Regulamin konkursu urodzinowego

Komentarze

Transkrypt

Regulamin konkursu urodzinowego
Regulamin konkursu
„Nie okłamiesz mnie”
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie pod nazwą „Nie okłamiesz mnie” (zwanego
dalej „Konkursem”) jest Grupa Wydawnicza Foksal Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Foksal 17, 00-372 Warszawa zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000037625, kapitał zakładowy 1.814.609,92 zł; NIP 525-12-20-747, zwana dalej
„Organizatorem”.
2. Zasady Konkursu zawarte są w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”.
Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na profilu wydawnictwa na
www.facebook.com/wydawnictwo-buchmann.
II. Zasady uczestnictwa
1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia i mają miejsce
zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej („Uczestnicy”).
2. W Konkursie mogą brać udział jedynie Uczestnicy, którzy posiadają konto na portalu
społecznościowym Facebook oraz polubią fanpage Organizatora dostępny pod adresem
www.facebook.com/wydawnictwo-buchmann
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy podmiotów
współpracujących z Organizatorem, rodziny tych pracowników oraz osoby fizyczne, będące
podmiotami współpracującymi z Organizatorem.
4. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika
Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak
również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają Uczestnika do udziału w
Konkursie.
5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do
żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
III. Przebieg Konkursu
1. Konkurs jest trzyetapowy i przeprowadzony zostanie w okresie 22.09 – 07.10 2014 r.
2. Aby wziąć udział w I etapie Konkursu, należy w dniach od 22.09 – 26.09 2014 r. do godziny
23:59 spełnić łącznie następujące warunki:
a. Dołączyć na Facebooku (fan page Organizatora) do wydarzenia „Nie okłamiesz mnie.
Konkurs etap I” i polubić fan page organizatora.
b. w komentarzach na stronie wydarzenia opisać najbardziej nieprawdopodobne
1
kłamstwo, jakie zdarzyło się Uczestnikowi Konkursu usłyszeć. Zgłoszenia uczestnictwa
w Konkursie, które dotrą po terminie wskazanym w pkt III.2 powyżej nie będą
uwzględniane w Konkursie.
3. I etap konkursu zostanie zakończony przyznaniem nagrody książkowej 2 osobom (2
egzemplarze książki „Nie okłamiesz mnie”). Nagrody trafią do osób wybranych przez jury
konkursowe składające się z 3 przedstawicieli organizatora.
4. Do II etapu Konkursu przejdą wszyscy Uczestnicy etapu I.
5. Zadanie w ramach II etapu Konkursu polega na opublikowaniu na stronie wydarzenia „Nie
okłamiesz mnie”. Konkurs, etap II” zdjęcia pokazującego jedną z 7 podstawowych emocji,
które widać na twarzy. Fotografię należy opublikowac do dnia 02.10.2014 r. do godz. 23:59.
6. II etap konkursu zostanie zakończony przyznaniem nagrody książkowej 2 osobom (2
egzemplarze książki „Nie okłamiesz mnie”). Nagrody trafią do osób wybranych przez jury
konkursowe składające się z 3 przedstawicieli organizatora.
7. Do III etapu Konkursu przejdą wszyscy Uczestnicy.
8. Zadanie w ramach III etapu Konkursu polega na opublikowaniu na stronie wydarzenia „Nie
okłamiesz mnie. Konkurs etap III” wpisu będącego odpowiedzią na pytanie: „Dlaczego właśnie
Ty powinieneś wygrać główną nagrodę tj. szkolenie w Body Language Institute Polska”.
Odpowiedź na pytanie należy opublikowac do dnia 06.10.2014 r. do godz. 23:59.
9. Po opublikowaniu odpowiedzi, Uczestnik nie może wprowadzać żadnych zmian w zakresie
przesłanej odpowiedzi konkursowej.
IV. Nagrody oraz zasady ich przyznawania
1. Zwycięzcą Konkursu zostanie Uczestnik, który wziął udział we wszystkich trzech etapach
konkursu. Zostanie on subiektywnie wybrany przez jury składające się z 3 osób
reprezentujących organizatora. Jednocześnie na każdym etapie konkursu zostaną przyznane
nagrody książkowe – na każdym etapie 2 książki, czyli łącznie 6 książek. .
2. Nagrodami w Konkursie są:
a. nagroda główna: trening umiejętności czytania mowy ciała oraz wykrywania kłamstwa
ufundowany przez Organizatora, który odbędzie się w Body Language Institute Polska (opis
treningu znajduje się pod adresem: http://bodylanguageinstitute.pl/szkolenia/szkoleniaotwarte/mowa-ciala).
Termin treningu zostanie ustalony indywidualnie z Body Language Institute Polska.
b. nagrody dodatkowe dla 6 osób: egzemplarz książki „Nie okłamiesz mnie”.
3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 07.10.2014 r. Lista zwycięzców i tym samym
zdobywców nagród: głównej oraz nagród dodatkowych zostanie opublikowane na stronie
internetowej gwfoksal.pl oraz na stronie Facebook.com/wydawnictwo-buchmann.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożności wydania nagród
zwycięzcom z powodu:
2
a. niekompletnego lub nieczytelnego zgłoszenia konkursowego,
b. niemożliwości kontaktu ze
odpowiedzialność,
zwycięzcą, z przyczyn, za które ten ponosi
5. W takich przypadkach nagrody otrzymają kolejni Uczestnicy wytypowani przez Organizatora.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania lub skorzystania z
nagrody z powodu siły wyższej.
7. Poza nagrodą określoną w pkt IV.2 a zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w
wysokości 311,11 zł (łączna wartość nagrody dla zwycięzcy to 3.111,11 zł). Organizator
potrąci część pieniężną nagrody (kwota 311,11 zł ) z należnym od zwycięzcy 10% podatkiem
dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych.
8. Dokładny termin i miejsce wydania – odbioru nagrody głównej oraz nagród dodatkowych
zostanie uzgodniony przez Organizatora ze zwycięzcami. Organizator zastrzega sobie prawo
przesłania nagród pocztą lub przy użyciu firmy kurierskiej.
9. Nieodebranie nagród lub nieuzgodnienie żadnego terminu odbioru tej nagrody z przyczyn, za
które Uczestnik ponosi odpowiedzialność, powoduje utratę prawa do tej nagrody.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub
niedoręczeniem powiadomienia o wygranej lub niedoręczenia wygranej wynikające z
błędnego podania przez Uczestnika adresu e-mail lub innych danych lub z przyczyn przez
Organizatora niezawinionych.
11. Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie nie przysługuje prawo do zamiany nagrody na jej
ekwiwalent pieniężny lub rzecz innego rodzaju. Uczestnik nie może przenieść prawa do jej
odbioru na osoby trzecie, chyba że Organizator wyrazi na to pisemną zgodę.
12. W sytuacji rezygnacji z odbioru nagrody głównej lub nagrody dodatkowej, nagroda ta
pozostaje do dyspozycji Organizatora i Organizator nie jest zobowiązany do wypłaty jej
równowartości ani pokrycia jakichkolwiek kosztów poniesionych przez osobę rezygnującą z
odbioru nagrody.
V. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z
warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych
przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest pod Organizator Konkursu, Grupa Wydawnicza
Foksal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych
oraz ich poprawiania, jak również zaprzestania ich przetwarzania. Podanie przez Uczestnika
swoich danych osobowych jest dobrowolne.
2. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestników Konkursu oraz ich przedstawicieli
ustawowych w zakresie odpowiednio: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania,
adres e-mail, telefon, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celu i zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, to jest wykonania czynności wynikających z
3
Regulaminu Konkursu lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora
Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,
jak również zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych jest dobrowolne.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także
publikację imienia i nazwiska, Uczestnika Konkursu wraz z nazwą miejscowości, w której
zamieszkuje.
VI. Postępowanie reklamacyjne
1. Uczestnik może składać Organizatorowi reklamacje dotyczące uczestnictwa w Konkursie,
jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
2. Reklamację należy składać w formie pisemnej na adres Organizatora. Poprawnie złożona
reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Uczestnika,
b. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Uczestnika,
c. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora
poprawnie złożonej reklamacji.
4. O rozstrzygnięciu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej
bądź poczty tradycyjnej.
VII. Postanowienia końcowe
5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. O
zmianach Regulaminu Organizator informuje przez zamieszczenie go w zmienionej wersji na
Stronie Konkursu. Zmiana wchodzi w życie w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia zmienionej
wersji
Regulaminu
na
stronie
internetowej
www.gwfoksal.pl
oraz
www.facebook.com/wydawnictwo-buchmann.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego.
7. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego Uczestnikami będą
rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla strony pozwanej. Prawo dochodzenia w
postępowaniu sądowym roszczeń przez Uczestnika przysługuje mu po wyczerpaniu drogi
postępowania reklamacyjnego.
8. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają
jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego
Regulaminu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w dowolnym momencie, z
zachowaniem odpowiednich przepisów prawa.
4