informację o
zasadzie jeden podmiot, jeden projekt. Dodał, że jego firma przygotowywała projekty dla
Będzina, które przeszły ocenę formalną i nie zostały odrzucone.
Przewodniczący T. Mędrzak zapytał o utworzenie szlaku im. Jana Kiepury. Zwrócił
uwagę, że jest to głównie sukces Stowarzyszenia Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego
oraz PTTK. Zapytał, o sprawę przekazania przez panią Halinę Szpilman dokumentów.
13
Naczelnik WKS P. Dusza odpowiedział, że w grudniu będzie obchodzona setna
rocznica urodzin Władysława Szpilmana i miasto przygotuje szereg imprez
poświęconych jego pamięci. Poinformował, że zostanie wysłane zaproszenie do pani
Haliny Szpilman, aby omówić również kwestię dalszej współpracy. Dodał, że wydział
przygotowuje uchwałę dotyczącą ogłoszenia roku 2011 rokiem Władysława Szpilmana.
Przewodniczący T. Mędrzak zapytał o Pałac Wilhelma.
Naczelnik WKS P. Dusza odpowiedział, że pałac jest w prywatnych rękach
i obecnie trwa remont. Dodał, że obiekt będzie przeznaczony na centrum konferencyjnohotelowe.
Przewodniczący T. Mędrzak zapytał o digitalizację zbiorów biblioteki. Zwrócił uwagę, że
nie ma na ten cel zapisanych środków Zapytał, dlaczego nie starano się o środki
zewnętrzne na to zadanie.
Naczelnik WKS P. Dusza odpowiedział, że biblioteka uzyskała środki zewnętrzne na
informatyzację.
Przewodniczący T. Mędrzak zapytał o dworzec na Maczkach. Stwierdził, że nie pokłada
nadziei w PKP, iż dworzec zostanie wyremontowany. Zapytał, czy są podejmowane
działania w sprawie przejęcia dworca przez gminę.
Naczelnik WKS P. Dusza odpowiedział, że obecnie takie działania nie są podejmowane,
ponieważ niedawno został wybrany nowy prezes PLK. Powiedział, że rozmowy wkrótce
się rozpoczną. Wyjaśnił, że dworzec jest obiektem zabytkowym i na razie został
zabezpieczony. Dodał, że jeżeli pojawią się konkretne propozycje na zagospodarowanie
obiektu, to gmina na pewno z nich nie zrezygnuje.
Radny J. Bosak zapytał w czyim posiadaniu jest dworzec na Maczkach.
Naczelnik WKS P. Dusza odpowiedział, że PLK.
Radny J. Bosak stwierdził, że posiada informację, iż kolej chce przekazać dworzec
miastu za 6,5 mln zł.
Naczelnik WKS P. Dusza powiedział, że kiedy miasto zwróciło się w sprawie zakupu
dworca z prośbą o przeniesienie jednej nitki torów, to PKP odmówiło.
Radny J. Bosak poprosił panią prezydent A. Czechowską-Kopeć o zajęcie się sprawą
i przeanalizowanie negocjacji z PKP.
Przewodniczący T. Mędrzak zapytał o modernizację stadionu w Klimontowie. Stwierdził,
że budowa betonowego toru rowerowego to nieporozumienie, ponieważ w XXI wieku
kolarstwo torowe uprawia się na torach drewnianych.
Radny Z. Jaskiernia powiedział, że od kilku lat gmina walczy, aby stadion
w Klimontowie został zmodernizowany. Wyjaśnił, że tor kolarski nie będzie betonowy
14
tylko asfaltowy. Powiedział, że projekt zakłada poprawę profili na łukach oraz budowę
trybun. Dodał, że co roku na torze odbywają się zawody.
Przewodniczący T. Mędrzak zwrócił uwagę, że na nową krytą pływalnie nie ma środków,
ponieważ remont istniejącego basenu pochłonął ogromną sumę pieniędzy. Za taką
kwotę można było wybudować nowy basen.
Dyrektor MOSiR Z. Drażkiewicz odpowiedział, że wykonano pierwszy etap remontu
basenu i efekt jest zadowalający. Powiedział, że w tej chwili z pływalnia osiąga dochód
w wysokości około 700.000 zł. Stwierdził, że mieszkańcy są zadowoleni z inwestycji,
o czym świadczą kolejki na pływalni. Powiedział, że w przyszłości MOSiR będzie mógł
wynajmować basen, co zwiększy zyski. Dodał, że wachlarz usług na basenie znacznie
się powiększył, a dodatkowo cena jest bardzo atrakcyjna.
Radny P. Wydra zapytał, ile kosztuje roczne utrzymanie basenu oraz ile będzie
kosztowało dokończenie inwestycji.
Dyrektor MOSiR Z. Drażkiewicz odpowiedział, że do ukończenia inwestycji potrzeba
około 8.000.000 zł. W zakres prac wchodzi: dwie sale fitness, gabinet lekarski, remont
siłowni, remont szatni. Powiedział, że w tej chwili nie może podać szczegółowych
danych dotyczących utrzymania basenu, ale w przybliżeniu jest to kwota około
1.200.000 zł. Dodał, że obecnie basen jest otwarty od godziny 6:00 i przez jeden
miesiąc trwa pilotaż takiego rozwiązania.
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Chęciński stwierdził, że koszty budowy basenu na
początku miały być znacznie niższe, a dopiero w czasie inwestycji wzrosły. Powiedział,
że nowy, nowoczesny kompleks basenów kosztuje 13.000.000 zł. Stwierdził, że ceny za
korzystanie z basenu są za niskie.
Radny M. Rykała powiedział, że każdy docenia to co zostało wykonane, a decyzja czy
budować nowy basen, czy remontować należała do prezydenta, a nie pana dyrektora.
Dlatego wracanie do dyskusji na ten temat jest bezcelowe. Podziękował za otwarcie
basenu od godziny 6:00. Poprosił, aby okres pilotażowy przedłużyć do trzech miesięcy.
Poprosił, aby wydział promocji promował akcję wcześniejszych godzin otwarcia basenu.
Radny A. Kalański poinformował, że Elektrownia Jaworzno III sprzedaje basen
w Jaworznie. Przypomniał, że w poprzedniej kadencji komisja wnioskowała
o budowę nowego basenu.
Ad. 9.
Sprawy bieżące:
9.1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania członków i ustalenia
składu osobowego Kapituły Odznaki „Zasłużony dla Miasta Sosnowca”. Materiał
stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący T. Mędrzak zapoznał radnych z treścią uchwały.
15
Radny T. Bańbuła stwierdził, że skład kapituły powinien zostać ustalony na komisji.
Stwierdził, że nie wie w oparciu o jakie propozycje ten skład jest wytypowany. Zapytał,
kto ustalił skład.
Przewodniczący T. Mędrzak odpowiedział, że skład jest wybierany z osób zgłoszonych
do przewodniczącego.
Radny T. Bańbuła powiedział, że zgłaszał do przewodniczącego kandydaturę radnego
Macieja Ornowskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Chęciński poinformował, że są to osoby, które
zgłosiły się do prac w kapitule. Zostały one przekazane pani Annie Góreckiej, która jest
sekretarzem tego grona. Powiedział, że jeżeli radny T. Bańbuła zgłasza radnego M.
Ornowskiego, to można teraz przegłosować kandydatury przedstawicieli rady do składu
osobowego Kapituły Odznaki „Zasłużony dla Miasta Sosnowca”.
Radny D. Miklasiński wyjaśnił, że z mocy prawa przewodniczący rady jest
przewodniczącym kapituły, która składa się z członków powoływanych przez prezydenta
oraz z trzech radnych, delegowanych przez Radę Miejską. Dodał, że głosowanie nad
składem można przeprowadzić na sesji.
Radny Z. Dziewanowski zaproponował, aby poddać kandydatury pod głosowanie na
dzisiejszym posiedzeniu. Powiedział, że radni, którzy uzyskają największą ilość głosów,
zostaną wpisani do projektu uchwały.
Radny Z. Dziewanowski zapytał według jakiej procedury zgłoszono dotychczasowe
kandydatury.
Przewodniczący T. Mędrzak odpowiedział, że kandydatów zgłaszali przedstawiciele
poszczególnych klubów. Następnie poddał pod głosowanie kandydatury radnych, którzy
będą zgłoszeni do składu Kapituły Odznaki „Zasłużony dla Miasta Sosnowca”.
Radny D. Miklasiński otrzymał 11 głosów.
Radny W. Suwalski otrzymał 12 głosów.
Radny S. Wojnowski otrzymał 11 głosów.
Radny M. Ornowski otrzymał 4 głosy.
Przewodniczący T. Mędrzak stwierdził, że kandydatami z ramienia Rady Miejskiej na
członków kapituły są radni D. Miklasiński, W. Suwalski i S. Wojnowski.
Radny T. Bańbuła powiedział, że ponowi zgłoszenie radnego M. Ornowskiego na sesji.
Stwierdził, że kandydaci jednego z największych klubów są sekowani.
16
Radny D. Miklasińśki stwierdził, że są trzy miejsca a są cztery kluby, więc ktoś musiał
odpaść. Podkreślił, że prezydent, który jest z opcji lewicowej, miał prawo mianować
sześciu swoich kandydatów i zrobił to.
Radny T. Bańbuła powtórzył, iż na sesji ponownie zgłosi kandydaturę radnego
M. Ornowskiego. Powiedział, że radni z klubu SLD są eliminowani przy powoływaniu
komisji i zespołów. Dodał, że taki stan jest niedopuszczalny, aby mówić o jakiejkolwiek
współpracy.
Przewodniczący T. Mędrzak poddał pod głosowanie pozytywną opinię do omawianego
projektu uchwały.
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 16 radnych, w tym:
za: 11,
przeciw: 4,
wstrzymało się: 1,
pozytywna opinia została przyjęta. Treść opinii stanowi załącznik do protokołu.
9.2. Odpowiedź na wniosek nr 3/11 w sprawie wspierania sportowego szkolenia
dzieci i młodzieży. Materiał stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący T. Mędrzak zapoznał radnych z pismem.
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Chęciński stwierdził, że wydaje mu się, iż prezydent
nie zrozumiał wniosku. Stwierdził, że prezydent nie zrozumiał wniosku. Powiedział, że
z przyjemnością włączy się do prac dotyczących sportowego szkolenia dzieci
i młodzieży. Dodał, że chodzi przede wszystkim o Zagłębie Sosnowiec
z Akademią Piłki Nożnej i wypracowanie lepszego modelu współpracy.
Naczelnik WKF A. Szczepański wyjaśnił, że wniosek został zrozumiany. Poinformował,
że dotacja jest przekazywana w formie konkursu, dlatego wcześniej nie da się określić,
jakie kwoty będą przeznaczone na konkretne kluby. Dodał, że prowadzi rozmowy
z Zagłębiem i Akademią Piłkarską o współpracy i nowych modelach szkoleniowych.
Radny M. Rykała stwierdził, że należy ten temat uregulować. Bo obecna współpraca
opiera się na dziwnych zasadach.
Naczelnik WKF A. Szczepański wyjaśnił, że wydział nie chciał uzurpować sobie prawa
do decydowania, które roczniki są szkolone w których klubach sportowych. Kwestie te
należą do wewnętrznych spraw klubów. Przypomniał, że doszło do współpracy Zagłębia
z Czarnymi Sosnowiec.
9.3. Odpowiedź na wniosek nr 4/11 w sprawie dotacji dla KKS Czarni. Materiał stanowi
załącznik do protokołu.
Przewodniczący T. Mędrzak zapoznał radnych z pismem.
17
Zastępca prezydenta A. Czechowska-Kopeć wyjaśniła, że rano zebrała się komisja
konkursowa i dotacje zostały przyznane.
9.4. Odpowiedz na wniosek nr 7/11 w sprawie KH Zagłębie Sosnowiec. Materiał stanowi
załącznik do protokołu.
Przewodniczący T. Mędrzak zapoznał radnych z pismem.
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Chęciński powiedział, że hokeiści nie otrzymali
obiecanych przez prezydenta na posiedzeniu komisji 30.000 zł do podziału, tylko 18.000
zł. Stwierdził, że dług klubu wobec PZHL nie został spłacony, tylko podpisano weksel.
Stwierdził, że informacja podana w odpowiedzi na wniosek jest nieprawdziwa.
Przypomniał, aby zastanowić się nad dalszym funkcjonowaniem Szkoły Mistrzostwa
Sportowego. Zwrócił uwagę, że mieszkańcy Sosnowca mają dostęp do lodowiska w
bardzo ograniczonym zakresie.
Zastępca prezydenta A. Czechowska-Kopeć odpowiedziała, że możliwość korzystania
z lodowiska będzie zwiększona o dodatkową godzinę w środę.
Naczelnik WKF A. Szczepański wyjaśnił, że prowadził rozmowy z PZHL i dostał
potwierdzenie, iż część środków została spłacona, natomiast na dodatkową kwotę
wypisano weksel.
Radny J. Bosak powiedział, że posiada informację, iż dzieci, które trenują w UKS
Zagłębie mają problem z korzystaniem z lodowiska, gdyż jest ono zajęte przez SMS.
Naczelnik WKF A. Szczepański stwierdził, że godziny na lodowisku są szczelnie
wypełnione. Powiedział, że poprosi dyrektora o wygospodarowanie godzin dla różnych
klubów tak, aby w miarę wszyscy byli zadowoleni.
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Chęciński zapytał, czy uregulowano wynagrodzenie
trenerów w Akademii Piłkarskiej.
Naczelnik WKF A. Szczepański odpowiedział, że klub Akademia Piłki nożnej miał
poślizg w płaceniu trenerom. Dodał, że klub w wyniku konkursu dostanie dotację.
9.5. Odpowiedź na pismo w sprawie siedziby WOPR. Materiał stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodniczący T. Mędrzak zapoznał radnych z pismem.
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Chęciński stwierdził, iż jest zawiedziony odpowiedzią.
Powiedział, że wniosek ten miał na celu uaktywnienie miasta, do poszukiwania miejsca
dla WOPR-u. Poprosił o wskazanie miejsca, gdzie mogłaby mieścić się siedziba dla
ratowników i ich sprzętu.
Wiceprezes WOPR Sosnowiec S. Dębski zwrócił uwagę, że sprawa siedziby dla WOPRu nie jest sprawą nową, gdyż jej historia ciągnie się od 1997 roku. Przez bardzo długi
18
okres czasu, ze względu na brak siedziby, WOPR nie mógł zabezpieczyć posiadanego
sprzętu i prowadzić inwestycji. W roku 2010 nastąpił rozwój wodnego pogotowia i jego
członkowie zdobyli wiele medalów na mistrzostwach Polski w ratownictwie sportowym
oraz brali udział w pomocy w czasie powodzi. Wyjaśnił, że wojewoda zarządzeniem
powołał Formację Obrony Cywilnej na bazie struktur jednostek znajdujących się
w śląskim woprze. Do formacji pretendował również Sosnowiecki WOPR, ale ze
względu na brak siedziby nie mógł przystąpić do struktury, która jest określona przez
II filar prawa unijnego. Wyjaśnił, że środki na utworzenie formacji sięgały 2.000.000 zł
i wszystko poszło do Katowic, a sosnowieccy ratownicy straci możliwość skorzystania
z tych pieniędzy. Dodał, że obecnie WPOR korzysta z obiektu na Stawikach, ale już
niedługo będzie musiał go opuścić.
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Chęciński zapytał, czy ustawy nakładają na gminę
obowiązek zapewnienia siedziby dla takich organizacji jak WOPR.
Wiceprezes WOPR Sosnowiec S. Dębski odpowiedział, że nowelizowana ustawa o
sporcie w artykule 39 i 40 mówi, kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na
obiektach związanych z rekreacją i turystyką oraz na obszarach wodny. Ustawodawca
określił, że taką strukturą jest specjalistyczna organizacja ratownicza jaką jest WOPR.
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Chęciński powiedział, że z informacji, jakie uzyskano
na posiedzeniu komisji w zeszłym roku wynika, iż wystarczy, że będzie to
koncesjonowana organizacja. Zapytał, czy obligatoryjnie musi być to WOPR.
Wiceprezes WOPR Sosnowiec S. Dębski odpowiedział, że według ustawy inne
podmioty i struktury mogą wykonywać zadania z zakresu ratownictwa wodnego na
ternie gminy po uzyskaniu zgody ministra i jeżeli wykażą, iż na terenie gminy nie
funkcjonuje organizacja spełniająca wymogi związane z realizacja zadań
specjalistycznych organizacji ratowniczych.
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Chęciński zgłosił wniosek o treści: komisja wnioskuje
o przygotowanie do czasu marcowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
informacji o możliwości współpracy miasta z WOPR, ze szczególnym uwzględnieniem
możliwości znalezienia lokalu umożliwiającego funkcjonowanie WOPR.
Wiceprezes WOPR Sosnowiec S. Dębski poinformował, że sosnowiecki WOPR
współpracuje z oddziałem powiatu będzińskiego. Stwierdził, że planuje się utworzenie
WOPR-u zagłębiowskiego, skoro sosnowiecki nie może odpowiednio funkcjonować ze
względu na brak siedziby.
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Chęciński zapytał, czy ratownicy chętnie pozostaliby
w obiekcie, który aktualnie zajmują. Zapytał, dlaczego wspomina się, że WOPR będzie
usunięty z obiektu na Stawikach.
Wiceprezes WOPR Sosnowiec S. Dębski odpowiedział, że do realizacji zadań na
odpowiednim poziomie, WOPR musi posiadać sprzęt dostosowany do odpowiedniego
standardu, a obecny obiekt to uniemożliwia. Dlatego trwają poszukiwania siedziby, która
da organizacji stabilność.
19
Dyrektor MOSiR Z. Drążkiewicz poinformował, że MOSiR prowadził rozmowy
z poprzednim prezesem panem Lelito, które miały doprowadzić do stworzenia
odpowiednich warunków dla WOPR-u w obiekcie na Stawikach. Powiedział, że na dzień
dzisiejszy MOSiR wykonał przyłącze energetyczne, co pozwoli na wykonanie obiektu na
zaplecze socjalno-techniczne do prowadzenia obsługi Kąpieliska Stawiki. Stwierdził, że
prawdopodobnie byłaby to siedziba WOPR-u. Jeżeli właściciel pobliskiej restauracji
rozpocznie budowę sali tanecznej, to trzeba będzie zlikwidować obiekt zajmowany przez
ratowników. Dodał, że jeżeli pojawią się środki na budowę, to inwestycja ruszy.
Radny K. Winiarski przypomniał, że koncepcja była taka, iż w roku 2010 zostanie
wybudowany budynek na Stawikach. Następnie nastąpiła zmiana i w roku 2010 miał
powstać projekt, a w 2011 miała ruszyć budowa, jednakże w nowym budżecie nie ma
zapisu, iż w roku 2011 inwestycja będzie realizowana.
Wiceprezes WOPR Sosnowiec S. Dębski nawiązał do wypowiedzi dyrektora
Z. Drążkiewicza. Powiedział, że jest wiceprezesem WOPR w Sosnowcu od roku 2003.
Przypomniał, że w maju 2009 roku na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego była omawiana sprawa projektu budynku na Stawikach, a do tej pory
projekt nie został przedstawiony WOPR-owi, nawet do zapoznania się. Stwierdził, że
indywidualnie nie można podejmować takich decyzji. Wyjaśnił, że nie ma dokumentów,
iż ktokolwiek zapoznał się z tym projektem, ale dzięki uprzejmości dyrektora udało mu
się uzyskać wgląd do projektu. Zwrócił uwagę, że w projekcie brak dojazdu i wyjazdu
z budynku, który jest niezbędny w przypadku alarmu i podjęcia przez WOPR akcji.
Dodał, że dojazd musi umożliwić wyjazd z bazy samochodu w granicach 3,5 tony wraz
z łodzią na przyczepie.
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Chęciński poprosił o przygotowanie do czasu
marcowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informacji dotyczącej
współpracy z WOPR-em oraz informacji dotyczącej możliwości lokalowych.
Przewodniczący T. Mędrzak wobec braku uwag i pytań zakończył dyskusję w bieżącym
temacie. Następnie poddał pod głosowanie wnioski zgłoszone w czasie posiedzenia.
Wniosek radnego M. Rykały o treści: komisja wnioskuje o przygotowanie projektu
uchwały, na Sesję Rady Miejskiej w dniu 24 lutego 2011r. o poparciu starań Katowic o
przyznanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 r. przez miasto Sosnowiec.
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 11 radnych, w tym:
za: 11,
przeciw: 0,
wstrzymało się: 0,
wniosek został przyjęty. Treść opinii stanowi załącznik do protokołu.
Wniosek radnego A. Chęcińskiego o treści: komisja wnioskuje o podjęcie rozmów
z zainteresowanymi inwestorami w celu zagospodarowania Całorocznego Centrum
Sportu i Rekreacji w Sosnowcu-Środuli.
20
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 13 radnych, w tym:
za: 11,
przeciw: 0,
wstrzymało się: 2,
wniosek został przyjęty. Treść opinii stanowi załącznik do protokołu.
Wniosek radnego T. Mędrzaka o treści: komisja wnioskuje o zmianę regulaminu
przyznawania nagród miejskich w dziedzinie kultury celem przyznawania dwóch nagród
artystycznych: za całokształt twórczości oraz za najlepsze osiągnięcie w poprzednim
roku.
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 13 radnych, w tym:
za: 10,
przeciw: 0,
wstrzymało się: 3,
wniosek został przyjęty. Treść opinii stanowi załącznik do protokołu.
Wniosek radnego A. Chęcińskiego o treści: komisja wnioskuje o przygotowanie do
czasu marcowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informacji o
możliwości współpracy miasta z WOPR, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości
znalezienia lokalu umożliwiającego funkcjonowanie WOPR.
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 13 radnych, w tym:
za: 13,
przeciw: 0,
wstrzymało się: 0,
wniosek został przyjęty. Treść opinii stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący T. Mędrzak wobec braku dalszych uwag i pytań zakończył posiedzenie
o godzinie 19:30.
Przewodniczący Komisji
Tomasz Mędrzak
Protokół sporządził Michał Galbas.
Sosnowiec, dnia 1.03.2011r.
21
22